Správy

Aktualizujeme: opatrenia po 1. vlne COVID-19 na Slovensku

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy na jednom mieste. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako ich tlačové oddelenia zasielané do redakcie.

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

AKTUÁLNE ČÍSLA VÝSKYTU COVID-19 A POČTY VZORIEK na štátnej stránke NCZI TU .


9. júna 2020

16:04 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

sp.zn.: OLP/4738/2020

   Bratislava, 09.06.2020

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto


opatrenia:

A) S účinnosťou od 10. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.

Toto opatrenie neplatí pre:

 1. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
 2. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
 3. zariadenia školského stravovania,
 4. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom,
 5. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ:

6.1 materské školy,

6.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

6.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,

6.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,


6.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

6.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

 • školské kluby detí,
  • základné umelecké školy,
  • centrá voľného času.
 • stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
 • jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky,
 • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 • zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

B) S účinnosťou od 10. júna 2020  do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov  v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti;  odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre;  v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:

 • v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
 • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane  úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.;  pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:


 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare,
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo – wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • pri vstupe do zariadenia zabezpečiť meranie teploty a osobám s teplotou nad 37,2 °C nepovoliť vstup,
 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
 • vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky,
 • pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch  (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

 • pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
 • prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,
 • zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
 • na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností  najmenej 2 m,
 • na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,
 • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť  je potrebné najmä  čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
 • pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
 •  po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami  ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest  by v radoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov).

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné:

 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného  stravovania.

C) S účinnosťou od 10. júna 2020  do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

 1. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
 2.  verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
 3. nemocničné lekárne,
 4. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 5. prevádzky telekomunikačných operátorov,
 6. prevádzky v  priestoroch zoologických záhrad, botanických záhrad a iných turistických atrakcií,
 7. ambulantný predaj.

D) Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa umožňuje a to za podmienok a v intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.

E) S účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 500 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

12:56 Z Letiska M. R. Štefánika sú v pláne lety do Bulharska, Grécka a na Cyprus

Premiér Igor Matovič dnes oznámil úplné otvorenie hraníc Slovenska s ďalšími 16 krajinami. Otvorením hraníc by mala byť umožnená aj medzinárodná doprava, vrátane leteckej dopravy. Medzi krajinami, s ktorými budú hranice Slovenska otvorené, sú aj Bulharsko, Grécko a Cyprus, kam má od júla naplánované pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika dopravca Ryanair, do bulharskej Sofie a z nej má od 15. júna v pláne lety dopravca Wizz Air. Do ostatných krajín, s ktorými sa aktuálne hranice otvoria, sa z Bratislavy pravidelnou leteckou dopravou v súčasnosti nelieta, pravidelné lety na Maltu dopravcom Ryanair sú v pláne od konca októbra.

Letecký dopravca Ryanair už skôr avizoval, že od júla plánuje obnoviť približne 40 % letov v rámci svojej siete letov. Ryanair má v pláne spustiť aj lety z Bratislavy. Lety z Bratislavy do bulharského Burgasu a z neho sú v pláne od 4. júla každý piatok, 1 x týždenne, čo je ideálne na týždňovú či dvojtýždňovú dovolenku.

Lety do gréckeho mesta Solún (Thessaloniki) plánuje írsky dopravca spustiť z Bratislavy od 6. júla každý pondelok, 1 x týždenne, a lety na grécky ostrov Korfu od 7. júla každý utorok, tiež 1 x týždenne. Lety do Atén sú v pláne od zimného letového poriadku – od konca októbra 2020.

Ryanair má zároveň naplánované lety z letiska v Bratislave aj do mesta Pafos na Cypre od 4. júla s frekvenciou 1 x týždenne, každú sobotu. Cyperský dopravca Cyprus Airways, ktorý plánoval práve od dnes, od 9. júna, spustiť pravidelné linky z Bratislavy do cyperského mesta Larnaka (a plánoval aj lety na Rodos a Korfu) z dôvodu koronakrízy svoje plánované lety z Bratislavy tento rok neuskutoční.

Pravidelné lety Ryanairu z Bratislavy na ostrov Malta sú v pláne od zimného letového poriadku, od konca októbra 2020.

Letecký dopravca Wizz Air má z Bratislavy plánované lety do bulharskej Sofie a z nej do Bratislavy od 15. júna s frekvenciou 3 x týždenne v júni, od júla 4 x týždenne.

Od druhej polovice júna má pravidelné sezónne letecké linky naplánované z Bratislavy aj dopravca Smartwings. Využívajú ich cestovné kancelárie aj individuálni cestovatelia. Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali z Letiska M. R. Štefánika smerovať letecké linky na grécke ostrovy Kréta (Heraklion), Rodos, Zakynthos a Korfu, do bulharského Burgasu či Larnaky na Cypre a spiatočne.

Hygienické opatrenia, ktoré bude potrebné na letiskách dodržiavať po spustení civilných letov, nariaďuje slovenským letiskám hlavný hygienik či Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Letisko M. R. Štefánika sa pripravuje na ich zavedenie po tom, čo bude nariadenie konkretizované. Už teraz je však samozrejmosťou pravidelná dezinfekcia priestorov terminálu letiska, letiskových autobusov, madiel a dotykových plôch. V budove letiska sú umiestnené zariadenia na dezinfekciu rúk a zamestnanci letiska, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestujúcimi, nosia osobné ochranné pracovné prostriedky. Vstup do budovy letiska je povolený len s ochranným rúškom na tvári.

12:35 Otváranie škôl pokračuje, rodičia môžu poslať do tried aj staršie deti

Posledný týždeň pred letnými prázdninami sa budú môcť do tried vrátiť aj šiestaci až deviataci základných škôl a žiaci stredných škôl. A už od budúceho týždňa budú môcť školy zmierniť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19. 

„Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil,“ informoval na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 

Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz miešania detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená
z pôvodných deviatich hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma, bude preplatené ošetrovanie člena rodiny. 

„Predpokladáme, že školy využijú tieto dni najmä na odovzdanie vysvedčení, prípadne na odovzdávanie učebníc a ukončenie ročníka. Určite nebudeme odporúčať žiadne skúšanie ani testovanie,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling. Školy však podľa neho môžu využiť návrat študentov a žiakov do tried na zistenie a overenie úrovne ich vedomostí, aby sa vedeli pripraviť na leto a nový školský rok.

Podrobné informácie a organizačné usmernenia a odporúčania k ďalšiemu otváraniu škôl zverejní ministerstvo školstva na svojej webstránke.

8:51 O odklad či  odpustenie odvodov zatiaľ požiadalo vyše 51 tisíc zamestnávateľov a živnostníkov

Sociálna poisťovňa od zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) prijala 51 451 čestných vyhlásení, ktorými si počas súčasnej koronakrízy uplatnili nárok na odloženie zaplatenia poistného (za marec a máj 2020), resp. požiadali o odpustenie ich úhrady (za apríl 2020).

Z celkového počtu viac ako 51 tisíc formulárov išlo o 28 596 čestných vyhlásení od zamestnávateľov a 22 855 od živnostníkov a ostatných SZČO.

Najviac ich zatiaľ Sociálnej poisťovni poslali za mesiac apríl  –  o odpustenie zaplatenia poistného požiadalo 21 291 zamestnávateľov a 16 411 SZČO. Za marec – keď v polovici mesiaca koronakríza vypukla – Sociálna poisťovňa eviduje 6 704 čestných vyhlásení od zamestnávateľov a 5 569 od SZČO. Za máj zatiaľ prišlo 601 formulárov od zamestnávateľov a 875 od SZČO.

Sociálna poisťovňa sa pritom pri spracúvaní jednotlivých čestných vyhlásení stretla aj s prípadmi, keď napriek posunutej splatnosti alebo odpustenia povinnosti uhradiť poistné ho viacerí zamestnávatelia či SZČO zaplatili.

8. júna 2020

20:33 Slovensko svojou aktívnou účasťou v Team Europe pomáha tretím krajinám v boji proti novému koronavírusu

Ministri členských štátov Európskej únie pre rozvojovú spoluprácu dnes (8. júna 2020) diskutovali o pomoci partnerským krajinám v boji proti COVID-19 a implementácii opatrení na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok v tretích krajinách. Na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci sa formou videokonferencie zúčastnila po prvýkrát aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková.

V diskusii o pomoci partnerským krajinám štátna tajomníčka upozorňuje: ,,Európska únia a jej členské štáty vyčlenili takmer 36 miliárd eur na pomoc tretím krajinám v boji proti pandémii COVID-19, pričom Slovensko zatiaľ presmerovalo prostriedky rozvojovej spolupráce vo výške 10 miliónov eur. Napriek tomu, že EÚ poskytuje až 55,2 % globálnej rozvojovej pomoci, čelí bezprecedentnej infodémii. Dezinformačné kampane spochybňujú angažovanosť Únie, a preto je našou povinnosťou jasne a jednotne komunikovať ako Únia pomáha partnerským krajinám.“

I. Brocková ocenila prácu Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetového potravinového programu zdôrazňujúc, že „tieto multilaterálne organizácie majú nezastupiteľné miesto pri riešení súčasnej globálnej pandémie. Spolu dokážeme efektívnejšie pomáhať krajinám, ktoré v dôsledku nedostatočne rozvinutých systémov zdravotníctva či iných paralelne prebiehajúcich kríz nedokážu dostatočne efektívne čeliť pandémii.“ 

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku J. Borrell a komisárka pre medzinárodné partnerstvá J. Urpilainen informovali účastníkov zasadnutia o rokovaniach o novej zmluve o spolupráci medzi EÚ a krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT), keďže platnosť súčasnej dohody z Cotonou skončí na konci roku 2020. Nová zmluva predstavuje príležitosť na posilnenie vzájomných vzťahov v politickej, ekonomickej i rozvojovej oblasti. Zároveň sa tak historicky prekonaný vzťah darca-príjemca transformuje na plnohodnotné partnerstvo krajín a spoločenstiev.

Súčasťou programu zasadnutia rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci členských štátov EÚ bol aj návrh finančného rámca na roky 2021-2027 a jeho prepojenie na Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI) a novú finančnú architektúru pre udržateľný rozvoj. NDICI aj finančná architektúra majú zásadným spôsobom reformovať rozvojovú politiku Únie v blízkej budúcnosti počas nového viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027.

18:17 ÚV SR: Zajtra, v utorok 9. júna 2020 o 10.00 h sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča za účasti hlavného hygienika SR Jána Mikasa a prof. Zuzany Krištúfkovej, na ktorej vás budú informovať o výsledkoch aktuálneho rokovania konzília epidemiológov.

6. júna 2020

10:00 Skutočné počty otvorených škôl prevýšili predbežné odhady

Ministerstvo školstva má už k dispozícii údaje o počte detí a žiakov, ktorí nastúpili od 1. júna opäť do školy. Počas prvého týždňa po umožnení obnoviť výchovno-vzdelávací proces otvorilo svoje brány 80,6 % materských škôl (2 265 MŠ) a 90,5 % základných škôl (1 867 ZŠ). Do materských škôl sa tak vrátilo približne 70-tisíc detí (50 % z celkového počtu) a 170-tisíc žiakov základných škôl (63 %).

Naopak, brány 667 materských škôl a 236 základných škôl zostali zatvorené. Dôvodom boli nedostatočné priestorové a prevádzkové možnosti, ako aj chýbajúce personálne kapacity.

V prípade materských škôl bol najvyšší záujem o otvorenie v Žilinskom kraji (98,5 %) a najnižší v Prešovskom kraji (35,8 %). Rekordný počet otvorených základných škôl bol v Trenčianskom kraji (99,5 %), za ním nasleduje Žilinský a Bratislavský kraj s rovnakým záujmom 98,3 %. Najnižší počet otvorených škôl potvrdil opäť Prešovský kraj (74,8 %).

Rozhodnutím ministra školstva sa deti a žiaci mohli po 11 týždňoch mimoriadneho prerušenia vyučovania vrátiť do školského prostredia medzi svojich spolužiakov a učiteľov. Urobili tak za prísnych protiepidemiologických opatrení (ranné meranie teploty, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, zachovanie stanovených odstupov a ďalšie).

Vyučovanie sa za týchto podmienok uskutočňuje v skupinách. V materskej škole môže byť v skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 žiakov, pričom nemá dochádzať k ich migrácii medzi jednotlivými skupinami. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia.

5. júna 2020

15:41 Novela zákona o športe podľa požiadaviek športových subjektov

Poslanci Národnej rady SR včera schválili novelu zákona o športe, ktorá reaguje na situáciu Covid-19. Jej zámerom je ochrániť národné športové zväzy pred stratou spôsobilosti prijímať verejné prostriedky, nakoľko sa nemohli počas pandémie konať zasadnutia kolektívneho orgánu, tak ako to prikazoval zákon.

Návrh zákona taktiež uvoľňuje limity použitia príspevkov uznaným športom, keďže  epidémia na jednej strane znemožnila uskutočňovať športovú činnosť, na ktorú boli peniaze určené, no na strane druhej ekonomicky zasiahla do existencie športových subjektov. Uvoľnenie limitov použitia príspevku uznanému športu tak umožní zväzom zmierniť následky krízy bez nutnosti vrátiť prostriedky. Schválená novela rieši aj určenie hodnoty príspevku uznanému športu podľa vzorca, súčasťou ktorého sú aj výsledky na medzinárodných podujatiach. Pretože počas epidémie sa medzinárodné podujatia neuskutočňovali, novela ustanovuje, že tento rok sa na výpočet použijú hodnoty z uplynulého roka.

Ďalším z benefitov prijatého návrhu je možnosť účelnejšieho použitia štátnych prostriedkov.   Novela zvyšuje maximálne percento ich použitia na vlastnú administratívu zväzu, a to z 15 % na 20 %. Akékoľvek zmeny v rozpočte organizácie by však mal schváliť jej najvyšší orgán zväzu.

Materiál pripravilo ministerstvo v úzkej spolupráci s dotknutými subjektmi – národnými športovými zväzmi. Do jej obsahu boli zahrnuté takmer všetky návrhy a pripomienky, ktoré zozbieral Slovenský olympijský a športový výbor.

V súvislosti so schválenou novelou rezort školstva odporúča zväzom, aby v čo najkratšom čase uskutočnili zasadnutia svojich najvyšších orgánov a schválili upravené rozpočty v súlade s jej obsahom. Štátny tajomník ministerstva školstva pre oblasť športu Ivan Husár vyjadril presvedčenie, že finančné prostriedky budú nasmerované do športových klubov – subjektov, ktoré peniaze najviac potrebujú. „Ešte raz ďakujem všetkým športovým subjektom za veľmi konštruktívne podnety a pomoc pri príprave návrhu novely,“ povedal Ivan Husár. Zároveň dodal: „Bol by som veľmi  rád, ak by sa tento osvedčený model spolupráce podarilo aplikovať aj na tvorbu nového zákona o športe, na ktorej už ministerstvo pracuje.“ Podnety k novele zákona zbiera rezort školstva na e-mailovej adrese podnety@zakonosporte.sk.

15:38 Minister I. Korčok privítal v Bratislave poľského rezortného kolegu

Po návštevách v Českej republike a Maďarsku pokračoval dnes 5. júna 2020 minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Ivan Korčok v sérii stredoeurópskych susedských stretnutí, keď v Bratislave privítal ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza.

Rokovaniu dominovali aktuálne otázky bilaterálnej agendy, regionálnej spolupráce a medzinárodnej politiky, pričom sa nevyhli ani ich širším súvislostiam, týkajúcich sa prekonávania následkov krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu.

Obaja ministri vyzdvihli pozitívnu dynamiku slovensko-poľského dialógu a v tejto súvislosti prediskutovali plán spoločných aktivít na nadchádzajúce obdobie. „Týka sa to v neposlednom rade aj hospodárskeho a obchodného piliera našich vzťahov. Poľsko je po Česku a Nemecku našim tretím najdôležitejším obchodným partnerom – v minulom roku sme do Poľska vyviezli tovary a služby v objeme viac ako 6 miliárd eur, dovoz prekročil úroveň 4,5 miliárd eur, celková obchodná výmena rástla kontinuálne tri roky za sebou. Poľské investície na Slovensku dosiahli výšku takmer 400 miliónov eur a slovenské subjekty investovali na poľskom trhu 320 miliónov eur, čo je druhý najvyšší objem po Česku,“ poznamenal šéf slovenskej diplomacie.

Obaja ministri zdôraznili potenciál ďalšieho posilňovania hospodárskych interakcií a pokračovanie v úspešnom trende cezhraničnej spolupráce v jej novom programovacom období. Neopomenuli ani význam spoločných infraštruktúrnych prepojení, v ktorých kľúčovú úlohu zohráva výstavba plynového interkonektora a cestnej siete. Ako dodal minister I. Korčok, „priama interakcia v konkrétnych sektorových otázkach je príležitosťou spolu vytvárať konkrétne riešenia, ktoré nebudú len štatistikou, ale prinesú prospech občanom v rámci celého regiónu.“

V regionálnom kontexte potvrdil minister I. Korčok podporu a úzku súčinnosť nadchádzajúcemu poľskému predsedníctvu vo Vyšehradskej skupine, s prioritami ktorému ho poľský minister oboznámil. „V4 je dôležitým fórom regionálnej spolupráce a je dôležité, aby bola aktívnym a konštruktívnym hráčom, ktorý vie prispieť svojim dielom k hľadaniu spoločných odpovedí na výzvy a príležitosti, a to na európskej i globálnej úrovni,“ konštatoval minister I. Korčok.  

Obaja ministri tiež pripomenuli, že transatlantická spolupráca má v globálnom prostredí kľúčový význam, bez ktorého je európska bezpečnosť nemysliteľnou. V tejto súvislosti potvrdili záujem spolupracovať, spolu s ďalšími krajinami regiónu, na posilňovaní transatlantických väzieb. Pozornosť tiež venovali hybridným hrozbám a významu strategickej komunikácie v boji proti šíreniu dezinformácií a falošných správ. 

13:25 Ministerstvo podporí 5 000 pracovných miest v poľnohospodárstve:

Poľnohospodárom pomôžu pri sezónnych prácach evidovaní nezamestnaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v spolupráci s ministerstvom financií a výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nový projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva. Realizovať ho bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od júna 2020 do decembra 2021.

Nedostatok sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve pomôže riešiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým podporíme vytvorenie 5 000 nových pracovných miest. „Je to veľmi významné v číslo v časoch, keď sa snažíme pracovné miesta udržať. Podstatou projektu je, aby ovocinári a zeleninári mohli zamestnávať našich evidovaných nezamestnaných pri zbere úrody, pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach, v sadoch,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur rezort financií. Poslúžia na preplácanie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie. Maximálna výška finančného príspevku na jedného zamestnanca bude 398,52 eura na mesiac, čo sú odvody zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. Príspevok na jedného zamestnanca budeme poskytovať najviac 6 mesiacov, pričom maximálna výška pomoci je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracovné miesta v poľnohospodárstve budeme podporovať týmto spôsobom až do konca roka 2021. Podpora nie je viazaná iba na obdobie koronakrízy, ale budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budúcom roku, „ dopĺňa minister práce. 

Minister financií tento projekt podporil bez váhania. „Chceme, aby práca v tomto odvetví bola atraktívna aj pre našich občanov, aby mohli pomôcť poľnohospodárom tú úrodu vypestovať aj zozbierať a mohli si tak finančne vylepšiť svoju situáciu. Verím, že projekt prinesie veľmi dobré ovocie nielen v podobe ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, že bude impulzom do ekonomiky,“ hovorí minister financií Eduard Heger.

Podľa predsedu výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu, ktorý túto pomoc poľnohospodárom inicioval, naši nezamestnaní odchádzajú na zber ovocia a zeleniny radšej do zahraničia. „Pre nedostatok pracovníkov dochádza na Slovensku k poklesu produkcie ovocia a zeleniny, preto jediným východiskom z tejto situácie je zriadenie inštitútu sezónnej práce, ktorý sa vďaka ministerstvám práce a financií aktuálne rozbieha,“ informuje Jaroslav Karahuta.

Projekt ocenili aj ovocinári, a to najmä preto, že podporí zamestnávanie Slovákov. „V prvok kroku je potrebné v maximálnej miere využiť domáci potenciál pracovných síl, ale musíme sa dobre pripraviť aj na to, aby sa vytvorili podmienky pre dohodu o vykonaní sezónnej práce v poľnohospodárstve do budúcna,“ dopĺňa prezident Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.

13:56 Inštitút sezónnych prác môže priniesť zamestnanosť na vidiek

Poľnohospodári podávajú záchrannú ruku pre nezamestnaných a to vďaka schválenému Inštitútu sezónnych prác.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oceňuje, že štát zriadi Inštitút sezónnych prác. Toto systémové opatrenie je pre poľnohospodársky sektor mimoriadne dôležité, pretože umožní pestovateľom – ovocinárom, zeleninárom, vinohradníkom – za výhodnejších podmienok zamestnať Slovákov na brigádnické práce.

Inštitút sezónnych prác prichádza práve v čase následkov pandémie: slovenské firmy prepúšťajú zamestnancov, brigádnici zo zahraničia sú pre mimoriadny stav už mesiace v domovských krajinách. Sezónni pracovníci chýbajú naprieč celou Európskou úniou. Slovensko sa za takejto situácie rozhodlo, že pomôže vhodne nastaveným nástrojom práve Slovákom, ktorí sa budú môcť zamestnať v poľnohospodárstve formou brigádnických prác.

Inštitút sezónnej práce môže navyše zabrániť aj prípadom z minulosti, keď ovocinári práve pre nedostatok brigádnikov nestihli v optimálnom čase pozbierať celú úrodu a tá preto zhnila pod stromami alebo na poliach. 

„Je nemysliteľné, aby sme na jednej strane hovorili o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti v základných komoditách a na druhej strane ich nemali s kým pestovať, ošetrovať a zbierať. Fakt, že Inštitút sezónnych prác vytvorí 5000 nových pracovných miest na vidieku, je príležitosťou, ako nielen pestovať efektívne, bez strát na poliach, ale je aj príležitosťou vytvoriť si bližší vzťah spotrebiteľa a lokálneho, domáceho poľnohospodára“, uviedol v reakcii na vytvorenie Inštitútu sezónnych prác Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Ministerstvo financií SR na projekt vyčlení 12 miliónov eur, ktoré sa použijú na dotovanie odvodov pre ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve v rámci sezónnych prác.

12:49 Od stredy sú návštevy povolené aj v žilinskej nemocnici

foto: FNsP Žilina

Pacienti Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sa už od stredy 3. júna dočkali prvých návštev. Na základe vydania opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za priaznivej epidemiologickej situácie zrušilo vedenie žilinskej nemocnice zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

Ako však zdôraznil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik, návštevy musia dodržiavať základné preventívne a bezpečnostné podmienky. „Návštevné hodiny sú zatiaľ mimoriadne stanovené jednotne pre všetky oddelenia od 14.00 do 16.00 h, pričom v jednu chvíľu môžu pacienta naraz navštíviť maximálne dve osoby. Naďalej je potrebné nosiť po celú dobu návštevy rúško, dôkladne si dezinfikovať ruky a rešpektovať pokyny personálu,“ priblížil I. Bízik s tým, že povinnosťou je tiež zápis do knihy návštev, ktorá je nevyhnutnou súčasťou pre prípadné epidemiologické šetrenie. „Veríme, že žiadne šetrenie nebude potrebné, ale ak by náhodou došlo k výskytu ochorenia COVID-19 u niektorého z návštevníkov alebo pacientov, záznamy budú nesmierne dôležité pre zabránenie šírenia koronavírusu. Kolegovia z hygieny budú môcť okamžite osloviť ďalšie osoby, ktoré boli spolu v kontakte,“ uviedol medicínsky riaditeľ.

Výnimky pre návštevy nad rámec stanovených pravidiel je možné prijať po dohode s vedením jednotlivých oddelení v prípadoch hodných osobitného zreteľa, predovšetkým pri pacientoch v terminálnom štádiu ochorenia, špecifických prípadoch u detských alebo dospelých pacientov, predčasne narodených bábätkách a iných. „Základom je komunikácia. Budeme sa snažiť vyjsť pacientom a ich príbuzným čo najviac v ústrety, no prioritou je stále bezpečnosť, preto všetkých prosím, aby sme boli k sebe navzájom tolerantní. Sú vydané určité opatrenia a je v záujme zdravia nás i našich blízkych ich dodržiavať,“ dodal medicínsky riaditeľ I. Bízik.

Návštevy nie sú povolené osobám, ktoré vykazujú príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, dýchavičnosť, teplota), chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19. Dôrazne takýchto návštevníkov žiadame, aby dbali na ochranu svojich blízkych i personálu a nevstupovali do areálu zdravotníckeho zariadenia z dôvodu návštevy hospitalizovaných pacientov.

10:54 Medzinárodná doprava medzi Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou je povolená

Bratislava (5. júna 2020) – Slovensko opäť otvorilo hranice s Rakúskom a Maďarskom. Všetky druhy dopravy medzi týmito krajinami tak od dnes môžu fungovať bez obmedzení. Rovnako, už od včera je povolená aj medzinárodná doprava s Českou republikou. Dopravcovia budú konkrétne autobusové a vlakové spoje nasadzovať postupne v najbližších dňoch, keďže je nevyhnutné logisticky sa zladiť aj s dopravnými partnermi. 

Slováci budú môcť po viac ako dvoch mesiacoch využívať medzinárodnú dopravu do susedných štátov.

„Naozaj som úprimne rád, že súčasná situácia je veľmi priaznivá a dnes majú všetky druhy dopravy otvorené hranice s našimi susedmi s Českom, Maďarskom a Rakúskom. Určite je to pozitívny signál aj pre všetkých dopravcov, ktorí tak budú môcť opäť naštartovať svoje služby pre ľudí, ktorí potrebujú cestovať za prácou či rodinami,“ uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Všetky hraničné priechody fungujú bez obmedzení a jednotliví dopravcovia obnovia spoje postupne v najbližších dňoch. Je najskôr potrebné zosúladiť cestovné poriadky, nastaviť logistiku, nasadiť potrebný personál a v prípade železničných spojov ide aj o technické nastavenie vozového parku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už avizovala, že od 9. 6. 2020 obnovuje dennú medzištátnu diaľkovú a regionálnu prepravu na všetkých hraničných priechodoch s Českou republikou. V diaľkovej preprave začne od budúceho utorka jazdiť 48 vlakov a v regionálnej medzištátnej preprave to bude 45 vlakov denne.

8:42 Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky a Maďarska, pristúpila SR okrem otvorenia hraníc s Českou republiku aj k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu s Rakúskou republikou a Maďarskom, a to od dnešného dňa od 8.00.

Po novom platí, že bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 môžu bez časového ohraničenia prísť na Slovensko všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú do SR cez hraničné priechody z ČR, Maďarska a Rakúskej republiky.

Ak tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

Kompletné znenie opatrenia nájdete v prílohe.

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava                                                  

  sp. zn.: OLP/4648/2020

       Bratislava, 05.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydal podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020 v znení neskorších opatrení, ktoré týmto mení nasledovne:

Z bodu 11. sa vypúšťajú nasledovné odseky:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak uvedené body uvádzajú inak.“

a nahrádzajú sa odsekmi:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo Slovenskou republikou a Rakúskou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak uvedené body uvádzajú inak.“

Termín: od 05. júna 2020 od 08:00 hod.

 O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.      

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky a Maďarska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

               Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

           hlavný hygienik Slovenskej republiky

4. júna 2020

18:32 Minister I. Korčok prijal ne​meckého veľvyslanca J. Bleickera
Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Nemeckom, zhodnotenie Akčného plánu spolupráce medzi oboma krajinami na roky 2019 – 2021, ako aj otázky súvisiace s aktuálnym vývojom v Európskej únii boli témami rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky v SR Joachima Bleickera, ktorý sa uskutočnil 4. júna 2020 v Bratislave.

I. Korčok a J. Bleicker sa zhodli na tom, že vplyv krízy COVID-19 sa má riešiť na európskej úrovni konsenzom, pričom sa očakáva zodpovedný prístup všetkých členských krajín. Súčasná situácia stavia Európsku úniu pred úlohu, ktorú môže zvládnuť len spoločnými silami. Obaja partneri vyzdvihli význam vzájomných konzultácií, k čomu prispeje aj pripravovaná júnová Slovensko – nemecká Reflexná skupina. V diskusii sa venovali i téme nadchádzajúceho predsedníctva Nemecka v Rade EÚ v 2. polroku 2020. V nástupnom prijatí sa obaja predstavitelia zhodli na potrebe posilneného dialógu, vyjadrili si vzájomnú podporu v boji s následkami koronakrízy a potvrdili záujem nadviazať na zvyčajnú intenzitu politických a pracovných stretnutí hneď, ako to situácia umožní.

18:30 AKTUALIZÁCIA: Pracovný program predsedu vlády SR Igora Matoviča v piatok 5. júna 2020

7.15 h Hraničný priechod Medveďov – Vámoszabadi

tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča, podpredsedu vlády Maďarska Zsolta Semjéna, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča, predsedu župy Györ-Moson-Sopron Zoltána Németha a podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Józsefa Berényiho, téma: Harmonogram otvárania hraníc

8.30 h

hraničný priechod Bratislava – Berg

tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča a ministra vnútra SR Romana Mikulca, téma: Harmonogram otvárania hraníc

9.00 h

Národná rada SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava

účasť na rokovaní Národnej rady SR, počas ktorého prezidentka SR Zuzana Čaputová prednesie Správu o stave republiky

13.15 h

Ministerstvo životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava

tlačová konferencia predsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Jána Budaja pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia

14.30 h

Groupe PSA Slovakia, Automobilová 1, Trnava

Predseda vlády SR navštívi automobilku, stretne sa s vedením závodu a prezrie si výrobné priestory. Po brífingu pre médiá, ktorý sa uskutoční približne o 16.00 h vo výrobných priestoroch prevádzky kvality, absolvuje premiér jazdu na testovacej dráhe.

15:58 Predlžujeme možnosť požiadať o príspevok na mzdy zamestnancov za apríl

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadostí a výkazov v rámci projektu „Prvá pomoc“ za mesiac apríl do 30. júna 2020. Vychádza tak v ústrety  zamestnávateľom, ktorí o príspevky nestihli požiadať včas.

Zamestnávatelia, ktorí nestihli podať žiadosti a výkazy za apríl do konca mája, ich môžu úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zaslať do 30. júna 2020. Predĺžený termín sa týka opatrení 1, 3A a 3B. Aprílové výkazy sú tak opäť dostupné na stránke www.pomahameludom.sk.

Úrady práce už prijímajú aj žiadosti a výkazy za mesiac máj. Aj v tomto prípade predlžujeme zamestnávateľom termín o jeden mesiac. Májové žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1, 3A a 3B  je teda potrebné zaslať najneskôr do 31. júla 2020.

Na doplnenie uvádzame, že posuny termínov sa opatrení 2, 4 a 5 netýkajú, pretože tam nevzniká potreba spracovať mzdy za zamestnancov za predchádzajúci mesiac.  

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

15:32 Návštevy v UNLP Košice sú opätovne povolené

Samozrejmosťou je dodržiavanie viacerých podmienok- ako zo strany pacientov tak aj zo strany personálu.  

V rovnakom čase je možná návšteva maximálne dvoch osôb. Výnimky je možné pripustiť napríklad ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri terminálnom štádiu ochorenia. Návštevníci musia byť pri príchode do nemocnice zdraví, bez akútneho respiračného ochorenia, musia mať nos a ústa zakryté rúškom alebo inou ochranou a po príchode do nemocnice si musia vydezinfikovať ruky.  Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

Ďalšie povinnosti pre návštevy pacientov v UNLP Košice

 • návštevy sú povolené len počas platných návštevných hodín UNLP (14:30 – 17:00)
 • návštevy sú povinné prejsť triediacim centrom UNLP, kým je v prevádzke
 • návštevy musia rešpektovať pokyny zdravotníckych zamestnancov
 • odporúčame, aby trvanie návštev pacientov bolo čo možno najkratšie a bezdôvodne neprekračovalo bežné zvyklosti a aby sa podľa možností predchádzalo vyššej koncentrácii osôb v jednom priestore
 • vedenie pracoviska si môže podľa miestnej epidemiologickej situácie na svojom oddelení/klinike upraviť podmienky návštev pre pacientov a tiež pripúšťame individuálne posúdenie podmienok návštev pre jednotlivých pacientov

14:55 Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na možnosť odkladu platenia poistného za máj 2020

V priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa Sociálna poisťovňa pošle zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí jej nahlásili aktuálne kontakty, SMS správy a e-maily, prostredníctvom ktorých im pripomenie možnosť uplatniť si odklad platenia poistného za máj 2020. Lehota na úhradu poistného sa im tak predĺži do 31. decembra 2020.

Táto možnosť sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí za mesiac máj 2020 vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za máj 2020 až do 31. decembra 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a tiež pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa im pritom odporúča využiť elektronický formulár čestného vyhlásenia, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Viac informácií tu: Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za máj 2020

14:42 Zdravotníckym pracovníkom sa bude naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc

Mladým lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom sa bude aj naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc v rámci ich ďalšieho vzdelávania. Vláda na dnešnom rokovaní schválila novelu zákona, ktorá ruší dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prijaté v rámci balíka opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na výrazné zlepšenie epidemiologickej situácie v SR, ako aj požiadavky vzdelávacích ustanovizní pristupuje Ministerstvo zdravotníctva SR k zrušeniu ustanovenia zákona č. 125/2020 Z. z. o neuskutočňovaní ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov počas krízovej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19. „Pozitívne výsledky posledných dní týkajúce sa vývoja situácie umožňujú postupne uvoľňovať aj túto oblasť zdravotníctva. Ďalšie vzdelávanie zdravotníkov sa tak bude môcť realizovať rovnako ako pred vypuknutím pandémie COVID 19 a, samozrejme, v súlade s dodržiavaním príslušných epidemiologických opatrení,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Špecializačné štúdium v  študijných programoch prebieha podľa akreditovaného špecializačného študijného programu jednotlivých vzdelávacích ustanovizní.Praktická časť špecializačného štúdia sa uskutočňuje na základe minimálneho štandardu pre daný  študijný program, ktorý obsahuje aj rozsah praktických zručností  – minimálny počet zdravotných výkonov, rozsah aj zameranie odbornej praxe v zdravotníckych zariadeniach.Zdravotnícky pracovník  ich musí absolvovať pod dohľadom školiteľa v zdravotníckom  zariadení, s ktorým má vzdelávacia ustanovizeň  uzatvorenú zmluvu.

Zdravotnícke zariadenia počas krízovej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 vykonávali svoje činnosti v špeciálnom režime a z toho dôvodu vo viacerých  špecializačných odboroch jednotlivých zdravotníckych povolaní nebola možná realizácia špecializačného štúdia v súlade s  akreditovaným špecializačným študijným programom.

13:27 Ambulantné sociálne služby začnú fungovať od pondelka, na návštevu k seniorom sa treba ohlásiť

Režim v zariadeniach sociálnych služieb sa postupne uvoľňuje, od pondelka 8. júna začnú opäť fungovať ambulantné služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Návštevy sú už povolené aj v zariadeniach pre seniorov, treba sa však vopred ohlásiť telefonicky a rešpektovať stanovený harmonogram i ďalšie pravidlá.

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje od pondelka 8. júna Banskobystrický samosprávny kraj k obnoveniu poskytovania ambulantných sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie budú zatiaľ fungovať v skrátených časoch, od 7:00 do 15:30.

„Predlžovanie otváracích hodín ako i uvoľňovanie ďalších opatrení bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19. V prípade priaznivých podmienok predpokladáme od pondelka 15. júna tiež otvorenie župných zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby na týždennej báze,“ povedala Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Povolené sú už aj návštevy v pobytových zariadeniach, ktoré okrem ľudí so zdravotným postihnutím poskytujú služby aj seniorom. „Každé naše zariadenie má spracovaný vlastný harmonogram návštev. Je preto potrebné vopred telefonicky kontaktovať konkrétneho poskytovateľa a dohodnúť plánovanú návštevu. Prosíme príbuzných, aby stanovený harmonogram rešpektovali a predišli tak zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb v zariadeniach,“ doplnila Denisa Nincová.

Vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja budú aj naďalej platiť prísne hygienické a protiepidemiologické pravidlá. Klientom pri nástupe na službu i príbuzným, ktorí prídu na návštevu, bude pred vstupom meraná telesná teplota a nebudú vpustení tí, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia.

Rovnako stále platí dodržiavanie dvojmetrového odstupu medzi osobami, dezinfekcia rúk pri vstupe do objektu a okrem stanovených výnimiek aj povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, či inou vhodnou alternatívou.

 „Od 15. júna predpokladáme v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie aj obnovenie prijímania nových klientov do zariadení,“ uzavrela Denisa Nincová.

11:55 V krajských zariadeniach sociálnych služieb budú opäť povolené návštevy

Svojich blízkych budete môcť navštíviť od pondelka 8. júna. Košický samosprávny kraj obnovuje aj ambulantné formy pobytu.

Košický samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení zo strany štátu. V krajských zariadeniach sociálnych služieb budú po takmer troch mesiacoch opäť povolené návštevy. Svojich blízkych budete môcť navštíviť od pondelka 8. júna. „Návštevy v krajských zariadeniach sociálnych služieb boli zakázané od 12. marca, kedy sa zvyšovalo riziko nákazy novým koronavírusom. Za posledné týždne sme, okrem množstva iných opatrení, otestovali aj všetkých zamestnancov, ktorí v týchto zariadeniach pracujú. Nakoľko všetci boli na COVID-19 negatívni a vláda pokračuje v uvoľňovaní opatrení, rozhodli sme sa povoliť klientom návštevy ich blízkych. Keďže o rizikovú skupinu obyvateľov, naďalej sme opatrní a návštevy budú zatiaľ možné v exteriéroch zariadení,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Klienti mali zároveň počas pandémie obmedzený pohyb mimo zariadení, čím chcela župa zamedziť šíreniu vírusu a zabezpečiť ochranu ich zdravia. Okrem toho boli pozastavené ambulantné a týždenné formy pobytu. „Spolu s uvoľňovaním opatrení v našich sociálnych zariadeniach umožníme župným zariadeniam obnoviť poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou,  a to od pondelka 8. júna. V prevádzke by tak v priebehu budúceho týždňa mali opäť byť domovy sociálnych služieb DOMKO v Košiciach a ANIMA v Michalovciach. Obnovenie poskytovania sociálnych služieb týždennou formou ministerstvo práce nateraz oddialilo,“  uviedol župan.

Poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou v týchto dvoch zariadeniach sa týka takmer stovky klientov. Zároveň Košický kraj otestuje na nový koronavírus všetkých zamestnancov pracujúcich v Domku a v Anime, ktorí zatiaľ PCR testy neabsolvovali kvôli dočasnému pozastaveniu poskytovania týchto služieb.

9:26 Dnes je posledný deň na potvrdenie výberu strednej školy

Dnes je posledný deň, kedy musia uchádzači alebo ich rodičia oznámiť strednej škole, na ktorú boli prijatí, či na ňu v septembri nastúpia alebo nie.

Každý uchádzač o stredoškolské štúdium môže totiž podať dve prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie zručností alebo talentu a dve prihlášky na bežné, netalentové odbory stredných škôl. Riaditelia škôl, ktorým uchádzači včas oznámia, že si vybrali inú školu, tak môžu voľné miesta ponúknuť ostatným záujemcom o štúdium – v druhom kole prijímacieho konania.

„Chcel by som poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú prijaté deti na dve školy, aby nečakali a oznámili to, vieme tak pomôcť ostatným žiakom,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Posledný termín, v ktorom je potrebné škole oznámiť nastúpenie alebo nenastúpenie žiaka na štúdium v školskom roku 2020/2021 je dnes – vo štvrtok 4. júna. Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení je možné doručiť strednej škole veľmi jednoducho – cez informačný systém základnej školy (EduPage, e-Škola a pod.), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou. 

Tlačivo potvrdenia nájdete tu alebo tu.

Zajtra, v piatok 5. júna 2020, stredné školy zverejnia počty voľných miest a do 15. júna 2020 uverejnia aj to, či budú robiť prijímacie konanie na voľné miesta v druhom kole. Prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie v druhom kole bude môcť uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať do 19. júna 2020.

3. júna 2020

12:31 Pacienti opäť môžu prijímať návštevy

V nemocniciach a  pobytových zariadeniach sociálnych služieb sa od dnešného dňa 12.00 h môžu opäť prijímať návštevy za stanovených podmienok. Umožnil to priaznivý vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku, vzhľadom na to, že tzv. kĺzavý medián je už týždeň na nule.

„Určite je to dobrou správou pre všetkých hospitalizovaných pacientov a tiež ich príbuzných, že sa môžu po dlhšom čase vidieť, pretože aj psychika je pri liečbe veľmi dôležitá. K uvoľneniu tohto opatrenia sme však mohli pristúpiť iba vďaka tomu, že naši spoluobčania veľmi zodpovedne dodržiavali všetky opatrenia,“ hovorí minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platí nasledovné:

 1. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
 • Povinnosť informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia, poskytnúť primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta/klienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
 • Prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa a pod.), pri realizácii návštev vo vnútornom prostredí ich upraviť podľa miestnych podmienok. Pri návšteve vo vnútornom prostredí si návšteva chráni dýchacie cesty rúškom. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virucídnym účinkom.
 • Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
 • Konkrétne podmienky budú poskytovateľom dočasne upravené vo vnútornom predpise, v závislosti od charakteru prevádzky, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (čas, dĺžka trvania, miesto a pod.).
 • Osoby, ktoré navštevujú pacientov alebo klientov zariadenia sú povinní dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.

„Pri návštevách je potrebné riadiť sa konkrétnymi pokynmi jednotlivých zariadení, či už zdravotníckych alebo sociálnych služieb a dodržiavať všetky stanovené pravidlá,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.            

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4593/2020

   Bratislava 03.06. 2020

                                       Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

S účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, sú povinní zabezpečiť nasledovné základné zásady pre umožnenie návštev:

 1. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
 • Povinnosť informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia, poskytnúť primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta/klienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
 • Prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa a pod.), pri realizácii návštev vo vnútornom prostredí ich upraviť podľa miestnych podmienok. Pri návšteve vo vnútornom prostredí si návšteva chráni dýchacie cesty rúškom. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virucídnym účinkom.
 • Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
 • Konkrétne podmienky budú poskytovateľom dočasne upravené vo vnútornom predpise, v závislosti od charakteru prevádzky, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (čas, dĺžka trvania, miesto a pod. ).
 • Osoby, ktoré navštevujú pacientov alebo klientov zariadenia sú povinní dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/2020 zo dňa 06.03.2020 svoju účinnosť.

 O d ô v o d n e n i e

Na základe výskytu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike, existencie rizika šírenia tohto prenosného ochorenia a potreby zamedziť tejto vzdušnej nákaze medzi pacientov hospitalizovaných v lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zamestnancov zdravotníckeho zariadenia ako aj na osoby, ktoré sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb vrátane zamestnancov zariadení sociálnych služieb vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 06.03.2020 rozhodnutie č. OLP/2405/2020 o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia v súlade s § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. , ktorým uložil opatrenie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia – zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

Vykonávaním protiepidemických opatrení došlo k zlepšeniu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike a výraznému zníženiu rizika ohrozenia zdravia. Na základe uvedeného a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorým umožnil návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok, čím dôjde k zlepšeniu psychosociálnych potrieb pacientov a klientov v zariadeniach poskytujúcich zdravotné a sociálne služby.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

               hlavný hygienik Slovenskej republiky

11:04 Igor Matovič oznámil v Prahe, že od polnoci Česi a Slováci môžu opäť slobodne prekročiť hranicu SR a ČR a slobodne sa hýbať po oboch krajinách.

10:28 Usmernenie k organizovaniu zotavovacích podujatí (detské tábory).

V skratke:

 • Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori,  personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami. Aktuálne je maximálny počet účastníkov zotavovacieho podujatia v súlade s opatrením ÚVZ SR stanovený na maximálny počet 100 osôb. Maximálny počet účastníkov sa ešte môže upravovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Konanie putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.  
 • Ak je dopravu detí do tábora možné zabezpečiť iba verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom), budú po ceste dodržané štandardné protiepidemické opatrenia platné pre prepravu vo verejnej hromadnej doprave. Odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akciu, t. j. za účelom výletov a pod.
 • Usmernenia pre organizáciu spoločenských akcií a povinnosť nosenia rúšok sa upravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia, resp. uznesenia vlády. Pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.
 • Výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.
 • Je potrebné doložiť prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prehlásenie o bezinfekčnosti je potrebné doložiť nielen v prípade dieťaťa, ale aj v prípade všetkých osôb zúčastňujúcich sa na podujatí, t.j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii. U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne ​​splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu). Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa vyhlásenie rozširuje o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď. Vo vyhlásení sa rovnako uvádza, že v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na  infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.
 • Prevádzkovateľ podujatia je povinný klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie, vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie, zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami. Hygienické požiadavky sa odvíjajú od typu ubytovania (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od štandardného spôsobu zabezpečenia jednotlivých činností:
 • pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
 • pravidelné vetranie všetkých prevádzkových aj ubytovacích priestorov (napr. 2x denne upratovanie a dezinfekcia WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy,
 • dezinfekcia všetkých priestorov podujatia medzi jednotlivými turnusmi
 • zabezpečenie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov pre personál v zmysle štandardných predpisov na úseku preventívneho pracovného lekárstva
 • prípravu stravy je nutné zaistiť v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti na spôsob zabezpečenia stravovania (kuchyňa v pevnom objekte, tábornícka príprava stravy), podľa požiadaviek platnej legislatívnej úpravy pre daný typ stravovania, za zvýšených hygienických požiadaviek u personálu (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk) a v priestoroch kuchyne a jedálne, podľa možností s využitím jedálenského riadu a príborov zariadenia pre každého účastníka podujatia a s využitím skupinového výdaja stravy podľa rozpisu
 • osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými uterákmi.

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

                                                                                               Bratislava, 03.06.2020

                                                                                              SOPZŠČ/4466/96046/2020

Usmernenie

hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí  podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku zotavovacích podujatí  počas mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením  COVID – 19.

Postup pri prevádzke zotavovacích podujatí

Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne,                            personál zaisťujúci upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Konanie putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.   

Povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení ochrany zdravia účastníkov podujatia

Fyzická osoba – podnikateľ, resp. právnická osoba, ktoré organizujú zotavovacie podujatia                            (organizátor zotavovacieho podujatia), sú povinné plniť povinnosti v zmysle § 25 zákona                                  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a najmä:

 • klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie,
 • vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,
 • zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami,
 • umývanie rúk, používanie dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní, kontrola dodržiavanie zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými účastníkmi akcie,
 • dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t.j. prevádzková hygiena všetkých priestorov tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie toaletným papierom, tečúcou pitnou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými utierkami/uterákmi (alebo každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou); osobitnú pozornosť je potrebné venovať  stravovaciemu zariadeniu, vrátane samostatného hygienického zázemia pre personál kuchyne, vrátane priestoru na izoláciu chorých, resp. z nákazy podozrivých osôb,
 •  dôrazná  opakovaná edukácia detí a personálu pred a v priebehu podujatia, ako aj  vo všeobecne platných   protiepidemických opatreniach, u personálu taktiež v manipulácii s biocídnymi prípravkami,
 • overiť aktuálnosť kontaktných údajov na rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad vzniku zdravotnej indispozície u dieťaťa, a to z dôvodu zaistenia jeho okamžitého návratu do rodiny.

Hygienické  požiadavky

 • odvíjajú sa od typu ubytovania  (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od štandardného spôsobu zabezpečenie jednotlivých činností:
 • pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
 • pravidelné vetranie všetkých prevádzkových aj ubytovacích priestorov (napr. 2x denne   upratovanie a dezinfekcia WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy,
 • dezinfekcia všetkých priestorov podujatia  medzi jednotlivými turnusmi,
 • vylúčenie  detí z účasti na upratovaní priestorov tábora s výnimkou ubytovacích priestorov (izba, stan),
 • suché záchody a drevené latríny musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami a doskou vhodnou na dezinfekciu (pri latrínach sa zabezpečí primerané vrstvenie prírodným materiálom a každodenná dezinfekcia) ;
 • v prípade chemických záchodov, tzv. TOI TOI, musí byť zaistená stanovená dezinfekcia;  
 • WC musia byť  v dostatočnom počte, podľa možností sa využívajú oddelene podľa skupín detí,
 • pre zaistenie podmienok osobnej hygieny po použití toalety musí byť zaistené umytie rúk v tečúcej vode za použitia dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom,
 • zaistenie  pravidelného a správneho umývania rúk (v súlade s odporúčaním MZ SR) v tečúcej teplej vode za použitia tekutého mydla a jednorazových uterákov; pri absencii tečúcej teplej vody je potrebné doplniť umývanie rúk použitím dezinfekčného prípravku s virucídnym účinkom;dezinfekčný prípravok s virucídnym účinkom na dezinfekciu rúk sa odporúča umiestniť do priestoru hygienického zariadenia, do jedálne, kuchyne, ošetrovne a izolácie a priestorov určených na zhromažďovanie,
 • oddelená a bezpečná manipulácia s čistou a použitou bielizňou,
 • hygienicky bezpečná manipulácia s odpadom,
 • zabezpečenie vhodných OOPP pre personál v zmysle štandardných predpisov na úseku preventívneho pracovného lekárstva

Požiadavky na prípravu stravy a stravovanie

 • prípravu stravy je nutné zaistiť v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti na spôsob zabezpečenia stravovania (kuchyňa v pevnom objekte, tábornícka príprava stravy), podľa požiadaviek platnej legislatívnej úpravy pre daný typ stravovania, za zvýšených hygienických požiadaviek u personálu (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk) a v priestoroch kuchyne a jedálne, podľa možností s využitím jedálenského riadu a príborov zariadenia pre každého účastníka podujatia a s využitím skupinového výdaja stravy podľa rozpisu.
 • pokiaľ bude epidemiologická situácia priaznivá, možno v prípadoch, keď z prevádzkových dôvodov nemožno zabezpečiť prípravu stravy inak, povoliť účasť detí pri jej príprave, s výnimkou tepelného spracovávania. Zdravotný stav detí, ktoré sa zúčastňujú na príprave stravy, musí byť posúdený zdravotníkom a deti musia dôsledne dodržiavať vysoký štandard osobnej hygieny, t.j. predovšetkým účinné umývanie rúk,
 • sprísnenému hygienickému režimu podlieha celý reťazec zabezpečenia stravovania od nákupu hygienicky bezpečných potravín, použitia pitnej vody, dodržania skladovacích podmienok, rozdelenia pracovných plôch a pomôcok, zabránenia krížovej kontaminácii, správneho tepelného ošetrenia, uchovávania pokrmov pri bezpečných teplotách, zabezpečenia prevádzkovej čistoty a vysokého stupňa osobnej hygieny;
 • potrebné je zabezpečiť oddelené umývanie prevádzkového riadu od riadu, používaného stravníkmi na konzumáciu;
 • pre personál, pripravujúci stravu, musí byť vyčlenené samostatné WC a umývadlo,
 • osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými uterákmi.

Spôsob zásobovania pitnou vodou

Postupuje sa podľa štandardných postupov zabezpečenia zdroja pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, vrátane jej dovozu a donášky.

Doprava

 • ak je dopravu detí do tábora možné zabezpečiť iba verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom), budú po ceste dodržané štandardné protiepidemické opatrenia platné pre prepravu vo verejnej hromadnej doprave,
 • odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akciu, t. j. za účelom výletov a pod.

Režimové opatrenia

 • usmernenia pre organizáciu spoločenských akcií a povinnosť nosenia rúšok sa upravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia, resp. uznesenia vlády. Pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.
 • výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.

Postup v prípade výskytu infekcie COVID – 19

 • v prípade podozrenia na výskyt infekcie COVID-19 event. pri vzniku akýchkoľvek pochybností bezodkladne informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva; 
 • rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa  majú  povinnosť hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa do 14 dní po návrate z podujatia   miestne príslušnému  regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade výskytu infekcie COVID-19, alebo aj iného infekčného ochorenia s epidemickým výskytom, budú uložené  protiepidemické opatrenia, nariadené miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 • v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená;  pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve a ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie,
 • priestor pre izoláciu musí byť pripravený na využitie kedykoľvek, s vyčleneným WC                              s možnosťou bezprostredného umývania rúk v tečúcej pitnej vode, podľa možností teplej a následnej dezinfekcie rúk za použitia prípravku s virucídnym účinkom,
 • musí byť zabezpečená okamžitá izolácia infekčne chorého, alebo z nákazy podozrivého, a jeho bezodkladný odvoz;
 • okamžité upratanie a dezinfekcia priestorov, kde bol chorý (dieťa alebo iná fyzická osoba) ubytovaný, alebo sa pohyboval, vrátane dezinfekcie posteľnej bielizne a matracov, 
 • v momente prepuknutia infekcie je nevyhnutné izolovať všetky choré alebo z nákazy podozrivé osoby tak, aby sa zamedzil ich kontakt so zdravými osobami.  Mimoriadne dôležité je   izolovať úzke kontakty s infekčne chorými (napríklad spolubývajúci,  ubytovaní v bezprostrednom susedstve s chorou osobou).
 • pre všetkých infekčne chorých vyčleniť hygienické zariadenia a jedálenský riad,
 • pre chorých (deti i dospelých) je potrebné vyčleniť WC a miesto na hygienu rúk po použití WC a to vrátane zaistenia dezinfekcie rúk. Ak nie sú hygienické zariadenia pre jednotlivé skupiny účastníkov oddelené, musí byť minimálne WC a výtokové kohútiky pre osobnú hygienu vyčlenené a zvlášť označené,  
 • pozornosť sa musí venovať aj utierkam, aj keď vo väčšine prípadov majú deti svoje vlastné textilné, podľa epidemiologickej situácie sa môže pristúpiť k nariadeniu používania jednorazových uterákov, dezinfekcie výtokových kohútikov a ďalších kontaktných miest a pod.; pre osoby vykonávajúce epidemiologicky závažné činnosti a pre potreby izolácie a ošetrovne musia byť vždy uteráky jednorazové;
 • na umývanie rúk sa vždy použije tekuté mydlo v dávkovači.

Nakladanie s odpadom

 • hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  požiadavkách na zotavovacie podujatia,
 • zhromažďovanie odpadov musí zodpovedať zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; všetky vzniknuté odpady musia byť ukladané do príslušných obalov, ktoré možno ľahko čistiť a dezinfikovať;  triedenie odpadov musí zodpovedať platným právnym predpisom; zberné miesto by malo byť v dostatočnej vzdialenosti od ubytovacieho a hracieho priestoru,
 • kuchynský odpad musí byť zhromažďovaný samostatne, najlepšie v chladenom priestore                                    (v prípade, že nie je k dispozícii chladený priestor, musí byť zabezpečená taká frekvencia odvozu odpadu, ktorá by zabránila kvaseniu a hnilobným procesom v odpade)
 • odpady sa skladujú mimo priestoru, kde sa manipuluje s potravinami.

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí,  t.j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii.; u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne ​​splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).

Vo vyhlásení sa uvádza:

 1. že dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,

 b)   v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na  infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie. 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.hlavný hygienik Slovenskej republiky

2. júna 2020

15:37 ÚV SR: Núdzový stav: Informácia pre médiá

V súvislosti s témou núdzového stavu v SR informuje tlačový a informačný odbor ÚV SR médiá, že o núdzovom stave bude rokovať Ústredný krízový štáb na základe odborných právnych analýz. Definitívne rozhodnutie prijme ÚKŠ  na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť  v priebehu budúceho týždňa.

Tlačový a informačný odbor ÚV SR

18:07 ÚVZ SR: Opatrenie – prevádzky, služby, hromadné podujatia

Pre lepšie zorientovanie vám posielame stručný prehľad najdôležitejších zmien. Podrobnosti a presné znenie nájdete v priloženom opatrení.

Na základe uvedeného opatrenia bude umožnená činnosť:

 • Fitness centier
 • Vnútorných športovísk pre všetkých (doteraz to bolo umožnené len športovým klubom)
 • Umelých a prírodných kúpalísk
 • Prírodných liečebných kúpeľov pre všetkých (doteraz boli otvorené len pre osoby na základe návrhu lekára)
 • Ostatných prevádzok zariadení starostlivosti o ľudské telo – soľné jaskyne, kryokomory, hydromasáže a iné mokré procedúry
 • Kasín
 • Vnútorných verejných priestorov ZOO a botanických záhrad

Okrem toho sa umožňuje aj činnosť denných stacionárov, špecializovaných zariadení s ambulantnou formou sociálnej služby a domovov sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby (za podmienok a v intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19).

Účasť na hromadných podujatiach je aktuálne stanovená na maximálne 100 osôb.

Upozorňujeme na niektoré dôležité zmeny:

Str. 3: pravidlá k fungovaniu prevádzok:

Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Str. 4: pravidlá činnosti prevádzok verejného stravovania a taxislužieb

Opätovne sa umožňuje ručné umývanie riadu, pričom sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel.

V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole, avšak za dodržania povinnosti dvojmetrového odstupu stolov od seba. Prevádzky verejného stravovania budú môcť mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.

Doteraz platilo pravidlo, že v prípade uzavretej spoločnosti musel prevádzkovateľ uchovávať zoznam účastníkov 30 dní. Po novom sa táto povinnosť ruší.

V prípade taxislužieb sa ruší povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Klimatizácia sa povoľuje aj v priestore pre zákazníka.

Rovnako sa ruší povinná 15-minútová prestávka medzi jednotlivými jazdami v autoškolách.

Str. 5: Podmienky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo

Povoľuje sa prevádzka wellness centier. Okrem pravidiel platných pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo musia spĺňať súčasne napríklad aj:

 • Zabezpečiť meranie teploty pri vstupe do zariadenia, nepovoliť vstup osobám s teplotou nad 37,2 C
 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí 30 dní zlikvidovať
 • rúška budú povinné pre personál, avšak nie pre zákazníkov
 • všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 5

Povoľuje sa prevádzka fitness centier. Okrem pravidiel platných pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo musia spĺňať súčasne napríklad aj:

 • rúška budú povinné pre personál, avšak nie pre osoby vykonávajúce športovú činnosť
 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí 30 dní zlikvidovať
 • všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 5

Str. 6: Prevádzky umelých a prírodných kúpalísk

Musia spĺňať súčasne napríklad aj:

 • Zabezpečiť meranie teploty pri vstupe do zariadenia, nepovoliť vstup osobám s teplotou nad 37,2 C
 • na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností  najmenej 2 m,
 • na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok
 • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä  čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
 • pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
 • všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 6

Str. 7: Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení

Okrem dodržiavania pravidiel pre činnosť prevádzok sú povinné dodržiavať napríklad aj:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov (šachovnicové sedenie)
 • všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 7

str. 7: Prevádzky obchodných domov

 • Ruší sa povinnosť odstrániť alebo ohradiť miesta na sedenie vo foyeroch

Str. 8: Sanitárny deň

Sanitárny deň naďalej ostáva povinný pre maloobchodné prevádzky (výnimky sú bližšie špecifikované v opatrení). Ruší sa povinný sanitárny deň pre prevádzky služieb.

Str. 8-9: Organizovanie hromadných podujatí

Organizátori sú povinní:

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie)
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri

Ďalšie podrobnosti sú v priloženom opatrení na str. 9-11.

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

sp.zn.: OLP/4592/2020

   Bratislava, 02.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. a nočné kluby.

Toto opatrenie neplatí pre:

 1. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
 2. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
 3. zariadenia školského stravovania,
 4. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom,
 5. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ:

6.1 materské školy,

6.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

6.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,

6.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,

6.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

6.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

 • školské kluby detí,
 • stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
 • jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky,
 • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 • zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

B) S účinnosťou od 03. júna 2020  do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov  v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:

 • v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
 • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane  úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.;  pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare,
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo – wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • pri vstupe do zariadenia zabezpečiť meranie teploty a osobám s teplotou nad 37,2 °C nepovoliť vstup,
 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
 • vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky,
 • pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch  (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • pri vstupe do prevádzky a vstupoch do jednotlivých priestorov prevádzky viditeľne umiestniť oznam o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu.

Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

 • pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
 • prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,
 • zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
 • na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností  najmenej 2 m,
 • na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,
 • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť  je potrebné najmä  čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
 • pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
 •  po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov),
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v sále počas predstavenia,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné:

 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného  stravovania,
 • zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk.

C) S účinnosťou od 03. júna 2020  do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

 1. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
 2.  verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
 3. nemocničné lekárne,
 4. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 5. prevádzky telekomunikačných operátorov,
 6. prevádzky v  priestoroch zoologických záhrad, botanických záhrad a iných turistických atrakcií,
 7. ambulantný predaj.

D) S účinnosťou od 03. júna 2020 sa umožňuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to za podmienok a v intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.

E) S účinnosťou od 03. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a opatrenie OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                hlavný hygienik Slovenskej republiky

18:44 M. Klus a veľvyslanec Estónskej republiky T. Kukk:  Koronakríza je príležitosť vybudovať digitálnejšiu EÚ Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v utorok (2. júna 2020) prijal veľvyslanca Estónskej republiky Toomasa Kukka. Hlavnými témami ich rozhovoru boli digitalizácia, hybridné hrozby a kybernetická bezpečnosť, ale tiež bilaterálna spolupráca medzi Slovenskom a Estónskom s možnosťami rozšírenia na spoluprácu regiónov (Baltický región a V4).

Partneri si vymenili názory aj na bezprecedentný nástroj na obnovu EÚ po koronakríze, teda nový návrh viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 z dielne Európskej komisie, ktorý predložila členským štátom koncom mája. Jeho súčasťou je aj plán obnovy s názvom „New Generation EU“, vďaka ktorému by mala Únia vyjsť z krízy zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia.
Partneri nevynechali ani aktuálne informácie o epidemiologickej situácii vo svojich krajinách, vrátane možnosti zosúladenia postupov pri otváraní hraníc a uvoľňovaní reštrikčných opatrení.M. Klus a T. Kukk konštatovali, že bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Estónskom sú vo výbornej kondícii a v posledných rokoch sa zameriavali najmä na otázky digitalizácie a e-governance (digitalizácie verejnej správy). Zhodli sa tiež na tom, že vždy existuje priestor na pozdvihnutie vzájomnej spolupráce na vyššiu úroveň.

Štátny tajomník MZVEZ SR M. Klus uviedol, že „tento priestor sa otvára práve teraz po skúsenostiach s pandémiou. Estónsko je lídrom v digitalizácii v rámci celej Európy a pre Slovensko je veľmi dobrým príkladom, ako sa zmodernizovať“. Estónsky veľvyslanec v tejto súvislosti dodal, že digitalizácia je u nich sústredená najmä na služby, a práve to im „pomohlo prejsť obdobím pandémie COVID-19 veľmi hladko“.

Zároveň T. Kukk upriamil pozornosť na užšiu spoluprácu v rámci Centra výnimočnosti NATO pre kybernetickú bezpečnosť so sídlom v Tallinne, ktorého zakladajúcim členom je aj Slovensko. Uvedené centrum má dobre rozvinutú spoluprácu s NATO Centrom výnimočnosti v Rige (NATO StratCom) a vo Fínsku. Estónsko je pripravené zdieľať svoje expertízy a skúsenosti so Slovenskom.

16:21 Šéf slovenskej diplomacie na návšteve Budapešti

Po tradičnej prvej návšteve v Českej republike v poradí druhá zahraničná cesta ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka viedla do Budapešti. Rokovania s maďarským ministrom zahraničných vecí a obchodu Péterom Szijjártóom, boli zamerané v prvom rade na koordináciu ďalšieho uvoľňovania cezhraničného pohybu v bilaterálnej, regionálnej i európskej rovine. Minister Korčok v tejto súvislosti uviedol: „Slovensko a Maďarsko mali v krízovej situácii dobre nastavenú spoluprácu a intenzívnu komunikáciu, čo sa potvrdilo i pri repatriáciách slovenských občanov, ako aj pri postupnom otváraní hraničných priechodov a uvoľňovaní podmienok v prekračovaní hraníc v záujme našich občanov a ekonomiky“. Ministri tiež prediskutovali široké spektrum otázok bilaterálnej spolupráce s dôrazom na cezhraničnú  spoluprácu a strategickú interkonektivitu v oblasti energetiky a dopravy. Rovnako posúdili projekty vyšehradskej spolupráce a v prvom rade využitie príspevku vo výške 3 miliónov eur, ktoré V4 vyčlenila do iniciatívy Koronavirus Global Response. 

Diskusii o európskych témach dominoval návrh budúceho viacročného finančného rámca a programu na obnovu Únie. „Slovensko víta tento ambiciózny návrh a hodnotí ho ako východisko pre európske riešenie ekonomických a sociálnych výziev vyvolaných pandémiou,“ uviedol v tejto súvislosti minister Korčok.

Návšteva sa konala 2 dni pred 100. výročím podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, ktoré je v centre politického a spoločenského diania v Maďarsku. Preto táto historická téma nechýbala ani v rokovaniach. Minister Korčok v tejto súvislosti uviedol: „V hodnotení významu a dôsledkov Trianonu sa môžeme líšiť. Je však dôležité, aby pripomínanie tohto výročia bolo citlivé, empatické, nevyvolávalo nedôveru a nebolo bremenom susedskej spolupráce. Jeho obsahom by nemal byť pohľad do minulosti a jatrenie starých rán, ale reflexia, poučenie a pohľad do budúcnosti na úrovni 21. storočia“. 

Počas návštevy ministra Korčoka prijal predseda Národného zhromaždenia (parlamentu) László Kövér. Parlamentná spolupráca a aktuálne bilaterálne otázky boli témou aj v rokovaniach s predsedom zahraničného výboru parlamentu Zsoltom Némethom.

Počas návštevy sa minister Korčok stretol aj s predstaviteľmi Celoštátnej samosprávy Slovákov a Zväzu Slovákov v Maďarsku, s ktorými diskutoval o krajanskom živote a jeho potrebách, a ktorých informoval o zámeroch novej vlády v oblasti starostlivosti a spolupráce so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

16:08

Zmierňovanie opatrení v sociálnych službách sa začína

Konzílium odborníkov odsúhlasilo plán postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19, a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami, padlo rozhodnutie, podľa ktorého  sa už od stredy 3. júna začne realizovať zmierňovanie opatrení. Ide ako o denné, tak aj o ambulantné sociálne služby.

Plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo veľmi úzkej súčinnosti s organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb (najmä AOPSS, APSS a Sociofórum) a zástupcami samosprávnych orgánov (Združenie SK8, ZMOS, či ÚMS).

„Ďakujem všetkým klientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť a obetavosť pri starostlivosti o zdravie našich najzraniteľnejších. Som rád, že už môžeme postupne uvoľňovať ochranné opatrenia aj v sociálnych službách. Ostaňme však všetci zodpovední a obozretne pristupujme k návratu do života pred koronou. Zariadenia aj naďalej zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí aktivovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie,“ zdôrazňuje minister Milan Krajniak.

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie: 

I. FÁZA -> od 03.06.2020
1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb
A Otvorenie ambulantných foriem zariadení sociálnych služieb odkázanosti; s výnimkou služieb pre osoby s vekom 62 rokov a viac
  Domov sociálnych služieb -> ambulantná forma
  Špecializované zariadenie -> ambulantná forma
  Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie > umožnenie návratu klientov s týždennou formou do celoročnej formy ZSS
  Denný stacionár
2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách
A Umožnenie návštev bez fyzického kontaktu u klientov ZSS, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch pobytových ZSS, mimo izieb klientov
B Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
C Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť
D Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára
E Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch ZSS
F Umožnenie vykonania revízií v ZSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách klientov
G Uzatváranie prevádzkovania karanténnych miest, ak nie sú využívané suspektnými klientmi z terénnych služieb krízovej intervencie
II. FÁZA -> od 08.06.2020
1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb
A Otvorenie ambulantných zariadení sociálnych služieb odkázanosti, pre seniorov s vekom 62 rokov a viac
  Zariadenie pre seniorov -> ambulantná forma
  Zariadenie opatrovateľskej služby -> ambulantná forma
  Domov sociálnych služieb -> ambulantná forma
  Špecializované zariadenie -> ambulantná forma
  Denný stacionár
2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách
A Umožnenie návštev v pobytových ZSS aj na izbách klientov, ak ju obýva sám
B Umožnenie návratu klientov do celoročnej formy ZSS podmienených odkázanosťou po pobyte v domácom prostredí
C Umožnenie prechodu klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou)
D Pohyb klientov zariadení služieb krízovej intervencie mimo zariadenia bez obmedzení
III. FÁZA -> od 15.06.2020
1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb
A Otvorenie týždennej formy v zariadení sociálnych služieb odkázanosti pre osoby s vekom do 62 rokov*
  Domov sociálnych služieb -> týždenná forma
  Špecializované zariadenie -> týždenná forma
2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách
A Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
B Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti; na víkend alebo sviatky.
C Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov,  vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu

* Nebude povinná karanténa 14 dní, ale čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a do zariadenia.

IV. FÁZA -> od 01.07.2020 – predpokladané ukončenie tejto fázy je 31. august 2020
1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb
A Otvorenie všetkých zvyšných druhov a foriem sociálnych služieb
2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných službách
A Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach a s prípravou na II. vlnu
B Obnovenie dodávateľských prác a ostaných revízií

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania  opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností. Nespustenie fázy uvoľňovania, resp. jej posun do inej fázy nebude mať vplyv na nárok a vyplatenie finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly  MPSVR SR, t.j. nárok zostáva zachovaný.

Konzílium odborníkov odsúhlasilo aj podmienky pre prevádzkovateľov všetkých foriem sociálnych služieb a prijímateľov, resp. ich rodinných príslušníkov, ktorými sa musia riadiť. Ide napríklad o používanie ochranných pomôcok, čistenie priestorov, hygienické pravidlá, logistiku návštev v pobytových zariadeniach, vychádzok klientov, resp. podmienok návratu do zariadenia napríklad po pobyte v domácom prostredí, a pod.

15:55 ÚVZ SR: Opatrenie – nosenie rúšok

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4591/2020

   Bratislava 02.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné:

            Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou:

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                hlavný hygienik Slovenskej republiky

1.6.2020

19:24 Z tlačovej konferencie predsedu vlády SR Igora Matoviča po stretnutí s konzíliom odborníkov – epidemiológov 

Záznam TK: https://we.tl/t-fHq3TE4ngj

S pozdravom Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR

16:34 Tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča

Dnes, v pondelok 1. júna 2020 o 18.00 h sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Igora Matoviča po stretnutí s konzíliom odborníkov – epidemiológov.

14:18 Košický kraj testuje zamestnancov autobusových dopravcov

V stredu 27. mája bolo otestovaných 110 zamestnancov spoločnosti ARRIVA, všetci mali negatívne výsledky na COVID-19

Vodiči autobusov slúžia, podobne ako príslušníci ďalších povolaní, prakticky nepretržite svojim klientom, v tomto prípade cestujúcim. Ochrana a bezpečnosť cestujúcich a vodičov sú preto pre najväčšieho súkromného poskytovateľa dopravných služieb, spoločnosť ARRIVA na Slovensku, prvoradé. Aj preto ARRIVA Michalovce privítala rozhodnutie objednávateľa služieb verejnej dopravy, Košického samosprávneho kraja, otestovať zamestnancov vo verejnej doprave. Testy prvých 110 zamestnancov zo strediska Michalovce dopadli výborne, všetci boli na COVID-19 testovaní negatívne.

Aj napriek tomu, že situácia s koronavírusom sa začína stabilizovať, po otestovaní zamestnancov sociálnych zariadení pokračujeme v testovaní mestských policajtov, všeobecných lekárov i vodičov verejnej autobusovej dopravy, ktorí počas pandémie stoja v prvej línii. Našou prioritou je zabezpečiť ochranu zdravia a minimalizovať šírenie nákazy. Tento týždeň absolvovalo PCR testy 110 zamestnancov spoločnosti ARRIVA a sme veľmi radi, že všetci testovaní mali negatívne výsledky na COVID-19. V priebehu mája a júna otestujeme celkovo približne 620 zamestnancov našich oboch zmluvných autobusových dopravcov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s množstvom cestujúcich,“ povedal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Všetky spoločnosti ARRIVA na Slovensku prijali hneď v marci opatrenia na obmedzenie šírenia pandémie. Na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich i vodičov zabezpečili popri ochranných pomôckach pre vodičov aj dôkladnú dezinfekciu vozidiel a ďalších priestorov.

Rozhodnutie objednávateľa našich služieb – Košického samosprávneho kraja – zabezpečiť testovanie ľudí z prvých línií sme privítali. Je to ďalší krok na zvýšenie bezpečnosti našich cestujúcich i kolegov. V troch termínoch budú postupne pretestovaní všetci zamestnanci vodiči, dispečeri, pracovníci zákazníckych centier, vedúci a ďalší zamestnanci dopravných závodov,“ uviedol Gejza Sačko, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Michalovce.

S postupným uvoľňovaním opatrení a nástupom detí do školských a predškolských zariadení i zamestnancov do zamestnaní je predpoklad zvýšenej koncentrácie aj v prostriedkoch verejnej dopravy, preto je nevyhnutné nepoľaviť v dodržiavaní bezpečnostných opatrení a aj naďalej nosiť rúška, prípadne rukavice. Chránime tým seba aj svojich blízkych.     

Informácie o aktuálne platných cestovných poriadkoch a obmedzeniach získajú záujemcovia na webe ARRIVA Michalovce i prostredníctvom linky zákazníckej podpory na čísle +421 915 733 733, a to každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 8.00 do 20.00.

V dôsledku prijatých zmien a opatrení počas pandémie vytvorila ARRIVA, na zlepšenie dostupnosti informácií pre cestujúcich, špeciálnu sekciu LIVE,  kde sú správy priebežne aktualizované. Po prihlásení sa na odber noviniek na internetovej stránke spoločnosti, majú cestujúci možnosť aktuálne informácie dostávať online do svojich emailových schránok.

12:07 Šéf slovenskej diplomacie navštívi Budapešť

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok odcestuje zajtra, 2. júna 2020, na prvú oficiálnu návštevu Maďarska. Po minulotýždňovej návšteve Českej republiky ide o druhú zastávku v sérii úvodných kontaktov zo susedných krajín. S ministrom zahraničných vecí a obchodu Péterom Szijjártóom minister I. Korčok prerokuje aktuálne otázky bilaterálnych vzťahov s dôrazom na koordináciu v uvoľňovaní obmedzení na hraniciach v regióne a v Európskej únií, cezhraničnú spoluprácu, stav strategických infraštruktúrnych projektov. Predmetom rokovaní bude i regionálna spolupráca a aktuálne otázky európskej a medzinárodnej agendy.

Počas návštevy prijme ministra I. Korčoka predseda Národného zhromaždenia (parlamentu) László Kövér a stretne sa s predsedom zahraničného výboru parlamentu Zsoltom Némethom. Návštevu v Budapešti začne stretnutím s predstaviteľmi slovenskej krajanskej komunity.

10:14 Spisovanie žiadostí o dôchodok sa oddnes vracia do štandardného režimu, využite Rezervačný systém

Od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa ruší všetky osobitné postupy spisovania žiadosti o dôchodok, ktoré platili v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými v čase pandémie korovavírusu. To znamená, že od 1. júna 2020 sa žiadosť o dôchodok spisuje za osobnej prítomnosti žiadateľa o dôchodok v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Dohodnúť si konkrétny termín spísania žiadosti o dôchodok môže žiadateľ cezRezervačný systém Sociálnej poisťovne, ktorý je opäť plne funkčný. Zostáva aj možnosť dohodnúť si termín telefonicky alebo osobne. Následne s ním zamestnanci Sociálnej poisťovne v dohodnutom termíne žiadosť o dôchodok spíšu. Pri spisovaní žiadosti je treba z dôvodu ochrany zdravia žiadateľov, ako aj zamestnancov Sociálnej poisťovne, dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Tých žiadateľov o dôchodok, ktorí už poslali „Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok“ pred 1. júnom 2020, budú kontaktovať zamestnanci pobočky a dohodnú s nimi termín spísania žiadosti o dôchodok. Aby spísanie žiadosti o dôchodok bolo bezproblémové, je potrebné, aby si žiadateľ o dôchodok so sebou priniesol všetky potrebné doklady a potvrdenia o svojom zamestnaní, ktoré má k dispozícii. Ďalšie informácie týkajúce sa dôchodkov žiadateľ o dôchodok nájde v časti Dôchodkové poistenie a Dôchodca.

9:39

29. mája 2020

INFO-KORONA: „Pandemické“ čestné vyhlásenie možno vziať aj späť

Sociálna poisťovňa sa v uplynulých dňoch stretáva s prípadmi, keď niektorí zamestnávatelia alebo SZČO chcú stornovať zaslané čestné vyhlásenia o poklese obratu alebo zatvorení prevádzky v čase pandémie. Ide o tých, ktorí zaslali čestné vyhlásenie s cieľom odkladu poistného (za marec alebo máj 2020) alebo odpustenia poistného (za apríl 2020) a následne sa rozhodli, že túto možnosť nevyužijú, resp. si uvedomili, že nezodpovedajú kritériám pre túto schému pomoci.

Sociálna poisťovňa pre tieto prípady pripravila jednoduchý elektronický  formulár Späťvzatie čestného vyhlásenia. Stačí v ňom vyplniť niekoľko jednoduchých údajov a priamo odoslať Sociálnej poisťovni. Formulár následne poskytne informáciu o úspešnom odoslaní a Sociálna poisťovňa požiadavku na späťvzatie čestného vyhlásenia akceptuje.

17:41 Ministerstvo vyhodnotilo marcové čerpanie Prvej pomociod štátu

Ústrednou témou dnešného rokovania Ekonomického krízového štábu na Úrade vlády SR bolo vyhodnotenie poskytovania príspevkov prvej sociálnej pomoci za mesiac marec.

„Prvá pomoc pre zamestnávateľov a ich zamestnancov sa výrazne zrýchľuje, kým na začiatku pomoci mohlo trvať vyplatenie aj 15 kalendárnych dní, ku koncu výplat žiadostí za marec sa proces spracovania pomoci skrátil na týždeň,“ informoval kolegov minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Vychádza zo štatistík, ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 16. mája vybavujú aj žiadosti o príspevky za apríl. Vďaka zjednodušenému administratívnemu procesu dostávajú tí, ktorí už majú podpísané dohody z predchádzajúceho mesiaca, peniaze prakticky okamžite. „Vidíme, že aprílová pomoc zamestnávateľom už stihla v krátkej dobe presiahnuť aj marcové čísla“, skonštatoval minister.

Okrem priamej podpory pracovných miest vyhodnocuje komentár Inštitútu sociálnej politiky aj ďalšie nástroje prijaté vládou SR v gescii MPSVR SR. Ide predovšetkým o základnú pomoc rodinám a pracujúcim. Viaceré z nástrojov podpory budú k dispozícii obyvateľom aj v najbližších mesiacoch, vláda už schválila aj predĺženie projektu „Prvá pomoc“ o ďalšie dva mesiace.

TAB: Stav projektu „Prvá pomoc“ za mesiac marec

  Podporené subjekty Vyplatené príspevky Podporené osoby
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 12 786 16 942 953,75 € 59 547
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 37 598 9 425 042,71 € 37 598
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 2 231 16 678 633,82 € 62 017
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 10 569 30 120 177,85 € 158 920
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) 10 243 1 075 590 € 10 243
Opatrenie 5 (od 1. 5. 2020)   296 730 € 2 826
SPOLU 73 427 74 539 128,13 € € 331 151

Komentár ISP spolu s prílohami môžete nájsť TU.

14:45 Šéfovia diplomacií EÚ rokovali o vzťahoch EÚ s Čínou, situácii v Hongkongu a implikáciách pandémie na vzťahy s regiónom Ázie a Pacifiku

Ministri zahraničia členských štátov Európskej únie dnes (29. mája 2020) diskutovali o dopadoch globálnej pandémie koronavírusu na Áziu a Pacifik a o tom, ako prispôsobiť prístup EÚ k regiónu v zmenenej situácii. Najmä región juhovýchodnej Ázie a Tichomoria zohráva dôležitú úlohu vo svetovej ekonomike. Ministri sa zhodli, že prijímanie cielených opatrení a balíkov pomoci na podporu štátov regiónu je dôležité aj z pohľadu udržania si pozície EÚ v tejto oblasti.

Osobitnú pozornosť venovali ministri Číne, ktorá je nielen pre EÚ strategicky dôležitou krajinou. V tomto roku sú predbežne plánované dva samity s Čínou (jún a september). Cieľom dnešnej diskusie bolo hovoriť aj o tom, aké odkazy má na summitoch EÚ Peking, vzhľadom na aktuálny svetový vývoj i politiku Pekingu vo viacerých oblastiach, tlmočiť.

Náš dialóg s Čínou musí byť založený na reciprocite a okrem obchodu by sa mal zameriavať aj na posilnenie multilateralizmu v zmysle univerzálnych hodnôt ako aj ľudských práv a ich dodržiavania,“ zdôraznil I. Korčok. Minister sa tiež prihlásil k spoločnému vyhláseniu vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v ktorom vyjadruje znepokojenie z krokov Číny voči Hongkongu, ktoré majú dopad na autonómiu v rámci princípu „jedna krajina, dva systémy“.

Čína je dôležitým partnerom pri hľadaní spoločných riešení na rôzne regionálne a globálne výzvy, ako sú boj proti klimatickým zmenám a zabezpečenie mieru a bezpečnosti vo svete.

Na druhej strane musíme naše vnímanie Číny prispôsobovať vývoju. Náš prístup k Číne by mal zohľadňovať, že súčasná Čína je ako partnerom, tak aj konkurentom, ktorý sa usiluje o svetovú technologickú dominanciu a presadzovanie vlastných predstáv fungovania medzinárodných vzťahov a vládnutia.

Ivan Korčok zároveň apeloval na potrebu jednoty EÚ, ktorá je predpokladom fungujúceho a obojstranne výhodného nastavenia vzťahov s Čínou. „Nedostatok jednoty či spoločnej vízie môže mať ďalekosiahle negatívne následky pre politické a hospodárske záujmy celej EÚ, vrátane našej prosperity v blízkej budúcnosti,“ konštatoval minister I. Korčok.

10:55 Odborníci VšZP radili v online diskusii ako sa pre koronakrízu nedostať do zoznamu dlžníkov

Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) nie sú ľahostajné osudy stoviek živnostníkov a zamestnávateľov, ktorí sa prijatými opatreniami proti šíreniu koronavírusu dostali do zložitej situácie. Pomocnú ruku im VšZP podala aj prostredníctvom online diskusie na tému Ako prežiť koronakrízu bez dlhov v zdravotnom poistení.

„Sústredili sme sa predovšetkým na vysvetľovanie zmeny v legislatíve, ktorá vybranej skupine platiteľov za presne stanovených podmienok umožňuje, aby nás požiadala o odklad splatnosti preddavku na poistné za tohtoročný marec,“ objasňuje zámer najnovšej aktivity VšZP jej generálny riaditeľ Richard Strapko. „Naším cieľom bolo zvýšiť informovanosť aktívnych platiteľov poistného a vysvetliť im nové postupy, ktorými si môžu pomôcť pri zmierňovaní dôsledkov mimoriadnej situácie,“ konštatoval.

Účastníci online diskusie sa zaujímali, čo by mali urobiť, aby si udržali nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, ak pre koronakrízu nedokážu v najbližšom období zaplatiť zdravotné poistenie. Chceli vedieť, či si budú môcť odložiť splatnosť preddavku aj za apríl, alebo ako je to s platením zdravotného poistenia, ak sú samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO) a z dôvodu mimoriadnej situácie zostali doma na OČR s deťmi. Ohlas, s akým verejnosť online diskusiu prijala, VšZP teší.

O odklad splatnosti preddavku na zdravotné poistenie za mesiac marec 2020 doteraz požiadalo takmer 6-tisíc SZČO a zamestnávateľov. VšZP všetky doručené žiadosti spracovala. Odložené poistné za marec predstavuje aktuálne sumu 3,63 milióna eur.

Verím, že odložené poistné sa nám aj vďaka informáciám, ktoré naši odborníci poskytli, po 31. 7. 2020 postupne vráti,“ zdôraznil generálny riaditeľ VšZP. Richard Strapko za dôležité považuje i to, že VšZP prostredníctvom online diskusie opäť vyslala verejnosti signál o svojej pripravenosti pomáhať poistencom aj v neštandardných situáciách.

9:02 Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac

Sociálna poisťovňa opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac. Pôjde už o tretie predĺženie. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky – poberateľ dávky nemusí o nič žiadať.

Nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, druhé predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo/uplynie počas krízovej situácie a sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napr. od 4. mája 2020 do 3. júna 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, teda od 4. júna 2020 do 3. júla 2020. Rozhodnutie o tretom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Dávku v nezamestnanosti za tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa vyplatí spôsobom, ktorý si poistenec uviedol v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, a to najskôr v mesiaci júl 2020.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade tretieho predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas tretieho predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z týchto skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

28. mája 2020

20:19 Nepravidelná obchodná letecká doprava je do 8 štátov povolená

BRATISLAVA 28. mája – Dnes podvečer Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní čiastočne uvoľnil pravidlá pre nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu (súkromné biznis lety). Občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike je od dnes podvečer umožnené letecky vycestovať súkromnou dopravou s kapacitou do 20 cestujúcich z Letiska M. R. Štefánika do 8 krajín v Európe – Česka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska. Pri návrate do 48 hodín nemusia klienti absolvovať domácu ani štátnu karanténu. Cestujúci budú na palubách lietadiel pred príletom na Slovensko vypĺňať formuláre s osobnými údajmi, ktoré im rozdá posádka lietadla.

V prípade, ak doba do návratu presiahne 48 hodín, bude cestujúcim nariadená štátna izolácia (okrem výnimiek) po dobu testovania na covid-19 a následne domáca izolácia s celkovou dobou trvania 14 dní – v prípade negatívneho výsledku.

REPATRIAČNÉ LETY – V prípade príletov zo zahraničia (len repatriačné prílety) budú môcť od zajtra, 29. mája, využiť na hraničnom priechode Letisko Bratislava cestujúci aj e-karanténu za podmienok, ktoré platia na hraničných priechodoch, kde už v súčasnosti elektronická karanténa funguje. Cestujúci si musí stiahnuť do svojho mobilu aplikáciu (funguje len na operačné systémy Android) a po repatriačnom prílete mu ju policajti z Oddelenia hraničnej kontroly Prezídia policajného zboru SR aktivujú, čím umožnia repatriantom absolvovať izoláciu v domácom prostredí.

Zákaz civilných letov (pravidelnej a charterovej dopravy s dovolenkármi) je rozhodnutím štátnych orgánov opätovne predĺžený na ďalšie 14-dňové obdobie, osobné lety s cestujúcimi na slovenské letiská nebudú umožnené minimálne do 11. júna 2020.

15: 21 Kráti sa čas na požiadanie o príspevky prvej pomoci za apríl

Záujemcovia o príspevky prvej pomoci za apríl môžu zasielať vyplnené výkazy alebo žiadosti spolu s výkazmi už len do 31. mája 2020 do polnoci. Od pondelka, 1. júna 2020, začnú úrady práce prijímať  výkazy alebo aj žiadosti záujemcov o pomoc za máj.

Zamestnávatelia a SZČO môžu ešte stále požiadať o príspevok z projektu „Prvá pomoc“  za mesiac apríl, a to do nedele, 31. mája 2020,  do polnoci. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o pomoc za apríl. „Proces vyplácania aprílových príspevkov sa nám zrýchlil, keďže viac ako 90 % úhrad ide zamestnávateľom a SZČO, ktorí žiadajú opätovne a posielajú nám už iba výkazy. Zvyšok sú noví žiadatelia, ktorým zasielame na podpis dohody,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.  

Žiadatelia, ktorí za apríl žiadajú o pomoc v rámci rovnakého opatrenia ako za mesiac marec

Títo žiadatelia pošlú úradom práce iba vyplnený výkaz, do ktorého uvedú číslo uzatvorenej dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak žiadateľ ešte dohodu nemá, ale žiadosť za marec poslal,  môže požiadať o príspevok za apríl a vo výkaze neuvedie číslo dohody.

Žiadatelia, ktorí za apríl žiadajú o pomoc v rámci odlišného opatrenia ako za mesiac marec

Proces žiadania o finančný príspevok je rovnaký ako v mesiaci marec. Žiadateľ elektronicky vyplní žiadosť a výkaz pre dané opatrenie a nepodpísané dva dokumenty pošle elektronicky na emailovú adresu prislúchajúceho úradu práce.

Žiadatelia sa môžu ďalší mesiac rozhodnúť aj pre príspevok z iného opatrenia podľa toho, ktorá pomoc je pre nich výhodnejšia. Prechádzať však nemôžu v rámci opatrenia 3. Ak raz požiadali o príspevok 3A, nemôžu ďalší mesiac žiadať o príspevok 3B alebo naopak.

Žiadatelia, ktorí za apríl žiadajú o pomoc po prvýkrát

Žiadateľ elektronicky vyplní žiadosť a výkaz pre dané opatrenie a nepodpísané dva dokumenty pošle elektronicky na emailovú adresu prislúchajúceho úradu práce.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

https://www.dalito.sk/riadtel-nudch-ladislav-kuzala-odchadza-napisal-list-novinarom/

14:44 ÚVZ SR: Zmena činnosti call centier regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR upravujú činnosť telefonických                                 liniek – call centier zriadených v súvislosti s ochorením COVID-19.                                                       Od štvrtka 28.05.2020 je ich prevádzka zabezpečená v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00, verejnosti je stále k dispozícii 36 telefonických liniek. Práve v čase od 8.00 do 15.00 zaznamenávajú call centrá regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR najväčší počet hovorov, v neskorších hodinách je záujem zo strany verejnosti nižší.

Viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR mali už od februára 2020 zriadenú nepretržitú prevádzku telefonických liniek s cieľom zabezpečiť v uvedenej problematike maximálnu informovanosť verejnosti. V čase najväčšieho záujmu o informácie o ochorení COVID-19 prijali odborní pracovníci RÚVZ v SR na linkách aj do 5000 hovorov denne, aktuálne zaznamenávajú do 1000 hovorov denne.

Infolinka Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234 funguje pre verejnosť stále 24 hodín denne. Verejnosť sa môže s otázkami o ochorení COVID-19 obrátiť emailom aj na Úrad verejného zdravotníctva SR – koronapodnety@uvzsr.sk.

Všetky telefonické kontakty RÚVZ pre verejnosť nájdete prehľadne zoradené v tabuľke nižšie:  

Inštitúcia Call centrum e-mail
RÚVZ Bratislava 0917 426 075 X
RÚVZ Trnava 0905 903 053  
RÚVZ Senica 0907 169 312
0917 149 459
034/6909327
se.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Galanta 0907 996 734 ga.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Dunajská Streda 0910 459 200 ds.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Nitra 0948 495 915 nr.sekretariat@uvzsr.sk
RÚVZ Komárno 0911 305 651 koronaviruskn@uvzsr.sk
RÚVZ Levice 0910 901 129 lv.riaditel@uvzsr.sk
RÚVZ Nové Zámky 035/640 09 97 nz.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Topoľčany 038/532 63 91 to.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Trenčín 0917 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
RÚVZ Považská Bystrica 0911 727 930 042/44 50 233 pb.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Prievidza 046/519 20 26 koronavirus@ruvzpd.sk
RÚVZ Žilina 0905 342 818 X
RÚVZ Čadca 0919 453 544 ca.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Dolný Kubín 0908 460 521 m.varmusova@gmail.com
RÚVZ Liptovský Mikuláš 0904 810 432

X
RÚVZ Martin 043/401 29 27 0902 740 766 mt.epid@uvzsr.sk
0911 514 878
RÚVZ Banská Bystrica 0918 659 580 X
RÚVZ Zvolen 045/555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Žiar nad Hronom 0911 214 488 zh.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Lučenec 0905 536 551 0915 885 813 0918 601 924 047/43 235 72 lc.epidemiologia@vzsr.sk
RÚVZ Veľký Krtíš 047/48 30 747
0905 285 057
ruvzvk@uvzsr.sk
RÚVZ Rimavská Sobota 0918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Košice 0918 389 841 koronavirus@ruvzke.sk
RÚVZ Michalovce 0948 518 954 056/6880 617 056/6880 621   X
RÚVZ Rožňava 0905 439 276 rv.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Spišská Nová Ves 0910 118 266 X
RÚVZ Trebišov 059/67 24 993 tv.epid@uvzsr.sk
056/ 38 13 231
0918 680 305 0915 577 356
RÚVZ Prešov 0911 908 823 X
RÚVZ Bardejov 0917 121 946  
  bj.epida@uvzsr.sk
RÚVZ Humenné 0908 440 174 hn.htc@uvzsr.sk
RÚVZ Poprad 0911 635 260 0903 905 080 052/772 2604 052/712 5474 pp.epi@uvzsr.sk pp.sekr@uvzsr.sk pp.riaditel@uvzsr.sk
RÚVZ Stará Ľubovňa 0910 440 662
0911 715 571
sl.epida@uvzsr.sk
RÚVZ Svidník 0910 580 707 sk.epidemiologia@uvzsr.sk
RÚVZ Vranov nad Topľou 0915 783 454  

12: 51

SaS: Je najvyššou prioritou pomôcť s naštartovaním ekonomiky
Pokles ekonomickej nálady na Slovensku, napriek úbytku počtu nakazených na koronavírus, musí byť podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre vládu SR zdvihnutý varovný prst a výzva, ako napomôcť slovenskej ekonomike.
„Štatistický úrad SR nás veľmi jasne informoval, ako citlivo vnímajú podnikatelia a spotrebitelia všetky opatrenia súvisiace s koronavírusom. Je našou najvyššou prioritou reagovať čo najrýchlejšie a pomôcť s naštartovaním ekonomiky na Slovensku. Zodpovednosť našich občanov nám pomohla poraziť koronavírus a znížiť počet nakazených na minimum, teraz však stojíme pred náročnejšou úlohou. Aj z toho dôvodu pripravuje ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka balíček riešení, ako pomôcť ekonomike a zabrániť masívnemu prepúšťaniu. Tieto riešenia majú mať minimálny dopad na štátny rozpočet, čo ako predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet s radosťou vítam,“ priblížil poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič.

O riešeniach na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska bude podpredseda vlády a predseda SaS Richard Sulík rokovať na najbližšej koaličnej rade. „Ich zmysel je, aby sa ekonomika čím skôr zotavila a aby sa obnovila jej predkrízová výkonnosť. Ide o rozviazanie rúk zamestnávateľom, ale aj o viaceré strategické opatrenia štátu,“ doplnil Richard Sulík.

12:45 Od pondelka obnovujeme vlaky zadarmo pre všetkých žiakov a študentov

Bratislava (28. mája 2020) – Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal podpísal rozhodnutie, ktorým sa od 1. júna 2020 obnoví bezplatná železničná doprava pre všetkých žiakov a študentov.

„V pondelok sa vrátia žiaci do škôl, preto opäť spúšťame aj vlaky zadarmo, tak ako sme sľúbili. Verím, že sa bude epidemiologická situácia už len zlepšovať a postupne budeme môcť obnoviť aj medzinárodnú dopravu,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Bezplatné cestovanie pre žiakov a študentov bude obnovené v celom rozsahu ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Znamená to, že od 1. júna  budú môcť cestovať bezplatne všetci žiaci a študenti bez ohľadu na to, či je vyučovanie na konkrétnej škole obnovené v plnom alebo čiastočnom rozsahu.

Návrh na spustenie niektorých medzinárodných liniek v železničnej doprave sme už predložili na poslednom rokovaní Ústredného krízového štábu. Schválený však nebol, rokovať o ňom chceme opäť.

Pripravili sme aj návrh na opätovné vykonávania letov v rámci obchodnej leteckej dopravy s určitými obmedzeniami, s termínom od 29.5.2020.  

V prvej fáze ide o nepravidelnú (tzv. charterovú) obchodnú leteckú dopravu lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich pre slovenských občanov. V tomto prípade by malo ísť o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a tieto lety by bolo možné spustiť medzi územím Slovenskej republiky a územím Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka alebo Švajčiarska. 

Konečné rozhodnutie však určí až Ústredný krízový štáb.

Vyjadrenie ministra Andreja Doležala k obnoveniu vlakov zadarmo nájdete aj tu: https://www.facebook.com/watch/?v=611581976156679

zmeny dvoch opatrení. Zmenou v prvom opatrení sa rozširujú výnimky z povinného nosenia rúšok, zmena v druhom opatrení sa týka vyslovene zjednotenia použitých pojmov s platnou legislatívou.

Výnimky z povinného nosenia rúšok sa s termínom účinnosti 28. mája 2020 od 12.00 h rozširujú o:

– osoby nevesty a ženícha pri svadbe (svadobný obrad aj svadobná hostina),

– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok

Kompletné znenie opatrení

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Číslo: OLP/4449/2020

   Bratislava 28.05.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydal opatrenie č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení neskorších opatrení, ktoré dopĺňa nasledovne:

Týmto opatrením sa výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest dopĺňajú o:

„-     osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 28. mája 2020 od 12:00.

O d ô v o d n e n i e

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest. Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

     hlavný hygienik Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Číslo: OLP/4450/2020

   Bratislava 28.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) vydal opatrenie č. OLP/4204/2020 z 22.05.2020, ktoré mení nasledovne:

Zo zoznamu výnimiek podľa bodu „A“ platných s účinnosťou od 1. júna 2020 sa vypúšťa:

„10.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka,

10.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka,“

a nahrádzajú sa bodmi:

„10.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

10.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,“  

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

    hlavný hygienik Slovenskej republiky

10:32 Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2020

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2020

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za máj 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Viac informácií: Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za máj 2020

10:11 Ľ. Paulis: Stratégiou ministerstva je ukázať, že podpora vedy a výskumu sa môže realizovať flexibilne a transparentne

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis informoval verejnosť o Návrhu programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov, ktorý v stredu schválila Vláda SR.

Na včerajšom rokovaní vlády bol predložený Návrh programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov. „Predkladaný program bude slúžiť ako nástroj na systematickú podporu výskumných projektov poskytujúcich riešenia pandémie COVID-19. Predkladatelia projektov sa tak môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške do 400 tisíc Eur,“ ozrejmil Paulis.

Rovnako dodal, že sa očakáva podpora asi dvadsiatky projektov s predpokladanou dobou riešenia do 18 mesiacov. „Podporené projekty by mali pomôcť zmierňovať následky pandémie a umožnia nám lepšie sa pripraviť na prípadnú druhú vlnu,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR.

Tento program bol pripravený mimoriadne rýchlo. Predsedníctvo agentúry a agentúra už má pripravené všetky nadväzné kroky, aby bolo možné podávať žiadosti už od štvrtku 28. mája 2020. Tie budú maximálne zjednodušené a odbyrokratizované, aby ich bolo možné rýchlo (v horizonte mesiaca) pripraviť, a potom v horizonte ďalšieho mesiaca vyhodnotiť. „Ak sa to podarí, bude to najdynamickejší a najflexibilnejší program v histórii agentúry,“ uzavrel Paulis.

Úspešná implementácia tohto programu ukáže, že podpora vedy a výskumu sa môže realizovať flexibilne a transparentne, a že slovenská veda vie ponúknuť zmysluplné výstupy. MŠVVaŠ SR v budúcom roku zároveň pripravuje nové nastavenia grantových schém a ich hodnotenia s cieľom minimalizovať konflikty záujmov pri hodnotení, zvýšiť transparentnosť a zaviesť viac objektívnych a merateľných kritérií do hodnotenia projektov. 

Tieto kroky sú súčasťou stratégie ministerstva vytvárať systematický rámec pre podporu vedy a výskumu tak, aby sa stali aj významnou časťou ekonomickej aktivity na Slovensku.  

27. mája 2020

18:55 I. Brocková: „Turizmus je jedným z pilierov ekonomickej diplomacie.“

 „Jedným z dôležitých pilierov ekonomickej diplomacie je turizmus,“ uviedla štátna tajomníčka Ingrid Brocková počas rokovaní so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Katarínou Brunckovou. Stretnutie obidvoch štátnych tajomníčok sa uskutočnilo za účelom prediskutovania riešení na zefektívnenie komunikácie a spolupráce oboch rezortov práve v oblasti ekonomickej diplomacie.
 
„Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja je pripravené úzko spolupracovať s rezortom zahraničia na tvorbe efektívnejších riešení pre podporu nášho turizmu,“ podčiarkla štátna tajomníčka K. Bruncková v diskusii nastavenia konzultácií a podpore vzájomnej spolupráce. Štátna tajomníčka MZVEZ konštatovala, že „Ministerstvo dopravy má momentálne zriadených šesť zastúpení v zahraničí a my máme záujem o synergický efekt s pôsobením siete zastupiteľských úradov SR. Branding Good Idea Slovakia je preto dobrým základom“.
 
Štátne tajomníčky sa zhodli na vhodnosti uskutočňovania podobných stretnutí aj na pracovnej úrovni, čím sa dosiahne lepšia synergia v prípade tvorby systémových riešení v oblasti ekonomickej diplomacie a samotného turizmu.

18:25 Minister I. Korčok telefonoval s holandským rezortným partnerom

Aktuálne témy rezonujúce v európskom prostredí, predovšetkým výmena pohľadov na Viacročný finančný rámec Európskej únie (EÚ) na roky 2021 – 2027 a Program obnovy, skúsenosti so zvládaním pandémie COVID-19 a stratégie postupného uvoľňovania opatrení zavedeným proti nákaze koronavírusom, ako aj otázka otvárania hraníc boli prioritnými témami dnešného telefonického rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka s ministrom zahraničných vecí Holandska Stefom Blokom.

„Holandsko je pre nás kľúčovým investorom a dôležitým obchodným partnerom, naša vláda má preto veľký záujem o vytváranie vhodných podmienok na podporu podnikateľských aktivít, ktoré generujú zamestnanosť“, zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Holandský partner ocenil výsledky Slovenska v zvládaní pandémie COVID-19, ktoré sú ukážkové v celoeurópskom priestore. Po prekonaní zdravotnej krízy však príde na rad bezprecedentná ekonomická kríza v Európe, ktorú bude takisto treba rozumne zvládnuť. Slovensko a Holandsko preto dôkladne preštudujú dnešný návrh Európskej komisie týkajúci sa rozpočtu EÚ na nasledujúce roky a Program európskej obnovy. „Niet pochýb o tom, že sa nachádzame v bezprecedentnej situácii, ktorá si bude vyžadovať zásadné ekonomické riešenia. EÚ by mala nájsť rovnováhu medzi solidaritou, ktorú dnes tak kľúčovo potrebujeme na zvládnutie krízy naprieč EÚ, a finančnými záväzkami, ktoré vytvárame pre budúce generácie“, uviedol minister I. Korčok.

V prvom telefonáte sa obaja ministri zhodli na potrebe posilnenej Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, vyjadrili si vzájomnú podporu v časoch koronakrízy a potvrdili záujem nadviazať na zvyčajnú intenzitu politických a pracovných stretnutí hneď ako to situácia umožní.

15:35 Tlačová informácia ÚV SR o rokovaní vlády

Fotografie a záznam brífingu predsedu vlády SR Igora Matoviča po 22. rokovaní vlády.  

Foto: https://we.tl/b-KZDPXNRu7Q

Video: https://we.tl/t-em4kU4O8YC

17:30 V. Remišová: Pokračujeme v plnení programového vyhlásenia – zjednodušujeme riadenie a čerpanie eurofondov

Bratislava, 27. mája – Prehľadné riadenie eurofondov, jednoduchšie a rýchlejšie čerpanie a potlačenie korupčného prostredia. Taký je cieľ schváleného uznesenia, ktoré dnes predložila podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Dokument určuje nový model riadenia eurofondov a jeho zjednodušenú štruktúru s jedným operačným programom tak, aby v novom programovom období bolo čerpanie eurofondov jednoduchšie, rýchlejšie a bez korupcie.

Ako uviedla vicepremiérka: „Identifikovali sme štyri základné problémy, prečo u nás eurofondy fungujú zle, prečo sa nečerpajú a prečo sa nepoužívajú na zmysluplné projekty. Prvým problémom bola veľmi komplikovaná štruktúra riadenia eurofondov, bolo tu veľmi veľa riadiacich, sprostredkovateľských orgánov, veľmi dlho trvalo spracovávanie žiadostí, a kým sa peniaze dostali od žiadateľa až k tomu, aby mal prvú platbu, tak prešlo 680 kalendárnych dní, čo je nepredstaviteľne veľa.“

Ďalšími prekážkami efektívneho čerpania sú podľa Remišovej verejné obstarávania, ktoré kontroloval riadiaci orgán aj Úrad pre verejné obstarávanie súčasne, často s protichodnými zisteniami, čo spomaľovalo celý proces. Za problém vicepremiérka považuje aj časté zmeny riadiacej dokumentácie, kedy žiadatelia museli opakovane vypĺňať formuláre a v dôsledku častých zmien sa celý systém spomaľoval. „Preto budeme mať jeden riadiaci orgán, nie desať až dvanásť, kde to bude každý robiť iným spôsobom, budeme mať jednotnú metodiku, jednotné pravidlá a jednoduchší spôsob,“ uviedla Remišová.

Za posledný hlavný problém považuje administratívne kapacity, ktoré sa pri čerpaní eurofondov zvyšovali, narastal počet úradníkov, avšak nedošlo ani k zjednodušeniu, ani k zrýchleniu procesov. Podľa vicepremiérky sa naopak „predlžovali spracovania medzi jednotlivými žiadosťami, znižovalo sa čerpanie, a tak sa nárast úradníkov v žiadnom prípade neodrazil na efektivite a kvalite riadenia eurofondov. Dnes hovoríme, že urobíme poriadok – jednoduchšie, kvalitnejšie rýchlejšie a bez korupcie.“

16:34 Európska komisia dnes predložila návrh 1,85 biliónového plánu hospodárskeho oživenia

Európska komisia dnes predložila návrh veľkého plánu obnovy; navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy – EÚ pre ďalšie generácie vo výške 750 miliárd EUR, ktorý sa začlení do prepracovaného rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027 v celkovej výške 1,85 bilióna EUR. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy.

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, k dnešným návrhom uviedol:

„Oživenie ekonomiky si vyžaduje silné politické usmernenie. Vzhľadom na novú realitu sme preto upravili aj pracovný program Komisie na tento rok. Prioritu dostanú iniciatívy, ktoré nám pomôžu prekonať krízu, znovunaštartovať hospodárstvo udržateľným a férovým spôsobom, a vďaka ktorým vyjdeme z krízy odolnejší. Vieme, že oživenie ekonomiky si vypýta masívne investície. Spoločný európsky rozpočet – posilnený o nový nástroj s názvom „EÚ ďalšej generácie“ –  je preto ten najlepší recept na zvládnutie najťažšej krízy, akej sme kedy čelili.

Zhrnutý do pár slov, dnešný návrh rozpočtu je bezprecedentný v prvom rade svojím objemom, v druhom rade tým, ako EÚ bude mobilizovať finančné prostriedky po novom, a napokon svojím zameraním. Pozeráme sa skutočne do budúcna a prím budú mať najmä investície do zelených a digitálnych technológií a do celkovej odolnosti ekonomiky. Každá krajina vrátane Slovenska bude musieť vypracovať komplexný národný plán obnovy a odolnosti, ktorý má byť zároveň prepojený na reformy. Je to teda obrovská príležitosť aj pre Slovensko, pretože dnešný návrh ho stavia na výbornú pozíciu. Kvôli koronakríze počítame pre Slovensko s dodatočnými grantami v takmer 8-miliardovom objeme, ktoré by mali prichádzať cez zabehnuté aj nové programy – konkrétne cez Fond na obnovu a odolnosť, cez kohéznu politiku, cez Fond pre spravodlivú transformáciu a cez Program na rozvoj vidieka. Toto ide navrch predkrízového návrhu európskeho rozpočtu.

S obrovskou príležitosťou však prichádza aj obrovská domáca úloha. Nestrácajme preto čas. Po prvé, potrebujeme rýchlu dohodu členských štátov. Po druhé, aj na Slovensku potrebujeme čím skôr dobrú víziu a dobré projekty – obzvlášť preto, že časť peňazí bude nutné využiť veľmi rýchlo, do roku 2024. Toto je skutočne nielen šanca postaviť našu ekonomiku na nohy, ale ju aj zoceliť do budúcna.“

Zhrnutie navrhovaných riešení:

Finančné prostriedky získané z nástroja EÚ pre ďalšie generácie budú investované do troch pilierov:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:

 • Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme 250 miliárd EUR.
 • Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických dopadov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov. 
 • Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou.

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:

 • Prostredníctvom nového Nástroja na podporu solventnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu solventnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví.
 • Navýšenie finančných prostriedkov programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.
 • Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR vo výške 15 miliárd EUR.

3. Ponaučenia z krízy:

 • Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR.
 • Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
 • Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.

V priebehu nasledujúcich dní bude Európska komisia zverejňovať rozpočtové návrhy týkajúce sa jednotlivých nástrojov a sektorálnych politík.

Ďalšie podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o pláne obnovy: „Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“

Oznámenie o rozpočte EÚ: „Rozpočet EÚ na podporu plánu obnovy pre Európu“

Webové sídlo pre návrhy VFR

Webové sídlo pre upravený pracovný program Komisie na rok 2020

Webové sídlo Komisie o opatreniach v reakcii na koronavírus

Q&A o VFR a Next Generation EU

Informačný prehľad 1 Rozpočet EÚ na podporu plánu obnovy pre Európu

Informačný prehľad 2 Kľúčové nástroje na podporu plánu obnovy pre Európu

Informačný prehľad 3 Financovanie plánu obnovy pre Európu

Informačný prehľad 4 Upravený ročný pracovný program Komisie na rok 2020

Prejav predsedníčky von der Leyenovej v Európskom parlamente

COVID-19: doteraz podniknuté kroky zo strany EK:

Ø  Všetky opatrenia EK – podľa oblastí

Ø  Časový prehľad opatrení EK v reakcii na koronakrízu

Ø  Súhrn EUinfo o COVID-19 na jednom mieste

Ø  Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19

16:59 VšZP zaplatí ambulanciám prvého kontaktu viac ako očakávali

Nové Predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne doriešilo zmluvné podmienky v ambulantnej starostlivosti týkajúce sa obdobia pandémie ochorenia COVID-19 a požiadavky garantovanej úhrady vo výške minimálne 75 % pre celý ambulantný sektor.

Podľa predbežných odhadov v samotnej primárnej ambulantnej starostlivosti VšZP hradí viac ako 90 % mesačného priemeru v porovnaní s rokom 2019. Výrazné percento pritom tvoria poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí v období pandémie dosiahli až 100 % mesačný priemer minulého roka. Aj tento výsledok potvrdzuje mimoriadne pracovné nasadenie zdravotníkov v  krízovom období. „Vážime si, že dvere ambulancií nezostali pre našich poistencov zatvorené a napriek tomu, že tváre zdravotníkov boli zahalené rúškami, pacienti cítili ich srdce. Nechceme to nechať nepovšimnuté,“ zdôrazňujepodpredsedníčka predstavenstva MUDr. Beata Havelková, MPH.

Nové vedenie VšZP na rokovaniach so zástupcami ambulantného sektora deklarovalo záujem o korektnú, konštruktívnu a partnerskú spoluprácu, v rámci ktorej má v kontexte schváleného rozpočtu záujem vytvárať podmienky na primerané ohodnotenie ambulancií. V tomto duchu pristúpilo aj k úprave zmlúv  od 1. 7. 2020. „Predpokladáme, že zvýšenie kapitačných platieb, ceny za bod  a vyššie individuálne platby naviazané na kvalitatívne hodnotiace parametre práce lekára budú pre ambulancie motivačné,“ hovorígenerálny riaditeľ VšZP Ing. Richard Strapko.

V zmluvných podmienkach na druhý polrok 2020 kladie najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku výrazný dôraz na prevenciu a potvrdzuje pozíciu lídra v tejto oblasti. V záujme včasného záchytu kardiovaskulárnych, onkologických a metabolických ochorení má VšZP zazmluvnené najširšie spektrum preventívnych vyšetrení, ktoré svojim poistencom ponúka ako benefit. Ocenením práce ambulancií sú aj najvyššie ponúknuté ceny za preventívne výkony zo všetkých zdravotných poisťovní.

Teší nás, že nové vedenie VšZP krátko po svojom vymenovaní do funkcie pristúpilo k rokovaniam a že sme sa okrem doriešenia zmluvných a garantovaných cenových úprav počas pandémie dohodli aj na podmienkach vzájomnej spolupráce. Aj napriek tomu, že k adekvátnym úhradám za poskytovanú zdravotnú starostlivosť sa blížime len pomaly, veríme, že spoločnými silami a kontinuálnym pokračovaním v rokovaniach bude mať súčasné vedenie VšZP trvalú ambíciu udržať si postavenie lídra medzi zdravotnými poisťovňami,“  dodáva za Zväz ambulantných poskytovateľov JUDr. Zuzana Dolinková.

13:51 Od 27. mája 2020 môžu osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky cestovať do Českej republiky a Maďarska bez podmienky vykonania karantény a predloženia negatívneho výsledku testu COVID-19, pokiaľ sa vrátia na územie SR do 48 hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR opätovne apeluje, že pred výstupom je potrebné predložiť vyplnený formulár „tlačivo o prekročení štátnej hranice“ príslušníkovi Policajného zboru, ktorý ho potvrdí. Rovnako apelujeme na občanov SR, aby sledovali aktuálne informácie o podmienkach cestovania do Českej republiky Maďarska.

13:22 Ministerstvo školstva zverejnilo termíny a podmienky skúšok na stredné školy vrátane prijímačiek na osemročné gymnáziá

Prijímacie konanie na osemročné gymnáziá bude tento rok v dvoch termínoch – 15. júna a 18. júna 2020. Žiaci, ktorí sa budú uchádzať o štúdium v osemročnom vzdelávacom programe, sa o prijatí alebo neprijatí na strednú školu dozvedia 24. júna 2020. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré rezort zverejnil na svojom webe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tiež umožnilo zriaďovateľom od 1. júna 2020 obmedzené otvorenie stredných škôl či jazykových škôl. Dôvodom je vykonanie komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok či štátnych jazykových skúšok. Dočasné otvorenie týchto škôl v čase mimoriadnej situácie bude možné pod podmienkou dodržania protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rozhodnutia a usmernenie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

26. mája 2020

18:19 Štátna tajomníčka I. Brocková diskutovala so zástupkyňou administrátora USAID B. Glick o spoločných rozvojových projektoch

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková dnes (26. mája 2020) absolvovala telefonický rozhovor so zástupkyňou administrátora Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) Bonnie Glick. Hlavnou témou bola spolupráca v oblasti rozvojovej spolupráce a možnosti jej ďalšieho prehĺbenia. „Oceňujem dynamiku našej spolupráce v regióne Západného Balkánu a Východného partnerstva, zhmotnenú do podoby dvoch konkrétnych projektov v Moldavsku a Severnom Macedónsku,“ uviedla štátna tajomníčka.

Partnerky sa zhodli na tom, že dobrou bázou pre ďalšiu spoluprácu vo forme spoločných projektov je trojročné Memorandum porozumenia, podpísané v roku 2018 medzi rezortom diplomacie a USAID. Štátna tajomníčka I. Brocková ocenila pomoc USAID v celosvetovom boji proti novému koronavírusu a informovala o aktivitách Slovenska zameraných na pomoc partnerským krajinám. Zároveň sa spoločne dohodli na identifikovaní možných spoločných aktivít v regióne Západného Balkánu a Východného partnerstva v súvislosti s bojom proti vírusu COVID-19.

Štátna tajomníčka sa zaujímala aj o novoprijatú digitálnu stratégiu USAID zameranú na posilnenie hospodárskeho rastu krajín prostredníctvom využitia digitálnych technológií v humanitárnej a rozvojovej spolupráci. „Pandémia nového koronavírusu bezprecedentne urýchľuje digitalizáciu v spoločnosti, čoho dôkazom je vývoj rôznych aplikácií na potlačenie šírenia vírusu,“ uviedla I. Brocková. Obe strany súhlasili s tým, že informačné technológie budú zastávať čoraz prominentnejšie miesto aj v aktivitách rozvojovej spolupráce.

13:00 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 v znení neskorších opatrení nasledovne:

V bode „B“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,“

a nahrádza sa vetou:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,“

V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

            „- medzi stolmi musia byť dodržané odstupy minimálne dva metre,“

V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod.,“

a nahrádza sa vetou:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,“

Výnimky podľa bodu „C“ sa dopĺňajú o:

„17. turistické informačné kancelárie,

18. prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení,

19. ambulantný predaj,

20. prevádzky taxislužieb,

21. prevádzky autoškôl.“

Termín účinnosti: od 27. mája 2020 od 6:00.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň upravil podmienky týkajúce sa maximálneho počtu zákazníkov v prevádzke.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

15:06 Mesto Žilina darovalo zdravotníkom tisícky rúšok

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina dnes navštívil žilinský primátor Peter Fiabáne. Priniesol jej dar v podobe 10-tisíc kusov jednorazových chirurgických rúšok, ktoré Žilinčania získali z družobného čínskeho mesta Changchun.

Ako informoval generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek, aj vďaka aktuálnemu daru tisícok chirurgických rúšok je nemocnica dostatočne predzásobená pre prípad, že by sa pandémia koronavírusu vrátila.

„Nebolo to však vždy tak, preto si nesmierne vážime každú pomoc, ktorú sa nám podarilo získať vlastnými objednávkami z rôznych spoločností, ale najmä nezištnú podporu darcov, ako je i táto z mesta Žilina. Pán primátor bol jedným z prvých, ktorí nám poskytli pomocnú ruku a mesto vystupovalo ako sprostredkovateľ medzi firmami v čase, keď dodávky neprichádzali, nevedeli sme, aký rozsah pandémie nás čaká a potrebovali sme doplniť zásoby,“ informoval I. Stalmašek.

Podľa jeho slov začala nemocnica nakupovať rezervné ochranné prostriedky v januári, no koncom februára a začiatkom marca už objednávky neprichádzali alebo boli výrazne krátené.

„Veľmi významným spôsobom nám vtedy pomohli desiatky firiem, organizácií, ale i jednotlivci či naši zamestnanci. Darom sme do dnešného dňa dostali približne 50-tisíc kusov rôznych pomôcok, ako sú rúška, respirátory, štíty, dezinfekcie, ale tiež jedlo, pitný režim, ovocie pre dobrovoľníkov a pracovníkov nemocnice. Úprimne ďakujeme za všetko, čo pre nás ľudia urobili a ďakujeme tiež mestu Žilina, ktoré nám venovalo tak veľkú časť z doručených rúšok,“ priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina.

„Som veľmi rád, že sa nám podarila aj takáto forma pomoci pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline. Poďakovanie patrí i našim priateľom z družobného mesta Changchun a samozrejme všetkým tým, ktorí sa o tento projekt pomoci zaslúžili,“ uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne s tým, že okrem žilinskej nemocnice rozdelí mesto rúška sociálnym a školským zariadeniam.

„Malú rezervu nechávame v skladoch, keby sa situácia komplikovala, aby sme vedeli pomôcť. Verím, že rúška budú slúžiť všade tam, kde to najviac potrebujú,“ dodal P. Fiabáne. Denná spotreba jednorazových rúšok sa v žilinskej nemocnici pohybuje na úrovni 1000 až 1500 kusov, v prípade pandémie sa však dokáže rýchlo zvýšiť. Vedenie preto víta, že dnes už sú zásoby i dodávky firiem dostatočné. „Sme podstatne lepšie pripravení na situáciu, ktorá by sa mohla niekedy zopakovať a vieme, čo máme robiť. Verím ale, že zásoby sa budú míňať postupne a nebudeme ich potrebovať nárazovo v prípade ďalšej vlny,“ uzavrel generálny riaditeľ I. Stalmašek.

25. mája 2020

18:04 Ilustračné zábery z tlačovej konferencie predsedu vlády SR Igora Matoviča po stretnutí s konzíliom odborníkov a následnej tlačovej konferencie predsedu vlády SR Igora Matoviča a člena Permanentného krízového štábu o aplikácii eKaranténa.  

Foto:

TK po stretnutí s konzíliom odborníkov: https://we.tl/b-ObSpkTUiUb

TK o aplikácii eKaranténa:  https://we.tl/b-m4MFMxwmXC

Záznam TK:  https://we.tl/t-6yBcocnVmR

Tlačový a informačný odbor, Úrad vlády SR

14:26 Záznam TB  predsedu vlády SR Igora Matoviča po stretnutí so zástupcami Únie fitnescentier Slovenska.
 

Foto: https://we.tl/b-ESvrcjvsLD

Video: https://we.tl/t-YvyhFdPU9p

Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR

11:42 Ilustračné zábery zo zasadnutia konzília odborníkov – epidemiológov.  

Foto: https://we.tl/b-Dl8muHBgWi

Video: https://we.tl/t-v5pUsnWKZX

Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR

17:07

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje toto

opatrenie:

Všetkým osobám, ktoré sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom, sa nariaďuje zdržať sa v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej len mobilná aplikácia „eKaranténa“).  Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa zabezpečí príslušník Policajného zboru v zariadení určenom štátom. Následne po zistení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, alebo po potvrdení aktivovania mobilnej aplikácie eKaranténa, sa tejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto osoby sú povinné sa bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí. Zároveň osoby, ktoré sa v zariadení určenom štátom nepodrobili laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19 sú povinné sa najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie COVID-19. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Podľa § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže úrad verejného zdravotníctva na účely plnenia opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. f) rozhodnúť o tom, že fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky ustanovenej v odseku 3.

Podľa § 60a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. podmienkou možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa odseku 2 je písomný súhlas alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas fyzickej osoby s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:

 1. sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 2. zdržať sa sociálnych kontaktov,
 3. zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom prostredí,
 4. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

15:18 Poistné za marec a máj môžu SZČO a zamestnávatelia zaplatiť v predĺženej lehote do 31. 12. 2020

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za marec 2020 až do 31. decembra 2020 (pôvodne to bolo do 31. júla 2020). Okrem toho budú mať možnosť žiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj 2020, ktorého splatnosť bude v rovnakom termíne – do konca roka 2020. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré nadobudlo účinnosť 22. mája 2020.

Táto výnimka sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za marec a máj 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje SZČO a zamestnávateľov, že ak už príslušnej pobočke zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za mesiac marec 2020 (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť (nové čestné vyhlásenie) z dôvodu novej lehoty splatnosti, tá sa im automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra 2020. O tejto skutočnosti ich bude Sociálna poisťovňa ústretovo informovať aj osobitnou mailovou správou. Ak za marec 2020 ešte čestné vyhlásenie nezaslali a spĺňajú zákonné podmienky pre odklad splatnosti, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020.

Na webovej stránke Sociálna poisťovňa zároveň zaktualizovala formulár Čestného vyhlásenia pre odklad poistného za marec 2020. V najbližších dňoch Sociálna poisťovňazverejní ajformulár Čestného vyhlásenia za máj 2020, o čom bude včas informovať.

11:28 Letisko M. R. Štefánika vybavuje ďalšie dva repatriačné lety

BRATISLAVA 25. mája – Z Letiska M. R. Štefánika dnes o 13.30 h odletí do Londýna-Stanstedu charterovým letom 37 Slovákov, zároveň repatriačným letom z hlavného mesta Veľkej Británie priletí dnes o 20.00 h na bratislavské letisko 70 cestujúcich. Po prílete budú umiestnení v určených štátnych zariadeniach MV SR do doby testovania na koronavírus a v prípade negatívneho testu následne zotrvajú v domácej izoláciu s celkovou dobou 14 dní. Rotáciu letu zo Slovenska do Londýna a späť zabezpečí dopravca Go2Sky, let organizuje spoločnosť Charter Advisory.

Aj počas nedele vybavilo letisko rotáciu letu do Švédska a z neho. Z Bratislavy do Štokholmu odletelo v nedeľu 24. mája o 10. hod. spolu 141 cestujúcich. Repatriačným letom zo švédskeho letiska Štokholm-Arlanda následne o 15.30 h priletelo na Letisko M. R. Štefánika 130 Slovákov, ktorí boli prepravení do karanténnych zariadení MV SR. Let zabezpečil dopravca AirExplore na objednávku spoločnosti Zahura Private Air Travel.

14:09 Ivan Korčok: riziko rozširovania epidémie do zahraničia je zo strany Slovenska najnižšie: „Treba však uviesť, že partneri očakávajú rovnaké podmienky aj od nás,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Koordinácia krokov pri zvažovanom uvoľnení obmedzení v prípade hraničných režimov. Taká bola hlavná téma videokonferencie ministrov zahraničných vecí krajín Slavkovského formátu (Slovensko, Rakúsko a Česko – S3), ktorá sa dnes (25. mája 2020) s podporou Slovenska rozšírila aj o Maďarsko. „Slovensko podporilo prizvanie Maďarska, aby sme aj v tomto rozšírenom formáte pokračovali v diskusii ohľadom hraníc, ocenil som pritom práve tú skutočnosť, že Maďarsko ako prvé umožnilo našim občanom vstup na svoje územie bez potrebných testov,“ vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok.

Svojich rezortných partnerov informoval o rozhodnutí vlády Slovenskej republiky umožniť našim občanom vycestovať do okolitých krajín s výnimkou Ukrajiny na dobu 24 hodín, ak spĺňajú podmienky vstupu cieľovej krajiny. „Kolegovia z okolitých krajín sú si vedomí, že naša krajina má najlepšie výsledky v boji s pandémiou, preto som ich požiadal o to, aby naši občania mohli cestovať do Rakúska a Česka aj bez testov. Aj z toho dôvodu, že riziko rozširovania epidémie je zo strany Slovenska najnižšie. Treba však uviesť, že partneri očakávajú rovnaké podmienky aj od nás,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Rakúsky, český a maďarský kolega na rokovaní informovali o svojom pripravovanom rozhodnutí otvoriť svoje hranice so susednými štátmi, vrátane Slovenska, k 15. júnu 2020. „Postoj Slovenska však bude záležať od vývoja epidemiologickej situácie v uvedených krajinách, ale aj od vývoja v tých krajinách, s ktorými si naši susedia otvoria hranice,“ doplnil minister I. Korčok s tým, že odpoveď je potrebné nájsť aj vo svetle očakávaní našich občanov, ktorí sa zaujímajú o možnosti cestovania do Chorvátska.

23. mája 2020

17:30

21:30

19:47 DNES o 20.15 h brífing Jána Bučkuliaka k aktuálnej situácii na hraniciach
DNES o 20.15 h sa na hraničnom priechode Bratislava – Jarovce (na slovenskej strane smerom na Rakúsko) uskutoční brífing člena permanentného štábu Jána Bučkuliaka k aktuálnej situácii na hraniciach. Vraj to bude trvať ešte niekoľko dní.

Tlačový a informačný odbor., Úrad vlády SR

16:35 Aktuálne rozhodnutie ministra školstva o obnovení školskej dochádzky nájdete na nasledujúcom linku spolu s aktualizovanými informáciami k podmienkam prevádzky základných a materských škôl od 1. júna 2020.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/

15:00 Slovenská vláda mala spustiť inteligentnú karanténu dnes o 15:00, opäť nespustila. Slovenskí občania musia čakať na hraniciach. Dokedy, nikto nevie.

15:43 ÚV SR: Apple a Google aplikáciu stále posudzujú, ich rozhodnutie očakávame každú chvíľu

Úrad vlády SR informuje verejnosť, že k 15.tej hodine  nás spoločnosti Apple a Google  neinformovali o ukončení posudzovania  slovenskej aplikácie  eKaranténa.   Obidve spoločnosti budú mať po celý čas nad aplikáciou počas jej fungovania špeciálny dohľad.  Aplikáciu spustíme ihneď po jej schválení, o čom budeme verejnosť a médiá informovať.

14:23 Opatrenie – jasle, škôlky, školy

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 nasledovne:

Vo výnimkách podľa bodu „A“ s účinnosťou od 1. júna 2020 bod 7 znie:

„7. zariadenia školského stravovania,“

Výnimky podľa bodu „A“ sa s účinnosťou od 1. júna 2020 dopĺňajú bodmi 9 až 15, ktoré znejú:

10.1 materské školy,

10.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

10.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,

10.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,

10.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka,

10.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka,

10.7 školské kluby detí,

 1. ak tak rozhodne zriaďovateľ, 
 2. ak tak rozhodne zriaďovateľ

S účinnosťou od 01. júna 2020 sa v bode „B“ vypúšťajú podmienky platiace výlučne pre zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Protiepidemické opatrenia sú upravené v usmerneniach Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

   hlavný hygienik Slovenskej republiky

13:37 Slovensko v boji s pandémiou COVID-19 podporuje svojho kľúčového partnera Ukrajinu

Slovenská republika v súvislosti  s pandémiou COVID-19 pozorne sleduje situáciu aj mimo svojich hraníc. „Ukrajina je náš kľúčový  partner a sused, rozhodnutie o poskytnutí pomoci bolo preto úplne prirodzené. Odovzdanie  materiálu potrebného v prvej línii boja s pandémiou je najadresnejšou možnosťou podpory. Zároveň ide o dôležité vyjadrenie solidarity a jasný signál, že Slovensko je v ťažkých časoch pripravené pomáhať svojim partnerom a susedom,“ uviedla dnes (22. mája 2020) štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková pred vypravením materiálnej humanitárnej pomoci Ukrajine za účasti ukrajinského veľvyslanca Yuria Mushku a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu.

Ukrajina požiadala o humanitárnu pomoc prostredníctvom oficiálneho listu ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu ministrovi Ivanovi Korčokovi. Poskytnutý materiál zahŕňa 200-tisíc chirurgických masiek, 200 litrov dezinfekčného koncentrátu, 450 prenosných stolov a 480 prikrývok. V zmysle požiadavky ukrajinskej strany bude materiál dopravený do mesta Záporožie. Spolu s materiálom priamo určeným na podporu zdravotníckych aktivít súvisiacich s novým koronavírusom Slovensko posiela na Ukrajinu aj tri vozidlá záchrannej zdravotnej služby. Ide o iniciatívu nadväzujúcu na aktivity slovenského predsedníctva v OBSE.

Podľa slov štátneho tajomníka L. Kyselicu bude úspechom už len to, ak tieto sanitky pomôžu zachrániť aspoň jeden ľudský život. Veľvyslanec Y. Mushka poďakoval za to, že Slovenská republika zabezpečila vypravenie humanitárnej pomoci v tak krátkom čase v nadväznosti na požiadavku Ukrajiny a verí, že táto pomoc nebude poslednou. Zároveň ocenil, že priamo v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky sa naša krajina hlási k aktívnemu podporovaniu transformácie a európskej perspektívy Ukrajiny.

Vo finančnom vyjadrení predstavuje hodnota materiálnej humanitárnej pomoci 186-tisíc eur. Veľká časť nákladov na jej prepravu bude financovaná prostredníctvom Centra koordinácie núdzových reakcií EÚ. Pomoc je poskytovaná ako súčasť oficiálnej rozvojovej spolupráce SR pod značkou SlovakAid a neohrozí potreby Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou. Slovensko sa týmito aktivitami pripája k širokej iniciatíve EÚ zameranej na podporu partnerských krajín v boji proti novému koronavírusu, tzv. Team Europe.

10:58 Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia

V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju. Nový formulár Čestného vyhlásenia je určený všetkým poberateľom dávky (súčasným, ktorí pokračujú v OČR a aj júnovým „novým“ žiadateľom), ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, resp. vyznačia, či dieťa jasle/školu/škôlku v júni navštevovalo. Toto Čestné vyhlásenie treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna. Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové. Nové tlačivá sú platné iba odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Znamená to, že ak si poistenec nárok na ošetrovné uplatnil prostredníctvom pôvodnej žiadosti (už poberá dávku ošetrovné), novú žiadosť o ošetrovné od 1. júna 2020 nie je potrebné podať, bude v nej pokračovať a na konci júna pošle pobočke už len formulár Čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu/škôlku.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne môžu od 21. mája 2020 posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa na účely nároku na ošetrovné. O posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu môžu požiadať rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom stave alebo zdravotnom ťažkom postihnutí. Požiadavku na posúdenie dlhodobého nepriaznivého stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné. Následne ho bude kontaktovať poverený zamestnanec Sociálnej poisťovne a posúdenie sa vykoná v neprítomnosti dieťaťa.

21. mája 2020

20:05 Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v čase pandémie ochorenia COVID-19

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pripomína odporúčanie necestovať do žiadnej krajiny sveta.

Od 21. mája 2020 sú osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie vyňaté z nariadenej karantény a povinnosti predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol 24 hodín.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do vyššie uvedených krajín a priebežne sledovať obmedzenia zavedené predmetnými krajinami v oblasti epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej. Informácie o hraničnom režime sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

16:49 Úrad vlády SR: Aplikácia zo strany štátu pripravená na spustenie

Interné testovanie aplikácie na tzv. smart karanténu bolo na strane štátu úspešné.  Ako sme však uviedli na tlačovej konferencii dňa 19. mája 2020, čakáme na schválenie aplikácie od spoločností Apple a Google. Tieto spoločnosti aktuálne posudzujú, či aplikácia spĺňa ich interné predpisy, či dostatočne chráni používateľa a podobne.

Uvedené spoločnosti vykonávajú nad všetkými aplikáciami, ktoré súvisia s pandémiou, špeciálny dohľad. Predbežný odkomunikovaný termín spustenia aplikácie tzv. smart karantény=  najskôr v piatok o 15.00 – zostáva nezmenený.

Občanov prosíme, aby si pred príchodom na štátnu hranicu overili na korona.gov.sk, či je aplikácia v ostrej prevádzke.

17:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začína diskutovať so sociálnymi partnermi o možnosti zavedenia nemeckého systému kurzarbeit do slovenskej legislatívy. Práve tento nástroj má pomôcť udržať pracovné miesta zamestnancov v horších ekonomických časoch.

Na diskusiu k téme kurzarbeit vyzval sociálnych partnerov na dnešnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. „Systém kurzarbeit považujeme za stabilizujúci prvok sociálneho systému, a preto plánujeme jeho zavedenie aj do nášho sociálneho systému ako jeho dlhodobú súčasť. Už počas dvojmesačného fungovania dočasného kurzarbeitu sa ukazuje, že takýmto spôsobom dokážeme chrániť státisíce pracovných miest,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR pri tejto príležitosti spracoval expertnú analýzu, ktorá mapuje skúsenosti s podobnými schémami v iných krajinách. Modelový príklad financovania kurzarbeit prostredníctvom odvodov ukazuje, že v období 10 rokov by bolo možné nakumulovať 2,4 miliardy eur na pomoc firmám a ich zamestnancom v prípade nepriaznivej situácie. „Musí to však byť poistný systém, musia sa skladať zamestnanci aj zamestnávatelia, aby v tom poistnom systéme mohla byť dostatočná rezerva,“ vysvetľuje minister Krajniak.

Práve s príchodom pandémie Covid-19 mnoho krajín prispôsobilo existujúce schémy kurzarbeit novým výzvam a okolnostiam, iné zaviedli úplne nové schémy. Skúsenosti z aktuálnej mimoriadnej situácie ukazujú, že aj na Slovensku existuje priestor na zavedenie systémovej podpory udržania pracovných miest v prípade ekonomických ťažkostí, napríklad po vzore nemeckého systému kurzarbeit. Zavedenie takéhoto opatrenia by umožnilo slovenskej ekonomike mať k dispozícii finančnú rezervu pre prípad recesie či mimoriadnej situácie, ale aj pomáhať sektorovo podľa potreby.

Komentár si môžete stiahnuť tu.

14:23 Rada EÚ: Školy otvorilo už sedemnásť členských štátov

Základné školy a materské školy opätovne otvorilo už sedemnásť členských štátov Európskej únie. Dve desiatky krajín Únie otvorili dokonca aj stredné školy. V ôsmich krajinách EÚ sa do tried vrátili aj znevýhodnené deti, ktorých prechod na online výučbu v čase koronakrízy zasiahol najviac. Návrat detí do škôl je vo všetkých krajinách podmienený prísnymi preventívnymi opatreniami.

Vyplýva to z informácií ministerstiev školstva členských štátov Európskej únie, ktoré ich čelní predstavitelia prezentovali na videokonferencii Rady Európskej únie. Slovenskú republiku zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím Európskej únie. Každú z 27 členských krajín na jej zasadaní zastupuje predstaviteľ na ministerskej úrovni, ktorý je splnomocnený zaväzovať vládu svojej krajiny v danej oblasti štátnej správy.

V dňoch 18. a 19. mája 2020 sa zástupcovia krajín stretli na neformálnej videokonferencii Rady pod vedením chorvátskeho predsedníctva. V online priestore diskutovali najmä o dopadoch pandémie ochorenia Covid-19 na vzdelávanie a mládež či rozdielnych opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu v oblasti školstva.

Rozdielny prístup je vidieť napríklad v otázke ukončovania štúdia na stredných školách. Zatiaľ čo slovenskí, estónski a francúzski maturanti maturujú najmä administratívne a známky dostávajú na základe predchádzajúcich študijných výsledkov, 17 členských štátov zachovalo štandardné maturity s väčšími či menšími modifikáciami.

Pokiaľ ide o vysokoškolákov, tí vo väčšine krajín (22 štátov) ukončia akademický rok dištančnou formou, vo viacerých krajinách však budú záverečné skúšky prebiehať v tradičnej podobe. Delegáti sa zhodli, že pri všetkých opatreniach je na prvom mieste ochrana zdravia a bezpečnosť občanov.

Rozsiahle opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu ovplyvnili podľa zástupcov krajín aj mladých ľudí a ich prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, poradenstvu, či participácii v spoločnosti. Obzvlášť zasiahnutí sú mladí ľudia zo znevýhodneného a marginalizovaného prostredia.

Komisárka pre vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel preto informovala, že na Európskom portáli mládeže bola zriadená špeciálna sekcia o COVID-19 zameraná na zamedzenie šírenia dezinformácií o víruse a zdieľanie digitálnych nástrojov. Na portáli je tiež dostupný dotazník o živote a práci mladých ľudí počas krízy.

 „Oceňujem flexibilitu zo strany Európskej komisie pokiaľ ide o implementáciu programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, avšak je nevyhnutné posilniť vnútroštátne aktivity mladých dobrovoľníkov,“ apelovala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Monika Filipová v rámci svojho vystúpenia.

Zároveň kolegom predstavila nový program Mládežnícky delegát SR pri WHO a opatrenia na podporu mládežníckeho sektora na Slovensku spočívajúce najmä v zjednodušení a zvýšení flexibility pri využívaní prostriedkov a presune aktivít do digitálneho prostredia.

11:55 Všetci zamestnanci v krajských sociálnych zariadeniach sú na COVID – 19 negatívni

Výsledky testovania už poznajú všetci zamestnanci z 11 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Ako ďalších chce kraj testovať vodičov prímestskej autobusovej dopravy.

Košický samosprávny kraj ukončil testovanie na nový koronavírus v  župných zariadeniach sociálnych služieb. Počas troch týždňov sa mu podrobilo spolu 1 100 zamestnancov. Ani u jedného sa koronavírus nepotvrdil. „Negatívne výsledky sú dôvodom na radosť aj preto, lebo odrážajú, že zavádzanie prísnych opatrení malo zmysel. Všetkým zamestnancom aj klientom zároveň ďakujem za ich dodržiavanie. Od začiatku vypuknutia pandémie sme chceli v prvom rade ochrániť tých najzraniteľnejších, čo sa nám aj podarilo, pretože ani v jednom župnom zariadení nebol potvrdený koronavírus,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

S testovaním začal kraj koncom apríla, pričom zamestnancov testoval PCR testami, ktoré zakúpil svojpomocne. Išlo pritom o najpresnejšie testy, ktoré vedia zachytiť prítomnosť vírusu v odobratej vzorke. Okrem toho župa vyškolila zamestnancov so zdravotníckym vzdelaním, ktorí odoberali biologický materiál. Vzorky vyhodnocovala na základe spolupráce s krajom Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach.

PCR testom sa podrobilo 1 100 zamestnancov z 11 zariadení, a to z Jasanimy a Subsidia v Rožňave, z Harmónie a Lidwiny v Strážskom, z Arcusu v Košiciach,  z Reginy v Kráľovciach, zo zariadenia Lúč v Šemši, Via Lux v Barci, Lumenu v Trebišove, Idei v Prakovciach a zo zariadenia Ondava z Rakovca nad Ondavou. Košický kraj poskytuje sociálne služby spolu v 13 zariadeniach, avšak v dvoch sa testovanie nerealizovalo, keďže ambulantné a týždenné formy pobytu sú v nich počas pandémie zastavené. Testovanie sa realizovalo za prísnych hygienických opatrení.

Odoberanie vzoriek bolo v tomto type zariadení ukončené, nateraz neplánujeme testovať ich klientov, nakoľko s externým prostredím prichádzali do kontaktu iba zamestnanci. Všetci klienti dodržiavali karanténu a v zariadeniach boli zakázané návštevy. Aj napriek tomu, že situácia s koronavírusom sa začína stabilizovať, chceme pokračovať v testovaní. Ako ďalší by mali byť pretestovaní vodiči prímestskej autobusovej dopravy, mestskí policajti aj všeobecní lekári, ktorí počas pandémie rovnako stoja v takzvanej prvej línii,“ dodal Trnka.

10:53 Vedenie kraja informovalo poslancov o krokoch k zachovaniu civilných letov zo Sliača

Zachovanie civilnej dopravy na letisku Sliač po ukončení komplexnej rekonštrukcie patrí medzi prioritné záujmy Banskobystrického samosprávneho kraja. Zhodli sa na tom krajskí poslanci pri tom, ako vzali na vedomie správu o rokovaniach vedenia BBSK s ministrami dopravy a obrany.

Podpredseda BBSK Ondrej Lunter na dnešnom rokovaní krajského zastupiteľstva informoval poslancov o rokovaniach s ministerstvom dopravy a ministerstvom obrany, ktoré sa uskutočnilo 13. mája. Poslanci zároveň svojim hlasovaním deklarovali prioritný záujem BBSK na zachovaní civilnej dopravy na letisku Sliač po ukončení komplexnej rekonštrukcie.

„Na pokračovaní prevádzky civilnej časti letiska aj po rekonštrukcii máme eminentný záujem. Pre regióny stredného Slovenska ide o jeden z kľúčových aspektoch rozvíjania potenciálu v oblastiach cestovného ruchu, investícií a dopravnej infraštruktúry. Zároveň sme na rokovaní s ministrami predstavili plán, na základe ktorého by bolo možné dostať prevádzku letiska do ekonomicky funkčnej a stabilnej situácie,“ povedal Ondrej Lunter.

Obaja ministri počas rokovaní deklarovali záujem civilnú dopravu zachovať, minister obrany Jaroslav Naď ubezpečil zástupcov BBSK, že nikdy neplánoval civilnú dopravu zrušiť.

„Aktuálny stav je taký, že letisko prejde bezpečnostnou a technickou analýzou pod gesciou ministerstva obrany. Táto analýza preskúma, či je vôbec možné organizovať novú armádnu a civilnú prevádzku na jednom mieste. Rôzne typy leteckého parku totiž vyžadujú rôzne certifikácie a kritériá, bez naplnenia ktorých nie je možné plnú prevádzku letiska spustiť. Zjednodušene sa od analýzy očakáva rozhodnutie, či civilná prevádzka bude alebo nebude možnosťou do budúcna,“ vysvetlil Ondrej Lunter.

Na rokovaní tiež prišlo k dohode, že v prípade pozitívneho výsledku analýzy, ktorá by dala civilnej prevádzke zelenú, prizvú ministerstvá zástupcu BBSK do pracovnej skupiny, ktorá bude dlhodobo rokovať o ďalších krokoch smerom k „rozlietaniu“ civilnej osobnej, nákladnej a súkromnej leteckej dopravy.

Krajskí poslanci na zastupiteľstve zároveň ocenili úsilie a promptnú reakciu vedenia BBSK po zverejnených informáciách o možnom zrušení civilných letov, na zastupiteľstve rovnako vystúpila s podporou tejto iniciatívy primátorka Sliača Ľubica Balgová.

Rokovaní sa za BBSK zúčastnili predseda Ján Lunter, podpredseda Ondrej Lunter a poslanec ZBBSK Martin Turčan.

20. mája 2020

13:24

16:03 Ministerstvo školstva pomôže zriaďovateľom pri zabezpečení škôl

Otvorenie škôl od 1. júna 2020 budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia. Za vytvorenie a udržanie bezpečného prostredia pre žiakov aj pedagógov na konkrétnej materskej alebo základnej škole v súlade s aktuálnymi predpismi je zodpovedný jej zriaďovateľ. Platí to aj pre zabezpečenie dostatočného množstva ochranných rúšok, rukavíc, dezinfekcie či ďalších pomôcok, ktoré si bude vyžadovať prevádzka škôl v júni. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony v snahe pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri zabezpečení dostupných ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl.

„Budeme sa snažiť, aby sme školám, učiteľom, rodičom aj žiakom uľahčili prechod naspäť do škôl. Verím, že tak ako sme spoločne zvládli cestu z tried do online sveta, zvládneme aj cestu naspäť,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Podrobné informácie o rozsahu, objeme, dostupnosti alebo o spôsobe distribúcie tejto materiálnej pomoci školám uverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v pondelok 25. mája 2020.

O ďalších možnostiach pomoci v nasledujúcich júnových dňoch bude ministerstvo školstva priebežne informovať školy a ich zriaďovateľov po dohode so Správou štátnych hmotných rezerv SR.

15:04 Opatrenie – Karanténa ÚVZ SR: Cesty do 8 krajín kratšie ako 24 hodín budú možné bez karantény a testov

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava                                                  

  sp. zn.: OLP/4203/2020

        Bratislava, 20.05.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu  Slovenskej republiky zo dňa 19.05.2020  podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

opatrenia:

 1. Všetkým osobám, ktoré od 21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.
 • osoby nad 75 rokov,

a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od   21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.

Všetkým osobám uvedeným vyššie, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie o izolácii v zariadeniach určených štátom a osobám blízkym  a sprevádzajúcim  sa  za splnenia podmienky, že pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdajú výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu)RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Povinnosť podľa tohto bodu odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 3 roky. Osobám mladším ako 18 rokov, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 • Všetkým osobám, ktoré od 21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republikysa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronickyposkytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 • Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré v období od 21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností  nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov,  sa  nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2 / FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky  a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej  sprievode.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.

 • Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
 • Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto skutočnosť oznámiť lekárovi podľa bodu 2 tohto opatrenia  a miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu)RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

 • Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí  nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára  blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu.  Tieto dokumenty musia byť preložené  do  slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku.

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky,  ktorí  nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára  blízkeho  rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené  do  slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu)RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 1. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4,  ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby,  ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Maďarsku, Rakúskej republike alebo Poľsku a ktoré obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.

Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenskej republiky preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku  preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Termín: 21. mája 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3992/2020 zo dňa 15.05.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v susedných štátoch Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky udelil výnimku z povinnej karantény v domácom prostredí, resp. v štátom určenom zariadení pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 24 hodín.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:

 1. sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 2. zdržať sa sociálnych kontaktov,
 3. zdržať sa cestovania,
 4. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

14:19 V projekte „Prvá pomoc“ sme vyplatili už takmer 63 miliónov eur, pomoc pokračuje aj v lete

Príspevky v projekte „Prvá pomoc“ už odišli 64 990 žiadateľom. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili spolu 62 296 591,90 eura, ďalších 303 240 eur odišlo z ministerstva príjemcom SOS dotácie. Vláda dnes schválila pokračovanie projektu aj v júni a júli.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 105 728 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 13 328 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších   35 734 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili už 14 162 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 11 080.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne prijímajú výkazy a žiadosti o príspevky za apríl. Vláda dnes rozhodla, že pomoc sa aj napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení predĺži o ďalšie dva mesiace. „Príspevky v rámci projektu prvá pomoc budeme poskytovať aj v júni a júli, aby sme podporili udržanie čo najväčšieho počtu pracovných miest a zabezpečili ľuďom a SZČO stabilný príjem,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.  

Tab: Stav projektu „Prvá pomoc“ k 20. 5. 2020, 9:00

  Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Počet osôb
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 13 328 11 748 15 881 776,32 € 65 781
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 39 126 35 734 9 878 152,33 € 40 323
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 2 500 1 634 15 362 444,18 € 67 428
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 11 662 6 921 20 227 889,24 € 175 486
Opatrenie 4A (od 23. 4. 2020) 10 167 7 512 897 399,84 € 10 836
Opatrenie 4B (od 23. 4. 2020) 913 419 48 930,00 € 1 091
Opatrenie 5 (od 1. 5. 2020) 1 022 303 240 € 1 022
SPOLU  76 696 64 990 62 599 831,91 € 361 967

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

14:13 Spájame sily pre najzraniteľnejších

Vytvárame dve pracovné skupiny zamerané na zdravotno-epidemiologické opatrenia v prospech starších obyvateľov a ľudí bez domova

Bratislava, 20. máj 2020 –  Nastáva ďalšia fáza uvoľňovania opatrení proti koronavírusu. Znamená to, že prvú vlnu epidémie sme vďaka opatreniam, ktoré sme prijali a najmä vďaka disciplíne obyvateliek a obyvateľov do veľkej miery zvládli. Je nesmierne dôležité, aby bola Bratislava pripravená na možnú druhú vlnu koronavírusu. Preto spájame sily s ministerstvom zdravotníctva, kde sa v najbližších dňoch stretnú expertné skupiny, ktoré budú zasadať každý druhý týždeň.

Pracovné skupiny budú zamerané na zdravotno-epidemiologické opatrenia v prospech ohrozených skupín, najmä starších obyvateľov a ľudí bez domova. Opatrenia zo strany štátu často nezohľadňovali potreby a možnosti miest pri zavádzaní opatrení ako napríklad vytvorenie COVID zón vo veľkokapacitných zariadeniach, či vytvorenie karanténnych mestečiek pre ľudí bez domova. Podporu potrebuje Bratislava, ale aj ďalších 37 miest, ktoré majú povinnosť postarať sa o svoje najzraniteľnejšie obyvateľky a obyvateľov. Preto spájame sily.

Ponúkame odborníkov a odborníčky, ktorí v našich mestách a jeho službách počas posledných mesiacov už ukázali, že dokážu množstvom realizovaných užitočných opatrení ochrániť seniorov či ľudí bez domova a to ešte pred tým, ako tieto opatrenia začal navrhovať štát.

Našim záujmom je dosiahnuť dohodu, posilniť spoluprácu a nájsť funkčný nástroj pre výber vhodných budov na karanténne priestory. Chceme sfunkčniť nadväzné procesy na karanténu pre ľudí bez domova ako je napríklad testovanie, či realizáciu preventívnej karantény pre seniorov odkázaných na sociálnu službu. Expertné skupiny budú hovoriť aj o významnom preventívnom opatrení – možnosti sebaizolácie pre ľudí bez domova, ktorí nemajú ako chrániť seba a ostatných v bezpečí vlastného domova. Veľkou témou je aj testovanie zamestnancov zariadení dlhodobej starostlivosti, ktorí predstavujú z epidemiologického hľadiska pre zraniteľnú skupinu seniorov zvýšené riziko. Chceme nastaviť akčný plán, z ktorého bude jasný režim zriaďovania prípadných COVID-zón  najmä vo veľkokapacitných zariadeniach sociálnych služieb a v ktorom nás podporí aj vláda.

Členmi pracovných skupín budú jednak zástupcovia ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce a sociálnych vecí, Úradu verejného zdravotníctva a experti mesta Bratislava, či členov Únie miest a mimovládnych organizácii.

Získame čas, ktorý môžeme spoločne využiť pred prípadnou druhou vlnou epidémie na to, aby sme boli lepšie pripravení a aby naše konanie mohlo byť proaktívne, čím zvýšime bezpečnosť našich najzraniteľnejších a s tým aj bezpečnosť všetkých ľudí v našich mestách.

14:34 Pobočky Sociálnej poisťovne budú od 25. mája 2020 fungovať v štandardnom režime okrem pokladníc

Pobočky Sociálnej poisťovne budú od 25. mája 2020 fungovať v štandardnom režime s výnimkou pokladníc. Tie budú fungovať od 1. júna 2020. V platnosti zostávajú prísne hygienické opatrenia. Klienti budú pri vstupe do klientskych centier povinní naďalej používať rúška, dezinfikovať si ruky a zachovávať odstupy. Počet návštevníkov v klientskom centre alebo na pracovisku Sociálnej poisťovne bude regulovať pobočka v súlade s nariadeniami ÚVZ SR.

Úradné hodiny pre verejnosť sú nasledovné:

·  pondelok           8:00 – 16:00 h

·  utorok                8:00 – 14:00 h

·  streda                 8:00 – 17:00 h

·  štvrtok               8:00 – 12:00 h

·  piatok                 8:00 – 14:00 h

Od 25. mája 2020 sa otvoria aj vysunuté pracoviská, ktoré boli v uplynulých týždňoch zatvorené – Sereď, Šahy, Štúrovo, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce a Moldava nad Bodvou. Od budúceho týždňa budú môcť poistenci navštíviť aj Informačno-poradenské centrum na Ul. 29. augusta č. 8 v Bratislave (informácie o dôchodkoch).


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *