Správy

Aktualizujeme: Ako vláda SR po COVID-19 zachraňuje ekonomiku

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy na jednom mieste. Nie statusy na sociálnych sieťach. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako ich tlačové oddelenia štátnych inštitúcií SR zasielajú do redakcie, ak vôbec niečo zašlú.

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

AKTUÁLNE ČÍSLA VÝSKYTU COVID-19 A POČTY VZORIEK na štátnej stránke NCZI TU .


7. júla 2020

16:56 Letná hospodárska prognóza

Hospodárstvo EÚ postihne tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu hlboká recesia, a to aj napriek rýchlej a komplexnej reakcii tak na národnej ako aj európskej úrovni.

Vyplýva to z Letnej hospodárskej prognózy, ktorú dnes zverejnila Európska komisia. Keďže rušenie opatrení na obmedzenie pohybu je pomalšie, než sa predpokladalo v jarnej prognóze, vplyv na hospodársku činnosť v roku 2020 bude významnejší. V letnej hospodárskej prognóze 2020 sa predpokladá, že hospodárstvo eurozóny v roku 2020 klesne o 8,7 % a v roku 2021 vzrastie o 6,1 %.

Očakáva sa, že hospodárstvo EÚ zaznamená v roku 2020 pokles o 8,3 % a v roku 2021 rast vo výške 5,8 %. Recesia tak dosiahne v roku 2020 výrazne vyššiu úroveň než 7,7 % prognózovaných v jarnej prognóze pre eurozónu a 7,4 % pre EÚ ako celok. Rast v roku 2021 bude tiež o niečo tlmenejší, než sa predpokladalo na jar.

Európska komisia revidovala smerom nadol aj prognózu pre Slovensko. Slovenské hospodárstvo by malo v 2020 klesnúť o 9% (6. najväčší pokles v rámci EÚ), čo je výrazne viac ako 6,7% prognózovaných na jar 2020. Dôvodmi sú pokles domácej spotreby a exportu. Oživenie by malo prísť v 2021 na úrovni 7,4% (vs. 6,6% prognózovaných pre Slovensko v máji 2020).


Riziká súvisiace s touto prognózou sú mimoriadne vysoké a prevažne nepriaznivé. Rozsah a trvanie pandémie sú v zásade stále neznáme. V prognóze sa predpokladá, že opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia sa budú naďalej postupne uvoľňovať a že nenastane „druhá vlna“ nákazy.

Existuje značné riziko, že táto situácia by mohla zanechať hlbšie dlhotrvajúce stopy na trhu práce, než sa očakávalo, a pre mnohé spoločnosti by sa ťažkosti súvisiace s likviditou mohli zmeniť na problémy súvisiace s platobnou schopnosťou. Stabilita finančných trhov je vystavená rizikám a hrozí, že členské štáty nebudú schopné dostatočne koordinovať opatrenia v príslušných oblastiach politík na národnej úrovni. Ak sa nedosiahne dohoda o budúcom obchodnom vzťahu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, mohlo by to viesť k nižšiemu rastu, najmä v Spojenom kráľovstve.

Protekcionistické politiky a nadmerný odklon od globálnych výrobných reťazcov by vo všeobecnosti mohli mať negatívny vplyv aj na obchod a svetové hospodárstvo. Existujú aj riziká lepšieho než očakávaného vývoja, ako napríklad včasná dostupnosť vakcíny proti koronavírusu. Návrh Komisie na plán obnovy zameraný na nový nástroj, Next Generation EU, nie je v tejto prognóze zohľadnený, pretože ešte nie je schválený.

Tlačová správa

Letná hospodárska prognóza 2020 pre Slovensko

Celé znenie letnej hospodárskej prognózy 2020

6. júla 2020


15:13 MPSVR SR podporilo každého štvrtého zamestnanca


K 2. júlu 2020 odoslali úrady práce takmer 370 miliónov eur na mzdy zamestnancov a podporu SZČO cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“. Išli na udržanie približne pol milióna jedinečných pracovných miest, čo je miesto každého štvrtého zamestnanca. Vyplýva to z druhej aktualizácie hodnotenia opatrení na podporu pracujúcich a ich rodín, ktorú vypracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVaR.

Intenzívnejšia prvá pomoc

Čerpanie pomoci sa v apríli a v máji zintenzívnilo. Na aprílovú prvú pomoc išlo doteraz 171 miliónov eur, čo je v porovnaní s marcom viac o takmer 108 %. Narástlo najmä čerpanie v opatrení 3A, tzv. kurzarbeit, a to až o 24,5 mil. eur, resp. 134,1 %. Viac ako 120 percentný medzimesačný nárast je aj pri opatrení 2, kde žiadajú SZČO o príspevky na seba (nárast o 12,1 milióna eur, resp. 122,8 %), a 3B, v rámci ktorého vyplácajú úrady paušálne príspevky na mzdy zamestnancov (takmer 42 mil. eur, resp. 120,9 %). Najnižší medzimesačný nárast je pri opatrení 1 pre zatvorené prevádzky, keďže postupne dochádzalo k ich otváraniu.

V apríli sa pomoc nielen zvýšila, ale aj zrýchlila. Podnikateľom s už podpísanou dohodou stačilo predložiť výkaz, čo skrátilo vybavenie pomoci na 2 pracovné dni. Novým žiadateľom trvalo zúradovanie pomoci od prijatia žiadosti po úhradu menej ako 7 pracovných dní.  

Pokračuje čerpanie pandemických dávok

V júni 2020 narástol počet vyplatených OČR medziročne takmer desaťnásobne. Konkrétne sa počet dávok zvýšil z 13 477 v júni 2019 na 131 851 v júni 2020. Zo všetkých od marca vyplatených OČR predstavujú tie pandemické necelých 87 %. Keďže školy sú bežne cez prázdniny uzavreté, rodičia v júli a v auguste nemajú nárok na pandemickú OČR. Ten však majú naďalej rodičia detí, ktoré navštevujú jasle alebo škôlku.


Aktualizácia správy ISP je dostupná TU.

Koncom mája zverejnil Inštitút sociálnej politiky (ISP) svoju prvú správu o využívaní opatrení v gescii MPSVaR zameraných na pomoc rodinám, pracujúcim a ekonomike SR (dostupné TU). V nej sa venovala najmä čerpaniu „Prvej pomoci“ za marec 2020, využívaniu pandemického ošetrovného a nemocenského, ako aj možnosti odkladu a odpustenia odvodov na sociálne poistenie. Druhá aktualizáciu správy sa sústreďuje najmä na využívanie týchto foriem pomoci v máji 2020.

29. júna 2020

16:28 100 dní nonstop pomáhame ľuďom

Za sto dní vyplatilo ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka vyše 499 000 000 eur, čím pomohlo viac ako miliónu obyvateľov, mnohým opakovane každý mesiac.

„Keď som prišiel na ministerstvo, kládol som si tú najpodstatnejšiu otázku: Ako vieme pomôcť čo najviac ľuďom v čo najkratšom čase a čo najväčším objemom peňazí alebo materiálnej pomoci? Riešenie sme museli nájsť okamžite. A tak každý deň pomáhame 10 000 ľuďom sumou 5 miliónov eur,“  hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ako prví sme spustili opatrenia finančnej pomoci rodinám, zariadeniam sociálnych služieb, zamestnávateľom, SZČO a ľuďom, ktorí zostali zo dňa na deň bez príjmu. Úrady práce sa napriek nepripraveným informačným systémom na vyplácanie tak veľkej pomoci preukázali ako jediná infraštruktúra štátu schopná doručiť pomoc a peniaze ľuďom.

„Spustili sme najväčšiu finančnú pomoc v dejinách Slovenska. Pomohli sme doteraz viac ako 200 000 rodinám, vyše 500 000 zamestnancom, 75 000 SZČO, 12 000 ľuďom, ktorí ostali absolútne bez príjmu, pomohli sme zariadeniam sociálnych služieb. Celkovo išlo z našej pomoci ľuďom približne pol miliardy eur. Ani jedno euro si nenechávame pre seba. Vláda sa rozhodla šetriť a zaviazala sa znížiť personálne náklady štátu, či nákup tovarov a služieb o 10 %. Na sebe šetríme a ľuďom pomáhame,“ zdôrazňuje minister.

Pomoc rodinám    

Rodinám sme doteraz vyplatili spolu viac ako 114 miliónov eur. Išli najmä na predĺžené ošetrovné, ktoré mohli poberať rodičia s deťmi počas celej doby zatvorenia škôlok, škôl a jaslí. V jeho vyplácaní pokračujeme aj počas letných mesiacov. Nárok na pandemickú OČR budú mať rodičia, ktorí z kapacitných dôvodov alebo z obavy o zdravie nedajú svoje dieťa do škôlky či jaslí. „Rodinám sme pomohli aj predĺženým poskytovaním rodičovského príspevku. O ten môžu žiadať rodičia, ktorým počas krízovej situácie končí nárok na tento príspevok a nemajú prácu, do ktorej by sa vrátili,“ približuje Milan Krajniak.

Pomoc najzraniteľnejším

Aby sme ochránili seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a taktiež aj deti v centrách pre deti a rodinu, zabezpečili sme pre ne ochranné a dezinfekčné pomôcky, zvýšili sme im príspevky na poskytovanie služieb, rovnako aj príspevok na opatrovanie. „Hneď, ako som sa posadil do kresla ministra, obracali sa na mňa ľudia zo zariadení sociálnych služieb, detských domovov, domovov dôchodcov, že nedostali od predchádzajúcej vlády žiadnu pomoc, jedinú ochrannú pomôcku. V krátkom čase sa nám podarilo zásobiť všetky zariadenia sociálnych služieb a ochránili sme tak približne 90 000 klientov a zamestnancov týchto zariadení,“ opisuje situáciu minister Krajniak. Na pomoc zariadeniam sociálnych služieb a ochranu ich klientov a zamestnancov sme doposiaľ vynaložili viac ako 10 miliónov eur. 

Pomoc na trhu práce

Od začiatku venujeme veľkú pozornosť ochrane pracovných miest zamestnancov, pomoci zamestnávateľom a SZČO, nakoľko sme ako prví spustili opatrenia finančnej pomoci. Doteraz sme im vyplatili viac ako 375 miliónov eur.

„Len desať dní od vymenovania vlády sme schválili najväčšiu pomoc v dejinách Slovenska na podporu udržania pracovných miest. Doteraz sme vďaka nej pomohli viac ako 500 000 zamestnancom a cez 75 000 samostatne zárobkovo činným osobám. Navyše, sme sa rozhodli, že príspevky na mzdy a paušálne príspevky pre SZČO budeme poskytovať aj za mesiace jún a júl,“ hovorí M. Krajniak.

Na podporu ľudí, ktorí pred vypuknutím krízy pracovali, avšak počas nej prišli o príjem, sme zaviedli SOS dotáciu. V nej sa nájdu napr. aj SZČO, ktoré nemajú nárok na inú pomoc. „Touto dávkou zachytávame tých ľudí, ktorí z rôznych individuálnych dôvodov nesplnili systémové podmienky pre čerpanie pomoci,“ dopĺňa minister.

Ďalším podporným balíkom je odklad odvodov za marec, máj a jún pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o 40 % a viac. Splatiť ho môžu do konca tohto roka. Za apríl sme odvody odpustili tým, ktorí mali uzatvorenú aspoň 1 prevádzku najmenej na 15 kalendárnych dní.

Zamestnancom, ktorým bola pre ochorenie Covid-19 nariadená karanténa, sme umožnili čerpať pandemickú PN. Tú hradí už od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Tým, ktorým v tomto období uplynulo šesť mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti, sme umožnili poberať ho dlhšie. Doteraz sme poskytovanie dávky v nezamestnanosti predĺžili už trikrát.

Naše výzvy pre najbližšie obdobie

Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak považuje za principiálne najdôležitejšiu pomoc ľuďom, ktorú skutočne pocítia, a preto sa v najbližšom období bude zaoberať aj riešením zavedenia nového modelu financovania osôb odkázaných na starostlivosť a tiež prepojením dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

K hlavným výzvam pre nasledujúce mesiace bude nepochybne patriť stabilizácia pracovného trhua  udržanie pracovných miest, s čím súvisí zavedenie trvalého systému „kurzarbeit“. Ide o systém, v ktorom zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa tým zaviaže zachovať pracovné miesta.

Mimoriadnu pozornosť chceme venovať aj pomoci seniorom, ktorí si zaslúžia úctu a vďaku štátu za výchovu budúcich generácií. Hovoríme aj o reforme dôchodkového systému, vďaka ktorej chceme zabezpečiť udržateľnosť a efektívne zhodnocovanie úspor v dôchodkových pilieroch.

24. júna 2020

11:10 V utorok pribudlo 18 nových pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, ohniská nákazy sú podchytené, situácia je pod kontrolou

Za včerajší deň pribudlo 18 ľudí s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Celkovo sa urobilo v utorok 1257 vyšetrení na nový koronavírus. Pacienti s pozitívnym výsledkom za včerajší deň pochádzajú z okresov Čadca (7 ľudí), Brezno (3), Košice (2), Revúca (2), Žilina (1), Liptovský Mikuláš (1), Spišská Nová Ves (1), Banská Bystrica (1).

Pozitívne výsledky na nový koronavírus malo v utorok 10 mužov a 8 žien vo veku od 7 do 61 rokov. „V nemocnici je aktuálne 19 ľudí, z toho 3 s potvrdeným koronavírusom a ostatní s podozrením naň. Na JIS je 1 pacient, na umelej pľúcnej ventilácii nikto,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

 „V prípade pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 sú zabezpečené všetky potrebné protiepidemické opatrenia s cieľom efektívne zamedziť šíreniu ochorenia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vyhľadúvajú priame kontakty nakazených, tí sa následne testujú na koronavírus, pri úzkych kontaktoch je nariadená domáca izolácia, situáciu máme pod kontrolou,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.

Čo sa týka Čadce, kde je najviac prípadov, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci spolupracuje pri protiepidemických opatreniach so samosprávou, vyšším územným celkom a so školami v Čadci a Krásne nad Kysucou, ktoré sú z preventívnych dôvodov zatvorené. „Ohniská nákazy sú podchytené,“ potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Nárast počtu pozitívnych prípadov bol očakávaný, ochorenia pribúdajú v rámci  monitorovaných a podchytených ohnísk nákazy.

Ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania všetkých potrebných a hygienických opatrení. Sumárne čísla hovoria o tom, že na Slovensku sa doteraz urobilo spolu celkovo 203 911 ukončených vyšetrení na Covid-19, celkový počet pacientov s pozitívnym výsledkom je na Slovensku doteraz 1607, z toho 1448 ľudí sa už vyliečilo.

10:13 INFO-KORONA: Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za jún 2020

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, prostredníctvom ktorého môžu zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o odklad splatnosti poistného za jún 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

Odložiť si úhradu poistného môžu tí zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za jún 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Viac informácií: Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za jún 2020

23. júna 2020

21:30 Rezort zahraničných vecí spolupracuje so Slovenským investičným holdingom pri podpore slovenských spoločností na zahraničných trhoch

Možnosti využívania prostriedkov z medzinárodných investičných iniciatív Trojmoria, či Európskej únie pri podpore rozvoja infraštruktúry a slovenských podnikateľských subjektov pri prieniku na zahraničné trhy boli témami dnešného (23. júna 2020) rozhovoru štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brockovej s predsedom Slovenského investičného holdingu Ivanom Lesayom.

„Máme záujem hľadať prieniky so všetkými relevantnými partnermi podpory podnikateľského prostredia na Slovensku s cieľom vytvárania synergií smerom k zahraničiu,“ zdôraznila štátna tajomníčka.

22. júna 2020

13:00 Bankový odvod nahradí Rozvojový fond Slovenska TU

19. júna 2020

20:03 Cestovné odporúčanie pre všetky krajiny

V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5089/2020), pristúpila Slovenská republika k ďalšiemu uvoľňovaniu na hraničných priechodoch.


Od 20. júna 2020 od 6:00 hod. platí režim uvoľnených hraničných priechodov pre osoby pri návrate z: Bulharska, Cyprusu, Česka, Čiernej hory, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska.

Pri návrate nemusia ísť občania ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom, ktorí sa nachádzajú na území týchto krajín dbať na zvýšenú opatrnosť (1. stupeň – výstraha) a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v oblasti epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej.

Vo vzťahu k územiu Sliezskeho veľkovojvodstva v Poľsku zostáva platné odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň – zvážiť nevyhnutnosť cestovania do niektorých častí krajiny). Informácie o hraničnom režime sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle MZVEZ SR.


Pri príchode z iných ako uvedených destinácií je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Rezort diplomacie tiež odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle MZVEZ SR, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

V prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (+421 2 5978 5978). 
Pre všetky ostatné štáty sveta naďalej platí odporúčanie necestovať

15:38 EK: Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému priamych grantov a záruk vo výške 4 miliardy EUR

Európska komisia schválila tri slovenské schémy pomoci s celkovým rozpočtom 4 miliardy EUR na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Podpora bude mať formu priamych grantov a záruk za úvery. Ich cieľom je poskytnúť likviditu spoločnostiam a pomôcť im v činnosti a v snahe udržať si úroveň zamestnanosti.

EK potvrdila, že slovenské systémy finančnej pomoci sú v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a sú potrebné, vhodné a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu EÚ.  

EK schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslami SA.57483, SA.57484 and SA.57485 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

9:55

9:21 Od 1. júla sa zvyšuje aj maximálna výška garančnej dávky

Až o 237 eur bude od 1. júla 2020 vyššia maximálna dávka garančného poistenia. Na túto dávku vzniká nárok zamestnancovi, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a neuspokojoval nároky zamestnanca z tohto pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa (ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii) vznikne v čase od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 276 eur (táto suma predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2019). V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2019 do 30. júna 2020) bola jej maximálna výška 3 039 eur.

Rastúci trend v posledných mesiacoch tohto roka zaznamenala aj priemerná výška dávky garančného poistenia vyplácanej Sociálnou poisťovňou. Oproti prvým piatim mesiacom minulého roka (od januára do konca mája) sa tento rok za rovnaký čas zvýšila o takmer 240 eur (z 1 744,04 eura na 1 983,44 eura).

18. júna 2020

14:29 Martin Klus: Plán hospodárskej obnovy EÚ vítame, požadujeme však flexibilnejšie podmienky čerpania

Hlavy štátov a predsedov vlád krajín Európskej únie čaká v piatok, 19. júna 2020, dôležité online stretnutie. Ústrednou témou videosummitu bude Viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021-2027 a plán hospodárskej obnovy EÚ, ktorých návrhy Európska komisia predstavila koncom mája ako odpoveď na negatívne dopady koronakrízy.

O balíku opatrení budú najvyšší lídri členských štátov Únie spolu diskutovať po prvý raz, pričom toto rokovanie by malo priniesť zásadný pokrok smerom k dosiahnutiu dohody na ďalšom stretnutí.

V súvislosti s očakávaným piatkovým videosummitom členov Európskej rady o ekonomickej obnove EÚ sa štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v utorok, 16. júna 2020, zúčastnil na videokonferencii ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti krajín EÚ.

Cieľom bolo prezentovať kľúčové národné postoje k balíku pomoci, ktorý pozostáva z revidovaného návrhu budúceho rozpočtu EÚ (VFR na roky 2021-2027) a nového nástroja obnovy s názvom Nástroj EÚ pre budúce generácie. Balík pomoci má pritom slúžiť nielen na rýchle zotavenie európskeho hospodárstva po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu, ale aj na dlhodobý rozvoj formou podpory reforiem a investícií.

„Slovensko víta a podporuje tieto ambiciózne návrhy. Našim cieľom v rokovaniach bude presadiť flexibilnejšie podmienky čerpania týchto prostriedkov. A to tak aby sme ich dokázali adresne investovať s cieľom podporiť rozvoj slovenského hospodárstva napr. aj pri prechode na uhlíkovú neutralitu alebo podporu digitalizácie,“ uviedol na margo slovenskej pozície M. Klus. Dodal, že „rovnako je to príležitosť na realizáciu potrebných štrukturálnych reforiem v oblasti verejnej správy, daní, zdravotníctva či školstva.“

Do pozornosti ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti sa na utorkovej videokonferencii opäť dostala aj téma vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič informoval o zasadnutí Spoločného výboru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, na ktorom britská strana potvrdila svoj negatívny postoj k predĺženiu prechodného obdobia.

Následne hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier zhodnotil doterajší priebeh rokovaní a videokonferencie britského predsedu vlády Borisa Johnsona s lídrami inštitúcií EÚ 15. júna 2020. Zástupcovia členských štátov privítali dohodu na zintenzívnení rokovaní počas leta s cieľom dosiahnuť dohodu v čo najkratšom časovom horizonte a vyzvali na zachovanie jednoty a principiálneho postoja EÚ.

„Pobrexitové rokovania o našich budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom doposiaľ nepriniesli očakávaný pokrok a vzhľadom na britské odmietnutie predĺženia prechodného obdobia sa dostávame do časovej tiesne. Obe strany by mali urobiť maximum pre odblokovanie rokovaní v záujme dosiahnutia ambicióznej dohody,“ skonštatoval M. Klus. Dohoda však podľa neho „nesmie narúšať konkurencieschopnosť našich podnikateľov ani vytvárať nerovnosti a ohrozenia na vnútornom trhu. Je to v záujme našich podnikateľov a spotrebiteľov.“

Utorková videokonferencia ministrov pre európske záležitosti bola poslednou pod taktovkou chorvátskeho predsedníctva. Rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ preberá od 1. júla 2020 Spolková republika Nemecko, ktorá je súčasťou nového predsedníckeho tria spolu s Portugalskom a Slovinskom.

Trio na videokonferencii predstavilo svoj 18-mesačný program, ktorého cieľom je poskytnúť dlhodobú perspektívu a zabezpečiť koherentnosť práce Rady EÚ počas tohto obdobia so Strategickou agendou lídrov na roky 2019-2024.

11:17 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR : Balíček s názvom „Lex Korona“ zasahuje ako do daňovej, tak aj zdravotnej, ale aj pracovno-právnej legislatívy. Balík asi stovky opatrení pre podnikateľov, ktorý pripravil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) však nepôjde cez štandardné legislatívne konanie.

„Posledné čo v čase krízy potrebujeme je obchádzanie štandardných legislatívnych procesov. Do súboru opatrení s názvom „Lex Korona“ prispievali svojimi návrhmi aj zamestnávatelia, avšak napriek tomu, že už v pondelok sa koná rokovanie tripartity stále nepoznáme finálne znenie tohto balíčka, nevieme, ktoré podnety boli, či neboli zapracované. Keďže ide o veľmi rozsiahly balíček zmien, považujeme za nevyhnutné, aby sme si jeho finálne znenie mohli v dostatočnom predstihu naštudovať a odborne sa vyjadriť. Považovali by sme preto za nešťastné, ak sa o schvaľovaní viac ako 130 zmien v zákonoch dozvieme na poslednú chvíľu, respektíve až v momente rokovania“ dodal Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.

AZZZ SR preto verí, že balíček „Lex Korona“ bude prijímaný štandardným legislatívnym procesom. Každé opatrenie, ktoré neprejde sociálnymi partnermi, môže mať dramatický dopad na podnikateľov, tvorbu pracovných miest a celkové obnovenie ekonomiky po kríze.  Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR zároveň momentálne nevidí zákonný dôvod na skrátené legislatívne konanie, ktorým sa obchádza sociálny dialóg a štandardný legislatívny proces.

Hoci sa pri niektorých bodoch názory sociálnych partnerov rozchádzajú, je potrebné hľadať kompromis. Zároveň aj podoba gastrolístkov sa na základe medializovaných informácií každým dňom mení a nestíhame sa v problematike orientovať.

Podľa aktuálnych vyjadrení by zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom  55 % z príspevku na stravu, stratili možnosť rozhodnúť sa pre formu vyplácania príspevku. Vo firme by tak mohli vzniknúť až 3 rôzne formy poskytovania benefitu – papierová, elektronická a hotovostná. Po novom tak všetky firmy na Slovensku, ktoré dnes majú nastavené účtovníctvo, evidenciu stravného a interné procesy na jednu formu (stravné lístky – papierové/elektronické), budú musieť zvládnuť minimálne dva paralelné systémy (stravné lístky a stravné v hotovosti). Toto je podľa zamestnávateľov združených v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR to najhoršie riešenie. Namiesto zjednodušenia pridávame ďalšiu možnosť, ktorá si vyžiada kapacity mzdových účtovníkov, úpravu softvérov, evidenciu preferencií každého zamestnanca vo firme.  

Zároveň zavedením možnosti zamestnanca vybrať si preferovanú formu, bude zamestnávateľ v zmysle zákona povinný akceptovať takúto zmenu aj viackrát počas roka. Viac ako milión zamestnancov, ktorí dnes dostávajú príspevok vo forme stravných lístkov, si bude môcť povedať teoreticky aj viackrát za rok, že chce hotovosť, alebo prípadne sa následne vrátiť späť k lístkom.  

Zmena sa môže dotknúť aj podnikov, ktoré zabezpečujú stravovanie zamestnancov  vlastným stravovaním – tzv. kantínami. Náklady na kantínu závisia od počtu zamestnancov, ktorí sa v nej stravujú. Dostať príspevok v hotovosti môže byť pre desiatky tisícok zamestnancov zaujímavé, keďže tieto peniaze môžu použiť aj na iné účely ako stravovanie. Ak by sa ale značná časť zamestnancov v podniku rozhodla pre peňažný príspevok, zamestnávateľom by sa výrazne predražilo stravovanie ostatných zamestnancov v kantíne. Odstránila by sa tak administratívna záťaž spojená so spracovaním papierovej formy príspevku a nezaviedla by sa záťaž pridaním ďalšieho paralelného systému, ako by tomu bolo v prípade hotovosti.  

9:59 Zamestnávatelia a SZČO majú možnosť odkladu poistného aj za jún 2020

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za jún 2020 až do 31. decembra 2020. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 17. júna 2020.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac jún 2020 do 31. decembra 2020 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za jún 2020 sa za zamestnancov nemení.

Pri odklade splatnosti za mesiac jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do pozornosti zamestnávateľom a povinne poisteným SZČO, aby na účely určenia predĺženej lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac jún 2020Sociálnej poisťovni predložili čestné vyhlásenie. Formulár čestného vyhlásenia Sociálna poisťovňa v týchto dňoch pripravuje a o jeho zverejnení na webovej stránke bude včas informovať.

Pokles obratu resp. príjmu z podnikania oznámi odvádzateľ Sociálnej poisťovni práve prostredníctvom elektronického formuláru. Zaslanie jeho elektronickej verzie zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá prístup k internetu, bude môcť Sociálnej poisťovni doručiť jeho listinnú podobu.

17. júna 2020

20:12 Na prejazd územím Maďarska nie je potrebné povolenie


Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Maďarska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.
 
Cestný  tranzit slovenských občanov alebo občanov Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky cez územie Maďarska nie je viazaný na žiadne povolenie/potvrdenie vydané maďarským policajným orgánom, t. j. môžu tranzitovať cez územie Maďarska a späť do Slovenskej republiky (do/z Chorvátska, Rumunska, Srbska, Slovinska).

Občania Slovenskej republiky môžu využívať medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety.

Upozorňujeme však, že medzinárodné letecké spoločnosti v zmysle stále platného núdzového stavu v Maďarsku môžu odmietnuť nástup do lietadla zahraničným cestovateľom (vrátane občanov SR) pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti. Odporúčame preto cestujúcim preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla. Nie je v kompetencii Veľvyslanectva SR v Budapešti vydávať povolenia v prípade odmietnutia nástupu do lietadla a v takomto prípade odporúčame zvoliť inú trasu návratu.

Informácie na webovej stránke letisko Franza Liszta v Budapešti
 

Informácie o podmienkach návratu do SR na webovej stránke ministerstva

16:53 EÚ: Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému kompenzácie nájomného vo výške 200 miliónov EUR

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 200 miliónov EUR na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré boli pri svojej činnosti obmedzené opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ide o spoločnosti, ktoré museli uzavrieť obchody, prerušiť výučbu (v školách a školských zariadeniach) alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti zo zariadenia kvôli prepuknutiu pandémie.

EK schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Verejná podpora, ktorá bude mať formu priamych grantov, je určená na pokrytie zníženia nájom dohodnutý s prenajímateľom, až do maximálnej výšky 50 % pôvodného nájomného. Konkrétnejšie, ak nájomca dohodne s prenajímateľom zľavu 20 % z nájomného, ​​štát zaplatí prenajímateľovi v mene nájomcu, ďalších 20 % nájomného, ​​čím sa nájomcovi zníži nájomné o 40 %.

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.57599 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

16. júna 2020

12:56 Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 15. júna 2020 štyri zákony, ktoré schválila NR SR na júnovej schôdzi: 

– zákon z 9. júna 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

– zákon z 9. júna 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.,

– zákon z 9. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

– zákon z 9. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.

12:26 Ministerstvo práce naďalej pomáha ľuďom aj po zrušení núdzového stavu

Epidemiologická situácia na Slovensku sa počas mája zlepšovala, čo viedlo k postupnému uvoľňovaniu opatrení na základe rozhodnutia konzília odborníkov. Napriek tomu, že sa otvárali prevádzky a ľudia sa začali vracať do práce, ministerstvo naďalej umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) požiadať o finančnú pomoc v rámci projektu „Prvá pomoc“, a to aj za mesiace jún a júl 2020.

Podľa priebežnej správy o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám, ktorú vypracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR, v apríli výrazne narástol počet podporených pracovníkov a vyplatená suma v rámci projektu „Prvá pomoc“ v porovnaní s marcom 2020. Je to spôsobené najmä tým, že v marci sa poskytovala pomoc až od polovice mesiaca, v apríli za celý mesiac. Zároveň sa poskytovanie pomoci v apríli zefektívnilo, keďže pri opakovanom žiadaní o príspevky zasielali zamestnávatelia a SZČO úradom už iba vyplnené výkazy, čo celý proces zrýchlilo. 

V apríli sme zaznamenali oproti marcu najvyšší nárast vyplatenej sumy v opatrení 3A (118 %), čím sme pomohli zamestnávateľom udržať 91 133 pracovných miest vyplatením náhrady mzdy zamestnancom až do výšky 80% ich priemerného zárobku, najviac 880 eur. Výrazné navýšenie pozorujeme aj v opatrení 4A (103 %), v rámci ktorého poskytujeme paušálny príspevok samostatne zárobkovo činným osobám.

 „Podarilo sa nám skrátiť priemerné obdobie, za ktoré žiadateľ dostane peniaze, na 3-4 dni, ale máme aj prípady, keď sa pomoc vyplatila v priebehu niekoľkých hodín. Ak ostali nevybavené žiadosti alebo nezodpovedané otázky, ide pravdepodobne o ojedinelé prípady, ktoré je potrebné otvorene komunikovať s príslušným orgánom,“ uviedol na rokovaní ekonomického krízového štábu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Analýza zároveň poukazuje na výrazný nárast poskytnutého ošetrovného v priebehu mája, čo možno vysvetliť najmä výplatami aprílových OČR. Počet vyplatených dávok v máji 2020 medziročne narástol na 11-násobok a dosiahol takmer 150-tisíc. Vyplatená suma sa zvýšila až na tridsaťnásobok hodnoty z mája 2019 a dosiahla vyše 45 miliónov eur. 

O veľkom medziročnom náraste možno hovoriť aj v prípade nemocenského, kde Sociálna poisťovňa začala vyplácať tzv. pandemické nemocenské napr. v prípade povinnej izolácie v karanténe. Využívanie tohto opatrenia kulminovalo v marci, na začiatku zavádzania protipandemických opatrení, odvtedy pozorujeme výrazný pokles. Zatiaľ čo v marci bolo viac ako 39 400 prípadov nároku na nemocenské z dôvodu karanténneho opatrenia, v apríli to bolo už iba vyše 6 400.

Ministerstvo si uvedomuje ekonomické dopady pandémie na slovenské rodiny, preto sa rozhodlo naďalej poskytovať finančnú pomoc tým, ktorých príjmy sú poznačené koronakrízou. „Ochránili sme približne 70 % ekonomiky. Rezort práce sa podieľa tiež na príprave opatrení na oživenie ekonomiky SR po úplnom odznení pandémie. Česi už jednu fázu skončili, my v nej pokračujeme, ak bude situácia v polovici leta taká, že si to bude vyžadovať, tak budeme pokračovať. Ale uvažujeme aj nad inými formami pomoci, ktoré majú stimulovať dopyt presne v tých sektoroch ekonomiky, ktoré boli postihnuté zatvorením z rozhodnutia úradu hlavného hygienika,“ uviedol minister Krajniak.

Všetko potrebné TU.

15. júna 2020

15:23 EÚ: „Re-open EU“: webová platforma na bezpečné obnovenie voľného pohybu v EÚ

Komisia dnes spúšťa webovú platformu „Re-open EU“, ktorá obsahuje základné informácie umožňujúce bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe.

Cieľom platformy je, aby ľudia mohli bez obáv plánovať svoje cesty a dovolenky počas leta i po ňom, a preto bude poskytovať informácie v reálnom čase týkajúce sa hraníc, dostupných dopravných prostriedkov, cestovných obmedzení, opatrení v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok, ako aj ďalšie praktické informácie pre cestujúcich. 

Platforma „Re-open EU“ je jedným z opatrení, ktoré Komisia oznámila vo svojom balíku venovanom opatreniam v cestovnom ruchu a doprave z 13. mája s cieľom pomôcť pri bezpečnom obnovení cestovania a cestovného ruchu v EÚ pri súčasnom dodržiavaní potrebných preventívnych zdravotných opatrení. Platforma „Re-open EU“ bude slúžiť ako kľúčový referenčný bod pre každého, kto cestuje v EÚ, pretože sústreďuje na jednom mieste aktuálne informácie Komisie a členských štátov.

Umožní prehliadať si informácie o jednotlivých krajinách za každý členský štát EÚ prostredníctvom interaktívnej mapy ponúkajúcej aktuálne informácie o platných vnútroštátnych opatreniach a praktické rady pre návštevníkov v krajine. Platforma je ľahko dostupná na počítačoch a mobilných telefónoch a príslušné informácie sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ. Re-open EU

15:38 Z Letiska v Bratislave odleteli po 3 mesiacoch prví cestujúci do bulharskej Sofie

Z Letiska M. R. Štefánika dnes odleteli po otvorení hraníc prví cestujúci pravidelnou linkou dopravcu Wizz Air do hlavného mesta Bulharska, do Sofie. Zároveň zo Sofie prileteli prví cestujúci do Bratislavy. Sofia je prvou destináciou, kam odleteli prví cestujúci po troch mesiacoch od zákazu civilných letov a jedinou pravidelnou destináciou, kam sa bude lietať z Bratislavy počas júna. Lety sú v pláne 3 x týždenne.

V júli začne prevádzkovať svoje pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika aj dopravca Ryanair, a to do destinácií Burgas v Bulharsku, do Solúna v Grécku, na grécky ostrov Korfu a na Pafos na Cypre a z nich. Zároveň pribudnú aj letné charterové lety na ostrovy Zakyntos, Rodos či Krétu.

„Sme veľmi radi, že sme po troch mesiacoch mohli na Letisku M. R. Štefánika privítať prvých cestujúcich. Spomedzi 19 štátov, s ktorými Slovensko otvorilo hranice, prevádzkujú pravidelné lety z Bratislavy dopravcovia do Bulharska, Grécka a na Cyprus, lety na Maltu pribudnú koncom októbra,“ informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec počas „otvorenia“ letiska.

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR nariadil pre všetky slovenské letiská hygienické opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať počas doby na letisku. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo šálom či šatkou (neplatí pre deti do 3 rokov) a nosenie rúška počas celej doby na letisku aj na palube lietadla, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy letiska, dodržiavanie sociálnych rozostupov aspoň 2 metre pri vybavení na checkine a na bezpečnostnej kontrole. Zároveň je cestujúcim po prílete zmeraná telesná teplota. Zamestnanci letiska nosia pri vybavení cestujúcich ochranné prostriedky.

„Spustenie letov do ďalších krajín, kam cestujúci z Bratislavy doposiaľ lietali, akými sú lety do Veľkej Británie, Írska, Ruska, Ukrajiny, Turecka, Egypta či Tuniska bude závisieť od otvorenia hraníc Slovenska s týmito krajinami. Presný termín nie je známy,“ povedal prevádzkový riaditeľ letiska Imrich Ancin.

14:26 Koronakríza bola pre školstvo výzva aj príležitosť, zhodli sa ministri školstva

Ako koronkríza ovplyvnila vzdelávanie, aké opatrenia boli v krízovej situácii účinné a čomu by mala byť v budúcnosti venovaná väčšia pozornosť? Otázkam školstva a vzdelávania v čase núdzového stavu v krajinách bývalej federácie sa dnes v online diskusii venovali minister školstva Slovenskej republiky Branislav Gröhling a minister školstva Českej republiky Robert Plaga.

Koronakríza podľa oboch čelných predstaviteľov rezortu upriamila pozornosť na význam vzdelávania pre rodičov, žiakov aj spoločnosť a otvorila otázku nových príležitostí v školstve. „V tomto období sme začali nastavovať možno už aj prvé základy budúcej reformy slovenského školstva,“ uviedol v debate minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. „Má byť veľmi rozmanité ako sme aj my všetci rozmanití – podľa toho aké majú požiadavky rodičia, aké majú schopnosti a požiadavky žiaci, také školstvo by sme chceli vytvárať, pretože v minulosti sme zažili jednoliate školstvo a myslím si, že nám to nevyhovovalo,“ dodal minister B. Gröhling.

„Školstvo je v akejkoľvek krajine postavené na dlhodobých a premyslených riešeniach a naraz sme všetci ministri školstva v Európe stáli pred rýchlymi rozhodnutiami, kde sme museli okamžite premyslieť všetky pre a proti jednotlivých variant a neexistovali optimálne riešenia,“ upozornil minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Robert Plaga. Náročné obdobie však podľa neho prekonal pozitívny moment návratu detí do škôl.

Ministri školstva spoločnou diskusiou otvorili už šiestu zo série česko-slovenských online debát o vzdelávaní na tému „Núdzový stav vo vzdelávaní – možnosti a príležitosti v Českej republike a Slovenskej republike“. Debaty organizujú Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní v SR a Stálá konference asociací ve vzdělávání v ČR.

Organizátori nastavili debaty tak, aby zachytili pohľad na vzdelávanie v čase koronakrízy zo strany rodičov aj učiteľov, riaditeľov aj zriaďovateľov škôl, žiakov stredných škôl aj študentov univerzít, zástupcov firiem, ale tiež čelných predstaviteľov rezortu. Záznam diskusií si môže odborná aj bežná verejnosť pozrieť na Facebook stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Obaja ministri budú v spoločnej debate pokračovať aj osobne – v pondelok 22. júna 2020 počas oficiálnej návštevy ministra B. Gröhlinga v metropole Českej republiky.

13:26 MZ SR flash: ,LETNÁ PRAX“ študentov sa bude realizovať

Vzhľadom na aktuálny minimálny počet nových výskytov ochorenia COVID-19 a priaznivú epidemiologickú situáciu môžu študenti vysokých škôl zdravotníckych študijných programov pri dodržiavaní všeobecne odporúčaných hygienických opatrení, ako sú dodržiavanie osobnej hygieny s dôrazom na hygienu rúk a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vykonávať povinnú letnú prax v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

11:00 SaS: Rozumieme požiadavkám jarmočníkov, blokáda je ale neprípustná

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rozumie požiadavkám trhovníkov a jarmočníkov, avšak akákoľvek snaha o blokádu diaľnice je neprípustná.

„Požiadavky jarmočníkov, ktorých príjmy klesli počas pandémie koronavírusu na absolútne minimum, sú pochopiteľné. Po zrušení núdzového stavu je na stole otázka, ako pomôcť aj tomuto segmentu. Jedným z riešení je povolenie hromadných podujatí na viac ako tisíc osôb, čo by pomohlo aj športovým klubom a kultúrnej obci. Je však neakceptovateľné, aby sa každý protestujúci, ktorý chce vyjadriť názor, rozhodol pre blokádu diaľnice a hlavného dopravného tepu na Bratislavu,“ uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič.

14. júna 2020

18:00 Letnú turistickú sezónu v ČR odštartoval osobne premiér, aj Slovensko už pozýva na dovolenky, sezónu odštartovala štátna tajomníčka.

13. júna 2020

13:38 Minister Andrej Doležal (nom. Sme rodina) otvoril plavebnú sezónu na Baťovom kanáli v Skalici

Vodácka sezóna na vodnej ceste Baťov kanál je oficiálne otvorená. Kanál ležiaci na hranici medzi Slovenskou a Českou republikou je významným turistickým ,,ťahákom“ regiónu.

 „Plavba na Baťovom kanáli je povolená iba od začiatku tohto mesiaca, keďže pre uzavreté hranice to nebolo možné. Prišiel som sa sem pozrieť, aby som osobne vyjadril podporu tunajším prevádzkovateľom služieb v tom, čo robia. Verím, že sa nám spolu podarí opätovne naštartovať cestovný ruch. S rodinou sem toto leto ešte určite prídeme, lebo je to miesto s jedinečným čarom a odporúčam ho všetkým. Som presvedčený, že dovolenka na Slovensku je dobrý nápad,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Práve možnosti podpory cestovného ruchu prostredníctvom vodnej dopravy boli témou návštevy ministra v Skalici a jej prístave.

Baťov kanál je vodná cesta vybudovaná reguláciou riek Morava a Radějovka. Má 53km a vedie od Otrokovíc v Českej republike až do Skalice na našom území. Myšlienku vybudovať vodnú cestu inicioval priemyselník Tomáš Baťa a po jeho smrti zrealizoval Jan Antonín Baťa v rokoch 1934 – 1938. V minulosti ju využívali na prepravu hnedého uhlia. Počas druhej svetovej vojny došlo k poškodeniu vodnej cesty a v 60.-tych rokoch na nej prestali definitívne premávať lode. K obnoveniu došlo vodnej dopravy došlo až v 90.-tych rokoch.  

12. júna 2020

13:12 Na letiskách platia upravené epidemiologické opatrenia

Bratislava (12. júna 2020) – Útvar vedúceho hygienika rezortu po otvorení hraníc s vybranými štátmi aktualizoval epidemiologické opatrenia pre oblasť civilného letectva. Platia na letiskách, pre cestujúcich, letecký personál aj pre dopravcov.

Základným pravidlom zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos (šatkou, rúškom)  v priestoroch letiska, ako aj na palube lietadla. Rovnako musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk. Uprednostňuje sa bezkontaktné odbavovanie cestujúcich  a batožiny, rovnako aj bezhotovostný predaj na palube. Na letiskách musí byť zachovaný minimálne 2-metorvý odstup v rade stojacich osôb. Nariaďuje sa meranie telesnej teploty cestujúcim, ktorí na Slovensko prilietajú. Toto opatrenie platí pre každý let. Rovnako, každý člen leteckého personálu musí byť pravidelne monitorovaný a sleduje sa jeho zdravotný stav. Nevyhnutnosťou ostáva pravidelná dezinfekcia priestorov letiska aj samotných lietadiel.

„Vnímam veľmi pozitívne, že sa opäť letecky otvárame svetu. Musíme byť však naďalej obozretní a riadiť sa stanovenými nariadeniami, aby sme aj v oblasti leteckej dopravy mohli prichádzať s ďalšími dobrými správami,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Ministerstvo dopravy na základe uvoľňovania opatrení aktualizuje zoznam civilných letov, ktoré možno vykonávať zo zahraničia na územie Slovenska. Od 10. júna 2020 je možné vykonávať aj všetky civilné lety medzi krajinami, s ktorými sme opätovne otvorili hranice na základe priaznivej epidemiologickej situácie.

Leteckí dopravcovia už postupne informujú o otváraní pravidelných liniek pre platnú letnú sezónu. Letecký dopravca České aerolínie od 15. júna spúšťa lety medzi Prahou a Košicami, Austrian Airlines medzi Viedňou a Košicami od 22. júna. Letecký dopravca Wizz Air obnovuje od 15. júna pravidelné lety z Bratislavy do Sofie a  Ryanair začne od začiatku júla lietať z Bratislavy do Burgasu, Pafosu, Solúnu (Thessaloník) a na ostrov Korfu.

Všetky aktuálne informácie sú zverejnené na stránke ministerstva dopravy:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo-24/opatrenia-v-oblasti-civilneho-letectva-z-dovodu-vyskytu-prenosneho-ochorenia-covid-19/opatrenia-na-vnutrostatnej-urovni
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/utvar-veduceho-hygienika-11/aktuality

11:29 Linka 0800 221 234 končí, informácie o COVID-19 bude naďalej poskytovať Call Centrum NCZI

Infolinka 0800 221 234 o víruse COVID-19, ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií končí. Deje sa tak v súvislosti s poklesom hovorov, rušením epidemiologických opatrení a ukončením núdzového stavu. Všeobecno-organizačné informácie o COVID-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať Call Centrum NCZI na telefónnom čísle 02/ 32 35 30 30.

Ukončenie prevádzky infolinky 0800 221 234 je naplánované na nedeľu 14. 6. 2020 o polnoci (23:59:59 h). Služby Call Centra NCZI na linke 02/ 32 35 30 30, ktoré pokrýva celú agendu NCZI, sa rozšíria o poskytovanie všeobecno-organizačných informácií ohľadom COVID-19 v nonstop prevádzke. Služba začne fungovať 15. 6. 2020 od 00:00:00 h.

Infolinku 0800 221 234 spustilo NCZI v čase vzniku pandémie COVID-19 ako operatívnu reakciu na vzniknutú situáciu. Na jej prevádzke linke sa podieľali pracovníci Call Centra NCZI, s ktorými dobrovoľne spolupracovalo v čase najväčšej krízy cca 200 študentov lekárskej fakulty, informácie podávali aj v anglickom jazyku.  

11. júna 2020

18:49 Tlačová odbor Úradu vlády SR stále nedokáže zasielať oficiálne tlačové správy, iba foto a videá premiéra:

Záznam TK po dnešnom rokovaní predsedov vlád V4 v Lednici: Video: https://we.tl/t-hJyU8aL0W1

Tlačový a informačný odbor
ÚV SR

19:53 Ivan Korčok: máme záujem budovať ambiciózne a atraktívne Východné partnerstvo

 Zdôraznenie solidarity a pomoci Európskej únie v čase pandémie, zhodnotenie doterajších výsledkov Východného partnerstva a implementácie reforiem a prijatých záväzkov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy EÚ so šiestimi východnými partnermi, ale aj nastavenie nových dlhodobých priorít a cieľov Východného partnerstva po roku 2020 boli hlavnými témami dnešnej (11. júna 2020) videokonferencie ministrov zahraničných vecí krajín členských štátov Únie a východných partnerov. Slovensko na nej zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.

„Tradičné výročné ministerské zasadnutie Východného partnerstva sme podobne ako plánovaný summit v júni museli odložiť vzhľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia z dôvodu pandémie koronavírusu. Stretli sme sa aspoň virtuálne formou videokonferencie, ktorá umožnila dobrú diskusiu nielen o súčasných výzvach, ale aj o budúcich cieľoch a ambíciách tejto strategickej politiky EÚ. Ocenili sme pritom doterajší pokrok a zároveň povzbudili partnerov v reformách, v ktorých im bude EÚ naďalej oporou. Partneri pritom vysoko ocenili našu pomoc v boji s pandémiou,“ uviedol minister I. Korčok.

Ministerské zasadnutie Východného partnerstva umožnilo prvú spoločnú diskusiu o budúcnosti Východného partnerstva po niekoľkomesačnom dialógu naštartovanom v roku 2019. Rokovanie ministrov potvrdilo silný obojstranný záujem o zintenzívnenie politického dialógu a spolupráce a postupnú hospodársku integráciu do vnútorného trhu EÚ. Budovanie odolnosti partnerov čeliť vnútorným a vonkajším výzvam bude jedným z kľúčových cieľov Východného partnerstva v nasledujúcich rokoch.

„Zo strany členských štátov EÚ zazneli jednoznačné uistenia o záujme spoločne budovať ambiciózne a atraktívne Východné partnerstvo postavené na spoločných hodnotách a princípoch, ktoré priblíži východných partnerov k EÚ, pomôže dokončiť ich transformačný proces a prinesie konkrétne zlepšenie života obyvateľov týchto krajín, ako aj ich stabilitu, bezpečnosť a prosperitu. Slovensko bude aj naďalej silným a aktívnym podporovateľom Východného partnerstva a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia, najbližšie už 18. júna vo forme videokonferencie našich najvyšších predstaviteľov,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.

14:56 Prvú pomoc požiadali ľudia najmä v Prešovskom a Bratislavskom kraji

O príspevky prvej pomoci na podporu udržania pracovných miest žiadali najmä zamestnávatelia v Bratislavskom kraji, kde sídli najväčší počet zamestnávateľov v porovnaní s ostatnými krajmi. Živnostníci čerpali pomoc najviac v Prešovskom kraji. Naopak, najmenej príspevkov si zamestnávatelia žiadali v trnavskom regióne.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku odoslali doteraz 167 967 platieb žiadateľomv rámci projektu„Prvá pomoc“ v celkovej sume 237 055 438,05 €. Tie budú použité na udržanie pracovných miest 710 361 ohrozených zamestnancov a podporu 112 758 živnostníkov.

„Za toto všetko patrí obrovská vďaka stovkám úradníkov na úradoch práce z celého Slovenska, ktorí aj cez sviatky vybavovali viac ako 7 000 žiadostí za deň, aby sme pomohli Slovensku v čase krízy. Práve ich práca pomohla k tomu, že sme krízu zatiaľ ustáli,“ uviedol minister práce Milan Krajniak a dodal, že: „70% ekonomiky sa podarilo udržať v chode. Zvyšným 30% ekonomiky, ktorú tvoria prevažne zatvorené prevádzky, sa snažíme v čo najväčšej miere pomôcť a pracujeme na ďalších možnostiach ich podpory. 

Pomoc zamestnancom

Najviac pracovných miest pomáhajú udržať príspevky prvej pomoci v Bratislavskom kraji. Práve tu dostalo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca 10 534 žiadateľov na 162 455 pracovných miest. Tieto musia následne udržať nasledujúce dva mesiace po získaní podpory. Naopak, najmenej pracovných miest bolo doteraz podporených v Prešovskom kraji, a to 59 617.

Najviac živnostníkov v Prešovskom kraji

Podpora štátu pre samostatne zárobkovo činné osoby smerovala najmä do Prešovského kraja. Práve v ňom odišlo žiadateľom o paušálne príspevky doteraz 19 435 platieb. Spolu dostali viac ako 6,6  miliónov eur. Nasleduje Nitriansky kraj, kde odišlo živnostníkom 14 783 platieb. Najmenej žiadostí prijali úrady práce v Banskobystrickom kraji.

Podnikatelia uprednostňujú paušálny príspevok pred kurzarbeit

V rámci „Prvej pomoci“ môžu o príspevky žiadať aj zamestnávatelia, ktorí pre pandémiu obmedzili alebo prerušili svoju činnosť. V opatrení 3 si môžu vybrať medzi príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca na prekážke vo výške najviac 80 % jeho priemerného zárobku alebo paušálnym príspevkom ma mzdy všetkých zamestnancov v práci v závislosti od poklesu tržieb. Zamestnávatelia zatiaľ oveľa viac siahajú práve po paušálnom príspevku, využili ho v 76 %. Kurzarbeit si vybralo 24 % žiadateľov o príspevky v rámci opatrenia 3, najväčší záujem oň prejavili zamestnávatelia v Nitrianskom kraji, najmenší v Banskobystrickom.


Grafika: Počet podporených zamestnancov a SZČO po krajoch

Tab: Pomoc pre zamestnávateľov a SZČO podľa regiónov

  Kraj Opatrenia 1 + 3A + 3B Opatrenia 2 + 4 A + 4B Vyplatená suma spolu
Počet podporených zamestnávateľov* Počet podporených zamestnancov** Počet podporených  SZČO*
Bratislavský kraj 10 534 162 455 14 424 61 650 910,13
Trenčiansky kraj 6 341 86 583 12 760 30 323 883,54
Žilinský kraj 6 279 130 605 14 687 28 424 327,31
Trnavský kraj 5 519 80 082 12 198 27 806 829,55
Prešovský kraj 7 182 59 617 19 435 24 463 107,51
Nitriansky kraj 6 592 61 898 14 783 23 016 204,43
Košický kraj 6 794 66 530 12 595 21 369 400,40
Banskobystrický kraj 5 968 62 591 11 876 20 000 775,18
SPOLU 55 209 710 361 112 758 237 055 438,05

*jeden zamestnávateľ a SZČO môže byť zarátaný viackrát, ak žiadal o pomoc vo viacerých mesiacoch.

** jeden zamestnanec môže byť započítaný viackrát, ak na neho žiadal zamestnávateľ podporu vo viacerých mesiacoch.

Prvá pomoc Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov pandémie schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu.

V rámci opatrenia 1 môžu žiadať o pomoc zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Dostanú príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

Opatrenie 2 je určené SZČO, ktorým poklesli tržby, alebo museli svoje prevádzky povinne zatvoriť. Im poskytuje štát paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti v závislosti od poklesu tržieb, najviac vo výške 540 eur.

Zamestnávatelia, ktorí nemuseli povinne zatvoriť prevádzky, avšak pre pandémiu obmedzili alebo prerušili svoju činnosť, môžu žiadať o pomoc v rámci opatrenia 3. Na výber majú medzi príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca na prekážke vo výške najviac 80 % jeho priemerného zárobku alebo paušálnym príspevkom ma mzdy všetkých zamestnancov v práci. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb.

Pre SZČO a jednoosobové s.r.o. bez príjmu je určené opatrenie 4. Požiadať môžu o paušálny príspevok 210 eur na mesiac.

Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

13:56 VYJADRENIE MINISTRA A. DOLEŽALA K ŠTRAJKU AUTOBUSOVÝCH DOPRAVCOV

Vyjadrenie ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala k dnešnému štrajku súkromných autobusových dopravcov.

,,Považoval som dnes za svoju povinnosť a prejav slušnosti prísť k štrajkujúcim autodopravcom z Únie súkromných autobusových dopravcov – ÚSAD a vypočuť si ich požiadavky, keďže stojím na čele MDV SR, pod ktoré autodoprava spadá. Pravda je však taká, že ministerstvo dopravy nemá v kompetencii priamu finančnú pomoc a preto so mnou prišiel aj minister financií Eduard Heger. Autobusovú dopravu vnímam ako jeden z hlavných nástrojov pre oživenie cestovného ruchu, aj preto už niekoľko týždňov s ministerstvom financií intenzívne hľadáme konkrétne riešenie akým spôsobom im pomôcť.“

12:44 Elitní epidemiológovia z ÚVZ SR: Podľa štatistík za včerajší deň sú nové potvrdené prípady ochorenia COVID-19 (8) identifikované v Košickom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, pričom najväčší počet potvrdených prípadov bol zaznamenaný v Košickom kraji (6).

Vzhľadom na množiace sa otázky k počtu potvrdených prípadov v Košickom kraji vám zasielame stanovisko:

Hygienici majú ohnisko nákazy v Košickom kraji podchytené. Ide o skupinu osôb zo zahraničia, ktorá sa v súčasnosti nachádza v izolácii. Osoby boli po príchode zo zahraničia spoločne umiestnené za všetkých potrebných protiepidemických opatrení do izolácie. Osoby nemajú pobyt a ani sa nenachádzajú v Rožňave, tá bola miestom odberu klinických vzoriek.

9:46 Sociálna poisťovňa registruje za máj viac ako 50 tisíc poberateľov dávky v nezamestnanosti

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v máji oproti aprílu tohto roka narástol o viac ako 12 tisíc. Kým v apríli 2020 dávku poberalo 38 010 nezamestnaných, minulý mesiac to už bolo 50 132 nezamestnaných.

Nárast počtu poistencov s dávkou v nezamestnanosti je ešte vyšší pri porovnaní rovnakého obdobia v predošlých rokoch. V máji 2019 využilo podporu v nezamestnanosti 34 162 poistencov a v máji 2018 ich bolo 31 096.

10. júna 2020

18:35 Kríza ako príležitosť invenčnosti ekonomického modelu Slovenskej republiky  

 „Dovoľte mi poďakovať Vám za štedrú finančnú pomoc vláde Slovenskej republiky v boji s pandémiou koronavírusu“, pripomenula na úvod dnešného (10.6.2020) telefonického rozhovoru so zástupcami koncernu Skupiny Hyundai Motor – KIA Motors Slovakia štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková.

V reakcii na bezprecedentnú pandémiu, ktorá sa v súčasnosti prejavuje v negatívnych projekciách hospodárskeho rastu, Európska únia plánuje mohutnú finančnú pomoc zasiahnutým ekonomikám. „Slovenská republika má v súčasnosti historickú príležitosť využiť plánované finančné nástroje Európskej únie v podobe Plánu obnovy a Viacročného finančného rámca na štrukturálne reformy zdravotníctva, školstva, infraštruktúry či dôchodkového systému, nezabúdajúc na trendy v podobe digitalizácie a zelenej ekonomiky“, zdôraznila štátna tajomníčka.

Spoločnosť KIA Slovakia je druhou najväčšou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zamestnáva 3800 ľudí. V Tepličke nad Váhom je vôbec prvý a doposiaľ jediný výrobný závod juhokórejskej automobilky KIA v Európe. Automobilový priemysel je motorom slovenskej ekonomiky, zamestnáva viac ako 177 tisíc ľudí a zodpovedá za polovicu našej priemyselnej výroby. Vplyvom digitalizácie a zodpovednej environmentálnej politiky prechádza odvetvie mobility zásadnými štrukturálnymi zmenami, na ktoré musíme byť pripravení.

Ak si chce Slovensko aj naďalej udržať pozíciu svetového lídra vo výrobe automobilov a zvyšovať pridanú hodnotu produkcie, musí podporovať zavádzanie moderných trendov mobility, alternatívnych pohonov na princípe technologickej neutrality a inovácie slovenských dodávateľov“, zdôraznila štátna tajomníčka.

V súvislosti s témou Brexitu zástupcovia spoločnosti pripomenuli, že istá časť exportu automobilov z výrobného závodu na Slovensku smeruje práve do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, preto sa prihovárajú za včasnú a férovú dohodu budúceho partnerstva.

18:19 Prezidentka Zuzana Čaputová dnes pozvala za okrúhly stôl do Prezidentského paláca expertov, s ktorými diskutovala o dopadoch súčasnej ekonomickej situácie na nezamestnanosť. 

foto: Kancelária prezidentky SR

Na pracovnom stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili viceguvernér NBS Ľudovít Ódor, riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády SR Miriama Letovanec, výkonná riaditeľka CELSI Marta Kahancová, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia EK na Slovensku Lívia Vašáková, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Eduard Hagara a člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Juraj Kotian. 

Podľa prezidentky Slovensko už dnes patrí ku krajinám EÚ s najväčším ekonomickým prepadom, aj vzhľadom na našu závislosť na zahraničnom obchode, ktorý globálne klesá. V pásme ohrozenia sa tak ocitajú tisícky zamestnancov, živnostníkov a podnikateľov. „Ekonomická pomoc síce nebola taká rýchla a razantná, ako rýchlo a razantne sme našu ekonomiku zavreli, podľa odhadov expertov sa nám však podarilo znížiť rast nezamestnanosti o jednu tretinu.“

Prezidentka zdôraznila, že je potrebné už teraz myslieť o krok vpred. „Musíme sa začať sústrediť na druhú vlnu pomoci. V tom nám môže byť obrovskou pomocou práve ekonomický balík obnovy, ktorý EÚ prináša. V rámci tejto pomoci si potrebujeme určiť investičné priority do budúcna, čo má byť zdrojom našej budúcej prosperity. Zároveň ale musíme myslieť aj na skupiny ľudí, ktorí krízou trpia najviac a štátna pomoc ich doteraz obchádzala. Riešenie ich situácie musí byť taktiež našou prioritou.“

Prezidentka po stretnutí pripomenula, že je pred nami obdobie, v ktorom potrebujeme spojiť najlepšie hlavy naprieč spoločnosťou, súkromným sektorom aj štátom na to, aby sme si určili našu strategickú víziu. „Potrebujeme plán, lebo objem peňazí, ktoré budeme mať k dispozícii na preinvestovanie môže zásadným spôsobom zmeniť podobu Slovenska v budúcnosti. Ak chceme byť zelenšou, modernejšou a vzdelanejšou krajinou, tak práve toto je naša šanca. Aby sme ponúkané prostriedky od EÚ využili múdro a hospodárne, potrebujeme si vziať tieto ciele za svoje a nájsť na nich celospoločenskú zhodu.“

17:10 MZ SR: Podľa aktuálnych informácií nie je na Slovensku hospitalizovaný v nemocnici pacient, ktorý by mal potvrdený nový koronavírus.

15:47 BBSK riaditeľom odporúča otvoriť stredné školy len na odovzdanie kníh a vysvedčení

Banskobystrický samosprávny kraj zaslal riaditeľkám a riaditeľom stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenie, v ktorom odporúča ich otvorenie 29. a 30. júna. Internáty ani školské jedálne uvádzať do prevádzky neodporúča.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zrejme zostanú zatvorené až do posledného júnového týždňa. Župa riaditeľom zaslala usmernenie, v ktorom im odporúča školy otvoriť  len na odovzdanie kníh a vysvedčení, v pondelok 29. a v utorok 30. júna.

„Školské jedálne a internáty neodporúčame uvádzať do prevádzky. Nakoľko je nástup žiakov do škôl dobrovoľný, nie je možné chod týchto zariadení efektívne zabezpečiť. Naviac, k prevádzke školských internátov a potrebným hygienickým štandardom sme doposiaľ nedostali žiadne usmernenie,“ povedal Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK.

Podobne postupujú podľa jeho slov aj ďalšie samosprávne kraje, finálne slovo však majú riaditelia jednotlivých škôl.

„Rodičom odporúčame sledovať priamo internetové stránky škôl, alebo sa informovať u riaditeľov,“ uzavrel Miroslav Martiš.

Župa svojim odporúčaním reaguje na uvoľňovanie opatrení na štátnej úrovni, ktoré na utorkovej tlačovej konferencii ohlásil premiér Igor Matovič.

13:42 Európske peniaze budú pre školy dostupnejšie, kraj im ušetrí administratívu aj financie

Banskobystrický samosprávny kraj prišiel v tomto roku s novinkou – na vybrané projektové výzvy, určené pre stredné školy, zareaguje vo svojom mene a získané prostriedky im následne prerozdelí. Školy tak nebudú o peniaze žiadať samostatne, ubudne im administratíva a celý proces má byť efektívnejší, rýchlejší a na konci dňa aj lacnejší. Prvé dva takto podané projekty už odobrilo ministerstvo.

Lepšie prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou a vyššiu kvalitu odbornej prípravy zabezpečia na desiatich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dva projekty, ktorých žiadateľom bola župa.

V priebehu mája a júna žiadosti schválilo ministerstvo školstva, vedy a výskumu a žiaci budú môcť vďaka takto získaným peniazom absolvovať extra hodiny a rozšíriť svoju mimoškolskú činnosť, pre učiteľov bude zabezpečené ďalšie vzdelávanie i pedagogické kluby. Realizácia projektov je naplánovaná na dva roky.

„Celkové oprávnené výdavky týchto dvoch projektov sú spolu vo výške približne 1,3 milióna eur, samosprávny kraj sa bude na nich podieľať piatimi percentami. Novinkou je, že o peniaze nežiadali školy samostatne, ale na výzvu zareagoval Banskobystrický samosprávny kraj. Pre školy to znamená menej administratívy, tiež očakávame úsporu pri verejnom obstarávaní,“ povedal Michal Straka, vedúci oddelenia riadenia projektov Úradu BBSK.

Odborné kapacity na župe

To, že na projekty zareagovala župa a nie každá škola samostatne, má priniesť tiež nižšie náklady na verejného obstarávateľa, zefektívnenie a zrýchlenie procesov či operatívnejšie riešenie problémov.

„Jednoduchšia bude tiež komunikácia s riadiacimi orgánmi, takáto forma zapojenia do výziev má minimalizovať tiež prípadné neoprávnené výdavky a poskytne kraju komplexnejší prehľad a väčšiu kontrolu nad využitím získaných zdrojov,“ doplnil Michal Straka.

Výhodou je tiež to, že župa vďaka zapojeniu do výziev dokáže zaplatiť vysoko kvalifikovaných odborníkov a tieto odborné kapacity buduje na úrade a nie v externom prostredí.

Školy nový prístup vítajú

Iniciatívu Banskobystrického samosprávneho kraja ocenili aj samotné školy.

„Vďaka oddeleniu riadenia projektov sme dostali možnosť aktívnej účasti na projekte bez veľkej administratívnej záťaže. Vypracovanie podobného projektu si vyžaduje špecifické znalosti, skúsenosti a čas. Vážime si pomoc, ktorá nám bola poskytnutá pri vypracovaní našej časti projektu a verím, že naša škola napĺňaním požiadaviek projektu nesklame zverenú dôveru a že všetky zúčastnené strany budú spokojné s prínosom a naplnením cieľov projektu,“ povedala Lívia Žuffová, riaditeľka Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.

Spoluprácu s oddelením riadenia projektov Úradu BBSK si pochvaľujú aj na Strednej odbornej škole v Tisovci.

„Pracovníčky oddelenia nám pomohli napísať projekt a boli vždy milé a ústretové pri riešení akéhokoľvek problému, ktorý sa vyskytol. Kým bolo iba na nás napísať projekt, tak si učitelia, ktorí boli zaň zodpovední, museli naštudovať legislatívu, požiadavky projektu a všetky veci okolo.  Niekedy pre nedostatok času sme projekt ani nestihli v danom termíne, pretože sme sa mu venovali po večeroch doma,“ povedala riaditeľka Anna Kožiaková.

Do projektov sú zapojené Stredná zdravotnícka škola Lučenec, Spojená škola Detva, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Rimavská Sobota, Obchodná akadémia Banská Bystrica, Stredná odborná škola Tisovec, Obchodná akadémia Lučenec, Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota, Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota, Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina a Spojená škola Modrý Kameň.

12:54 Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine.

Od 1. júna 2020 rektor UK Marek Števček povolil vzdelávacie aktivity prezenčnou metódou vrátanie skúšania či zasadnutí akademických orgánov. Podmienkou, samozrejme, ostáva dodržanie odporúčaných hygienických a bezpečnostných pravidiel. Na niektorých fakultách budú štátne záverečné skúšky prebiehať prezenčne, inde, podľa rozhodnutia vedení fakúlt, zostanú pri modeli dištančného skúšania.

Do bežného režimu sa pomaly vracajú aj univerzitné internáty. Rektor UK zrušil príkaz, ktorým v marci uzatvoril ubytovacie zariadenia Univerzity Komenského (Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, Vysokoškolský internát Družba UK, Študentský domov Lafranconi a Vysokoškolský internát a jedálne UK na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine). Právo na ubytovanie majú do 30. júna 2020 prednostne študenti končiacich ročníkov a doktorandi, ak splnia stanovené podmienky.

Cieľom je vyjsť v ústrety študentom, ktorí absolvujú štátne záverečné skúšky prezenčnou formou. Ubytovaní, ktorí získali výnimku, zostávajú na internáte naďalej. Študenti, ktorí sa neodubytovali, môžu ubytovacie zariadenia opäť užívať. Aktuálne sa na internáte Družba ešte nachádzajú navrátilci v štátnej karanténe. V súčasnosti prebiehajú prípravy, aby internáty umožnili ubytovanie študentom počas leta.

Univerzita Komenského umožnila dekanom fakúlt udeliť študentom výnimku z kontrolných etáp štúdia v osobitných prípadoch v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Týka sa to hlavne študentov, ktorí z objektívnych príčin nemali možnosť splniť svoje povinnosti, napríklad v prípade predmetov, ktoré sa nedajú realizovať dištančne.

V súvislosti s náročnou finančnou situáciou mnohých súčastí univerzity došlo aj k organizačným zmenám. Centrum ďalšieho vzdelávania UK, ktoré zabezpečuje vzdelávanie seniorov v rámci Univerzity tretieho veku, vzdelávanie cudzincov a krajanov, ako aj ďalšie vzdelávania, bolo ako samostatne hospodáriaca súčasť univerzity zrušené s platnosťou od 1. januára 2021. Jeho činnosť prejde pod Rektorát UK. Univerzita verí, že táto zmena prinesie vyššiu mieru prepojenia ďalšieho vzdelávania v rámci aktivít univerzity. UK si uvedomuje význam ďalšieho vzdelávania a bude sa snažiť zachovať všetko dobré, čo sa v tejto oblasti počas existencie CĎV UK podarilo vybudovať.

Univerzita Komenského presúva letné promócie v historickej aule univerzity na jesenné termíny. „V prípade záujmu fakúlt a priaznivej epidemiologickej situácie sa môžu promócie konať v náhradných termínoch na jeseň,“ povedalaZuzana Kovačičová, prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci.

V univerzitnej budove na Šafárikovom námestí (vchod zozadu z Múzejnej ulice) obnovilo činnosť Infocentrum UK s predajom upomienkových predmetov, medzi ktorými bude okrem univerzitných tričiek či mikín aj jedinečná spomienka na tento špecifický rok – látkové rúška s logom univerzity.

Kríza sa okrem bežnej výučby dotkla aj 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského, ktorý sa bude realizovať online metódou. Ako prvý sa deťom prihovorí minister školstva Branislav Gröhling, prednášať budú v lete, okrem iných, aj profesorka Silvia Pastoreková zo Slovenskej akadémie vied či docentka Lenka Sokolová z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Témy tohto ročníka sa budú týkať pandémií a vírusov.

Svoje brány otvorilo aj obľúbené miesto relaxu v blízkosti Dunaja, Botanická záhrada UK. V týchto dňoch pritiahne pozornosť najmä rozkvitnuté rozárium hýriace farbami a vôňami, kde môžu návštevníci obdivovať okolo 150 druhov ruží v počte 2000 kusov. Záhrada tiež pokračuje v tradícii pravidelných letných koncertov v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

12:00 MZVaEZ SR: Slovensko zaviedlo pre občanov voľný pohyb a neobmedzený hraničný režim s 19 európskymi krajinami. Rezort diplomacie vyzýva na opatrnosť a do zvyšku sveta naďalej odporúča necestovať.

V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4739/2020), Slovenská republika od 10. júna 2020 uvoľnila opatrenia na hraničných priechodoch pre osoby pri návrate z Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska. Pri návrate z týchto 19 krajín občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a nemusia ani predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom, ktorí sa nachádzajú na území týchto krajín dbať na zvýšenú opatrnosť (1. stupeň – výstraha) a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v oblasti epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej. Informácie o hraničnom režime sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle MZVEZ SR.

Osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike sú pri návrate z Poľska vyňaté z karantény a povinnosti predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol 48 hodín. Vo vzťahu k Poľsku tiež zostáva platné odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Pri príchode z iných ako 19 štátov označených opatrením ÚVZ SR č. 4739/2020 je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Rezort diplomacie tiež odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle MZVEZ SR alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

V prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (02 5978 5978).

Pre všetky ostatné štáty sveta naďalej platí odporúčanie necestovať.

8:29 Predseda vlády SR Igor Matovič na stretnutí V4 na zámku Lednice

Vo štvrtok 11. júna 2020 sa predseda vlády SR Igor Matovič zúčastní na stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky na zámku Lednice v Českej republike. Stretnutie sa koná v rámci českého predsedníctva vo V4 a budú ho sprevádzať protiepidemiologické opatrenia.

Počas summitu V4 sa uskutočnia dve pracovné rokovania. Hlavnou témou prvého bude koordinácia členov Vyšehradskej štvorky pred júnovým zasadnutím Európskej rady. Lídri V4 budú hovoriť o viacročnom finančnom rámci, teda rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027, ako aj o európskom nástroji na obnovu, ktorý má pomôcť štátom Európskej únie opätovne naštartovať ekonomiku postihnutú pandémiou koronavírusu. Na druhom pracovnom rokovaní budú premiéri riešiť otváranie hraníc, obnovu turistického ruchu, ale aj situáciu v oblasti migrácie či ďalšie aktuálne európske otázky.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *