Správy

Aktualizujeme: koronavírus na Slovensku

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy na jednom mieste. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako ich tlačové oddelenia zasielané do redakcie.

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

AKTUÁLNE ČÍSLA VÝSKYTU COVID-19 A POČTY VZORIEK na štátnej stránke NCZI TU alebo súkromnej TU .


19. mája 2020

18:36 Opatrenie – hromadné podujatia

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45


826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4085/2020

   Bratislava 19.05.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné


opatrenia:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,

– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,


– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

–  zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk,

– pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
 • preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,

pri východe z kostola alebo príslušných priestorov je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:

 • pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia. V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky. Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba. Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,
 • pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tak v Slovenskej republike, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil ku kroku uvoľnenia podmienok organizovania hromadných podujatí a to zavedením limitu počtu ľudí, od ktorého sa na hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťahuje, ako aj zavedením špecifických podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

18:11 Pomáhame svetu – slovenský test na diagnostiku ochorenia COVID-19 môže pomôcť krajinám zasiahnutým pandémiou

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 19. mája 2020 navštívila spoločnosť MultiplexDX. Generálny riaditeľ Pavol Čekan spolu s vedcom Robertom Mistríkom predstavili unikátny test na včasnú diagnostiku ochorenia COVID-19. Tento bol vyvinutý spoločnosťou MultiplexDX s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied, spoločnosťami Lambda Life a ProScience Tech vo vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave v rekordne krátkom čase.

„Ide o príkladnú spoluprácu verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá dáva nádej na efektívnejší boj s pandémiou,“ podčiarkla I. Brocková na stretnutí a dodala: „je výborné, keď sa špičkoví slovenskí vedci ako v tomto prípade vrátia zo zahraničia späť na Slovensko a dosahujú takéto vynikajúce výsledky.“

Slovenský test s vysokým medzinárodným štandardom kvality bol oficiálne registrovaný. Slovensko sa takto stalo nielen svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov per capita na svete, ale tiež miestom špičkového biotechnologického vývoja. „Urobíme všetko pre to, aby sa slovenský test dostal aj do iných krajín sveta, kde ho potrebujú,“ uviedla na záver rozhovorov štátna tajomníčka Ingrid Brocková.

19:03 Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia zavedené Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 si Vás dovoľujeme informovať o ďalšom režime práce pre akreditovaných zástupcov médií v Národnej rade SR, ktorý bude v účinnosti počnúc zajtrajším dňom, t. j. od 20. mája 2020.

Podľa naďalej platných protiepidemiologických a hygienických opatrení a priestorovej kapacity hlavnej budovy Národnej rady SR bude umožnený vstup do budovy NR SR pre zástupcov médií nasledovne.

Počas rokovacích dní Národnej rady SR a jej výborov v čase od 8.00 hod do 19.00 hod bude akreditovaným zástupcom médií umožnený vstup v celkovom počte maximálne 30 osôb. Podmienkou pri účasti je aj naďalej nosenie ochranných rúšok, pričom vstup môže byť odmietnutý v prípade zachyteného podozrenia respiračného ochorenia a súvisiacich symptómov ( napr. zvýšená teplota).

Redakcie televízií prosíme vzhľadom na uvedené nastavenia o ohľaduplnosť, a o vysielanie len jedného zo svojich štábov v zložení redaktor/kameraman do budovy Národnej rady SR. Prípadné dopyty o navýšenie počtu pracovníkov / štábov televízií budú môcť byť posudzované až vzhľadom na aktuálny počet ostatných prítomných mediálnych pracovníkov v daný deň v budove NR SR, a to tak, aby nebol prekročený stanovený počet 30 osôb akreditovaných pracovníkov médií.

Akreditovaní zástupcovia médií v NR SR budú môcť vstupovať a pohybovať sa v priestoroch štandardne vyhradených pre médiá, t.j. vstupné foyer na prízemí, priestor pred vstupmi do rokovacej sály, tlačové stredisko na 2. poschodí, balkón rokovacej sály za nasledovných podmienok:

–      Na balkón rokovacej sály budú môcť vstupovať len akreditovaní kameramani a fotoreportéri, ktorí budú povinní zdržiavať sa v pravej časti, kde budú vyhradené 4 miesta pre pracovníkov médií.

–      Tlačové stredisko na 2. poschodí vzhľadom na priestorovú kapacitu bude môcť naraz využiť maximálne 10 osôb.

–      Účasť na fototermínoch konaných v rokovacej sále v štandardných časoch o 11-tej a 17-tej hodine bude možná len pre akreditovaných kameramanov a fotoreportérov v maximálnom počte do 10 osôb a v sprievode povereného zamestnanca Kancelárie NR SR.

–      Akreditovaní zástupcovia médií budú mať počas účasti v NR SR umožnené využiť stravovacie zariadenie K NR SR za podmienky dodržania nastavených hygienických a protiepidemiologických opatrení.

–      V prípade záujmu o účasť na zvolaných a verejných schôdzach výborov NR SR prosíme nahlasovať sa vopred e-mailom na adresu príslušného výboru (zverejnená v kategórii predmetného výboru na webstránke NR SR) a zároveň na adresu tlacove@nrsr.sk , tak aby bolo možné zabezpečiť plnohodnotné rokovania výborov v súlade so stále platnými hygienickými opatreniami.

Press centrum na prízemí vzhľadom na priestorové a kapacitné možnosti a naďalej platné hygienické opatrenia zatiaľ nebude možné využiť na konanie tlačových konferencií.

Pre účely uskutočnenia tlačovej konferencie bude slúžiť priestor na prízemí vo foyer (medzi schodiskom a presklennou knižnicou), kde bude zvolávateľom poskytnutá aj technická podpora zo strany Kancelárie NR SR (ozvučenie, press box pre pracovníkov médií). Ak bude vzhľadom na počet účastníkov tento priestor nevyhovujúci, tlačové konferencie bude možné aj naďalej uskutočňovať pred budovou Národnej rady SR.

15:21 Opatrenie – rúška/spresnenie

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4084/2020

   Bratislava 19.05.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov mení opatrenie č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení opatrenia č. OLP/3970/2020 zo dňa 11.05.2020 nasledovne:

Veta „- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich  vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov.“ sa nahrádza vetou „- osôb žijúcich v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov,“

Veta „- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.“ a nahrádza sa vetou „- osôb nežijúcich v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov.“

Zároveň sa opatrenie dopĺňa o nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

„- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pri pobyte v prírode pre osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov ako aj pre osoby nežijúce v jednej domácnosti, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov. Uvedená vzájomná dištančná vzdialenosť, ktorú je potrebné dodržať, sa považuje vo všeobecnosti za dostatočnú pre zabránenie prenosu ochorenia pri pobyte vo vonkajšom prostredí. V súlade s postupným uvoľňovaním protiepidemických opatrení súčasne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a deti pri pohybe v interiéri a exteriéri materskej školy. Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi (deťmi v materských školách) z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

15:03 Opatrenie – prevádzky, služby

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4083/2020

   Bratislava 19.05.2020

                                       Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z.  tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.,  prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáže a ďalšie mokré procedúry (napr. ichtyoterapia, hirudoterapia), soľné jaskyne, kryokomory, fitness centrá, kasína, nočné kluby, vnútorné verejné priestory zoologických a botanických záhrad

Toto opatrenie neplatí pre:

 1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
 2. vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,
 3. umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,
 4. vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové kluby,
 5. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
 6. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
 7. zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,
 8. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

B) S účinnosťou od 20. mája 2020  do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov  v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:

 • v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
 • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
 • medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
 • za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane  úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (§ 9 ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.) a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku; umytý riad neutierať textilnými utierkami ale uložiť ho do zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorázové papierové utierky); zakazuje sa ručné umývanie kuchynského riadu,
 • obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

 Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov,
 • ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
 • zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka)
 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare,
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
 •  po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice),

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,
 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšiu manipuláciu s ňou umožniť až po uplynutí 24 hodín.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov),
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

 • vstup majú umožnený len členovia športových klubov,
 • zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,
 • vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,
 • zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine,
 • zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško,
 • zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustili priestory kúpaliska,
 • pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
 • prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,
 • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
 • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť  je potrebné najmä  čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • na kúpaliskách je potrebné  zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

Prevádzka zoologických záhrad je súčasne povinná:

 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam o povinnosti dodržania odstupu od zvierat minimálne 2 metre,
 • nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory zoologických záhrad.

Prevádzka botanických záhrad je súčasne povinná:

 • nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory botanických záhrad.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,
 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),
 • obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
 • zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,

uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

Ad I/ pre seniorov:

 1. Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania oznámi miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva , že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov.
 2. Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:

 • relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň  nejde do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti  s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);
 • pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený;
 • preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;
 • upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke;
 • rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:
 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou;
 • nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí;
 • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov;
 • nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí;
 • v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby;
 • spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru;
 • spôsob prípravy pokrmov – prísne dodržiavanie zásad systému HACCP – základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;
 • spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy:
 • spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov
 • spôsob balenia stravy pre rozvoz
 • balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov;
 • spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;
 • zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania;

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý musí obsahovať:

 1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).
 2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu – telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, aby vždy bola jedna zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v prevádzke.
 3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo vzájomnom kontakte).

Ad II/ pre deti:

 1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené v bode I. vrátane vypracovania prevádzkového poriadku.
 2. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných hygienických podmienok:

 • vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
 • dodržiavanie 2 m odstupov
 • rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk.

personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné:

 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou),
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného  stravovania,
 • zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk a priestorov obdobných voľnočasových aktivít pre deti.

C) S účinnosťou od 20. mája 2020  do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

 1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
 2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
 3.  verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
 4. nemocničné lekárne,
 5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, samoobslužné autoumyvárne,
 6. prevádzky telekomunikačných operátorov,
 7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 9. prevádzky donáškových služieb,
 10. prevádzky ubytovacích zariadení,
 11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
 12. vonkajšie športoviská,
 13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
 14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich priestoroch,
 15. vonkajšie turistické atrakcie,
 16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

D) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

1. denné stacionáre,

2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,

3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

4. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

5. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

6. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),

7. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

14:31 Slovensko je za intenzívnu spoluprácu s Českom a Rakúskom v Slavkovskom formáte

 „Slavkovský formát čerpal zo spoločnej histórie, keď pred 215 rokmi došlo k slávnej bitke na Morave a v roku 2015 sa Slovensko, Rakúsko a Česko rozhodli založiť práve spoluprácu s týmto názvom,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok po dnešnom (19. máj 2020) rokovaní šéfov diplomacií krajín Slavkovského formátu.

Význam tejto spolupráce podľa ministra I. Korčoka narastá práve dnes, keď potrebujeme úzko koordinovať naše kroky pri prekonávaní koronakrízy. Hlavnou témou rokovaní troch ministrov bola koordinácia krokov pri zvažovanom uvoľnení obmedzení v prípade hraničných režimov. „Česká republika aj Rakúsko zvažujú, že by postupne uvoľňovali tento režim tak, že by 15. jún tohto roku znamenal viac-menej návrat do schengenského režimu,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Minister I. Korčok svojich partnerov informoval, že Slovenská republika bude zvažovať všetky kroky, ktoré by viedli k postupnému uvoľňovaniu. „Samozrejme, dbajúc na bezpečnosť a zabráneniu toho, aby sa cez hranice šírila nákaza,“ zdôraznil. Šéf slovenskej diplomacie ďalej uviedol, že pre slovenské rozhodovanie o tom, či sa pripojiť bude najdôležitejšie, aby Rakúsko aj Česká republika mali obdobne prísne podmienky pre vstup na územie z tretích krajín, pretože občania týchto štátov by sa mohli po dátume 15. jún 2020 dostať na Slovensko.

Ďalšie kroky krajín Slavkovského formátu budú aj so zapojením Maďarska, pričom sa predpokladá, že by sa šéfovia diplomacii Slavkovského formátu a Maďarska mali stretnúť koncom tohto, alebo najneskôr začiatkom budúceho týždňa.

14:21 O odpustenie poistného za apríl doteraz požiadalo 34 551 zamestnávateľov a SZČO

O odpustenie poistného za apríl doteraz požiadalo Sociálnu poisťovňu 34 551 subjektov, z toho bolo 15 035 SZČO a 19 516 zamestnávateľov. Túto možnosť mali zamestnávatelia alebo povinne poistené SZČO, ktoré boli v apríli nútené uzatvoriť aspoň jednu prevádzku najmenej na 15 dní. Pri splnení podmienok im je splatnosť predĺžená do 31. júla 2020.

Možnosť požiadať o odklad poistného za marec využilo 11 791 subjektov, z toho bolo 5 281 SZČO a 6 510 zamestnávateľov. O odklad žiadali tí zamestnávatelia a povinne poistené SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Sociálna poisťovňa sa pri vybavovaní tejto agendy stretáva s viacerými chybami žiadateľov.

K najčastejším patrí to, že odosielateľ uvedie nesprávny alebo neexistujúci variabilný symbol, ktorý umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu žiadateľa. Tiež sa vyskytujú prípady, že odosielateľ síce uvedie správny variabilný symbol, ale nie je registrovaný ako odvádzateľ poistného za marec 2020 (napr. ukončil činnosť pred marcom alebo začína až v apríli).

Niektorí žiadatelia si zase pozorne neprečítajú upozornenia pri vyplnenie jednoduchého formuláru, ktoré sú v ňom uvedené a do niektorých políčok vpisujú údaje a informácie, ktoré tam nepatria. Sociálna poisťovňa sa pri súčasných mimoriadnych počtoch požiadaviek musí zaoberať aj overovaním správnych údajov a odstraňovaním týchto chýb.

Viac informácií:

Kto a ako môže požiadať o odpustenie odvodov za apríl

 Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za marec

14:15 Opatrenie – rúška

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4084/2020

   Bratislava 19.05.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov mení opatrenie č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení opatrenia č. OLP/3970/2020 zo dňa 11.05.2020 nasledovne:

Veta „- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich  vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov.“ sa nahrádza vetou „- osôb žijúcich v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov,“

Veta „- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.“ a nahrádza sa vetou „- osôb nežijúcich v jednej domácnosti, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov.“

Zároveň sa opatrenie dopĺňa o nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

„- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pri pobyte v prírode pre osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov ako aj pre osoby nežijúce v jednej domácnosti, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov.

Uvedená vzájomná dištančná vzdialenosť, ktorú je potrebné dodržať, sa považuje vo všeobecnosti za dostatočnú pre zabránenie prenosu ochorenia pri pobyte vo vonkajšom prostredí.

V súlade s postupným uvoľňovaním protiepidemických opatrení súčasne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a deti pri pohybe v interiéri a exteriéri materskej školy.

Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi (deťmi v materských školách) z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

13:43 Remišová: Pomôžeme regiónom zvládnuť dopady koronakrízy

Bratislava, 19. mája 2020 – S uvoľňovaním ekonomiky je nutné aj aktívne zmierňovať dopady koronakrízy, ktorá výrazne zasiahla regióny Slovenska. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu preto vyhlasuje výzvu zameranú na zmiernenie následkov krízy práve v regiónoch. Ako uviedla vicepremiérka Veronika Remišová, „regionálny rozvoj je jednou z priorít nášho úradu. V regiónoch kríza ľuďom ešte viac sťažila život a preto je našou prioritou pomôcť im v čo najväčšej miere. Cielená regionálna pomoc pre obce a mestá, prípadne kraje – často to nie sú veľké, komplikované a byrokraticky náročné projekty. Sú to malé veci, ktoré cielene pomôžu naštartovať život v obci alebo ekonomiku.“

Výzva je zameraná na obce, mestá, regióny aj vyššie územné celky, pričom jej cieľom podporiť malé projekty a pomôcť rozbehnúť regionálne aktivity zamerané na zmiernenie dopadov krízy. Z alokácie 1 110 178 eur môžu žiadatelia na projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur. Výzva bude otvorená do 16. júna 2020 a v rámci nej bude možné podporiť všetky projekty zamerané na danú oblasť.

„Verím, že aj táto výzva a aj takáto podpora pomôže našim regiónom naštartovať život, pretože v regiónoch potrebujeme mať lepšie pracovné miesta, lepšie platené pracovné miesta tak, aby z regiónov ľudia neutekali do zahraničia, ale aby v nich zostávali. Aby v obciach a mestách bol priestor, kam sa ľudia radi vracajú a chcú tam pracovať a žiť,“ uzavrela vicepremiérka.

Ako dodal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Vladimír Ledecký, „kríza veľmi zakývala s rozpočtami samospráv, mali ste možnosť sledovať, že nie všetky samosprávy krízu zvládali, niekde musel aktívne zasiahnuť štát tak, aby sme to so samosprvámi nabudúce mali lepšie, aby to bolo efektívnejšie, preto chceme podporiť rozvoj, aby boli samosprávy do budúcna lepšie pripravené na ďalšiu krízu, ktorá nás skôr či neskôr určite čaká.“ Zároveň uviedol, že v oblasti podpory regionálneho rozvoja je nutné koncentrovať a koordinovať regionálny rozvoj, previazať jednotlivých aktérov, ako aj vybudovať funkčné regionálne organizácie. Takisto je potrebné podporovať znevýhodnené okresy a motivovať samosprávy k efektívnemu a koncepčnému zveľaďovaniu zdrojov.

Výzva je zverejnená na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html.

12:1 Tlačová správa predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Mariána Viskupiča k Správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska.

M. Viskupič: NBS by mohla byt aktívnejšia

Národná banka Slovenska (NBS) by mohla byť aktívnejšia v pomoci slovenskej ekonomike zasiahnutej koronavírusom. Myslí si to predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič.

„Otáľanie NBS v pomoci ekonomike je prekvapivé. Stále máme predsa k dispozícii tzv. makroprudenciálnu politiku. Tá sa snaží cez zvyšovanie a znižovanie kapitálových požiadaviek a cez sprísňovanie a uvoľňovanie úverových štandardov vplývať na trh úverov.

Aktuálne máme však najvyšší tzv. proticyklický vankúš v eurozóne na úrovni 1,5%, ktorý vyslovene zdražuje úverovanie. Riešením by bolo jeho zníženie. Väčšina ostatných krajín eurozóny ho má nastavený na nulovej hodnote. Zmeny by sa však mali udiať aj v prípade úverových štandardov,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič.

9:56 Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 18. mája 2020zákon z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.

18. mája 2020

12:29 Ryanair plánuje z Bratislavy lietať od júla

BRATISLAVA – Dopravca Ryanair plánuje začať prevádzkovať pravidelné lety na bratislavské Letisko M. R. Štefánika, a z neho, od júla 2020. Vyplýva to z oznámení dopravcu zverejneného na jeho webovej stránke a zo zmien v rezervačnom poriadku na Ryanair.com. Lety počas júna dopravca prevádzkovať neplánuje.

(Poznámka – oznámenia môžete nájsť tu):

https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates/articles/BACK-FLYING

Ako dopravca Ryanair avizuje, od júla však plánuje obnoviť len približne 40 % svojich letov v rámci celej európskej siete, aj lety z Bratislavy preto budú redukované.

Cez webovú stránku www.ryanair.com si však už možno zakúpiť letenky s júlovým odletom z Bratislavy do bulharského Burgasu, na Pafos na Cypre, na Korfu, do Solúna (Thessaloniki), Dublinu, Alghera na Sardínii, do španielskej Malagy, na Malorku, do Birminghamu, Edinburghu, Londýna-Stanstedu a Manchesteru, a lety z týchto destinácií do Bratislavy.

Civilné lety musí povoliť Ústredný krízový štáb:

Avšak o tom, kedy budú civilné lety na Slovensko povolené, rozhoduje Ústredný krízový štáb. Rezort dopravy a Dopravný úrad aktualizujú zákaz civilných letov každých 14 dní. Aktuálne platí zákaz civilných letov do 28. mája 2020, pôvodný zákaz letov platný do 14. mája bol predĺžený. O tom, či bude zákaz osobných letov opäť predĺžený po tomto termíne na ďalších 14 dní, rozhodujú uvedené štátne inštitúcie.

Plány dopravcov Wizz Air, flydubai, Pobeda, Cyprus Airways, Air Cairo, Smartwings:

Dopravca Wizz Air má svoje lety z Bratislavy naplánované od 29. mája. Egyptský dopravca Air Cairo plánuje spustiť dva lety týždenne do Hurghady od 2. júna. Dopravca flydubai, ktorý lieta z Bratislavy do Dubaja, plánuje lietať do Dubaja od 5. júna. Aj cyperský dopravca Cyprus Airways má stále naplánované svoje lety z Bratislavy na ostrov Korfu od 6. júna a lety do Larnaky na Cypre a na Rodos od 9. júna.

Realizácia letov však bude závisieť od povolenia civilných letov štátom, od otvorenia hraníc daných štátov aj od otvorenia slovenských hraníc. Letecká spoločnosť Pobeda, ktorá spája Bratislavu s Moskvou, plánuje svoje lety obnoviť od 2. augusta.

Česká letecká spoločnosť Smartwings, ktorá zabezpečuje počas letnej sezóny pravidelné lety do dovolenkových destinácií, upravila svoj letový poriadok s plánom letov od 16. júna do destinácií Antalya, Burgas, Heraklion či Rodos a rovnako v druhej polovici júna k nim plánuje pridať aj lety do destinácií Larnaka, Zakynthos, Katania, Korfu, Lamezia Terme a Palma de Mallorka.

Preventívne opatrenia na letisku po spustení civilných letov:

Očakáva sa, že jednotné preventívne opatrenia pred koronavírusom, ktoré by mali dodržiavať všetky európske letiská, stanoví Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) či európske inštitúcie. Preventívne opatrenia pred spustením civilných letov môže zároveň nariadiť na slovenských letiskách hlavný hygienik či Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Hoci konkrétne opatrenia, ktoré budú musieť byť na slovenských letiskách dodržiavané po spustení civilných letov, ešte nie sú známe, Letisko M. R. Štefánika sa pripravuje na dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení, keďže bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov letiska je našou prioritou.

Predpokladáme, že vstup do budovy letiska pre cestujúcich bude i naďalej možný len s vhodnou ochranou tváre (nosenie rúšok), požadované bude dodržiavanie sociálnych odstupov a aj zamestnanci letiska budú naďalej chránení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Letisková spoločnosť i naďalej dôkladne dezinfikuje priestory budovy letiska, dezinfikuje autobusy prepravujúce cestujúcich, kľučky, madlá a ostatné dotykové plochy, keďže bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov letiska je našou prioritou.

Prevádzkové výsledky letiska od zákazu civilných letov:

MAREC

Zákaz civilných letov, ktorý začal rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR platiť od 13. marca 2020, priniesol v marci pokles vybavených cestujúcich na Letisku M. R. Štefánika o 72 percent. Počas marca 2020 vybavilo letisko v Bratislave len 39 353 cestujúcich, pričom vlani v marci to bolo 140 405 cestujúcich. Výrazne však vzrástol objem prepraveného tovaru, a to až o 44 percent v porovnaní s marcom 2019, na 2 580 ton odbaveného nákladu. V marci sa na letisku uskutočnilo 1 031 letov, o polovicu menej ako počas marca 2019. 

APRÍL

V apríli klesol počet cestujúcich na letisku až o 99 %. V apríli vybavilo letisko len 1 492 cestujúcich (repatriačné lety, súkromné lety), pričom v apríli minulého roka vybavilo 156 234 cestujúcich. Objem prepraveného nákladu stúpol približne o polovicu na 2 655 ton odbaveného nákladu. V apríli sa uskutočnilo len 549 letov (nákladné lety, technické lety a iné), pričom v rovnakom období vlani to bolo 2 121 odletov a príletov.

12:12 M. Klus: „Aktívny prístup k rozvoju európskych spojenectiev je základom pre silné Slovensko v EÚ“

Séria ďalších bilaterálnych telefonických rozhovorov štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martina Klusa v pozícii poradcu predsedu vlády pre európske otázky, ktoré absolvoval koncom uplynulého týždňa, potvrdila záujem novej vlády o rozvoj spojenectiev v strategických otázkach naprieč EÚ. 

„Aktívny prístup k rozvoju európskych spojenectiev je základom pre silné Slovensko v EÚ. Nemusíme mať na všetko rovnaké názory, ale musíme spolu hovoriť a viac sa počúvať. Len tak môžeme Úniu posúvať vpred,“ zdôraznil M. Klus.

S partnermi z Dánska, Rumunska, Lotyšska a Estónska hovoril M. Klus o uvoľňovaní opatrení prijatých na zabránenie šírenia COVID-19, či o podobe budúceho rozpočtu Únie na 7 rokov (viacročný finančný rámec na roky 2021-2027). 

Aktuálne je témou číslo jedna otázka otvárania hraníc, ktorá bezprostredne súvisí s blížiacou sa letnou turistickou sezónou. Partneri sa však v tejto súvislosti dotkli možnej druhej vlny šírenia nákazy na jeseň. „Prevláda nádej, že druhá vlna Európu obíde, ale musíme počítať aj s týmto scenárom a radšej byť pripravení,“ uviedol M. Klus.

Pandémia sa nutne odrazí na podobe budúceho viacročného finančného rámca, aj keď na to ako presne, nemajú všetci partneri rovnaké názory. Je jasné, že Únia sa musí mobilizovať, aby sa dostala z krízy. Podporujú ideu mimoriadneho Nástroja na obnovu (Recovery Instrument), ktorý by mal zásadne zvýšiť možnosti podpory ekonomík. Európska komisia by ho mala predstaviť spolu s návrhom 7-ročného rozpočtu pre post-korona obdobie koncom mája.

Pozornosť partnerov sa v diskusii venovala najmä správnemu nastaveniu nového Nástroja obnovy. „Mal by vytvoriť priestor pre zdravé investície. Pritom sa ale musí brať do úvahy najmä ekonomická kondícia všetkých krajín po kríze a to cez objektívne kritériá ako je prepad HDP, či rast nezamestnanosti,“ uzavrel štátny tajomník M. Klus.

11:55 Smart karanténa zatiaľ v internom testovaní

Od dnešného rána sa na hraniciach SR množia prípady dožadovania sa zo strany občanov  tzv. smart karantény. K uvedenej situácii Úrad vlády SR informuje, že smart karanténa bude spustená až po ukončení interného testovania. Do interného testovania verejnosť nie je zapojená.

Podmienkou celoplošného spustenia smart karantény je úspešné ukončenie interného testovania. Pred celoplošným spustením smart karantény budeme verejnosť informovať

17. mája 2020

16. mája 2020

13:11 Ústne maturity na opravenie priemeru si zvolilo menej ako jedno percento maturantov

Maturanti sa v drvivej väčšine stotožnili s priemernými známkami, ktoré získali za svoje celé štúdium. Vyplýva to z údajov, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo z 599 stredných škôl na Slovensku. Ústnu maturitnú skúšku si podľa zozbieraných dát dobrovoľne zvolilo menej ako jedno percento študentov.

Presne 392 ústnych maturitných skúšok čaká študentov stredných škôl na prelome mája a júna tohto roka. Viac ako 99 percent študentov totiž prijalo známku určenú aritmetickým priemerom na základe výsledkov počas celého štúdia na strednej škole.

„Po prvýkrát máme za sebou novú formu maturity. Možno aj takýmto spôsobom určíme ďalšie smerovanie maturít, kde by jedným z kritérií bola práca žiaka počas celého jeho štúdia,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling.

Internú časť maturitnej skúšky malo tento rok absolvovať 41 017 stredoškolákov. Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si však vyžiadala osobitné opatrenia aj v oblasti vzdelávania. Z dôvodu prevencie a ochrany obyvateľov pred možným šírením vírusu rozhodol minister školstva o novej forme vykonania internej časti maturitných skúšok. Známky z maturitných predmetov určili školy administratívne – aritmetickým priemerom zo známok, ktoré získal žiak počas štúdia na strednej škole. Žiaci mali možnosť známku prijať alebo ju odmietnuť a následne maturovať ústne.

Školy takto vypočítali maturantom 142 489 známok. Priemerná známka, ktorú maturanti získali je dvojka, presnejšie 2,07.

Maturanti, ktorí nesúhlasili s priemernou známkou mohli požiadať školu o vykonanie ústnej maturitnej skúšky – najneskôr do polnoci 15. mája 2020. Na základe údajov ministerstva školstva študenti odmietli takto známku v menej ako jednom percente prípadov – v tradičnej podobe tak prebehne 392 maturitných skúšok. 

Tri štvrtiny z týchto skúšok sa budú konať z anglického jazyka. „Dôvodom môže byť najmä snaha študentov získať vyššiu úroveň z cudzieho jazyka, než na akú boli na škole pripravovaní,“ uviedol Branislav Gröhling. 

Ústna časť maturitných skúšok bude prebiehať v trojtýždňovom období medzi pondelkom 25. mája až sobotou 13. júna 2020. Konkrétne termíny sa môžu v každom vyššom územnom celku líšiť, pretože ich určujú okresné úrady v sídle kraja podľa lokálnych potrieb a špecifík. Presné dátumy úrady zverejnia najneskôr v utorok 19. mája 2020, napríklad na svojom webe a stanovené termíny budú platiť pre všetky stredné školy v ich územnej pôsobnosti.

V rovnakom termíne bude prebiehať  aj 539 ústnych maturitných skúšok študentov, ktorí si zvolili maturitu z dobrovoľného predmetu. Ústne maturitné skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančne. V prípade skúšok v osobnej prítomnosti študentov a členov maturitnej komisie musí škola dodržať hygienické opatrenia určené Úradom verejného zdravotníctva.

15. mája 2020

15:53 Ingrid Brocková na mimoriadnom virtuálnom samite členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dňa 15. mája 2020 zastupovala SR na mimoriadnom virtuálnom samite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). „Vďaka posilneniu prevencie, vzájomnej informovanosti a koordinácie na regionálnej úrovni, máme šancu preklenúť súčasnú krízu rýchlejšie a vyjsť z nej do budúcna silnejší,“ bol jej odkaz partnerom z členských krajín tejto najstaršej európskej regionálnej platformy.

Hlavnou témou stretnutia predstaviteľov vlád krajín strednej a východnej Európy a západného Balkánu, ktoré zorganizovala Čierna Hora, predsedajúca SEI v roku 2020, bola diskusia o riešení sociálno-ekonomických dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na národné ekonomiky i občanov v sedemnástich členských krajinách SEI.

Účastníci zasadnutia si vymenili informácie o prijatých opatreniach vo svojich krajinách a zároveň hľadali synergie v postupoch pri odstraňovaní následkov pandémie, vrátane postupného oživovania ekonomiky celého regiónu SEI. Štátna tajomníčka Ingrid Brocková vo svojom vystúpení okrem iného uviedla príklady angažovania Slovenska v pomoci najviac postihnutým oblastiam či už formou finančnej a materiálnej pomoci, alebo príspevkami do medzinárodných organizácií, vrátane podpory vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zdôraznila pritom dôležitosť zotrvania na princípoch vzájomnej pomoci a rešpektu nielen v rámci členstva v inštitúciách ako je Európska únia či SEI, ale i voči ďalším krajinám, ktoré boli rovnako touto pandémiou zasiahnuté.

Stredoeurópska iniciatíva je regionálne združenie pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu, ktorej cieľom je podporovať proces transformácie a európskej integrácie. V roku 2019 oslávila SEI 30. výročie svojho založenia. Členmi je 17 štátov, z toho 9 členov EÚ a ďalej krajín západného Balkánu a Východného partnerstva.

Na záver samitu bolo prijaté spoločné vyhlásenie predsedov vlád akcentujúce princíp solidarity a spolupráce členských krajín SEI pri riešení následkov krízy ochorenia COVID-19.

14:36 Zastupiteľstvo dnes odobrilo zmenu VZN v súvislosti s vyberaním poplatkov za internáty

V poradí 18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa z dôvodu ochrany zdravia pred pandémiou koronavírusu konalo prostredníctvom videokonferencie, ktorú povoľuje aj schválená legislatíva.

Krajskí poslanci rokovali o 18. bodoch, medzi ktorými bol aj návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v župných stredných školách a školských zariadeniach. Zmena bola nevyhnutná kvôli pozastaveniu poplatkov za ubytovanie na 16 internátoch. Kraj výber poplatkov od žiakov pozastavil od 16. 3. 2020.

Diskutovalo sa aj o opatreniach, ktoré KSK doposiaľ realizoval v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy COVID – 19. „K opatreniam sme pristúpili ešte začiatkom marca, kedy sme ako jeden z prvých krajov iniciatívne a v predstihu zavreli naše stredné školy. Od 27. apríla sme pristúpili k testovaniu zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb, a to PCR testami, ktoré sme zakúpili svojpomocne. Výsledok už pozná 1 030 zamestnancov, všetci majú negatívny test na COVID-19. Okrem toho reagujeme aj na uvoľňovanie vládnych opatrení. Od 18. mája dôjde k zmene cestovného poriadku prímestských autobusov, platiť bude prázdninový režim. V tento deň sa tiež otvoria brány župných knižníc a 19. mája otvoríme múzeá a galérie,“ informoval košický župan Rastislav Trnka.

V súvislosti so zavedením efektívnejšej správy kultúrnych organizácií KSK, ktorých je 23, poslanci  diskutovali aj o racionalizačných opatreniach v týchto zariadeniach. Pristúpiť by sa malo k transformácií rozpočtových organizácií na príspevkové.

„Racionalizácia z nášho pohľadu prispeje k vyššej flexibilite aj väčšej zodpovednosti v hospodárení v kultúrnych organizáciách. Okrem toho, zmeny sa budú realizovať aj v sieti kultúrnych zariadení, čím nechceme ich služby redukovať, len zmeniť spôsob ich zabezpečenia,“ informoval Trnka.

Navrhované zmeny v sieti kultúrnych organizácií sa týkajú Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, Kultúrneho centra Abova, Hvezdárne v Michalovciach, Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach, Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi a Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. Po novom by mali vzniknúť tri centrá, ktoré budú kultúrne zariadenia združovať do Centra kultúry Košického kraja, Zemplínskeho kultúrneho centra a Spišského kultúrneho centra.

Košický župan informoval aj o Programe obnovy krajiny KSK a aktivitách v rámci Akčného plánu za rok 2019. Okrem realizácie rôznych odborných seminárov, analýz a dokumentov, vzniklo v spolupráci so strednými školami v kraji päť dažďových záhrad. Rozpočet KSK na rok 2019 bol v tejto oblasti vyčíslený na 100 000 eur. V tomto roku je v pláne realizácia vodozádržných opatrení, pripravuje sa tiež konferencia s odborníkmi na túto tému a kraj začne aj s výstavbou vegetačných striech na budovách SOŠ technickej v Michalovciach a Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.

13:57 Sociálna poisťovňa doteraz rekordne vybavila vyše 580 tisíc nemocenských dávok, marcové dávky vysporiadala v zákonnom termíne

Ku dnešnému dňu Sociálna poisťovňa vyplatila od začiatku koronakrízy (za obdobie marca a apríla 2020) až 580 673 nemocenských dávok (ošetrovné a PN-ky). Z toho 364 tisíc pripadá na marcové obdobie, z ktorého priebežne pre chýbajúce čestné vyhlásenia alebo pre rozpory v žiadostiach došetruje asi 7 tisíc prípadov.  Vyše 216 tisíc žiadostí bolo spracovaných a vyplatených už za aprílové obdobie.

Všetky uvedené prípady, s výnimkou tých, ktoré je treba osobitne došetrovať – nie z viny Sociálnej poisťovne – boli vyplatené v zákonnom dvojmesačnom termíne. Sociálna poisťovňa si tak plní svoje zákonné povinnosti a dávky vypláca včas.

V bežných mesiacoch vypláca Sociálna poisťovňa cca 170 tisíc nemocenských dávok, takže počty uvedené za obdobie koronakrízy sú historické rekordy, ktoré pracovníci Sociálnej poisťovne zvládli v zákonných termínoch vybaviť aj napriek vlastnému personálnemu oslabeniu. Stalo sa tak vďaka práci cez víkendy, sviatky a predlženým zmenám. Asi 25% pracovníkov Sociálnej poisťovne, takisto ako v iných inštitúciách, čerpá OČR a PN. Aj touto cestou Sociálna poisťovňa  odmieta vyjadrenia časti politikov, že sabotuje výplatu dávok, alebo že z jej viny mešká štátna pomoc, s ktorou nemá nič spoločné a realizujú ju iné inštitúcie a rezorty.

Zároveň sa vedenie Sociálnej poisťovne chce poďakovať svojim zamestnancom za enormné úsilie pri riešení dávok , ktoré pramenilo nielen z „chápania“ nepriaznivej situácie žiadateľov, ale súčasne aj zo snahy zabezpečiť a udržať dobré meno Sociálnej poisťovne vo verejnosti.

Okrem došetrovania nekompletných žiadostí za marec sa už pracovníci Sociálnej poisťovne, popri bežnej agende, sústreďujú na očakávaný veľký nárast žiadostí o aprílové nemocenské dávky, predĺžené dávky v nezamestnanosti, ale aj na prijímanie čestných vyhlásení na odklad a odpustenie sociálnych odvodov.

11:02 Sociálna poisťovňa v riadnom termíne vyplatila „pandemické“  dávky v nezamestnanosti za predĺžené obdobie

Sociálna poisťovňa spracovala a vyplatila v riadnom výplatnom termíne (k 15. máju 2020) 5 772 dávok v nezamestnanosti týkajúcich sa predĺženého podporného obdobia. Sú to dávky vyplatené mimo bežných dávok v nezamestnanosti.Sociálna poisťovňa zaslala 99,7 % dávok za predĺžené obdobie (z celkového počtu 5 791), čiže vyplatené sú všetky dávky, pri ktorých bol nárok jednoznačný. 

Sociálna poisťovňa „krízové“ dávky v nezamestnanosti vyplatila tým poistencom, ktorým šesťmesačné podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo v období od 12. marca do 30. apríla 2020. Ide o dávky za prvé predĺžené obdobie. Počet vyplatených dávok ešte nemusí byť konečný, pretože sa môžu vyskytnúť prípady, keď si poistenci nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnia spätne (napr. v najbližších dňoch) a bude sa ich týkať aj výplata dávky za predĺžené obdobie. Sociálna poisťovňa aj takéto prípady vyplatí ešte tento mesiac. Ďalším poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie počas krízovej situácie v máji, Sociálna poisťovňa vyplatí dávku v júni.

Sociálna poisťovňa predlžuje podporné obdobie automaticky bez potreby podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia. Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla 2020, tzn. od účinnosti tohto zákona.

Napríklad, ak poistencovi podporné obdobie uplynulo 20. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020. V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesťmesačného podporného obdobia. Napríklad, ak poistencovi podporné obdobie uplynulo 3. mája 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. mája 2020 do 3. júna 2020.

9:38 Sociálna poisťovňa sa dôrazne ohradzuje: nemá so štátnou pomocou nič spoločné!

Vypláca dávky a odpúšťa poistné, čo stíha v zákonných termínoch

Sociálna poisťovňa sa dôrazne ohradzuje voči opakujúcim sa tvrdeniam viacerých médií i politikov, že je v súvislosti s koronakrízou zodpovedná za „meškanie“ štátnej pomoci podnikateľom a občanov. Nie je to pravda – Sociálna poisťovňa túto oblasť vôbec nemá v náplni svojej činnosti. Niektorí politici a  novinári však opakovane túto tému zjednodušujú a podsúvajú verejnosti názor, že prúdenie finančnej pomoci štátu pre podnikateľov a občanov mešká kvôli neschopnosti Sociálnej poisťovne a jej vedenia.  Za prijímanie a vybavovanie žiadostí o priamu finančnú pomoc štátu počas koronakrízy pre podnikateľov a občanov (SZČO) zodpovedajú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú súčasťou štátnej správy, resp. ďalšia finančná pomoc štátu pre podnikateľov (prostredníctvom úverov) spadá do kompetencie ministerstva hospodárstva a príslušných bánk a finančných inštitúcií.

Informácie o štátnej pomoci, ktorú počas koronakrízy poskytujú úrady práce, sú prístupné na webovej stránke ústredia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tu: https://www.upsvr.gov.sk/. Ďalšie postupy a rady verejnosti sú zverejnené aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí SR a rodiny tu: https://www.employment.gov.sk/sk/.

Sociálna poisťovňa aj v súčasnej mimoriadnej situácii na základe opakovaných noviel zákona o sociálnom poistení vypláca nemocenské dávky, konkrétne ide o tzv. pandemické nemocenské dávky pri práceneschopnosti (PN) a dávku pandemické ošetrovné (ošetrovanie člena rodiny – OČR) z dôvodu uzavretia predškolských a školských zariadení. Tak isto vypláca v predĺženom období dávky v nezamestnanosti. Sociálnej poisťovni môžu tiež  SZČO adresovať čestné vyhlásenia, na základe ktorých sa im za marec 2020 mohli odložiť povinnosti pri platení poisteného a za apríl ide o odpustenie platenia poistného.

Všetky tieto povinnosti voči poistencom si Sociálna poisťovňa plní včas – v zákonom stanovenej lehote a nie je dôvod na jej kritiku.

Sociálna poisťovňa preto žiada médiá i politikov, aby rozlišovali zodpovednosť jednotlivých inštitúcií pri poskytovaní dávok. 

Neodborné vyjadrenia majú za následok zneistenú verejnosť, ktorá jednotlivé úrady zahlcuje často zbytočnými žiadosťami, telefonickými či mailovým žiadosťami o dávky, ktoré im nepatria do právomocí na vybavovanie a zaťažujú tak zamestnancov v súčasnej náročnej situácii odpoveďami na zbytočné podnety. Okrem toho nevyznievajú vhodne voči zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorí historicky rekordné množstva žiadosti stíhajú vybavovať za cenu pracovných víkendov a štátnych sviatkov, ako aj každodenných predĺžených zmien, pričom takisto ako iné podniky a inštitúcie sú oslabení OČR-kami a PN-kami.

9:26 Tlačová konferencia: 100 tisíc slovenských testov na koronavírus sa stalo realitou

Dnes, v piatok 15. mája 2020 o 10.30 h v press centre Úradu vlády SR v Bratislave sa uskutoční tlačová konferencia. Téma: 100 tisíc slovenských testov na koronavírus sa stalo realitou – úspech slovenských vedcov a inovatívnych firiem.

Účastníci: predseda vlády SR Igor Matovič, člen permanentného krízového štábu Robert Mistrík, hlavný hygienik SR Ján Mikas, predstavitelia Biomedicínskeho centra SAV Silvia  Pastoreková,  Juraj Kopáček, Boris Klempa, Juraj Koči, predstaviteľ Vedeckého parku UK Tomáš Szemeš.

8:45 Repatriačný let SR z Tuniska ako ďalšie významné gesto spolupatričnosti a solidarity v rámci EÚ

Náročné prípravy repatriácie občanov Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie z Tunisu vyvrcholili včera, 14. mája 2020, príletom lietadla leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR na letisko v Bratislave. Operáciu naplánovalo a zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Káhire v spolupráci s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR a Delegáciou EÚ v Tunise.

Z Tunisu bolo na Slovensko repatriovaných celkovo 5 slovenských občanov a 11 občanov a rezidentov členských štátov EÚ, pričom do svojej domoviny sa zároveň vrátili 3 Tunisania.

Repatriácia z Tunisu bola spolufinancovaná zo spoločných európskych zdrojov za použitia Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý umožňuje členským štátom EÚ čerpať spoločné európske finančné prostriedky v prípade mimoriadnych udalostí. Od počiatku vypuknutia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 išlo o druhú úspešnú aktiváciu tohto mechanizmu.

Uskutočnenie letu z Tunisu je ďalším pozitívnym príkladom úzkej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v koordinovanom prístupe k repatriáciám občanov EÚ. Slovenská republika tak opäť potvrdila zodpovedný a aktívny prístup k hľadaniu spoločných európskych riešení v snahe pomôcť občanom EÚ prekonať následky krízových situácii.

14. mája 2020

11:00

Povolenie všeobecnej výnimky
– Tlačová správa

Prezídium Policajného zboru

povoľuje

všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na

17. mája, 24. mája a 31. mája 2020.

 Cieľom povolenia tejto výnimky je zníženie koncentrácie vodičov nákladných vozidiel na odpočívadlách, či odstavných plochách a zabezpečiť plynulý tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky.

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Podľa zákona o cestnej premávke platí, že na  diaľnici,  rýchlostnej  ceste  a  na  ceste  I.  triedy  je  zakázaná  jazda  motorovým  vozidlám  s  najväčšou  prípustnou  celkovou  hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín (a aj v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín).

Povolením tejto výnimky tak môžu nákladné vozidlá prevážať tovar cez naše územie najbližšie tri nedele.

10:45 Dôchodca môže počas krízy požiadať o zasielanie dôchodku na účet inej osoby

Počas korona-krízy môže dôchodca požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu zasielala dôchodok na účet inej osoby. Sociálna poisťovňa tak vychádza v ústrety najmä tým dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ale v súčasnej situácii nenavštevujú poštu a chcú, aby im Sociálna poisťovňa dôchodok zasielala napr. na účet rodinného príslušníka.  Ak sa dôchodca takto rozhodne, mal by počítať s tým, že vzhľadom na technologické postupy zabezpečenia výplaty dôchodkov na bankový účet môže dôjsť k prerušeniu plynulej mesačnej výplaty dôchodku.

V záujme zjednodušenia procesu a urýchlenia vybavenia žiadosti Sociálna poisťovňa na tento účel pripravila tlačivo, ktoré je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie. Treba dbať na správne vyplnenie identifikačných údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním dôchodku na svoj účet súhlasiť. Dôchodca môže žiadosť do Sociálnej poisťovne zaslať poštou, elektronicky cez elektronickú schránku či e-mail (E-mailové adresy pobočiek), alebo ju odovzdať do osobitnej schránky v pobočke Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky).   

Sociálna poisťovňa si následne telefonicky overí súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne ďalšie potrebné údaje.

Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa môže dôchodok na účet inej osoby v banke poukazovať len počas krízovej situácie. Po ukončení krízovej situácie, ak dôchodca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, bude dôchodok vyplatený doterajším spôsobom, teda v hotovosti na pošte.

8:30 Pandemický pavilón zatvorili, vrátili sa doň urológovia

foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Žilinská nemocnica ukončila činnosť pandemického pavilónu dočasne zriadeného v pavilóne urológie pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. Na základe zlepšenia epidemiologickej situácie nemocnica čiastočne upravila niektoré z preventívnych obmedzení, aby kapacitne uvoľnila rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre jej pacientov.

Po mesiaci fungovania tzv. červenej zóny COVID-19 sa do dôkladne vydenzifikovaného pavilónu opätovne vrátila lôžková i ambulantná časť oddelenia urológie (pôvodne presťahovaného v priestoroch ortopédie a chirurgie).

Pandemický pavilón otvorila Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6. 4. 2020 pre pacientov oddelenia vnútorného lekárstva s príznakmi ochorenia COVID-19. Prvého podozrivého pacienta tu hospitalizovali už dva dni po otvorení, posledného o necelý mesiac neskôr – 5. 5. 2020. Celkovo 44 hospitalizovaných pacientov postupne absolvovalo v červenom pavilóne test na ochorenie COVID-19, všetci s negatívnym výsledkom. „Ku každému pacientovi však musel personál do výsledku testu pristupovať ako k potenciálne infekčnému, čiže museli byť dodržané všetky prísne hygienicko-epidemiologické nariadenia, zamestnanci prechádzali špecifickými filtrami a lekársku i ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečovali výhradne v ochranných oblekoch,“ priblížil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik.

Podľa jeho slov sa pri pandemických lôžkach vystriedalo 61 zamestnancov. „V Žiline bolo v minulosti zrušené infekčné a pľúcne oddelenie, pre pandemický pavilón sme preto museli vytvoriť úplne nový samostatný tím ľudí zložený z pracovníkov z viacerých oddelení. Každý deň sa tu striedali lekári, sestry, sanitári, upratovačky. Úprimne im ďakujeme za ich prácu, nasadenie a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri otvorení a následnom zatvorení pandemického pavilónu,“ uviedol I. Bízik, podľa ktorého červenú zónu dokážu v prípade výrazného zhoršenia epidemiologickej situácie opätovne znovuotvoriť v priebehu pár dní.

foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

V nemocnici platí naďalej núdzový stav vyhlásený Vládou Slovenskej republiky, pri vstupoch prebieha kontrola pacientov a zdravotná starostlivosť je poskytovaná v súlade s usmerneniami hlavného hygienika SR.

„Realizujeme aj plánované operácie, výkony a vyšetrenia, no je potrebné si uvedomiť, že tento stav v žiadnom prípade nemôžeme nazývať „bežný chod oddelení“. Musíme dodržiavať prísny hygienicko-epidemiologický režim so všetkými jeho obmedzeniami, takže denne nedokážeme ošetriť alebo odoperovať taký istý počet pacientov ako pred pol rokom. Sme tiež oslabení personálne, časť zamestnancov čerpá OČR z dôvodu zatvorenia škôl a škôlok, platí núdzový stav, riziko tu stále je, preto prioritou musí ostať ochrana pacientov i zamestnancov,“ vysvetlil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek s tým, že oddelenia robia, čo je v ich kapacitách, pôvodne objednaných pacientov oslovujú telefonicky a manažujú priamo podľa ich individuálnych potrieb a zdravotného stavu.

„Je úplne prirodzené, že urgentné stavy mali a vždy budú mať prednosť, to musíme akceptovať, no venujeme sa každému pacientovi, ktorý to potrebuje. Pri neakútnych stavoch je potrebné sa vopred telefonicky obrátiť na konkrétnu ambulanciu, ktorá zabezpečí manažment vyšetrenia podľa zdravotného stavu a dostupnej kapacity,“ uzavrel I. Stalmašek.

13. mája 2020

20:09 Videokonferencia šerpov S3 a Francúzska

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus 13. mája 2020 diskutoval s partnermi z Českej republiky a Rakúska za účasti štátnej tajomníčky rezortu diplomacie Francúzskej republiky.

Rokovanie s Milenou Hrdinkovou, štátnou tajomníčkou Úradu vlády Českej republiky pre európske záležitosti, Karoline Edtstadler, spolkovou ministerkou Rakúskej republiky pre EÚ a Amélie de Montchalin, štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti pri ministrovi pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky bolo jedným z hlavných podujatí aktuálneho slovenského líderstva v rámci rozšíreného formátu trilaterálnej platformy.

Štátny tajomník M. Klus vyzdvihol výhody, ktoré umožňuje diskusia o európskych otázkach aj v menších formátoch. Zároveň dodal, že „je mimoriadne užitočné viesť pragmatický dialóg v tomto formáte aj s ostatnými európskymi partnermi vo všetkých oblastiach, v ktorých to má zmysel, najmä pokiaľ ide o otázky európskej politiky, čo umožňuje priniesť náležité stimuly aj do európskej strategickej reflexie.“

Výsledkom videokonferencie bola plodná diskusia o aktuálnych otázkach agendy EÚ ako je exit stratégia, budúci rozpočet EÚ, Konferencia o budúcnosti Európy, západný Balkán, vzťahy so Spojeným kráľovstvom a právny štát, ktorá umožnila lepšie porozumieť, v ktorých oblastiach je možné dosiahnuť konštruktívne výsledky spolupráce.

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19 sa partneri zhodli, že v súčasnom štádiu, kedy mnohé krajiny už začali s uvoľňovaním opatrení v závislosti od ich epidemiologickej situácie,  je dôležitá najmä koordinácia otvárania vnútorných hraníc. Zároveň vyzdvihli význam spoločných usmernení pre sektor turizmu s ohľadom na blížiacu sa letnú turistickú sezónu.

Netreba prízvukovať, že pandémia COVID-19 sa neprejaví iba v diskusiách o spoločnej exit stratégii, ale ovplyvní aj smerovanie mnohých európskych politík. Aj v tomto kontexte prebiehala diskusia o viacročnom finančnom rámci a Programe na obnovu Únie. Partneri si vymenili názory na možný objem zdrojov budúceho rozpočtu EÚ a využívanie nových zdrojov, ako aj implementáciu Fondu obnovy.

Konferencia o budúcnosti Európy bude príležitosťou hľadať odpovede na otázky ako môže EÚ fungovať efektívnejšie a demokratickejšie. Partneri prezentovali svoje očakávania od pripravovanej Konferencie, ako aj svoje predstavy o tom ako vidia budúcnosť EÚ. Zhodli sa, že zdravotná starostlivosť a naša reakcia na krízu v oblasti verejného zdravia a samotné krízové riadenie sa nevyhnutne premietnu aj do diskusií o budúcom fungovaní EÚ.

Podľa M. Klusa „kríza, ktorej momentálne Európa čelí je opäť príležitosťou analyzovať čo v EÚ funguje a čo je potrebné zmeniť. Do istej miery pôjde o diagnostiku aktuálneho stavu Únie – či EÚ vyhovuje potrebám občanov a jej členským štátom. Akákoľvek reforma Únie, ale nemôže byt diktovaná od stola, a preto bude potrebná otvorená, inkluzívna, transparentná diskusia s občanmi.“

Partneri sa ďalej venovali aj výsledkom summitu EÚ s partnermi západného Balkánu, ktorý sa uskutočnil 6. mája 2020. M. Klus v tejto súvislosti zdôraznil najmä pokračujúcu podporu Slovenska pre integračné ambície regiónu a reformné úsilie jeho jednotlivých krajín. „V súčasnej situácii stretnutie opätovne potvrdilo do akej miery sú EÚ a západný Balkán prepojené. Región je v našom bezprostrednom susedstve, čo z neho robí nášho prirodzeného partnera pri riešení akejkoľvek globálnej krízy, ktorá ovplyvňuje náš kontinent. Značná pomoc, ktorú oznámila Európska komisia, a takmer úplná prítomnosť vedúcich predstaviteľov potvrdila náš záujem o tento región, a to že nám záleží na jeho budúcnosti.“

V otázke rokovaní so Spojeným kráľovstvom všetci zúčastnení vyjadrili podporu pre zachovanie jednoty členských štátov EÚ a snahu o dosiahnutie čo najužších vzťahov s naším partnerom. Zároveň partneri vyjadrili odhodlanie konštruktívne a objektívne sa zapojiť do diskusie v rámci mechanizmu na ochranu právneho štátu, ktorý Európska komisia spustila tento rok.

17:47 Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Slovenskej republike záleží na tom, aby svet zvládol pandémiu a sme pripravení prispieť k tomuto kolektívnemu úsiliu

Potvrdila to štátna tajomníčka Ingrid Brocková počas prvého telefonického rozhovoru s komisárkou Európskej komisie pre medzinárodné partnerstvá Juttou Urpilainen dnes 13. mája 2020. Partnerky sa zhodli na tom, že v aktuálnej krízovej situácii musí Európska únia preukázať náležité vodcovstvo, solidaritu a dôveryhodnosť. Štátna tajomníčka ocenila doterajšie kroky Európskej komisie v koordinácii pomoci EÚ pre partnerské krajiny a vyzdvihla jednotný koordinovaný prístup členských štátov, tzv. Team Europe.

 „Vírus nepozná hranice a v dnešnom prepojenom svete sa pred ním nedá hermeticky uzavrieť. Dopady pandémie pociťujeme všetci, o to viac najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a krajiny bez adekvátne fungujúcich zdravotných systémov či hospodárskej výkonnosti. Preto musí byť naša pomoc rýchla, adresná a musí vychádzať z reálnych potrieb najviac postihnutých krajín,“ konštatovala štátna tajomníčka.

Štátna tajomníčka I. Brocková tiež potvrdila pripravenosť Slovenska podieľať sa na pomoci EÚ pre partnerské krajiny a zdieľať svoje skúsenosti a poznatky s bojom s COVID-19 aj s ostatnými krajinami. „Slovenská republika presmerovala dostupné financie určené na rozvojovú spoluprácu do pomoci partnerským krajinám v ich boji proti novému koronavírusu. Poskytli sme tiež materiálnu pomoc Taliansku a finančné príspevky viacerým medzinárodným organizáciám, vrátane príspevku tri štvrte milióna eur na vývoj liečebných metód a vakcíny.“

S komisárkou J. Urpilainen diskutovali aj o budúcom viacročnom rozpočte EÚ a prebiehajúcich rokovaniach o novej dohode EÚ s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria. V tejto súvislosti štátna tajomníčka ocenila angažovanosť komisárky v doterajších negociáciách a zaujímala sa o pokrok v jednotlivých otvorených otázkach.

Štátna tajomníčka informovala komisárku aj o prioritách v oblasti rozvojovej spolupráce obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády, vrátane ambícií zvyšovať prostriedky na rozvojovú pomoc v súlade s medzinárodnými záväzkami SR, intenzívnejšieho zapojenia súkromného sektora do podpory udržateľného rozvoja a pokračujúcej úzkej spolupráce s mimovládnym sektorom.

Štátna tajomníčka tiež využila túto príležitosť a pozvala komisárku na návštevu Slovenska, keď to situácia umožní.

17:44 Jednota EÚ je kľúčová v ďalších rokovaniach so Spojeným kráľovstvom

Minister zahraničných veci a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dnes (13. mája) telefonoval s hlavným vyjednávačom Európskej únie (EÚ) pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michelom Barnierom. Hlavnou témou rozhovoru bol aktuálny stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom. „EÚ je v kľúčových momentoch jednotná, čo sa nám osvedčilo aj počas rokovaní o vystúpení. Stále je ale dosť času na dobrú dohodu. V tejto fáze nie je žiadny dôvod začať uvažovať o odchode Spojeného kráľovstva bez dohody,” uviedol šéf slovenskej diplomacie. „Z nášho pohľadu sú prioritami v rokovaniach o budúcich vzťahoch najmä obchod s produktami v oblasti automobilového, elektronického, chemického priemyslu a poľnohospodárstva, ako aj letecká a cestná doprava. Nemenej dôležitými prioritami sú s ohľadom na početnú slovenskú komunitu otázky koordinácie sociálneho zabezpečenia a súdnej spolupráce v rodinných veciach,” zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

17:40 I. Korčok na stretnutí s veľvyslancami akreditovanými pre SR o svojej vízii pre slovenskú diplomaciu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčok sa v stredu 13. mája 2020 po prvýkrát vo funkcii stretol s vedúcimi zastupiteľských úradov členských krajín Európskej únie akreditovanými pre Slovenskú republiku. Veľvyslancom predstavil ciele programového vyhlásenia vlády SR týkajúce sa zahraničnej a európskej politiky a načrtol svoju víziu pre ich napĺňanie. „Témou diskusie boli aktuálne otázky, ako napríklad rokovania o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom alebo program obnovy európskeho hospodárstva,” poznamenal šéf slovenskej diplomacie.

„Slovenská republika má jasnú európsku a transatlantickú orientáciu a podporujeme multilateralizmus. Minulá dekáda bola plná výziev a súčasná pandémia nového koronavírusu je ďalšou z nich. Každá kríza odkrýva aj nové možnosti,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. Priestor na zlepšenie akcieschopnosti Európskej únie v boji proti interným a externým krízam vidí minister I. Korčok v otvorenej diskusii, ktorej súčasťou má byť aj Konferencia o budúcnosti Európy. Veľvyslancov tiež informoval o pláne zefektívniť koordináciu európskych politík na vnútroštátnej úrovni zlepšením systému spolupráce medzi rezortami, ale aj s Výborom Národnej rady SR pre európske záležitosti.

Rokovania o pláne obnovy európskeho hospodárstva po kríze vyvolanej pandémiou nového koronavírusu budú podľa ministra I. Korčoka mimoriadne náročné. „Slovenská republika podporuje celoeurópske riešenie založené na spoločnej zodpovednosti a solidarite, ktoré bude adekvátne adresovať potreby hospodárstiev všetkých členských štátov. Európska zelená dohoda a digitálna agenda však zostávajú piliermi našej stratégie pre dlhodobý rast a modernizáciu krajiny,“ skonštatoval I. Korčok.

17:21 Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch od roku 2020

·       EÚ dodala Slovensku ochranné rúška

·       Slovák na GR Eurostatu

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný  ruch

Európska komisia dnes predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom balíka je pomôcť cestovnému ruchu EÚ, aby sa pozviechal z pandémie, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou destináciou pre turistov.  EK chce zároveň ponúknuť ľuďom možnosť, aby si zaslúžene odpočinuli a užili čerstvý vzduch. Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a rodinami, či už vo vlastnej krajine EÚ alebo v zahraničí, a pritom byť chránení všetkými potrebnými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami.

Balík Komisie týkajúci sa cestovného ruchu a dopravy zahŕňa:

·       Celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie,

·       Spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ,

·       Rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu,

·       Odporúčanie s cieľom zatraktívniť cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti,

·       Kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Komisia sa snaží umožniť turistom a cestujúcim, aby mohli znova, bezpečne a s dôverou cestovať, pomocou opatrení sa snaží zaistiť:

·       bezpečnú obnovu voľného pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach

·       obnovu dopravných služieb v celej EÚ tak, aby bolo zároveň chránené zdravie pracovníkov v doprave a cestujúcich

·       bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu

·       zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov

·       zatraktívnenie poukazov pre spotrebiteľov

Komisia sa zameriava aj na podporu podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe tak, že:

·       zabezpečí likviditu pre podniky v oblasti cestovného, najmä MSP

·       zachová pracovné miesta poskytnutím finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd EUR

·       prepojí občanov s miestnou ponukou cestovného ruchu, podpora miestnych atrakcií a cestovného ruchu a Európa ako bezpečná turistická destinácia

V prílohe nájdete infografiky v slovenskom jazyku a viac informácií tu:

Tlačová správa

Otázky a odpovede týkajúce sa balíka cestovného ruchu

Otázky a odpovede týkajúce sa sledovania aplikácií

Factsheet: EÚ pomáha reštartovať európsky cestovný ruch

Factsheet: Cestovanie a cestovný ruch v Európe: Praktické rady pre cestujúcich a spoločnosti

Doprava a cestový ruch od roku 2020

Oznámenie o postupnom a koordinovanom prístupe k voľnému pohybu

Oznámenie: Usmernenia o doprave a prepojení

Oznámenie: Usmernenia o službách cestovného ruchu a pohostinských zariadeniach

Odporúčanie na poukážky

EÚ dodala Slovensku ochranné rúška

Vďaka spoločnému úsiliu Ministerstva zdravotníctva SR, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Európskej komisie boli včera na Slovensko bezplatne dodané ochranné rúška v počte 54 000 kusov. Budú slúžiť na ochranu zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich v prvej línii starostlivosť pacientom bojujúcim s ochorením COVID-19. Táto najnovšia dodávka rúšok od Európskej únie je súčasťou novej objednávky 10 miliónov rúšok, ktoré zakúpila Komisia prostredníctvom nástroja núdzovej podpory s cieľom poskytnúť priamu podporu členským štátom a zmierniť tak bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s uvoľňovaním mimoriadnych opatrení a fázou oživenia.

Viac informácií

Zastúpenie EK

F. Bernadič na GR Eurostat

Európska komisia menovala Františka Bernadiča za riaditeľa „Makroekonomickej štatistiky“ na Generálnom riaditeľstve Eurostat (ESTAT). Bernadič je od roku 2007 viceprezidentom Štatistického úradu Slovenskej republiky. V minulosti, zastával početné pozície v oblasti štatistiky, tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

COVID-19: doteraz podniknuté kroky zo strany EK:

Ø  Všetky opatrenia EK – podľa oblastí

Ø  Časový prehľad opatreni EK v reakcii na koronakrízu

Ø  Súhrn EUinfo o COVID-19 na jednom mieste

Ø  Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19

Odkazy na ďalšie užitočné zdroje:             

Ø  Tlačový kútik EK – všetky tlačové materiály  a informácie na jednom mieste

Ø  Audiovizuálny servis EK – obrazový  materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne.

Ø  www.vasaeuropa.eu – praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov

Ø  www.euromyty.skwww.euvsdisinfo.eu – vyvraciame nepravdivé správy

15:01 Vyhlásenie ANS, 13.5.2020

ANS upozorňuje na potrebu bezodkladného riešenia dofinancovania verejného zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne avizovali, že ak systém nebude dofinancovaný, prostriedky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti budú môcť nemocniciam zabezpečiť len do konca mája. V prípade nedofinancovania zdravotníctva hrozí, že nemocnice združené v ANS nebudú mať po 15.6.2020 prostriedky na vyplatenie miezd svojich zamestnancov a nebudú schopné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnej miere. ANS nepokladá za šťastné, aby dôsledky pandémie niesli zdravotníci, ktorí stoja v prvej línii boja s koronavírusom.  

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 76 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 26 700 zamestnancov.)

14:32 Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

                                                                                                          Číslo: OLP/3991/2020

            Bratislava 13.05.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré sa na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 11.05.2020

                                                    dopĺňa nasledovne:

 1. Bod „A“ sa dopĺňa nasledovnými bodmi:
 2. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
 3. zariadení školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,
 1. Bod „C“ sa dopĺňa nasledovne:

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,
 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),
 • obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
 • zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,
 • uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

Ad I/ pre seniorov:

 1. Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania oznámi miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov.
 2. Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:

 • relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň  nejde do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti  s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);
 • pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený;
 • preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;
 • upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke;
 • rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:
 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou;
 • nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí;
 • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov;
 • nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí;
 • v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby;
 • spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru;
 • spôsob prípravy pokrmov – prísne dodržiavanie zásad systému HACCP – základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;
 • spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy:
 • spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov
 • spôsob balenia stravy pre rozvoz
 • balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov;
 • spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;
 • zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania;

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý musí obsahovať:

 1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).
 2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu – telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, aby vždy bola jedna zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v prevádzke.
 3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo vzájomnom kontakte).

Ad II/ pre deti:

 1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené v bode I. vrátane vypracovania prevádzkového poriadku.
 2. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných hygienických podmienok:

 • vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
 • dodržiavanie 2 m odstupov
 • rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk.
 • personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice
 1. V bode F sa vypúšťa „bod 4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,“.

O d ô v o d n e n i e

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, v záujme predchádzania negatívneho dopadu na psychosomatické zdravie ich klientov. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožnil za dodržania všeobecných protiepidemických opatrení uvedených v písmene C) opatrenia činnosť rehabilitačných stredísk.Úrad verejného zdravotníctva SR umožnil podávanie suchej stravy alebo teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre všetky deti. Dôvodom pre poskytovanie suchej stravy alebo teplého jedla všetkým deťom je princíp spravodlivého poskytovania stravy deťom všetkých sociálnych skupín v období mimoriadnej epidemiologickej situácie. Podpora konzumácie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov je strategickým momentom a plne v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, pokiaľ ide o populačnú skupinu detí a mládeže. V rámci zjednodušenia distribúcie ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, suchej stravy alebo teplého jedla pre deti, bude táto organizovaná prostredníctvom výdajných okienok cestou školských stravovacích zariadení prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov. Vzhľadom na to, že stravu budú preberať dospelé osoby a nie deti, je zaručená epidemiologická bezpečnosť a vylúči sa zhromažďovanie detí.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

9:54 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podporuje Q-Vent – jedinečný produkt Made in Slovakia

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 12. mája 2020 stretla s tímom mladých vedcov projektu Q-Vent s cieľom podpory rozvoja ich projektu a pomoci krajinám zasiahnutým pandémiou nového koronavírusu.

Start up Q-Vent je skupina inovátorov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým sa vďaka kreativite a entuziazmu v extrémne krátkom čase podarilo vyvinúť celosvetovo unikátnu alternatívu pľúcnej ventilácie, základnej výbavy boja proti akútnym respiračným ochoreniam. Výhodou prístroja sú nízke výrobné náklady, dostupnosť komponentov, rýchlosť výroby a relatívne jednoduchá manipulácia.

,,Q-vent je dôkazom inovačného potenciálu Slovenska a konkrétnym prejavom solidarity v boji proti globálnej pandémii. Slovenská diplomacia využije konkrétne nástroje podpory a možnosti využitia tohto riešenia v krajinách, ktoré to najviac potrebujú.“ zdôraznila štátna tajomníčka.

12. mája 2020

17:10 COVID-19: Od dnes môžu podnikatelia žiadať o dočasnú ochranu

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo a od dnes aj sprístupnilo formuláre pre podnikateľov, ktorými môžu požiadať príslušné súdy o poskytnutie dočasnej ochrany. Vytvorenie právneho rámca pre dočasnú ochranu podnikateľov bolo jedným z prvých krokov súčasného vedenia Ministerstva spravodlivosti SR v súvislosti s aktuálnou koronakrízou. Ide o formu pomoci pre podnikateľov, ktorí sa dostali do problémov pre nepriaznivé ekonomické vplyvy epidémie.

Poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov, ktorí boli ešte pred niekoľkými týždňami plne sebestační a zárobkovo činní a dostali sa do problémov pre ekonomické vplyvy epidémie, považovalo vedenie ministerstva v aktuálnej situácii za nevyhnutný a dôležitý krok. Odborný tím na Ministerstve spravodlivosti SR preto vytvoril právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môžu podnikatelia podať príslušnému súdu prednostne prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú od dnes dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR . Pre fyzické osoby je prípustná možnosť podania žiadosti aj v listinnej podobe (listom), ale tiež aj prostredníctvom určeného formulára. Vo veciach dočasnej ochrany príslušné súdy konajú bezodkladne a informácia o tom, že žiadosti bolo vyhovené a teda, že podnikateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, bude verejne prístupná prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku. Formuláre môžu záujemcovia nájsť na stránke https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Docasna-ochrana.aspx

Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa znamená najmä:

 • dočasnú ochranu pre veriteľskými návrhmi na konkurz,
 • suspendovanie povinnosti podnikateľa podať sám na seba návrh na konkurz,
 • prerušenie exekúcií začatých po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti),
 • nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,
 • zákaz započítania spriaznených pohľadávok,
 • zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho so šírením nákazlivej choroby Covid-19 a neohrozujúceho zmluvného partnera,
 • predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
 • možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku,
 • podporu možnosti financovania čerstvým kapitálom.

Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnosti nastavené do 1. októbra 2020. Vláda Slovenskej republiky ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. Ďalšie informácie, napríklad o tom, aké povinnosti má podnikateľ pod dočasnou ochranou, možno nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Docasna-ochrana-podnikatelov.aspx

17:05 OMBUDSMANKA SA STRETLA S MINISTROM VNÚTRA K SITUÁCII SÚVISIACEJ S PANDÉMIOU

(Bratislava, 12. mája) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa osobne stretla s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Na stretnutí si vzájomne potvrdili svoje pozície a zároveň prediskutovali aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou.

 „Považujem za potrebné zdôrazniť, že mojím cieľom je zosilniť hlas občanov, aby bol vypočutý orgánmi verejnej správy, a to obzvlášť v aktuálnej situácii, kedy čelíme pandémii COVID-19 a mnohí sa na nás obracajú,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Chýbajúce znenie nariadenia o zákaze vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky

Hlavnou témou stretnutia verejnej ochrankyne práv a ministra vnútra bol zákaz vstupu cudzincov na Slovensko. V súvislosti s ňou si obe strany vzájomne objasnili svoje stanoviská, ktoré verejne odprezentovali minulý týždeň. Verejná ochrankyňa práv v nadväznosti na list odoslaný ministrovi vnútra opätovne poznamenala, že opatrenia by mali byť komunikované vo vzťahu k verejnosti jednoznačnejšie. Taktiež poukázala na to, že v prípade obmedzenia vstupu na Slovensko je potrebné zabezpečiť procesné záruky, aby ľudia, ktorých sa situácia týka, mali informácie a možnosti riešenia. Tie podľa verejnej ochrankyne práv nie sú dostatočne zabezpečené. Zároveň uviedla, že chýbajúce kapacity nemôžu byť ospravedlnením pre nedostatky v systéme.

Ministerstvo prisľúbilo, že sa návrhmi ombudsmanky bude zaoberať.

Systém povinnej štátnej karantény

Verejná ochrankyňa práv na stretnutí upriamila pozornosť aj na nedostatky pri realizácii povinnej štátnej karantény, a to na jednom z konkrétnych podnetov, ktorými sa zaoberá. Pripomenula veľké množstvo podnetov od ľudí, ktorí poukazovali na nevyhovujúce podmienky v štátnych zariadeniach určených na absolvovanie povinnej karantény, v dôsledku ktorých vyjadrili obavy z možného nakazenia sa. Ombudsmanka preto ešte koncom apríla žiadala o prehodnotenie systému tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu základných práv a slobôd. Vtedy navrhovala, aby bolo ľuďom vracajúcim sa zo zahraničia, umožnené absolvovať povinnú karanténu aj v domácom prostredí, ak na to majú vytvorené prijateľné podmienky. Taktiež navrhovala zabezpečenie dôslednej kontroly dodržiavania karantény.

9:07 Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť oslavuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú chrbtovou kosťou každého zdravotníckeho systému. Ich nezastupiteľnosť a potreba sa v súčasnosti zvýraznila a skloňuje každý deň. Verejnosť nám tlieska, pacienti šijú rúška, politici ďakujú a sestry s pokorou, miestami až s vypätím síl sa snažia vykonávať svoju prácu najlepšie ako vedia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek vyjadrujeme úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy.

Povolanie sestry a pôrodnej asistentky je krásne, no zároveň náročné a vyčerpávajúce, ako väčšina pomáhajúcich profesií. Preto ho nemôže vykonávať hocikto. Na to je potrebné mať nielen patričné vzdelanie, ale aj osobnostné predpoklady, ako sú obetavosť, empatia a snaha pomáhať, často aj na úkor osobného a rodinného života.

Výnimočnosť sestier a pôrodných asistentiek nie je v tom, že pracujú 365 dní v roku, sedem dní v týždni, 24 hodín denne, v noci, cez sviatky a víkendy a že táto práca ovplyvňuje ich súkromný život. Takto pracuje mnoho ľudí v doprave, silových zložkách a rôznych službách. Ich výnimočnosť je založená na tom, že neexistuje iné povolanie v ktorom človek vidí toľko bolesti a utrpenia u detí, mladých ľudí, či seniorov pri odchode z tohoto sveta.

„Sestry a pôrodné asistentky sú často vystavené enormnému psychickému tlaku z neustálej snahy byť s pacientom v jeho ťažkých chvíľach, dodávať mu nádej, povzbudenie, rady a pomoc, tešiť sa s ním aj smútiť. I napriek tomu často čelia aj nevľúdnemu, ba až ubližujúcemu chovaniu pacientov a členov ich rodín a rovnako časovému stresu z povinností, úkonov a úloh, ktoré táto práca denne prináša. Aj popri tejto záťaži si musia vedieť zachovať pokoj a rozvahu a byť empatické.“, uviedla prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., pripomína, že: „Sestry a pôrodné asistentky na Slovensku nepožívajú rovnakú vážnosť a úctu zo strany verejnosti tak, ako je tomu v iných krajinách. Ľudia po celom svete bežne uvádzajú prácu sestry ako jednu z najdôležitejších a najetickejších profesií, pacienti inštinktívne veria a rešpektujú sestry a vážia si prácu, ktorú robia. Chápanie ošetrovateľstva našou verejnosťou sa líši a je často zdeformované. Obrazy sestier v očiach verejnosti ako milosrdných anjelov sú bežné, ale idú ruka v ruke so staromódnym, rigídnym vnímaním sestier, ako pomocníc a podriadených lekárov. Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí, uplatneniu a zodpovednosti moderných sestier v súčasnosti, čo znamená, že skutočne neocenia hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka, pretože sa nezaujímajú, čo všetko práca sestier obnáša.“

Práve preto, aby sme priblížili prácu sestier  možno osud tak zariadil, že tento kalendárny rok 2020, ktorý výkonná rada Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásila za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“, ktorý oslavuje 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek na celom svete oslavujeme aj my v srdci Európy. „Nie je to oslava na akú sme zvyknutí a poznáme ju z rôznych našich podujatí. 200. výročie narodenia Florence Nightingale si tento rok pripomíname každodennou prácou v prvej línii či už v boji s Covide-19, alebo pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na rôznych pracoviskách, akútnych lôžkach, v ambulanciách, Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Domoch ošetrovateľskej starostlivosti, zariadeniach sociálnych služieb“, doplnil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Pandémia koronavírusom zdôraznila, aké dôležité a potrebné sú sestry a pôrodné asistentky. Všetci budeme cítiť ich nedostatok, pretože spôsobí zhoršenie dostupnosti k zdravotníckym službám. Preto by sme mali viac hovoriť o potrebe pracovnej sily v ošetrovateľstve. V poslednom desaťročí sa takmer o 40% znížil príliv pracovnej sily do zdravotníctva v krajinách EÚ, Slovensko nevynímajúc. Potreba starostlivosti ale neustále narastá tým, že populácia Európy starne. Tento problém je globálny a preto aj naši politici sa musia zaujímať o to, ako ho vyriešia.

„Bohužiaľ, doposiaľ sme nevideli systémové riešenia, ale iba náplasť na momentálne problémy. Kým celosvetovo sa pozornosť upiera na podporu vzdelávania, odmeňovanie sestier a na využitie ich potenciálu, pretože sestry sú tými, ktorí v budúcnosti prevezmú na seba oveľa viac činností, než to vidíme dnes u nás, naši politici hľadajú riešenia úplne inde. V znižovaní nárokov na vzdelanie, v hľadaní možností , ako „vyrobiť rýchle sestry“ bez toho, aby sa dbalo na kvalitu.“ dodala prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Vážme si jeden druhého a pomáhajme si navzájom, vážme si zdravotníkov, vážme si sestry a pôrodné asistentky, lebo sú tu pre ľudí napriek epidémiám, vojnám, politickému a hospodárskemu chaosu a rasovým a náboženským konfliktom.

„Počas pandémia sa vo vyspelých krajinách sveta nakazilo približne 10% zdravotníckych pracovníkov a nepoznáme zatiaľ údaje o počte tých, ktorí ochoreniu podľahli. Len v prípade zaistenia zdravia a bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov zabezpečíme v čase COVID-19 kompexnú zdravotnú starostlivosť. Pri pandémii boli a sú sestry v prvej línii právom uznané za hrdinov a preto ich musíme ochrániť aj ako  matky a otcov svojich rodín. Zaslúžia si, aby mohli pracovať bez strachu, či už kvôli nedostatku ochranných prostriedkov, alebo kvôli obťažovaniu a útokom. Veríme, že pandémia nám otvorila oči a na to nezabudneme ani po jej odznení.“, zdôraznil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

8:22 Koronavírus liečby, hospitalizácie ani operácie v Národnom onkologickom ústave nezastavil

Tisíce liečob, hospitalizácií aj operácií. Aj napriek mimoriadne náročnej situácii v uplynulých týždňoch spôsobenej koronavírusom si  Národný onkologický ústav v Bratislave udržal svoj výkonnostný režim na rovnakej úrovni ako minulý rok. Na Oddelení ambulantnej chemoterapie dokonca v apríli podali viac liečob, ako bol mesačný priemer v roku 2019.

Rakovina si nevyberá čas, kedy zasiahne. Na rozdiel od iných zdravotníckych zariadení tak aj počas pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19 museli v našom ústave pokračovať onkologické liečby vrátane operačných zákrokov zhubných nádorových ochorení, ako aj vyšetrenia, prostredníctvom ktorých naši onkológovia sledujú účinnosť liečby,“ uviedol generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alscher. O veľmi dobrom výkone všetkých pracovísk počas prvých štyroch mesiacov tohto roka svedčia aj štatistické ukazovatele a ich porovnanie s minulým rokom.

Kým činnosť iných zdravotníckych zariadení koronavírus výrazne utlmil, respektíve poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, Národný onkologický ústav v niektorých oblastiach dosiahol väčší výkon ako v rovnakom období počas minulého roku. Na Oddelení ambulantnej chemoterapie podali v apríli  celkovo 1 727 liečob, čo je viac ako mesačný priemer roku 2019. „Moja vďaka patrí všetkým kolegom a zamestnancom Národného onkologického ústavu. Za každou liečbou je ich obetavá ťažká práca a trpezlivosť. Som nesmierne rád, že zatiaľ čo v roku 2018 sme bojovali s odlivom personálu, tento rok sa nám podarilo počty zamestnancov stabilizovať a v súčasnosti sa o našich pacientov stará 175 lekárov a 330 sestier. Aj to je dôkaz toho, že dostatok personálu je jedným zo základných predpokladov poskytovania naozaj kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Alscher. 

V Národnom onkologickom ústave  sa od januára do apríla uskutočnilo 2 844 hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokmi 2019 a 2018 len minimálny pokles na úrovni 3 %. „Ak vezmeme do úvahy, že od posledného marcového týždňa sme jedno celé oddelenie so 16-timi lôžkami vyčlenili ako COVID-oddelenie a tieto lôžka sme na bežné hospitalizácie vôbec nevyužívali, ide o výborný výkon,“ zdôraznil generálny riaditeľ Tomáš Alscher s tým, že počas prvých štyroch mesiacov onkochirurgovia vykonali 951 operácií.

Dobré výsledky sa odzrkadlili nielen v počte odliečených pacientov, ale aj v hospodárení ústavu. Najvyššie onkologické pracovisko na Slovensku ukončilo prvý štvrťrok 2020 s pozitívnym hospodárskym výsledkom a ziskom na celkovej úrovni 2,3 mil. eur, a to aj napriek zvýšeným nákladom na zabezpečenie všetkých nevyhnutných protiepidemiologických opatrení.

11. mája 2020

Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

Počas pandémie COVID-19 zdravotnícke zariadenia aplikujú reštrikčné opatrenia v oblasti sprievodu a návštev príbuzných pacientov a iných osôb zúčastňujúcich sa na manažmente a sprevádzaní pacientov vzhľadom na aktuálnu lokálnu epidemiologickú situáciu.

1. Všeobecné opatrenia pre návštevy pacientov alebo sprievod pacientov bez podozrenia z ochorenia COVID-19

1.1. V lôžkových zdravotníckych zariadeniach je všeobecný zákaz návštev.

1.2. Výnimku zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria nasledovné okolnosti:

Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov:

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.

Pre lôžkové zariadenia pre deti:

 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

 Pre ambulantné, jednodňové zariadenia, onkologické centrá:

 • jedna sprevádzajúca osoba v prípade uľahčenia starostlivosti, jednodňová chirurgia a pod.,
 • v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách vrátane ambulantného podávania biologickej liečby z rôznych indikácií, kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná, sprievodná osoba môže čakať v aute alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici).

Pre pôrodnice:

 • jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia nasledovných podmienok:
 • negatívna epidemiologická anamnéza na COVID-19 a neprítomnosť príznakov akútnej infekcie dýchacích ciest,  v prípade indikácie lekára aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom,
 • používanie osobných  ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným  roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia nemocnice,
 • zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode,
 • osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pobyt v zariadení a minimalizuje pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.

Pre zdravotnícke zariadenia a zdravotníkov/pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach:

 • prítomnosť psycho-sociálneho a duchovného koordinátora (člena Národného krízového klinického tímu) u zasiahnutého zdravotníckeho pracovníka, iného pracovníka pracujúceho v zdravotníctve alebo pacienta z indikácie zdravotného personálu v príslušnom zdravotníckom zariadení (napr. traumou, vrátane smrti alebo v akútnej potrebe manažmentu stresu a pod.).

1.3. Výnimky sa obmedzujú návštevám/sprievodom z nasledovných skupín osôb:

 • osoby mladšie ako 16 rokov,
 • rizikové skupiny osôb: vek nad 65 rokov, 
 • osoby s chronickými ochoreniami  alebo závažnými  základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti,
 • potvrdené prípady ochorenia COVID-19,
 • osoby v karanténe,
 • osoby vykazujúce respiračné príznaky.

Vo výnimočných prípadoch hodných zreteľa môže takúto návštevu blízkemu rodinnému príslušníkovi  povoliť  vedenie pracoviska alebo službukonajúci lekár za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok (presné určenie OOP, hygiena rúk, dĺžka trvania návštevy a dodržania vzdialenosti 2 metre od akýchkoľvek osôb na oddelení,  miesta vykonania návštevy apod.). Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka.

1.4. Opatrenia ktoré musí zabezpečiť zdravotnícke zariadenie:

 • informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia v súvislosti s ochorením COVID-19  nevstúpili do zariadenia,
 • zabezpečiť vizuálne plagáty (infografiky) s potrebnými informáciami, umiestňovať ich pri vchodoch do zariadení a na iných strategických miestach, ktoré dávajú návštevníkom pokyn, aby nevstúpili ako návštevníci, ak majú príznaky ochorenia COVID-19,
 • informovať návštevníkov o obmedzení ich pohybu na oddelení, kde je návšteva realizovaná,
 • poučiť návštevníkov o možnosti návštevy len jednej konkrétnej osoby, pre ktorú bola návšteva povolená a o zákaze pohybu po ostatných priestoroch zariadenia,
 • zabezpečiť vyškolenie zamestnancov, ktorí budú realizovať edukáciu,
 • poskytnúť primerané OOP a  prostriedky na vykonávanie hygieny rúk,
 • zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania.

Minimálny rozsah poučenia osôb, ktoré majú povolenú návštevu/sprievod pacienta:

 • informácia o príznakoch ochorenia COVID-19 vrátane pokynov koho informovať, ak sa u nich objavia príznaky ochorenia COVID-19,
 • spôsob vykonávania hygieny rúk umývaním rúk mydlom a vodou počas najmenej 40 sekúnd alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky s obsahom najmenej 60 % etanolu alebo 70 % izopropanolu najmenej 20 sekúnd,
 • spôsob vykonávania respiračnej hygieny a etikety (napr. zakrytie úst a nosa jednorazovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní; kýchanie a kašľanie nevykonávať do rúk ale do ohnutého lakťa),
 • spôsob použitia a odstránenia vyžadovaných OOP (v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),
 • informácia o dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení týkajúcich sa hygieny rúk a respiračnej hygieny pri príchode a odchode návštevy.

1.5. Opatrenia, ktoré sú návštevy, sprevádzajúce osoby povinné dodržiavať v zdravotníckych zariadeniach:

 • do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,
 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho  respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť,
 • dodržiavať všetky opatrenia uvedené v časti: Minimálny rozsah poučenia osôb, ktoré majú povolenú  návštevu.

2. Opatrenia pri návšteve pacientov s ochorením COVID-19

2.1. V lôžkových zariadeniach, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID 19, je všeobecný zákaz návštev.

2.2. Výnimku zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria  nasledovné okolnosti:

 • umožnenie rozlúčky najbližších príbuzných s pacientami v terminálnych štádiách ochorenia,
 • nevyhnutný sprievod dieťaťa,
 • prítomnosť kňaza, duchovného u umierajúcich a ťažko chorých,
 • prítomnosť psycho-sociálneho a duchovného koordinátora (člena Národného krízového klinického tímu) u zasiahnutého (napr. traumou, vrátane smrti alebo v akútnej potrebe manažmentu stresu a pod.) zdravotníckeho pracovníka, iného pracovníka pracujúceho v zdravotníctve alebo pacienta z indikácie zdravotného personálu v príslušnom zdravotníckom zariadení.

2.3. Výnimky sa obmedzujú návštevám/sprievodom z nasledovných skupín osôb:

 • osoby vystavené vysokému riziku vážnych chorôb spôsobených COVID-19,
 • osoby nad 65 rokov,
 • osoby s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti.

Vo výnimočných prípadoch hodných zreteľa môže takúto návštevu povoliť blízkemu rodinnému príslušníkovi vedenie pracoviska alebo službukonajúci lekár za dodržania prísnych hygienicko- epidemiologických podmienok (presné určenie OOP, hygiena rúk, dĺžka trvania návštevy a dodržania vzdialenosti 2 metre od akýchkoľvek osôb na oddelení, miesta vykonania návštevy apod.) Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka. 

2.4. Opatrenia, ktoré musí zdravotnícke zariadenia zabezpečiť:

 • dodržiavanie opatrení podľa bodu 1.4,
 • súčasťou zaškolenie návštevníka o používaní OOP má byť aktívne pozorovanie návštevníka, aby sa zabezpečilo správne obliekanie a odstraňovanie OOP a primeraná hygiena rúk. Zamestnanci  zabezpečia  primeranú likvidáciu OOP,
 • zabrániť resp. maximálne obmedziť prítomnosti návštev počas procedúr generujúcich aerosól alebo počas odberu biologických vzoriek z dýchacích ciest,
 • zabezpečiť, aby návštevy pri príchode a odchode dodržiavali prísne protiepidemické opatrenia týkajúce sa hygieny rúk a respiračnej hygieny,
 • viesť evidenciu návštev pre prípadné epidemiologické vyšetrovanie.

2.5. Opatrenia, ktoré sú návštevy, sprevádzajúce osoby povinné dodržiavať:

 • dodržiavanie opatrení podľa bodu 1.5,
 • pri príchode a odchode z návštevy dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa hygieny rúk a respiračnej hygieny,
 • vykonávať manipuláciu s použitými OOP podľa pokynov zdravotníckeho personálu.

3. Opatrenia pri návšteve kňaza/ duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich s ochorením COVID-19 z dôvodu vysluhovania sviatostí a duchovného sprevádzania pacientov.

Podmienky návštevy pacientov s podozrením alebo potvrdeným ochorením COVID 19:

 • zdravotnícke zariadenie zverejní kontakt, prostredníctvom ktorého si duchovný bude môcť vopred dohodnúť čas návštevy chorých,
 • pre potreby pacientov a zdravotníckeho personálu poverený duchovný koordinátor zozdiela svoj kontakt,
 • pred zaopatrením pacienta kňaz/duchovný odloží všetky nepotrebné veci (napr. hodinky, kľúče), ktoré nie je možné dezinfikovať,
 • pri zaopatrení chorého kňaz/duchovný používa jednorazové pomôcky, ktoré následne odkladá podľa inštrukcie zdravotníckeho personálu,
 • dodržujú sa ostatné opatrenia uvedené v bode 2.

4. Opatrenia pri návšteve a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID-19  

4.1.Opatrenia pri návšteve novorodeneckých oddelení:

 • minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),
 • dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19 (viď kapitola 1).

Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti  dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu. Novorodenecké oddelenie posúdi tieto podmienky a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov  počas celého dňa. Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy, akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok.

4.2. Starostlivosť o novorodenca v prípade detí narodených matkám, ktoré nie sú podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo nemajú ochorenie COVID-19 potvrdené

Starostlivosť o novorodenca v prípade detí narodených matkám, ktoré nie sú podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo nemajú ochorenie COVID-19 potvrdené, sa poskytuje obvyklá odporúčaná starostlivosť o novorodencov a dodržiavajú sa opatrenia pre návštevy a sprievody ako u pacientov na bežných oddeleniach počas pandémie COVID-19.

U matky, u ktorej sa zistilo ochorenie plodu, ktoré bude vyžadovať bezprostredne po pôrode operačné alebo intervenčné riešenie alebo hospitalizáciu na oddelení patologických novorodencov, sa vyžaduje vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA vírusu SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom.

4.3. Starostlivosť o novorodenca v prípade detí narodených matkám, ktoré sú podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo majú ochorenie COVID-19 potvrdené:

Zásady starostlivosti:

 • dieťa sa považuje za úzky kontakt matky (aj keď je od narodenia oddelené od matky) a vyžaduje sa 14 dňová karanténa,
 • dieťa sa počas 14 dní karantény môže umiestniť do samostatnej izolačnej izby spolu s matkou (obe v karanténe),
 • v prípade úvodného podozrenia na COVID-19, ak je matka po testovaní následne negatívna na COVID-19, dieťa môže byť prepustené z karanténnych opatrení,
 • dojčatá narodené matkám s COVID-19, ktoré nevyžadujú operačné alebo intervenčné riešenie alebo hospitalizáciu na oddelení patologických novorodencov, by mali zostať v izolácii so svojou matkou. V súčasnosti sa odporúča, aby sa deti dojčiacich matiek s COVID-19 rutinne testovali iba vtedy, ak sú choré,
 • v prípade ak ide o predčasne narodeného novorodenca alebo dieťa vyžadujúce intenzívnu starostlivosť, matka sa počas pozitivity na COVID-19 oddeľuje od dieťaťa. Návšteva matky je povolená za dodržania protiepidemických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Opatrenia na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na dieťa:

 • pred dotýkaním sa dieťaťa, prsníka alebo detskej fľašky je potrebné vykonať adekvátnu hygienu rúk mydlom a vodou prípadne alkoholovým dezinfekčným prostriedkom,
 • počas kŕmenia sa vyhnúť kašľaniu alebo kýchaniu,
 • počas kŕmenia používať tvárové rúško,
 • ak sa používa odsávačka mlieka, riadiť sa pokynmi na dekontamináciu odsávačky po každom použití. Odsávačka mlieka by mala byť individualizovaná pre danú matku. Pre dojčatá, ktoré sú kŕmené fľaškou s obsahom dojčenského mlieka, sa odporúča prísne dodržiavať pokyny pre sterilizáciu.

 K dispozícii sú obmedzené údaje, ktoré slúžia na usmernenie postnatálneho manažmentu dojčiat matiek, ktoré boli v treťom trimestri gravidity pozitívne na COVID-19. Literatúra z Číny odporučila oddelenú izoláciu infikovanej matky a jej dieťaťa po dobu 14 dní. Rutinné preventívne oddelenie matky od zdravého dieťaťa by sa však malo zvážiť vzhľadom na možné škodlivé účinky na starostlivosť o dieťa a kontakt s matkou. Vzhľadom na súčasné obmedzené dôkazy sa odporúča, aby sa ženy a zdravé deti, ktoré inak nevyžadujú novorodeneckú starostlivosť, izolovali spolu v bezprostrednom popôrodnom období. V súčasnosti sa považuje za možné, ale nepreukázané, že SARS-CoV-2 sa môže prenášať vertikálne. K dnešnému dňu sa vírusová RNA SARS-CoV-2 nezistila v plodovej vode, vaginálnych sekrétoch alebo materskom mlieku. Novorodenec sa môže nakaziť po narodení buď matkou, iným členom rodiny, alebo v nemocnici. Ochorenie COVID-19 sa vo všeobecnosti javí ako pomerne málo časté ochorenie u malých dojčiat a môže byť asymptomatické. Infikované deti však budú potenciálne infekčné a existujú obavy, že choroba by mohla byť závažnejšia u predčasne narodených alebo inak imunokompromitovaných detí. U starších detí a dospelých je riziko prenosu infekcie výrazne zvýšené postupmi produkujúcimi aerosól (AGP); to má osobitný význam aj v novorodeneckom prostredí, kde sa bežne používajú terapie CPAP a oxygenoterapia. Vzhľadom na kombináciu pravdepodobnej nízkej alebo nezistiteľnej vírusovej záťaže (aj keď je dieťa infikované) a malých objemov sa resuscitácia novorodenca, aj keď je AGP, nepovažuje za vysoko rizikovú. Odporúča sa diskusia o rizikách a výhodách s neonatológmi a rodinami s cieľom individualizovať starostlivosť o malé deti, ktoré môžu byť citlivejšie.

Problematika dojčenia dieťaťa. Hlavným rizikom dojčenia je úzky kontakt medzi dieťaťom a matkou a možnosťou prenosu infekcie kvapôčkami. Na základe súčasných dôkazov sa však dojčenie odporúča, pretože prínosy dojčenia prevažujú nad akýmkoľvek potenciálnym rizikom prenosu vírusu. Tieto usmernenia sa môže meniť s dostupnosťou nových dôkazov. Uskutočnenie nazálnych výterov u asymptomatických novorodencov môže viesť k falošne negatívnym výsledkom, a preto sa neodporúča plošný skríning dojčiat prijatých na novorodenecké oddelenia.  V závislosti od lokálnej prevalencie SARS-CoV-2 sa môže zvážiť testovanie detí, ktoré boli opätovne prijaté na novorodenecké/detské oddelenie z domu. Testovanie je nevyhnutné, ak je známe, že matka je pozitívna na SARS-CoV-2. U asymptomatických dojčiat, ktoré sú pozitívne na SARS-CoV-2, je nízka pravdepodobnosť prenosu vírusu za predpokladu, že budú všetci dodržiavať základné hygienické opatrenia.

17:20 Eurofondy sú v katastrofálnom stave – v čase krízy opravujeme chyby po predchádzajúcej vláde

Bratislava, 11. mája 2020 – Predchádzajúce vlády neboli viac ako 14 rokov schopné efektívne riadiť eurofondy. Spôsobili tak obrovskú škodu, ktorá sa namiesto z eurofondov bude platiť z daní všetkých občanov. Zároveň patríme z hľadiska čerpania medzi tri najhoršie krajiny Európskej únie. Aj preto vicepremiérka Veronika Remišová predložila na rokovanie vlády návrh, ktorý má riešiť zložitosť a byrokraciu eurofondov.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí)/foto: úrad vicepremiérky

Vicepremiérka Veronika Remišová upozornila, že stav eurofondov je v katastrofálnom stave.  Korekcie, to znamená peniaze, ktoré mali byť hradené z eurofondov, ale nakoniec kvôli chybám a podvodom, sa musia platiť zo štátneho rozpočtu, teda z peňazí všetkých občanov. Takéto korekcie predstavovali v období 2007-2013 pre Slovensko sumu
997 miliónov eur. Škody boli pritom vo veľkej miere spôsobené systémovými pochybeniami štátnych orgánov.

Ako uviedla vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová,„Absolútnym škandálom je to, že z tejto miliardy len pochybenia na strane štátnych orgánov a ministerstiev stáli občanov 599 miliónov eur, z ktorých veľká časť nie je ešte zo strany ministerstiev zaplatená. Chyby teda neboli na strane malých  žiadateľov a prijímateľov, ale na strane štátu, čo je neakceptovateľné. Pre neschopnosť riadiť eurofondy bez korupcie, podvodov a chýb  príde Slovensko o veľké  peniaze, reálne totiž hrozí nárast o ďalších 364 miliónov eur za pochybenia, ktoré sú stále v šetrení“, doplnila Remišová.

Ďalšie korekcie má Slovensko aj v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 v celkovej výške 81 miliónov eur a ohrozených je ďalších 350 miliónov eur. „Tento štát 14 rokov nezvládal riadenie eurofondov,“ skonštatovala Remišová. Doteraz sa podľa jej slov takéto informácie vôbec nezverejňovali, pričom naznačila, že takáto prax musí skončiť a bude sa zverejňovať, kto je za nezrovnalosti a pochybenia zodpovedný.

Problémom je aj schopnosť Slovenska eurofondy efektívne čerpať. Remišová uvádza, že koronakríza ešte viac zvýraznila zbytočnú byrokraciu a neefektívne administratívne procesy, ktoré v eurofondoch sú. „Celý proces od podania žiadosti, až kým sa peniaze dostanú k žiadateľom, trvá 680 dní. Preto som začala túto situáciu hneď riešiť“, povedala.

Odpoveďou je podľa podpredsedníčky vlády SR novela zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF), ktorý bol dnes na vláde schválený.  „Snažíme sa v čo najväčšej miere  zjednodušiť byrokraciu  a zozbierali sme problémy, ktoré žiadateľov a prijímateľov dlhodobo trápia, “ poznamenala vicepremiérka Remišová s tým, že jej cieľom je, aby sa katastrofálna situácia, ktorá momentálne v eurofondoch vládne, neopakovala. Schválená novela zákona z jej dielne je k tomu prvým krokom.

Novela zavádza v súvislosti s pandémiou viaceré novinky. Ide napríklad o zjednodušenie pri projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu, podstatnou zmenou je aj možnosť pre riadiace orgány pružnejšie meniť výzvy. „Potrebujeme, aby sa peniaze dostali čo najrýchlejšie k ľuďom a mohli sme ich použiť na záchranu pracovných miest. Aj touto novelou robíme pre to maximum,“ uviedla vicepremiérka.

V tejto mimoriadnej situácii bude možné žiadateľom a prijímateľom odpustiť aj zmeškanie lehôt, ktoré nestihli do 12. marca 2020. „Dávamegenerálny pardon pre tých, ktorí nestihli lehoty, napríklad ak sa žiadateľ nestihol odvolať voči rozhodnutiu alebo bol požiadaný o doplnenie žiadosti, ale štatutár bol v karanténe,“ vysvetlila vicepremiérka.

Novela zákona o EŠIF prináša zmenu aj v tom, že všetky zasadnutia kolektívnych orgánov môžu prebiehať napríklad formou video-konferenčných hovorov.

 „Mojim cieľom je, aby boli eurofondy jednoduchšie, férové a transparentné, a najmä bez korupcie. Musia slúžiť ľuďom a nie príživníkom, tak, aby sme zmiernili následky pandémie, zachovali pracovné miesta a zabezpečili ľuďom kvalitu života,“ povedala na záver podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová.

12:34 INFO-KORONA

Rodičia, nezabudnite poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie k OČR aj za apríl

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov, ktorí boli počas koronakrízy doma s deťmi či iným členom rodiny aj v mesiaci apríl a požiadali o dávku pandemické ošetrovné (OČR), že je ich povinnosťou poslať príslušnej pobočke aj Čestné vyhlásenie za apríl 2020. V tomto tlačive, ktoré je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne, treba vyznačiť o.i. príslušné dni, počas ktorých sa o dieťa/inú osobu z dôvodu pandémie starali. Až potom môže byť žiadosť o pandemickú OČR pobočkou Sociálnej poisťovne „spárovaná“ a vybavená.

Bez čestného vyhlásenia, ktoré treba zaslať za daný mesiac vždy na konci mesiaca, totiž v zmysle zákona o sociálnom poistení nemôže byť táto pandemická dávka vyplatená. Žiadosť o dávku sa teda posiela len raz, každý mesiac ale k nej treba pobočke poslať Čestné vyhlásenie o počte dní, za ktoré si poistenec nárok na dávku uplatňuje.

16:17 Sociálna poisťovňa sa ohradzuje voči tvrdeniu, že bojkotuje výplatu dávok

Sociálna poisťovňa sa ohradzuje voči medializovaným vyjadreniam niektorých politikov, že bojkotuje výplatu nemocenských dávok v čase koronakrízy. Takisto odmieta stotožnenie jej činnosti s údajne meškajúcou štátnou finančnou pomocou pre firmy a živnostníkov. Sociálna poisťovňa nevypláca žiadnu finančnú pomoc pre podnikateľov, je to agenda iných inštitúcií.

Pri výplate pandemických a nepandemických nemocenských dávok (OČR, PN) Sociálna poisťovňa prekonala dlhodobé historické maximá. Za marec 2020 prijala 378 tisíc žiadostí o nemocenské dávky, z ktorých  doteraz vyplatila už 341 tisíc. Ďalších 4 500 dávok je spracovaných a na účty poistencov ich zašle 15. mája 2020 a k rovnakému termínu vyplatí aj ďalších 17 500 dávok, ktoré aktuálne ešte spracúva. Všetky kompletné žiadosti o dávky za marec teda Sociálna poisťovňa vyplatí v zákonnej lehote (do 60 dní).

Za marec 2020 zostáva vyplatiť ešte 15 tisíc nemocenských dávok, ktorých žiadosti sú neúplné, za čo zodpovedajú žiadatelia, a nie Sociálna poisťovňa. Pre jej pracovníkov je spracovanie týchto žiadostí práca navyše, pretože ich musia individuálne došetriť, čo je časovo a personálne náročný proces. Takisto Sociálna poisťovňa sa pri overovaní OČR stretáva s nezáujmom a neochotou zamestnávateľov potvrdzovať údaje o ich zamestnancoch.

Pri vyplácaní marcových nemocenských dávok Sociálna poisťovňa podala mimoriadny výkon, keď oproti bežným 190 tisíc nemocenským dávkam vyplatila do 7. mája celkovo 407 tisíc žiadostí (tento údaj zahŕňa už aj časť vyplatených aprílových žiadostí) a ďalších 22 tisíc dávok je pripravená odoslať k 15. máju 2020.

Podarilo sa to vďaka  nasadeniu a ochote zamestnancov už druhý mesiac po sebe pracovať v nadčasoch a počas víkendov a sviatkov. Navyše, aj Sociálna poisťovňa je v súčasnosti personálne oslabená, pretože podobne ako je to na iných pracoviskách, aj jej chýba takmer 25 % jej zamestnancov, ktorí pre zatvorené školy a predškolské zariadenia zostávajú doma s deťmi.Znamená to, že Sociálna poisťovňa doteraz zvládla v čase trvajúcej koronakrízy spracovať viac ako dvojnásobné množstvo žiadostí, pričom sa opakovane menili legislatívne podmienky ich poskytovania.  Sociálna poisťovňa a jej pracovníci by preto zo strany verejnosti a politikov ocenili v tejto mimoriadnej situácii viac pochopenia pre ich vysoký výkon, ktorý za posledné týždne odvádzajú.

13:19 Rozšírenie opatrenia – výnimky – nosenie rúšok

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

            sp. zn: OLP/3970/2020

            Bratislava, 11.05.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5  ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, § 20 a § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994 Z. z.“) opatrenie č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.04.2020, ktoré dopĺňa nasledovne:

opatrenie:

 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu.

Producent audiovizuálneho diela pri nakrúcaní audiovizuálneho diela, vysielateľ pri výrobe programu a osoba zabezpečujúca podanie umeleckého výkonu pri inom podaní umeleckého výkonu sú súčasne povinní zabezpečiť nasledovné:

 • aby sa účinkujúcemu a výkonnému umelcovi (ďalej len „umelec“) pred nakrúcaním, výrobou alebo podaním umeleckého výkonu (ďalej len „umelecká  činnosť“) vykonal test RT-PCR na ochorenie COVID-19  s negatívnym výsledkom, ktorý nie je starší ako štyri dni a následne vždy minimálne raz za 14 dní, ak umelecká činnosť trvá,
  • medzi umelcami a ďalšími osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti (členmi výrobného  štábu,  osobami zabezpečujúcimi technicko-organizačne umeleckú činnosť)  odstup aspoň dva metre; odstup nie je potrebné dodržať medzi umelcami navzájom,
  • počas umeleckej činnosti je zabezpečená dezinfekcia rúk pre umelcov i ďalšie osoby prítomné na mieste umeleckej činnosti,
  • miesto umeleckej činnosti je pravidelne dezinfikované a ak ide o interiér, je aj pravidelne vetrané,
  • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti umelcom a ďalším osobám, ktoré majú byť prítomné na mieste umeleckej činnosti, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota 37 °C a viac alebo sa spozorujú iné príznaky ochorenia COVID-19. 

Odôvodnenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie,  ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Týmto opatrením Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rozšíril výnimky vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) avšak za presne vymedzených podmienok pre  účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu. Prekrytie horných dýchacích ciest významne ovplyvňuje audiovizuálnu kvalitu výkonu uvedených činnosti. Výnimka sa pre uvedené osoby zavádza z dôvodu charakteru ich práce, aby neprichádzalo k znehodnoteniu produkcie audiovizuálneho diela a znižovaniu kvality podávania umeleckého výkonu.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Podľa § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s obdobnými inštitúciami iných štátov.

Podľa § 20 zákona č. 42/1994 Z. z. osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.

Podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb uvedených v § 16.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

                                                                           Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

                                                                      hlavný hygienik Slovenskej republiky

12:03 Sociálna poisťovňa od 11. mája rozširuje úradné hodiny pre odovzdanie dokumentácie

Pobočky Sociálnej poisťovne sú od pondelka 11. mája 2020 otvorené pre verejnosť v štandardných úradných hodinách, ale naďalej len pre odovzdanie formulárov a inej dokumentácie do určených schránok.

Otváracie hodiny sú nasledovné: 

·         pondelok           8:00 – 16:00 h  

·         utorok                 8:00 – 14:00 h      

·         streda                  8:00 – 17:00 h    

·         štvrtok                 8:00 – 12:00 h      

·         piatok                  8:00 – 14:00 h   

Na základe nariadení krízového štábu zostávajú naďalej zatvorené klientske centrá pobočiek Sociálnej poisťovne a nie je možné využívať ani služby pokladnice. Návštevníci môžu vstupovať do priestorov pobočiek a pracovísk Sociálnej poisťovne, aby osobne odovzdali dokumentáciu, iba s rúškami na tvári alebo s inou primeranou ochranou tváre a musia rešpektovať všeobecne známe hygienické opatrenia. V platnosti zostáva aj zákaz vstupu rodičov spolu s deťmi. 

Niektoré vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne zostávajú naďalej zatvorené. Ide o pracoviská Sereď, Šahy, Štúrovo, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce a Moldava nad Bodvou. Požiadavky poistencov vybavia pobočky Sociálnej poisťovne, pod ktoré pracoviská patria.

12:01 V súvislosti s hygienicko-epidemiologickou situáciou v SR na základe odporúčaní MZ SR a hlavného hygienika spúšťa UNLP Košice od stredy 13.5.2020 už aj odkladnú, plánovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. S tým súvisí aj zrušenie záložných tímov na jednotlivých klinikách a oddeleniach a prechod na prevádzku, ako bola zvyčajná, pred začatím núdzového stavu.  

Upravená prevádzka do odvolania zostáva zachovaná na týchto pracoviskách UNLP Košice:

– Klinika infektológie a cestovnej medicíny,

– Klinika pracovného lekárstva klinickej toxikológie,

– Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie,

– Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Plánovaná ambulantná zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať na špecializovaných ambulanciách jednotlivých oddelení a kliník podľa pokynov, ktoré už dostali všetky pracoviská. Kontakty na konkrétne oddelenia a kliniky nájdete na tomto linku:

http://unlp.sk/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=112

10. mája 2020

11:09 HRANIČNÉ PRIECHODY V KOMÁRNE A ŠTÚROVE AJ PRE NÁKLADNÚ DOPRAVU DO 3,5t

Od pondelka 11. 05. 2020 budú otvorené hraničné priechody Komárom – Komárno a Esztergom  – Štúrovo aj pre nákladnú dopravu vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony obojstranne. Doposiaľ boli v prevádzke len pre osobnú dopravu. Slovenská polícia navrhla maďarským kolegom rozšírenie dopravy na ďalších hraničných priechodoch s cieľom udržania bezproblémovej prepravy tovaru, s čím maďarskí kolegovia súhlasili.

8. mája 2020

12:48 Telefonický rozhovor štátneho tajomníka M. Klusa s rakúskym partnerom

Spolupráca vo Slavkovskom formáte a aktuálne otázky dominujúce v bilaterálnej agende v súvislosti s pandémiou COVID-19, boli hlavnými témami telefonického rozhovoru štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martina Klusa s generálnym tajomníkom Federálneho ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Petrom Launskym-Tieffenthalom 7. mája 2020.

„Je dobré mať spoločný formát, ktorý uľahčuje našu spoluprácu vo všetkých oblastiach kde to dáva zmysel a má pridanú hodnotu,“ uviedol na margo Slavkovskej spolupráce štátny tajomník M. Klus. Ocenil návrh Rakúska sústrediť pozornosť aj na spoluprácu v oblasti umelej inteligencie ( kybernetická bezpečnosť) a západného Balkánu.

Partneri ocenili tiež intenzitu a konkrétne výsledky dialógu prebiehajúceho za posledné týždne na úrovni predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí. Konštatovali, že práve v tejto zložitej dobe je susedská spolupráca nesmierne dôležitá a výmena informácií, poznatkov a zdieľania osvedčených postupov a technológií nám umožňuje lepšie reagovať na situáciu. Štátny tajomník M. Klus ocenil prístup a pomoc Rakúska pri repatriácii slovenských občanov.

Obaja partneri sa zhodli na záujme, hneď ako to okolnosti dovolia, vytvoriť priame kontakty medzi najvyššími politickými predstaviteľmi oboch krajín s cieľom napomôcť zintenzívneniu susedskej spolupráce v hospodárskej oblasti ako aj spolupráce na pôde Európskej únie.

7. mája 2020

15:38 Zasielame informáciu o usmernení k detským ihriskám:

Dňa 05.05.2020 bolo vydané opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení, avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

·         obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu  2 metrov),

·         povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,

·         povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,

·         povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.

Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením  priestor uprace, piesok prehrabe,  očistí  a vydezinfikuje dotykové plochy  jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Daša Račková, Referát komunikačný, hovorkyňa,ÚVZ SR

14:43

Úrady už vyplatili žiadateľom o príspevky viac ako 20 miliónov eur

Na účty žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“ už odišlo 20 354 045,62 eura. O pomoc žiadajú najmä mikro a malé podniky. Tí, ktorí o príspevky za marec  ešte nepožiadali, majú stále čas do 15. mája 2020.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 72 393 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 10 766 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších   28 886 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili už 5 419 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 3 105.

O pomoc žiadajú najmä mikropodniky, teda podniky s menej ako 10  zamestnancami, resp. SZČO.  Takýchto žiadateľov evidujú úrady viac ako 42-tisíc. Nasledujú malé podniky s viac ako 3-tisíc podanými žiadosťami. Záujem o pomoc štátu prejavilo aj takmer 400 stredných a 78 veľkých podnikov.

Tisícky ďalších žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze. 

  Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Počet žiadaných  zamestnancov, resp. SZČO
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 10 766 8 170 10 239 218,17 € 51 953
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 28 886 21 567 5 454 801,43 € 29 312
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 1 099 449 1 099 172,13 € 21 392
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 4 320 1 800 3 556 863,89 € 43 199
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) 3 105 39 3 990 € 4 403
SPOLU   48 176 32 025 20 354 045,62 € 150 259

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

14:08 Ako zistím, že čestné vyhlásenie na odpustenia odvodov za apríl 2020 prešlo do Sociálnej poisťovne správne

Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorí v týchto dňoch elektronicky zasielajú do Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020, dostanú okamžitú informáciu o úspešnom odoslaní vyplneného formuláru oznámením „Formulár bol úspešne odoslaný“. Znamená to potvrdenie prijatia a spracovania formuláru. Zamestnávatelia ani živnostníci teda nemusia telefonovať ani inak kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne, aby si prijatie svojej žiadosti o odpustenie odvodov za apríl overovali.

Ak niektoré z identifikačných údajov vo formulári nevyplnili správne, bude ich kontaktovať miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne so žiadosťou o nápravu a odoslanie správne vyplneného formuláru. O jeho úspešnom spracovaní bude Sociálna poisťovňa žiadateľov navyše informovať aj mailovou formou (nie však okamžite), preto je dôležité dbať na správne vyplnenie mailovej adresy. Rovnakým spôsobom budú o úspešnom spracovaní formuláru informovaní aj odvádzatelia, ktorí zašlú formulár poštou, alebo ho odovzdajú v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne a uvedú pritom svoju mailovú adresu.

Povinnosť vykazovať poistné sa ani pri odpustení odvodov za apríl nemení

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávatelia sú aj v prípade odpustenia odvodov za časť zamestnávateľa za mesiac apríl 2020 povinní poistné na sociálne poistenie vykázať a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sú povinní tak urobiť v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Povinnosť vykazovať poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020 sa teda nemení. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, tzn. zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca a napriek tomu, že má odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné.

13:49 Doteraz známe výsledky z testovania v sociálnych zariadeniach sú negatívne

Kraj doteraz otestoval 719 zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, výsledky pozná zatiaľ 502 z nich.

Košický samosprávny kraj pokračuje v testovaní zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb.  Minulý týždeň bol otestovaný personál zariadení Jasanima a Subsidium v Rožňave a Lidwina a Harmonia v Strážskom. Tento týždeň pokračovala župa v testovaní zamestnancov z Arcusu v Košiciach a Reginy v Kráľovciach. Všetkých 502 zamestnancov malo negatívne výsledky na nový koronavírus.

„Veľmi nás teší, že všetci doteraz testovaní zamestnanci majú negatívne výsledky na COVID-19. Je to dôkazom toho, že personál aj klienti župných zariadení sociálnych služieb dodržiavajú preventívne opatrenia a ochorenie neberú na ľahkú váhu. Našou prioritou je chrániť tú najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou sú práve klienti týchto zariadení. Aj preto po otestovaní zamestnancov budeme testovať aj ich,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický kraj 6. mája svojpomocne testoval aj 107 zamestnancov zariadenia Lúč v Šemši a 7. mája bol otestovaný 110-členný personál zariadenia Idea v Prakovciach. Výsledky ich testov by mala župa vedieť začiatkom budúceho týždňa.

„Na budúci týždeň otestujeme zvyšných 165 zamestnancov zariadenia Lumen v Trebišove, 72 zamestnancov z Ondavy v Rakovci nad Ondavou a 152 zamestnancov zariadenia Via Lux v Barci pri Košiciach,“ uviedol Trnka. Zvyšné dve zariadenia, Anima v Michalovciach a Domko v Košiciach aktuálne neposkytujú služby svojim klientom, ambulantné a týždenné formy pobytu sú pozastavené.

Košický kraj testuje zamestnancov PCR testami, ktoré sú najpresnejšie, pretože v odobratej vzorke vedia zachytiť prítomnosť vírusu. Biologický materiál v župných zariadeniach odoberajú vyškolení zamestnanci, kraj vzorky odoberá svojpomocne. Testy vyhodnocuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach.

Po zamestnancoch bude župa testovať aj 1 800 klientov týchto zariadení. Okrem toho v týchto dňoch distribuuje rýchlotesty, ktoré zakúpil štát. Zo Štátnych hmotných rezerv SR bolo doručených 10 000 rýchlotestov. Kraj ich rozdistribuuje do trinástich župných zariadení aj sedemdesiatim neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby na území kraja.

13:00 Košický kraj opäť otvára svoje kultúrne zariadenia

Uvoľňovanie opatrení sa dotkne župných múzeí, galérií a knižníc. Zatvorené zatiaľ ostávajú divadlá, hvezdárne a osvetové strediská.

Košický samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Podľa usmernení Ústredného krízového štábu SR, Hlavného hygienika SR i štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie sa snaží prispôsobiť aj chod svojich organizácií. „Opatrenia, ktoré sme v našom kraji zaviedli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, budeme, rovnako, ako iné samosprávy, uvoľňovať postupne. K zatvoreniu župných kultúrnych zariadení sme pristúpili skôr ako štát a rovnako zodpovedne pristupujeme aj k ich opätovnému otvoreniu. Ak majú byť znova prístupné pre verejnosť, chceme si byť istí, že je zabezpečená ochrana zdravia návštevníkov aj našich zamestnancov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Z kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja otvoria svoje brány ako prvé knižnice. „Pôvodne sme v polovici mája plánovali tradičnú Noc múzeí a galérií, no tá sa z dôvodu zrušenia hromadných podujatí presúva, pravdepodobne, na jeseň. Medzinárodný deň múzeí a galérií si tak tento rok aspoň symbolicky pripomenieme v kultúrnych zariadeniach, ktoré sa otvárajú po vyše dvoch mesiacoch. Už 18. mája môžu čitatelia využiť vybrané služby župných knižníc a o deň neskôr, 19. mája, otvoríme aj múzeá a galérie. Divadlá, hvezdárne a osvetové strediská zatiaľ zostanú pre verejnosť zatvorené,“ dodal Trnka.

Košický kraj aktuálne pripravuje župné kultúrne zariadenia na príchod návštevníkov. Knižnice, múzeá a galérie prechádzajú dôkladnou dezinfekciou, zamestnancom bude kraj v rámci možností distribuovať ochranné pomôcky. Pri vstupe do každého zariadenia by malo byť inštalované zariadenie na dezinfekciu rúk. Zamestnanci knižníc budú povinní okrem rúška nosiť aj ochranné rukavice. Po vrátení knihy bude manipulácia s ňou možná až po 24 hodinách.

Múzeá a galérie musia zabezpečiť, aby bola vzdialenosť medzi návštevníkmi najmenej dva metre, pričom na 25 m2 môže byť iba jeden návštevník. Podľa možností budú kultúrnici akceptovať aj menšie skupiny osôb, maximálne však päť v jednej skupine, ak pôjde o rodinu. Dočasne nebude možné využívať audiosprievodcov, obmedzené bude aj používanie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

V knižniciach, múzeách a galériách budú upravené aj otváracie hodiny, hygienici odporúčajú skrátiť ich na štyri hodiny denne namiesto obvyklých osem hodín. Jeden deň v týždni by mal byť vyhradený výlučne na dezinfekciu priestorov. Otváracie hodiny jednotlivých kultúrnych zariadení budú zverejnené na ich webových stránkach.

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 23 kultúrnych zariadení, v ktorých pracuje viac ako 550 zamestnancov. Hromadné kultúrne akcie boli v Košickom kraji zrušené od 10. marca, kedy došlo aj k zatvoreniu kultúrnych zariadení. Kraj aktuálne vyhodnocuje výpadky v ich príjmoch. Najvýraznejšie sa opatrenia v súvislosti s koronavírusom dotknú župných divadiel.

„Za mesiace marec a apríl odhadujeme výpadok v príjmoch v našich kultúrnych zariadeniach vo výške takmer 170 000 eur, z toho necelých 100 000 eur predstavuje výpadok tržieb štyroch župných divadiel, najmä zo vstupného za neodohraté predstavenia,“ uviedol župan. Ak by sa v letných, prípadne jesenných mesiacoch nekonali pripravované festivaly, výpadky v príjmoch pocítia župné kultúrne zariadenia ešte výraznejšie. Celkovo by prišli o viac ako 460 000 eur.

11:52 Typy testov používaných pri diagnostike ochorenia COVID-19

množia sa nám prípady predaja rýchlotestov na profesionálne použitie laickej verejnosti, a preto sme sa rozhodli poukázať na túto problematiku priblížením typov dostupných testov, ktoré sa používajú na diagnostiku COVID-19.

Materiál nájdete na odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/typy-testov-pouzivanych-pri-diagnostike-ochorenia-covid-19?page_id=5351

Filip Kubelka, Referát pre komunikáciu s médiami, Štátny ústav pre kontrolu liečiv

11:51 Opatrenie – hromadné podujatia

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Číslo: OLP/3881/2020

   Bratislava 06.05.22020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, v znení opatrení          č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré mení a dopĺňa nasledovne:

I.

            V odseku „Súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. povinnosť“

            sa vypúšťa veta „Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov,“

            a nahrádza sa vetou „Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,“

II.

            S účinnosťou od 07. mája 2020 od 12:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon občianskych pohrebných obradov pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh                    a predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Pri činnosti štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcu zvýšenú sociálnu a politickú aktivitu obyvateľstva bolo vhodné a prijateľné pristúpiť k uvoľňovaniu režimu organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, a to za zachovania ostatných už stanovených podmienok uloženým pre činnosť týchto orgánov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020 bolo dňa 5. 5. 2020 doplnené opatrením č. OLP/3796/2020, podľa ktorého sa zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia s účinnosťou od 6. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto opatrení. Súčasťou vyššie uvedených hromadných podujatí cirkevnej povahy sú aj pohrebné obrady. Nakoľko pohrebné obrady patria medzi spoločenské obrady neodkladnej povahy, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považoval za náležité upraviť obdobný režim k občianskym pohrebným obradom.

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                                                           hlavný hygienik SR10:35 Sociálna poisťovňa informuje o možnosti odpustenia poistného za apríl aj prostredníctvom SMS a e-mailov

O možnosti odpustenia poistného za mesiac apríl 2020 Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aj prostredníctvom SMS a e-mailových správ. Využiť na to môžu formulár Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku.

Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov. Odpustenie odvodov si môžu vyplnením čestného vyhlásenia uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali takisto počas apríla uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní. Splnenie uvedenej podmienky žiadateľ preukáže uvedeným čestným vyhlásením, ktoré treba zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020

Od včerajšieho popoludnia do dnešného rána zatiaľ Sociálna poisťovňa zaslala zamestnávateľom približne 38 tisíc SMS správ a 45 tisíc e-mailov. Podobne začínajú tieto informácie dostávať aj živnostníci a ostatné SZČO. Obom skupinám, ktoré majú nahlásené aktuálne kontakty, zašle Sociálna poisťovňa počas dnešného dňa približne 300 tisíc SMS a e-mailových správ.

9:40 Pre deti rodičov z prvej línie už fungujú v kraji dve škôlky, BBSK sa obracia na mestá a obce

Po službe opatrovania detí priamo v domácnostiach pomáha Banskobystrický samosprávny kraj aj pri otváraní škôlok pre deti zdravotníckeho personálu a záchranných zložiek. V Banskej Bystrici už takto fungujú dve súkromné zariadenia, župa oslovila s ponukou spolupráce aj mestá a obce.

Rodičia, ktorí pracujú v prvej línii, už môžu v Banskej Bystrici využívať služby dvoch škôlok. S vybavením potrebných povolení i propagáciou pomohol zariadeniam Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý sa teraz s rovnakou ponukou obrátil aj na mestá obce, ktoré sú zriaďovateľmi predškolských zariadení.

„Službu opatrovania detí v domácnostiach, ktorú BBSK poskytuje prakticky od začiatku koronakrízy, sme v spolupráci s dvomi banskobystrickými zariadeniami rozšírili o možnosť umiestnenia detí do Detského opatrovateľského centra Štvorlístok a Súkromnej materskej a základnej školy Dráčik. Pomoc teraz ponúkame aj obciam a mestám a boli by sme radi, keby svoje škôlky pre ľudí z prvej línie otvorili,“ hovorí Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK.

Za pár dní fungovania služby o ňu prejavilo záujem množstvo rodičov a dve zariadenia momentálne navštevuje celkovo 23 detí. Takúto formu opatrovania za prísnych hygienických podmienok povolil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a určená je výhradne pre deti zdravotníckeho personálu a záchranných zložiek.

„Ponuka je určená tým, ktorí majú deti vo veku od 3 do 10 rokov. Maximálny počet detí v jednej triede je päť a sú rozdelené do skupín 3 až 6 rokov a 7 až 10 rokov tak, aby tieto skupiny vzájomne neprichádzali do kontaktu a aby bola na každé dieťa k dispozícii plocha najmenej 12 metrov štvorcových herne,“ dopĺňa Eva Cvitkovičová, ktorá projekt opatrovania detí za BBSK koordinuje.

9:33 Univerzitu Komenského čaká veľké šetrenie: odkladá rekonštrukcie aj výmenu akademického informačného systému

Univerzita Komenského prijala viacero opatrení na šetrenie finančných prostriedkov. Ohrozené sú najmä investičné zámery a rekonštrukcie budov a internátov. Univerzita musela zrušiť aj dlho plánovanú verejnú súťaž na nový akademický informačný systém.

foto: UK v Bratislave

Ekonomické dôsledky v súvislosti s pandémiou koronavírusu pocítila (a ešte zrejme pocíti) aj najväčšia slovenská vysoká škola – Univerzita Komenského v Bratislave. Dotačné príjmy zo štátneho rozpočtu pokrývajú len približne 70 % nákladov univerzity, zvyšok tvoria výnosy z podnikateľskej činnosti a z iných zdrojov. Veľká časť týchto zdrojov bude univerzite chýbať v dôsledku ekonomických dopadov spôsobených pandémiou. Už len uzatvorenie internátov predstavuje pre univerzitu výpadok rádovo v státisícoch eur. Univerzita počíta aj s výpadkom školného od zahraničných študentov, či s drastickým výpadkom príjmov z podnikateľskej činnosti – zatvorenie prevádzok sa prejavilo aj u nájomcov univerzity, ktorí nie sú schopní platiť dohodnuté nájomné.

Najvýraznejšie sa šetriace opatrenia dotknú rekonštrukcií univerzitných objektov, z ktorých viaceré boli v kritickom stave už dlhšiu dobu. Rozsiahla rekonštrukcia čakala napríklad internáty na Mlynoch, konkrétne Výškový blok B a tri bloky Átriových domkov či budovu Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ulici. V súčasnosti sú všetky tieto projekty ohrozené.

Ďalšou zmenou je zastavenie verejnej súťaže na nový akademický informačný systém. Pôvodný systém AiS2 používa univerzita od roku 2009. Súčasné vedenie UK reštartovalo diskusie o výmene informačného systému a vypísalo súťaž na dodávateľa modernejšieho informačného systému. Nový systém mal zlepšiť elektronizáciu komunikácie so študentmi a celkovo zjednodušiť podporné procesy. „Aj napriek množstvu práce na príprave nového informačného systému si v situácii finančnej neistoty nemôžeme dovoliť záväzok v hodnote stoviek tisíc eur za nový informačný systém, keď nevieme, či budeme mať dosť zdrojov na pokrytie bazálneho chodu univerzity v druhom polroku tohto roka,“ povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. Univerzita naďalej počíta s modernizáciou informačného systému, ale až po stabilizácii finančnej situácie.

Jedným z ďalších prijímaných šetriacich opatrení je znižovanie personálnych nákladov, a to ako na úrovni rektorátu, tak aj na fakultách a ďalších súčastiach. Nepriaznivá finančná situácia najviac zasiahla činnosť samostatne hospodáriacej súčasti UK – Centrum ďalšieho vzdelávania. To bolo primárne zamerané na internacionalizáciu univerzity, na napĺňanie jej sociálnych funkcií prostredníctvom vzdelávania seniorov a na celoživotné vzdelávanie. V dôsledku utlmenia týchto aktivít sa CĎV UK ocitlo v kritickej situácii. Preto z dôvodu efektívnejšieho riadenia a hlavne značného zníženia prevádzkových nákladov prejde pod Rektorát UK. Centrum muselo ukončiť viacero pracovných pomerov.

Veľmi vážne je ohrozené aj financovanie vedeckého projektu ACCORD. Ide o spoločný projekt so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave zameraný na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít. Obe univerzity mali počas štyroch rokov preinvestovať 111 miliónov eur, čo by bolo najviac v dejinách Slovenska v akademickom prostredí. Súčasný stav a prípadná realokácia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov môžu vážne ohroziť naplnenie očakávaných cieľov projektu.

„Financovanie univerzitného vzdelávania bolo napäté už pred krízou, no v súčasnosti sa musíme pripraviť na to, že nás čakajú naozaj ťažké časy. Ako rektor nesiem zodpovednosť za napĺňanie hlavného poslania univerzity. Musíme sa sústrediť na rozvíjanie našich vedeckých kapacít; napokon, krízu by Slovensko nezvládlo bez našich lekárov, farmaceutov, epidemiológov, virológov, psychológov, výskumníkov či ďalších expertov,“ dodal rektor Števček. „Odloženie rozvojových projektov je v tejto chvíli jediným rozumným a zdá sa aj nevyhnutným krokom. Musím však konštatovať, že sme očakávali opačný trend: posilnenie financovania výskumných univerzít a vedeckých ustanovizní typu SAV. Spoločnosť sa mohla presvedčiť, že práve vďaka kvalitnej slovenskej vede sme dokázali pandémiu zvládnuť. Opak je však pravdou – zaznamenávame negatívne trendy v podobe redukcie príjmov výskumných univerzít. Preto vyzývam, podporme vedu, ktorá nás drží nad vodou.“

8:30

Rozšírenie stránkových hodín na oddeleniach cudzineckej polície
– Tlačová správa

          Vďaka ďalšiemu zmierňovaniu opatrení, zavedených v súvislosti s pandémiou COVID-19, rozšírime stránkové hodiny na oddeleniach cudzineckej polície PZ. Zmeny budú platiť od pondelka, 11. 05. 2020.

            Na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ sa rozšíria úradné hodiny pre verejnosť v rozsahu:

Pondelok:                                 od 08.00 h do 14.00 h,

Streda:                                      od 08.00 h do 17.00 h,

Piatok:                                      od 08.00 h do 14.00 h.

            Na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ sa budú vybavovať len nasledovné životné situácie

 • prijímanie žiadostí o obnovenie prechodného pobytu, o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a o udelenie dlhodobého pobytu,
 • registrácia pobytu občanov EHP a ich rodinných príslušníkov,
 • vydanie a aktivácia autentifikátora,
 • úkony spojené s vydávaním dokladu o pobyte, 
 • úkony spojené so zmenou zamestnávateľa počas platného pobytu cudzincov,
 • iné žiadosti bude možné prijať len z dôvodu hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia riaditeľa príslušného riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície alebo úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.

          V nedeľu 10. 05. 2020 o 20,00 h bude pre cudzincov opätovne spustený objednávací systém na webovej stránke MV SR:

http://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp

Prosíme verejnosť, aby v maximálnej možnej miere využívala on-line objednávací systém na rezervovanie termínu na vybavenie všetkých možných životných situácií v rámci vyššie uvedeného rozsahu. Upozorňujeme, že na stránkových pracoviskách budú prioritne vybavovaní cudzinci na základe on-line rezervácií.

Ak na niektorú z vyššie uvedených životných situácií nie je možné využiť objednávací systém, klienti budú vybavovaní na základe poradových lístkov vytlačených z vyvolávacieho systému. 

            Opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia pred šírením ochorenia COVID-19, minimálne ochrana tváre, rúško, vrátane selekcie a kontroly osôb prichádzajúcich na stránkové pracovisko, ostávajú naďalej v platnosti.

            Prosíme verejnosť, aby mala strpenie s prácou policajtov na oddeleniach cudzineckej polície PZ, vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých úloh v rámci našej činnosti.

6. mája 2020

22:56 Igor Matovič na videosummite EÚ-západný Balkán: Verím, že raz budeme všetci súčasťou jedného klubu

Dnešný (6. máj 2020) summit EÚ s partnermi západného Balkánu mal byť pôvodne vrcholnou schôdzkou lídrov v Záhrebe pod hlavičkou chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ.  Z dôvodov, ktoré netreba vysvetľovať, sa nakoniec uskutočnil v podobe videokonferencie. Vo vystúpeniach lídrov EÚ, ale aj západného Balkánu, rezonovalo, aká dôležitá je vzájomná pomoc a spolupráca, čo sa ukazuje aj v kontexte aktuálnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. Dôležitým signálom pre tento región zo strany EÚ je finančná podpora vo výške 3,3 mld. EUR, ktorú Európska komisia oznámila minulý týždeň. Tá je rukolapným dôkazom nielen európskej solidarity, ale aj dlhodobej podpory pre rozvoj regiónu západného Balkánu. 

Predseda vlády Igor Matovič vo svojom vystúpení zdôraznil najmä pokračujúcu podporu Slovenska pre integračné ambície regiónu a reformné úsilie jeho jednotlivých partnerov: „Verím, že raz budeme všetci súčasťou jedného klubu. Únia tak možno bude trochu komplikovanejšia, ale určite bude bezpečnejšia. Sme pripravení partnerov v ich snahách podporovať, ale budeme potrebovať aj ich pomoc, aby sa obavy niektorých členských krajín rozplynuli,“ uviedol slovenský premiér.

Lídri hovorili aj o pokračovaní spolupráce v ďalších oblastiach, najmä v bezpečnosti, boji proti terorizmu, organizovanému zločinu, korupcii, či nelegálnej migrácii. Lídri členských štátov EÚ zdôraznili, že pre rýchlejší integračný proces musia partneri v regióne zintenzívniť reformy, najmä v oblasti právneho štátu.
Lídri na záver summitu prijali aj spoločné vyhlásenie​.

8:45 V. Remišová: Východisko z koronakrízy vedie cez digitálnu transformáciu

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová cez videokonferenciu diskutovala s ministrami členských štátov Európskej únie (EÚ) zodpovednými za informatizáciu. Zaoberali sa nielen zmierňovaním dopadov koronakrízy na spoločnosť, ale aj výzvami, ako dokážu digitálne technológie naštartovať európsku ekonomiku. Hlavnými témami boli trasovacie aplikácie na boj proti koronavírusu, význam digitálnej transformácie pri obnove hospodárstva a zamestnanosti, ako aj nevyhnutnosť  investovať do vysokorýchlostného internetu.

„Podobnú situáciu sme v našej histórii doposiaľ nezažili, preto je vzájomná komunikácia a výmena osvedčených postupov kľúčom k nájdeniu účinných riešení, ktoré môžu zmierniť bezprecedentný dopad pandémie na našu spoločnosť a hospodárstvo,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

Aby sme obnovili dôveru vo funkčné hospodárstvo, zdraví občania musia pracovať v čo najzdravšom prostredí.  Rozhodujúci vplyv má na to práve systémové trasovanie kontaktov, ktoré umožní štátu monitorovať potenciálne infikovaných a eliminovať tak počet chorých a s tým súvisiaci negatívny dosah na ekonomiku. V súvislosti s trasovaním kontaktov je kľúčový dialóg medzi štátom a priemyslom, keďže údaje štát získava od operátorov a ďalej s nimi pracuje, pričom konkrétne aplikácie a riešenia vytvárajú práve vo vzájomnej spolupráci. 

V rámci diskusie s ministrami podpredsedníčka vlády uviedla, že Slovensko podporuje hľadanie celoeurópskeho trasovacieho riešenia za účasti všetkých relevantných aktérov, ktoré bude rešpektovať základné ľudské práva a európske hodnoty. Akékoľvek riešenie musí byť bezpodmienečne transparentné a musí spĺňať požiadavky ochrany súkromia pri manipulácii s údajmi, ako aj vzájomné prepojenie technologických riešení.

Z diskusie ministrov vyplynulo, že dopady pandémie už teraz zmierňujú rôzne digitálne nástroje a riešenia. Ich využívaním sa zmenšuje negatívny vplyv na vzdelávanie i na zamestnanosť, keďže ľudia v niektorých sektoroch môžu pracovať aj online z domu. Takisto sa viacero podnikateľských aktivít presunulo do online prostredia.

Keď chce štát na jednej strane riešiť dopady koronakrízy a na strane druhej poskytovať kvalitné elektronické služby občanom, potrebuje zabezpečiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých kedykoľvek a kdekoľvek. Či už ide napríklad o vidiecke územia, komplikované zemepisné oblasti či prístup staršej populácie. „Pandémia COVID-19 ukázala, že digitálna transformácia sa stala jednou z prioritných úloh mnohých vlád,“ povedala na záver Veronika Remišová a dodala, že okrem vysokej dostupnosti internetu treba dbať aj na jeho spoľahlivosť a bezpečnosť pripojenia.                 

5. mája 2020

17:34 Žiadateľom o príspevky prvej pomoci odišli ďalšie milióny eur

Už viac ako 16 miliónov eur odišlo na účty žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“. Žiadosti za marec môžu záujemcovia podať až do 15. mája 2020. Následne bude možné zasielať žiadosti a výkazy za apríl. Na tento účel zverejní ministerstvo na stránke nové formuláre.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 66 053 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 10 051 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších   26 606 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili už 4 030 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 48.

Žiadosti o štátnu pomoc sme už prijali aj od niektorých veľkých podnikov, medzi inými napríklad MATADOR automotive Vráble, a.s. či Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.

Tisícky ďalších žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze. 

  Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Počet žiadaných  zamestnancov, resp. SZČO
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 10 051 7 150 8 824 594,40 € 48 256
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 26 606 18 274 4 626 440,46 € 27 054
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 839 241 615 267,83 € 8 782
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 3 191 892 2 011 520,06 € 33 019
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) 48 5 1 170 € 2 703
SPOLU   40 735 26 562 16 078 992,75 € 119 814

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

14:37 INFO-KORONA : Sociálna poisťovňa začína prijímať žiadosti o odpustenie poistného za apríl 2020

Sociálna poisťovňa dnešným dňom začína prijímať žiadosti o odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apríl. Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov. O odpustenie  platenia odvodov môžu požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali takisto počas apríla uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní.

Splnenie uvedenej podmienky žiadateľ preukáže  čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020. Vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa očakáva veľký počet formulárov/ žiadostí a kvôli tomu, aby pre žiadateľov vytvorila väčší časový priestor na ich posielanie, predĺžila termín na ich prijímanie z 11. na 18. mája 2020.

Formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude dostupný na www.socpoist.sk, sa považuje za žiadosť o odpustenie odvodov.

V prípade, že žiadateľ nemá prístup na internet, môže vyplnený formulár poslať poštou alebo osobne ho doručiť  do schránky v príslušnej pobočke.

Odpustenie odvodov za apríl 2020 nebude mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku a na výšku nemocenských alebo dôchodkových dávok.

12:35 INFO-KORONA: Sirotský dôchodok budú vysokoškoláci dostávať dlhšie, až do vykonania záverečnej skúšky

Sociálna poisťovňa informuje poberateľov sirotského dôchodku, ktorí mali v školskom roku 2019/2020 ukončiť vysokoškolské štúdium, avšak v dôsledku krízovej situácie im bol termín štátnych záverečných skúšok posunutý, že nárok na výplatu sirotského dôchodku im trvá až do vykonania štátnej záverečnej skúšky, resp. do dátumu ukončenia štúdia z iného dôvodu.

Sociálna poisťovňa v niektorých konaniach zastavila výplatu sirotských dôchodkov na základe v minulosti školou oznámeného predpokladaného dátumu ukončenia vysokoškolského štúdia. Na vyplatenie sirotského dôchodku postačuje, aby sirota Sociálnej poisťovni oznámila, že štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike neukončila v predpokladanom termíne, ale že naďalej študuje. Uvedenú skutočnosť možno oznámiť písomne poštou na adresu Sociálnej poisťovne, ústredie, elektronicky (e-schránka/email) na adresu podatelna@socpoist.sk alebo telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123.

Ak ide o oprávnenú osobu, ktorá študuje na vysokej škole v zahraničí alebo na vysokej škole v Slovenskej republike, ktorá neposkytuje údaje o študentoch ministerstvu školstva (napr. Akadémia ozbrojených síl), spolu s oznámením je potrebné zaslať aj doklad vyhotovený vysokou školou potvrdzujúci ďalšie trvanie štúdia na vysokej škole.

12:46 Telefonát ministra zahraničných vecí ČĽR so šéfom slovenskej diplomacie

Bilaterálne vzťahy s dôrazom na oblasť ekonomiky a vzťahy s Európskou úniou, snaha o multilaterálne riešenia medzinárodných problémov, priority zahraničnej, domácej a hospodárskej politiky novej slovenskej vlády – to boli hlavné témy telefonického rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka so štátnym radcom a ministrom zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yi, ktorý sa dnes uskutočnil na návrh čínskej strany.

„Slovensko má záujem o vzájomne prospešný rozvoj bilaterálnych vzťahov s Čínskou ľudovou republikou, ktorú považujeme zároveň za dôležitého partnera v rámci Európskej únie. Som rád, že náš úvodný rozhovor sa koná práve v deň 45. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi EÚ a Čínou. Za toto obdobie sme zaznamenali veľký nárast vzájomného obchodu keď jeho denný objem predstavuje 1,8 mld eur. Veríme, že ďalšie impulzy prinesie už čoskoro summit EÚ-Čína ako aj stretnutie lídrov počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ.“

V rozhovore sa obaja ministri venovali pandémií koronavírusu, ktorá predstavuje podľa oboch partnerov bezprecedentnú výzvu s obrovskými a negatívnymi dôsledkami pre celý svet. I. Korčok v rozhovore s čínskym partnerom tiež dodal, že tak ako celý svet, aj my si spolu so slovenskými občanmi kladieme otázky ohľadom pôvodu a rozšírenia vírusu. „Potrebujeme tieto odpovede, a to na základe nezávislej expertnej analýzy v rámci multilaterálnych fór, pretože okrem ekonomickej obnovy sa naliehavou stáva aj obnova dôvery našej verejnosti v schopnosť medzinárodného spoločenstva zabrániť do budúcnosti takým globálnym katastrofám aké prežívame dnes,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Ivan Korčok informoval čínskeho rezortného partnera Wang Yi o prioritách novej vlády Slovenskej republiky, ktoré sa opierajú o silný mandát občanov Slovenskej republiky pre jasnú zahraničnopolitickú orientáciu na EÚ a transatlantické partnerstvo, ako aj uplatňovanie princípov právneho štátu a ľudských práv.

„Korona kríza ukázala, že sú situácie keď si musíme vzájomne pomôcť. Stalo sa tak keď európske krajiny poskytli začiatkom tohto roka pomoc Číne a my dnes oceňujeme súčinnosť čínskych úradov pri udelení súhlasu s vývozom zdravotníckeho materiálu a dobrú spoluprácu pri ich preprave na Slovensko,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. 

4. mája 2020

Od stredy, 6. mája, sa spustia 2. a 3. fáza uvoľňovania opatrení prijatých v súvislosti s novým koronavírusom.

16:12 Ivan Korčok: Slovensko prispeje na vývoj vakcíny proti koronavírusu 750 tisíc eur

„Koronavírus je výzvou pre celý svet. Slovensko podporuje spoločné snahy konať. Dnes preto oznamujeme, že naša krajina sa rozhodla prispieť sumou tri štvrte milióna eur na iniciatívy, ktoré majú prispieť k vývoju liečebných metód a vakcíny proti tejto chorobe.“ Také sú slová ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v súvislosti s medzinárodným donorským podujatím (Coronavirus Global Response), ktoré 4. mája 2020 zorganizovala Európska komisia spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Francúzskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a Saudskou Arábiou.

Cieľom podujatia je zhromaždiť prostriedky určené na financovanie zrýchleného výskumu vakcíny, financovanie nevyhnutnej diagnostiky a liečby COVID-19 v celkovej výške 7,5 miliardy eur.

Teší ma, že pre mimoriadnu dôležitosť tejto aktivity a s plným rešpektom voči potrebe globálneho zintenzívnenia boja s ochorením COVID-19, Slovenská republika aktívne a pozitívne zareagovala,“ zdôraznil minister I. Korčok. 

Slovensko je podľa neho presvedčené, že vyzbierané prostriedky budú efektívne využité v oblastiach diagnostiky COVID-19, jeho liečby, ako aj pri vývoji účinnej vakcíny. „Pandémia predstavuje globálnu výzvu, ktorá si vyžaduje globálnu odpoveď. Táto iniciatíva je súčasťou multilaterálnej reakcie na boj s COVID-19 a nadväzuje na prijaté záväzky lídrov EÚ, G20 a G7.“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.

15:50 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice momentálne nemáme hospitalizovaného ani jedného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19.

Na ambulancii tejto kliniky sme 1.-3.5.2020 v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 13 pacientom, z toho štyria boli prijatí na hospitalizáciu (3 sú negatívni, 1 na výsledok ešte čaká). Čo sa týka Drive- in testovania, 30.4. bolo na tomto odbere vyšetrených 17 osôb. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie od 1.-3.5.2020 testoval 56 vzoriek, všetky boli negatívne.   

14:57 Koronakríza zasiahne rozpočet mesta, Žilina predpokladá výpadky až 9 mil. eur

Žilina, 4. mája 2020 – Výpadok príjmov rozpočtu vo výške až 9 mil. eur predpokladá mesto Žilina v dôsledku ekonomických dopadov mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom. Samospráva pri modelovaní rozpočtových scenárov vychádza z aktuálnych analýz ministerstva financií, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Národnej banky Slovenska v oblasti vývoja HDP a výpadku podielových daní. Rovnaký nepriaznivý vývoj sa očakáva aj pri zníženom výbere miestnych daní a poplatkov. K tomu treba pripočítať výpadky v oblasti iných príjmov mesta z dôvodu pozastavených aktivít a zvýšené náklady na boj s epidémiou.

Radnica pracuje na niekoľkých modeloch vývoja ekonomickej situácie, ktoré bude podľa aktuálneho stavu upravovať. Niektoré výpadky finančných príjmov je dnes možné odhadovať presnejšie a samostatne vzhľadom na nečinnosť niektorých inštitúcií mesta.

„Veľmi zodpovedne sme sa od začiatku postavili ku všetkým preventívnym opatreniam prijímaným na úrovni štátu, ale aj mesta. Výrazné výpadky v príjmoch rozpočtu sa očakávajú v oblasti podielových daní a miestnych daní a poplatkov. Mnohé z opatrení znamenali utlmenie, pozastavenie činností mestských subjektov, spoločností, inštitúcií a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Takéto zastavenie činností v súvislosti s koronavírusom prinieslo ekonomické straty, na ktoré bude musieť mesto nájsť finančné prostriedky,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.       

Už dnes sú jasné rozpočtové úpravy, ktoré budú znižovať negatívne dopady koronakrízy. „Prvým konkrétnym opatrením je návrh použitia veľkej časti rezervného fondu na krytie bežných výdavkov mesta. V tejto prvej etape sme tiež pristúpili k revízii existujúcich zmluvných vzťahov s externými dodávateľmi, k pozastaveniu investičných akcií mesta okrem havárií a nevyhnutných investícií, k regulácii mzdových nákladov, pozastaveniu dotácií a grantov či zrušeniu spoločenských akcií organizovaných mestom. Musím ale zdôrazniť, že nesedíme so založenými rukami a ďalej pracujeme. Ani koronavírus nemôže byť dôvodom na úplné zastavenie nevyhnutných činností a služieb, ktoré pre Žilinčanov zabezpečujeme,“ povedal primátor.

Návrh opatrení a s ním súvisiace úspory na výdavkovej strane sú podľa žilinského primátora dostatočné na to, aby bol zabezpečený chod mesta a štandardné služby pre obyvateľov. Ekonomické úspory prvej etapy by nemali občania mesta pocítiť v bežnom živote. Pozastavené sú napríklad investičné akcie vo výške 1,5 mil. eur pre rok 2020. Ide najmä o projekty rekonštrukcie komunikácií pre peších a riešenie nedostatočného stavu niektorých objektov mesta. V súčasnosti sa mesto sústredí najmä na projekty spolufinancované z externých zdrojov, napríklad z EÚ fondov a finančne menej náročnú projekčnú a inžiniersku prípravu. Ďalšie úspory mesto hľadá v rámcových dodávkach externými dodávateľmi, či už úpravou predmetu zmlúv, finančnej náročnosti a v niektorých prípadoch aj náhradou plnenia vlastnými kapacitami.  

Napriek chystaným úsporným opatreniam sa mesto usiluje vychádzať v ústrety obyvateľom a zmierňovať následky koronakrízy na ich domáce rozpočty. Mestský dopravný podnik mesta Žiliny predlžil pre cestujúcich platnosť predplatných cestovných lístkov. Permanentky na vstup predĺžila aj Mestská krytá plaváreň Žilina. Podnikatelia, ktorí museli z dôvodu mimoriadnych opatrení platných pre celé územie Slovenska zatvoriť svoje prevádzky, kancelárie a pod. si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad za prerušené obdobie. Rodičia detí nemusia od 1. apríla uhrádzať poplatky za prevádzku škôl a školských zariadení v Žiline, napríklad za školský klub či materskú školu. Finančné prostriedky zaplatené za mesiac marec školy zohľadnia po opätovnom nástupe detí do škôl a školských zariadení.

„Chápeme, že kríza súvisiaca s epidémiou koronavírusu nezasiahne len rozpočet mesta, ale aj súkromné spoločnosti či podnikateľov. V rámci našich zákonných možností sme pripravení zmierniť dopad koronakrízy aj na súkromné spoločnosti, platcov dane a vyjsť im maximálne v ústrety, ak požiadajú o splátkový kalendár platenia daní,“ podotkol primátor. Postup pri žiadosti o splátkový kalendár bude podnikateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta v najbližších dňoch. 

Samospráva pripomína, že vývoj situácie v súvislosti s koronavírusom, môže aktuálne ekonomické scenáre dopadu na rozpočet výrazne zmeniť. Bez pomoci štátu sa to pravdepodobne nezaobíde. 
„Mesto ako právnická osoba a jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne potrebuje podporu štátu. Tak ako vláda zaviedla podporné opatrenia pre podnikateľov, súkromné spoločnosti, veríme, že vzhľadom na avizované výpadky príjmov bude primeraná kompenzácia aj pre jednotlivé samosprávy,“ uviedol primátor Peter Fiabáne. Návrhy prípadných opatrení smerom k vláde mesto Žilina pripravuje spolu zo zástupcami ostatných samospráv združených v Únii miest Slovenska a v Združení miest a obcí Slovenska.

9:18 Plánované operácie a preventívne prehliadky opäť v praxi

Celý svet bojuje s novým koronavírusom a aj na Slovensku robíme všetko pre to, aby sme chránili zdravie ľudí. Čiastočné obmedzenie plánovaných operačných výkonov v nemocniciach sa od veľkonočných sviatkov na základe výzvy ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího postupne uvoľňuje. Šéf rezortu zdravotníctva zároveň žiada lekárov v ambulanciách, aby pacientov vyšetrovali a robili aj preventívne prehliadky. 

Vyšetreniu pacienta v ambulancii by mal predchádzať telefonát a uistenie sa, že u pacienta nie je riziko nákazy koronavírusom. Následne už vyšetreniu za použitia ochranných pomôcok a dodržaní hygienických opatrení nič nebráni. „Prosím ambulantných lekárov, nezanedbávajte svojich pacientov, ktorým sa môže zhoršiť ich zdravotný stav. Môžete robiť aj preventívne prehliadky. Vždy je potrebné si pacienta objednať na presný čas pred tým, ako sa telefonicky uistíte, že nemá žiadne príznaky infektu,“ vyzval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Dôležitá je najmä prevencia pred onkologickými ochoreniami, napríklad  vyšetrenia mamografom.

„Niektoré zdravotnícke zariadenia začínajú uvoľňovať mamografické preventívne vyšetrenia, rozhodnutie aktuálne závisí od lokálneho manažmentu daného zdravotníckeho zariadenia,“ vysvetlil minister zdravotníctva.

V nemocniciach sa postupne odštartovali plánované zákroky. K ich dočasnému obmedzeniu zdravotnícke zariadenia pristúpili z dôvodu ich prípravy na zvýšený počet pacientov s ochorením COVID-19. Čas ukázal, že Slovensko situáciu vďaka opatreniam a disciplinovanosti veľmi dobre zvláda, minister preto pred dvoma týždňami nemocnice vyzval, aby po posúdení interným klinickým tímom indikované zákroky realizovali čo najskôr.

„Myslím na všetkých pacientov s odloženými operáciami. V súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou vyzývam nemocnice, lekárov, aby začali operovať aj plánované výkony. Pacienti, zostaňte v karanténe, po 14-tich dňoch vás môžu operovať. Predoperačné vyšetrenie vám urobia aj v nemocnici pred výkonom,“ uzavrel šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.

Viac k plánovaným operáciám v nemocniciach v tlačovej správe z apríla tu:

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-20-04-2020-operacie

3. mája 2020

13:48 BORIS KOLLÁR: Musíme sa čo najskôr vrátiť k reálnemu životu a začať s uvoľňovaním opatrení 

11:18 Zmena na hraničnom priechode a jeden novootvorený

Informácie  o úpravách k hraničným priechodom s Maďarskom:

Novootvorený hraničný priechod

Hraničný priechod Hosťovce – Tornanádaska, určený pre obojstrannú osobnú a nákladnú dopravu do 3,5 tony (doprava iba medzi Slovenskou republikou a Maďarskom), otvorený od 4. mája 2020 od 06:00 hod, s otváracou dobou 06:00 – 18:00 hod.

Zmeny na otvorenom hraničnom priechode

Hraničný priechod Kráľ – Bánréve, rozširuje sa aj pre medzinárodnú kamiónovú dopravu s miestom nakládky alebo vykládky aj v Českej republike a Poľskej republike.

V súčasnosti rokujeme o postupnom otváraní a zmene charakteru ďalších hraničných priechodov na spoločnej hranici s Maďarskom a Poľskou republikou.

2. mája 2020

17:46 Repatriačné lety SR z Libanonu a Iraku ako významné gesto spolupatričnosti v rámci EÚ

 Krátko pred včerajšou  (1. mája 2020) polnocou sa uskutočnila logisticky náročná repatriácia občanov SR a ďalších členských štátov Európskej únie z Libanonu a Iraku. „Je symbolické, že našim spoluobčanom z Európskej únie sme pomohli v čase, keď si pripomíname 16. výročie nášho vstupu do EÚ,“ poznamenal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok s tým, že podobne aj slovenskí občania využívali lety iných krajín EÚ pri návrate domov.

Z Libanonu bolo na Slovensko repatriovaných celkovo 18 občanov SR a iných členských štátov EÚ, pričom sa do svojej domoviny zároveň vrátilo aj 10 občanov Libanonu, ktorí využili letecké spojenie zo Slovenska do ich krajiny. Významným prejavom solidarity a reciprocity smerom k európskym a regionálnym partnerom bol aj slovenský repatriačný let z irackého Bagdadu, ktorý do Európy prepravil viac ako 60 občanov pochádzajúcich z 15 členských štátov EÚ.


Ako povedal minister I. Korčok, operáciu mimoriadneho charakteru zabezpečovali letecké zložky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR a Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR v spolupráci s rezortom diplomacie a Delegáciou EÚ v Bagdade. „Za túto súčinnosť si zaslúžia vďaku,“ doplnil I. Korčok.

Repatriácia z Iraku bola spolufinancovaná zo spoločných európskych zdrojov za použitia Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM), ktorý umožňuje členským štátom EÚ čerpať spoločné európske finančné prostriedky v prípade mimoriadnych udalostí. Oba lety boli vysoko ocenené európskymi partnermi. Symbolicky práve v deň výročia vstupu SR do EÚ sa tak potvrdil zodpovedný a aktívny prístup SR k hľadaniu spoločných európskych riešení v snahe prekonať následky krízových situácií.

30. apríla 2020

19:37 Letná turistická sezóna a summit EÚ s krajinami západného Balkánu ako hlavné témy rozhovoru štátneho tajomníka M. Klusa s chorvátskou partnerkou A. Metelko-Zgombić

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus absolvoval dnes (vo štvrtok 30. apríla 2020) telefonický rozhovor so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Andrejou Metelko-Zgombić. Tá aktuálne počas chorvátskeho predsedníctva vedie Radu pre všeobecné záležitosti (GAC).

Chorvátsko má svoje prvé predsedníctvo počas jedného z najťažších období v histórii EÚ. Napriek tomu sa pandémiou koronavírusu nenechalo zaskočiť a je veľmi aktívne. Od polovice marca zorganizovalo už 27 videokonferencií. Tie nám umožňujú hovoriť o spoločných riešeniach, lebo práve o tom je EÚ, “ podčiarkol M. Klus. 

Partneri vyjadrili nádej, že vývoj epidemiologickej situácie umožní aspoň v obmedzenej miere letnú turistickú sezónu. „Slováci boli zvyknutí stráviť letnú dovolenku v Chorvátsku a radi hovoria o chorvátskom mori ako o slovenskom,“ pripomenul štátny tajomník. Aj keď záujem o hľadanie vhodného riešenia je, ani jeden z partnerov nechcel predbiehať, ako by malo vyzerať. 

„Bude to predmetom rozhovorov aj na európskej úrovni. Ale tento tlak tu už je a začína byť výrazný. Je jasné, že odpoveď musíme mať čoskoro, “ dodal M. Klus. Obe krajiny zdieľajú početné priority v oblasti zahraničnej a európskej politiky a sú silnými podporovateľmi integrácie regiónu západného Balkánu do EÚ. „Vyjadril som naše odhodlanie prispieť k úspechu samitu EÚ – západný Balkán, ktorý sa uskutoční na budúcu stredu 6. mája formou videokonferencie. Pôvodne mali byť všetci lídri v Záhrebe. Je to škoda, malo to byť top podujatie chorvátskeho predsedníctva. Slovensko je pripravené potvrdiť európsku perspektívu pre tento región,“ potvrdil M. Klus.

17:52 V krajských domovoch sociálnych služieb v Rožňave neevidujú nákazu COVID-19

Zo 168 zamestnancov zariadení sociálnych služieb JASANIMA a SUBSIDIUM nemal ani jeden pozitívny test na nový koronavírus.

Košický samosprávny kraj začal v pondelok 27. apríla s testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Ako prví boli otestovaní zamestnanci zariadenia JASANIMA a SUBSIDIUM v Rožňave. „Sme veľmi radi, že zo 168 vzoriek boli všetky negatívne a teda žiaden zamestnanec zariadení v Rožňave nemá toto ochorenie. Používame testy, ktoré sme si sami zakúpili, ide o PCR testy, ktoré ukazujú najpresnejšie výsledky. Na vyhodnocovanie výsledkov nevyužívame kapacity štátu alebo súkromných spoločností, teda nevyhodnocuje ich Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, ale spolupracujeme s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá má na vyhodnocovanie testov vlastné prístroje,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Po Rožňave testoval Košický kraj aj 142 zamestnancov zariadení LIDWINA a HARMONIA v Strážskom, výsledky testov bude kraj vedieť najneskôr v pondelok 4. mája.

Na budúci týždeň budú otestovaní ďalší zamestnanci, konkrétne v pondelok to bude 165 zamestnancov zariadenia ARCUS v Košiciach, v utorok 37 zamestnancov zariadenia REGINA v Kráľovciach a v stredu 113 zamestnancov zariadenia LÚČ v Šemši. „Celkovo otestujeme týmito PCR testami 1 200 zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb. V druhom kole budeme testovať všetkých klientov, ktorých je 1 800,“ povedal Trnka.

Za účelom testovania Košický samosprávny kraj vyškolil zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí vykonávajú odber biologického materiálu a vybavil ich aj potrebnými ochrannými pomôckami. „Budeme sa snažiť zakúpiť väčšie množstvo testov, aby sme vedeli testovať aj ďalšie skupiny ľudí, napríklad zamestnancov a klientov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, policajtov, šoférov autobusov aj zdravotníkov,“ uzavrel Trnka.

16:20

Ministerstvo práce posilní balík peňazí určených na podporu udržania pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR posilní balík peňazí určených na podporu udržania pracovných miest. Peniaze, ktoré boli určené na podporu zamestnávania dlhodobo alebo aj dobrovoľne nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a nedostatkom pracovných skúseností, pôjdu na podporu udržania pracovných miest s garanciou ich udržania.

Výzva dopytovo orientovaného projektu Implementačnej agentúry MPSVR SR bola vyhlásená v roku 2018, v čase pred korona krízou. Ministerstvo sa usilovalo v období vysokej miery zamestnanosti maximálne podporiť zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a nedostatkom pracovných skúseností, o ktorých zamestnávatelia nejavili záujem. Pre čo najvyšší záujem zamestnávateľov o podporu a vytvorenie príležitosti pre nezamestnaných na prijatie do zamestnania v sebe projekt nezahŕňal prvok udržateľnosti pracovného miesta aj po skončení dotovaného obdobia.

Takáto podpora sa v aktuálnej situácii, keď je ohrozených desaťtisíce pracovných miest a kvalifikovaných pracovníkov, nejaví ako efektívna, nakoľko žiadatelia plánovali z celkového balíka podpory vytvoriť menej ako 2 000 pracovných miest s ročným odhadom nákladov do výšky 21 000 €, navyše bez garancie udržania pracovného miesta po skončení podpory. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto rozhodlo o pozastavení 2. kola výzvy a 25 miliónov € v danej výzve využije na podporu pracovných miest aj s garanciou ich udržania.

„V týchto ťažkých časoch korona krízy, keď potrebujeme čo najviac finančných prostriedkov na udržanie pracovných miest, sa musíme správať zodpovedne, pozerať sa nielen na to, ako sa máme teraz, ale aj na to, ako sa budeme mať v budúcnosti po korona kríze. Preto zodpovedne analyzujeme účelnosť každého eura, aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu zamestnancov, rodičov,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Okrem toho, úrady práce implementujú rôzne iné projekty na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu, v rámci ktorých môžu zamestnávatelia prejaviť záujem o podporu. Informácie o týchto projektoch nájdu zamestnávatelia k dispozícii na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142.

15:32 Žiadateľom o príspevky prvej pomoci odišlo viac ako 11,5 mil. eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odoslali žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“ 11 623 672,65 €. Z doteraz spracovaných dohôd sa podporí viac ako 87 000 ľudí, z toho 25 000 SZČO.  Úrady práce sa denne prioritne venujú spracovávaniu prichádzajúcich žiadostí a aktívne komunikujú so záujemcami o podporu, ak pri žiadaní urobili chybu, aby im mohli pomoc vyplatiť čo najskôr.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 56 288 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 8 822 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších   23 040 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili 1 713 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 30.

Ďalšie tisícky žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze. 

  Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Počet žiadaných  zamestnancov, resp. SZČO
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 8 822 5 870 7 065 735,19 € 41 550
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 23 040 14 878 3 777 745,92 € 23 781
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 489 97 180 837,26 € 4 336
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 1 683 279 598 184,28 € 16 461
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) 30 5 1 170 € 1 231
SPOLU   34 064 21 129 11 623 672,65 € 87 359

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

14:33 Špeciálne upravený karavan zvýši počty testovaných v Banskobystrickom v kraji

Banskobystrickému územnému spolku Slovenského Červeného kríža sa podarilo získať a uviesť do prevádzky mobilnú odberovú jednotku – špeciálne vozidlo, určené na testovanie ľudí s podozrením na COVID-19. Na nákup vozidla prispeli aj Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica a iniciatíva Kto pomôže Slovensku.

BANSKÁ BYSTRICA. Zvýšiť počty otestovaných na nový koronavírus pomôže v Banskobystrickom kraji mobilná odberová jednotka. Tú s prispením Slovenského Červeného kríža (6000 eur), Banskobystrického samosprávneho kraja (20-tisíc eur), Mesta Banská Bystrica (10-tisíc eur) a iniciatívy Kto pomôže Slovensku (12-tisíc eur) zakúpil územný spolok Slovenského Červeného kríža Banská Bystrica.

Špeciálne upravený karavan dnes nielen predstavili verejnosti, ale už odobral aj prvé vzorky v zariadení sociálnych služieb v Lučenci, ktorého zriaďovateľom je župa.

„Vláda v začiatkoch koronakrízy deklarovala, že každý kraj má k dispozícii jednu mobilnú odberovú jednotku. V našom kraji však dlhé týždne k dispozícii nebola. Preto, keď nás oslovil Červený kríž so žiadosťou o príspevok na toto vozidlo, vyšli sme im radi v ústrety. Aj vďaka ich iniciatíve budeme môcť otestovať viac ľudí priamo v zariadeniach sociálnych služieb a znížiť tak riziko, ktoré pre klientov predstavuje každá návšteva zdravotníckeho zariadenia,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Vozidlo mobilnej odberovej jednotky je vybavené tak, že jeho posádka dokáže kompletne celý odber, vrátane následnej dekontaminácie zasahujúcich zdravotníkov, vykonať priamo v teréne, bez ďalších nárokov na zdroje vody či elektriny. Poskytuje zázemie pre personál (kuchynka, sprcha, toaleta), pripojenie k vysokorýchlostnému internetu, vybavenie pre uskladnenie zdravotníckeho materiálu a odobratých vzoriek či krytý priestor pre vykonanie odberov so stolmi, stoličkami a osvetlením, pripojeným na vlastný zdroj elektrickej energie.

„Personál bude zložený z dvoch zdravotníckych pracovníkov, na nahadzovanie žiadaniek do systému tam bude prítomný aj pracovník regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Odbery budeme realizovať na vyžiadanie samosprávneho kraja alebo RÚVZ v Banskej Bystrici,“ povedala Zuzana Stanová, riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža Banská Bystrica.

„Od začiatku vypuknutia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sme nadviazali na dlhodobo nadštandardnú spoluprácu s územným spolkom  Slovenského červeného kríža v Banskej Bystrici. Nielen dnes, ale aj v uplynulom období sme sa  utvrdili v tom, že mať partnera, ktorý vie promptne reagovať a pomôcť, je viac než nevyhnutné. Som rád, že s Banskobystrickým samosprávnym krajom sme sa dokázali spojiť a prispieť k pomoci, ktorá uľahčí  pracovníkom Slovenského červeného kríža prácu v teréne,“ povedal Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora Mesta Banská Bystrica.

Pre finančnú podporu projektu v Banskobystrickom kraji sa rozhodla aj iniciatíva Kto pomôže Slovensku. Tá prvotne vznikla ako snaha o zabezpečenie ochranných pomôcok, ktorých bol v začiatkoch koronakrízy kritický nedostatok.

„Podporou možností testovania chceme v našej iniciatíve flexibilne reagovať na meniacu sa situáciu a potreby v boji s koronavírusom. Banskobystrický kraj má veľké vzdialenosti, pomerne nižšiu hustotu obyvateľstva a vyššie zastúpené rizikové skupiny, vrátane tých marginalizovaných, preto tu má mobilná odberová jednotka veľký význam. Našu pomoc stále potrebuje množstvo ľudí v prvej línii, preto sa pridajte a pomôžme Slovensku spoločne,“ povedala Janka Bargerová, ktorá v iniciatíve #KtoPomozeSlovensku zodpovedá za nákupný proces.

V budúcnosti bude mobilná odberová jednotka využiteľná pri zabezpečovaní iných infekčných ochorení, či na zabezpečenie tylu pre zdravotníckych pracovníkov Slovenského Červeného kríža pri mimoriadnych udalostiach a podujatiach celospoločenského významu.

14:09 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice momentálne nemáme hospitalizovaného jedného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19. Na ambulancii tejto kliniky sme včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 12 pacientom, z toho jeden bol prijatí na hospitalizáciu. Čo sa týka Drive- in testovania, včera bolo na tomto odbere vyšetrených 13 osôb. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie včera testoval spolu 49 vzoriek, všetky boli negatívne. 

13: 16

11:16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo Univerzitu Komenského v Bratislave ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Rektor UK Marek Števček vyhlásil stav pohotovosti a v súčasnosti UK pripravuje internáty v súlade s pokynmi krízového štábu. Študenti, ktorí na internátoch ostali, budú od osôb v karanténe fyzicky oddelení. V tejto fáze nevieme odpovedať na ďalšie otázky, keďže presný postup implementácie tohto príkazu bude závisieť od požiadaviek krízového štábu. Ďalší priebeh činností v určených zariadeniach ďalej už nie je v kompetencii univerzity.

11:00 Sociálna poisťovňa robí všetko pre rýchlu výplatu marcových dávok, ale ohradzuje sa voči tvrdeniu, že mešká

Viaceré médiá v týchto dňoch zverejňujú informácie o tom, že Sociálna poisťovňa údajne mešká s výplatou marcových nemocenských dávok, najmä dávok pri ošetrovaní člena rodiny (OČR) a PN-iek.  Takéto správy môžu vyvolať vo verejnosti dojem, že Sociálna poisťovňa si neplní svoje zákonom dané povinnosti. Voči takýmto účelovo skresleným informáciám sa Sociálna poisťovňa dôrazne ohradzuje, pretože s výplatami dávok za mesiac marec nemešká: zo zákona má 60 dňovú lehotu na výplatu každej dávky. Ak pandemické dávky začali platiť od 12. marca, z uvedeného vyplýva, že Sociálna poisťovňa má termín na ich výplatu do 12. mája.

Tak ako v iných inštitúciách, situácia v tomto období je zložitá aj v Sociálnej poisťovni. Asi 25% jej pracovníkov je na dočasnej PN alebo s deťmi na OČR. Napriek tomu sa pracovníci Sociálnej poisťovne, ktorí si uvedomujú zložitú finančnú situáciu poistencov, snažia vyplatiť tieto dávky čo najskôr, ešte pred uvedeným termínom. V nadčasoch pracujú aj cez víkendy, takisto pracovali cez Veľkú noc. Do dnešného dňa, teda na konci mesiaca, vyplatili z celkových prijatých asi 320 tisíc žiadostí (pandemických aj nepandemických) až 300 tisíc dávok.  Teda takmer 94%. V priemernom mesiaci sa pritom vyplatí asi 190 tisíc dávok.  Sociálna poisťovňa tak  vyplatila za apríl o 110 tisíc dávok  viac ako v bežných mesiacoch.  Okrem dvoch hlavných termínov (15. a 27. deň v mesiaci) vyplácajú dávky jednotlivé pobočky častejšie, aj v týchto dňoch v mimoriadnych výplatných termínoch.

Ak sa vyskytnú prípady, kedy dávka ešte nebola vyplatená, Sociálna poisťovňa vzhľadom na vyššie uvedené fakty prosí poistencov o porozumenie a ubezpečuje všetkých, že výplata bude zrealizovaná v najbližších dňoch. Sociálna poisťovňa má dostatok finančných prostriedkov na pokrytie ich žiadostí a ich oprávnené nároky budú uspokojené aj spätne v plnej výške.

Súčasne však Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že má asi 20 tisíc žiadostí, kde neboli žiadosti/formuláre vyplnené správne a treba ich došetriť. Takisto je veľa žiadostí, ku ktorým  žiadatelia neposlali čestné vyhlásenie, ktoré je zákonnou podmienkou pre výplatu a bez neho nie je možné dávku vyplatiť. Takéto prípady musia pracovníci Sociálnej poisťovne jednotlivo, manuálne, došetrovať v osobnom kontakte so žiadateľom.

10:37 Celkovo bolo na Slovensku vykonaných 85 922 testov, z toho je 1396 pozitívnych ľudí. Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku doteraz vyliečilo 524 ľudí, za včerajší deň pribudlo 40 vyliečených pacientov. Chorobe podľahlo 23 pacientov.

Národné centrum zdravotníckych informácií je v nemocniciach hospitalizovaných 181 pacientov, u 56 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS je 8 pacientov, na pľúcnej ventilácii nie je žiaden pacient. S podozrením na COVID-19 je hospitalizovaných 125 pacientov. 

Zuzana Eliášová, hovorkyňa MZ SR k štatistikám ohľadom dnes pribudnutých úmrtí uvádzame vysvetlenie.  

Pribudli 2 úmrtia.

 1. UNB – z DSS Pezinok
 2. UNB – z DSS Pezinok

Pozor ale – dôležité upozornenie!

Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom inej náhlej príčiny.  Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna.  

Jedno úmrtie sme preto dnes ráno odpočítali, keďže nešlo o úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná.

Z toho dôvodu je v konečnom čísle oproti včerajšiemu pripočítané plus 1.

10:19 Slovenské inštitúty spolupracujú na sérii koncertov. Prvým bude taliansky hosť.

Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aj v tomto ťažkom období pandémie, záleží na vyjadrení spolupatričnosti a solidarity s krajinami, ktoré zasiahol COVID 19, a to aj v oblasti kultúrnej spolupráce.

Slovenské inštitúty v zahraničí pripravili spoločný hudobno-spoločenský kultúrny projekt a prvou krajinou, v ktorej budú prezentovať sériu online live koncertov pod spoločným názvom One Day Jazz, bude práve Taliansko, jedna z najťažšie skúšaných krajín Európskej únie. Aj touto formou chceme vyjadriť okrem solidarity aj podporu kultúre a prepojiť umelcov z rôznych kútov sveta, pretože nám záleží na vzájomnom porozumení a spoločnom prekonaní ťažkého obdobia. 

„Nachádzame sa naozaj vo veľmi ťažkej situácii, vidíme, že veci, ktoré sme považovali za všedné sa dnes stávajú vzácnymi. Chýba nám mnoho, ale cítim, že nám chýba pozitívna emócia, ktorá nám dodá nádej a optimizmus. Jej najlepším zdrojom je kultúra a hudba, ktorá spája, a ktorá nám pomôže prekonať túto situáciu,“ vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok, ktorý v tejto súvislosti dnes (vo štvrtok 30. apríla 2020) večer o 20:00 hod. odštartuje osem slovenských inštitútov súčasne sériu 8 online live koncertov vo všetkých ôsmich krajinách v spolupráci so slovenským hudobníkom a organizátorom projektu, Martinom Valihorom, dlhodobo a úspešne pôsobiacom na medzinárodnej scéne.

Hudobné vstupy budú doplnené rozhovormi so známymi slovenskými aj zahraničnými džezovými osobnosťami, prvým bude hudobník – taliansky basový gitarista Danielle Camarda. Bližšie informácie nájdete na stránke www.onedayjazz.sk.

29. apríla 2020

21:05 Štátny tajomník M. Klus o podmienkach pre pendlerov s partnermi z Českej republiky, Rakúska a Maďarska

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus rokoval dnes (v stredu 29. apríla 2020) prostredníctvom videokonferencie s ministrom zahraničných vecí Českej republiky Tomášom Petříčkom, rakúskou ministerkou pre Európsku úniu a ústavu Karoline Edtstadlerovou a ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijártóm.

Videokonferencia sa stala, vzhľadom na dynamicky meniacu sa situáciu, súčasťou pravidelných politických konzultácií s našimi susedmi. Prirodzene jej čoraz viac dominujú témy ako otváranie ekonomík, vrátane letnej turistickej sezóny. Prioritou ale zostávajú najmä podmienky pre cezhraničných pracovníkov, tzv. pendlerov.

Partneri ako svoju hlavnú zodpovednosť vnímajú snahu uľahčiť život občanom pracujúcim či žijúcim v susedných krajinách. Samozrejme s prihliadnutím na epidemiologický vývoj. M. Klus v tejto súvislosti partnerov informoval o výnimkách pre pendlerov prijatých na včerajšom Ústrednom krízovom štábe, ktoré začnú platiť od 1. mája 2020, a ktoré partneri v reakciách vysoko ocenili.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v našej ale aj susedných krajinách máme istý priestor uľahčovať život aj ľuďom, ktorí žijú alebo pracujú za hranicamiUvedomujeme si, že aj na nich kríza veľmi dolieha. Nemáme ale stále vyhraté a podmienky preto môžeme uvoľňovať len pomaly za prísneho monitoringu šírenia koronavírusu,“ uviedol M. Klus. Rakúska ministerka, na podnet štátneho tajomníka M. Klusa, potvrdila, že sa našlo riešenie, aby aj slovenské opatrovateľky mohli požiadať o finančnú pomoc zo záchranného balíka rakúskej vlády.

Ocenila tiež nový režim nielen pre zdravotníkov ale aj sociálnych pracovníkov, ktorý sa týka spolkových krajín Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland. Partneri sa zhodli, že je dôležité mať riešenia aj pre študentov študujúcich v zahraničí.

Pozitívne boli posúdené možnosti otvorenia ďalších hraničných priechodov medzi Slovenskom a Maďarskom, či už pre osobnú alebo nákladnú dopravu. Predmetom rozhovoru boli aj repatriácie občanov zo zahraničia do svojich krajín, kde všetci vyzdvihli doteraz preukazovanú vzájomnú pomoc a podporu.

Partneri na záver potvrdili, že vo videokonferenciách budú pokračovať aj naďalej. „Myslím, že tento formát je veľmi užitočný. Všetci sa už ale tešíme na dobu, keď sa budeme môcť konečne stretnúť aj osobne,“ dodal M. Klus.

19:19 Štátna tajomníčka I. Brocková o opatreniach medzinárodných organizácií a inštitúcií v boji s COVID-19

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková pokračovala 28. a 29. apríla 2020 v konzultáciách s partnermi v Eúropskej komisii a OECD na aktuálne globálne témy s dôrazom na pandémiu COVID-19. Vo videohovore s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (DG DEVCO) Koenom Doensom diskutovali najmä o pomoci Európskej únie pre partnerské krajiny, ktoré v dôsledku nedostatočne rozvinutých systémov zdravotníctva, či iných paralelne prebiehajúcich kríz, nedokážu dostatočne efektívne čeliť pandémii. Štátna tajomníčka ocenila doterajšie kroky Európskej komisie v koordinácii pomoci EÚ pre partnerské krajiny a vyzdvihla jednotný koordinovaný prístup členských štátov, tzv. Team Europe. V tejto súvislosti potvrdila pripravenosť Slovenska podieľať sa na uvedenej iniciatíve a zdôraznila, že „naša pomoc musí byť rýchla, adresná a musí vychádzať z reálnych potrieb partnerských krajín. Pandémia je celosvetovou výzvou a jediný spôsob ako jej úspešne čeliť, je prostredníctvom synergických, bilaterálnych a kolektívnych opatrení.“ S Katarínou Mathernovou, zástupkyňou generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedské vzťahy a rozširovanie hovorila o potrebe konkrétnej pomoci Ukrajine a Bielorusku.  

Telefonické rozhovory uskutočnila štátna tajomníčka aj s predsedníčkou Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC) Susannou Moorehead a riaditeľom Direktoriátu OECD pre rozvojovú spoluprácu (OECD DCD) Jorge Moreirom da Silvom. Témami diskusie boli predovšetkým využitie rozvojovej spolupráce na podporu boja proti COVID-19 a vplyv pandémie na fungovanie systémov rozvojovej spolupráce. Ingrid Brocková ocenila aktivity OECD, ktorá aktuálne pripravuje analýzu v tejto oblasti. Taktiež pozitívne vyzdvihla vyvážené vyhlásenie OECD/DAC týkajúce sa záväzku donorskej komunity v podpore rozvojových krajín v riešení krízy spôsobenej pandémiou. Informovala však aj o opatreniach prijatých v tomto smere v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce SR. Z členstva SR v OECD/DAC vyplýva aj potreba plnenia odporúčaní výboru, ktoré vychádzajú z prvého partnerského hodnotenia systému rozvojovej spolupráce SR (tzv. peer review). Štátna tajomníčka ubezpečila oboch partnerov, že MZVEZ SR venuje implementácii odporúčaní náležitú pozornosť. Pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do OECD pozvala I. Brocková oboch predstaviteľov OECD na konferenciu, ktorá sa bude konať v decembri tohto roka v Bratislave.

Počas všetkých rozhovorov s partnermi z Európskej komisie a OECD štátna tajomníčka informovala aj o prioritách Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej spolupráce obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády SR, vrátane záujmu o zvyšovanie prostriedkov na rozvojovú pomoc v súlade s medzinárodnými záväzkami SR, intenzívnejšieho zapojenia súkromného sektora do poskytovania rozvojovej pomoci a o pokračujúcej úzkej spolupráci s mimovládnym sektorom.

14:51 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice  máme momentálne  hospitalizovaného jedného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19, je v stabilizovanom stave bez ťažkostí. Na ambulancii tejto kliniky sme včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 27 pacientom, z toho nikto nebol prijatí na hospitalizáciu. Čo sa týka Drive- in testovania, včera bolo na tomto odbere vyšetrených 20 osôb. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie včera testoval spolu 88 vzoriek, všetky boli negatívne.    

  12:40 Slovenské hospodárstvo sa bude z dopadov korona-vírusu  ešte dlho spamätávať. Výkonnosť ekonomiky, či situácia na trhu práce budú výrazne poznačené. V tejto neľahkej situácii treba nájsť rozumný kompromis medzi epidemiologickým rizikom a otváraním ekonomiky.

Vítame preto, že Európa začína s postupným uvoľňovaním reštrikcií, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity práce a prežitie ekonomiky. Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín EÚ, ktorej sa darí držať počet nakazených na minimálnych číslach, preto si myslíme, že je už vhodný priestor na uvoľňovanie opatrení.   

„Jedným zo segmentov, ktorý trpí najviac je cestovný ruch a gastroprevádzky. Z tohto dôvodu by sme chceli apelovať na vládu, aby umožnili otvorenie aspoň vonkajších terás pre kaviarne, cukrárne, reštaurácie a pod. Uvedomujeme si, že prevádzky by mali spĺňať veľmi prísne hygienické kritériá bezpečnosti a ochrany zdravia s ktorými sa plne stotožňujeme,“ povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.  

Najpálčivejším problémom týkajúcim sa cestovného ruchu a gastroprevádzok je otázka vyriešenia nájmov, ktoré podniky a živnostníkov postupne likvidujú. Podporujeme návrh Ministerstva hospodárstva SR vyriešiť podporu úhrady nájmov v pomere 40:40:20, nakoľko by to odbremenilo mnohých podnikateľov  v oblasti služieb a cestovného ruchu.

12:04 Chovatelia doplácajú na koronakrízu

Slovenskí chovatelia ošípaných už niekoľko týždňov pociťujú negatívne dôsledky pandémie v podobe extrémne rýchlo padajúcich cien. Hoci odbytové ceny na nemeckej burze klesajú, v našich obchodoch sa tento stav neprejavil. 

Výkupná cena jatočných ošípaných začala klesať od začiatku prepuknutia koronakrízy na európskom kontinente. Kým pôvodne sa držala na úrovni 1,65 eura za kilogram jatočnej ošípanej, dnes sa cena prepadla už na úroveň 1,15 eura za kilogram. V percentuálnom vyčíslení to znamená pokles o 30%. 

Dostala sa tak na úroveň, od ktorej sa odvíja rentabilita samotného chovu ošípaných pre poľnohospodárov. Naši chovatelia tak začínajú na každom odchovanom zvierati prerábať.

„Záleží od celkovej ekonomiky podniku, ktorý chová ošípané, na koľko mu bude súčasný prepad cien spôsobovať straty. Za cenou zvieraťa však nemôžeme vidieť len náklady na jeho chov. Tržby za zvieratá predsa idú aj na rekonštrukcie objektov, splácanie starých finančných záväzkov našich veriteľov a na reprodukciu chovov, ktorú chceme zvyšovať nielen pod takom pandémie, ale aj nutnosti zlepšiť sebestačnosť krajiny“, naznačil súvislosti predseda Zväzu chovateľov ošípaných Julián Škerlík (zväz je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory). 

Hoci výkupná cena pre chovateľov klesá, spotrebiteľské ceny v obchodoch túto situáciu nekopírujú.

„Cena bravčového mäsa v obchodoch neklesla. Nie sme to teda my, chovatelia, ktorí profitujú zo súčasnej situácie“, dodal Julián Škerlík.  

Súčasnej situácii nenahráva ani pokles kurzu mien v okolitých krajinách voči euru. Pre nákupcov a spracovateľov sa nákup ošípaných z Poľska, Česka alebo Maďarska stáva oveľa zaujímavejší, ako keby mali odoberať zvieratá od slovenských producentov.

V tejto situácii by pomohlo najmä väčšie potravinové vlastenectvo po vzore iných európskych krajín. Napríklad Taliansko práve v čase pandémie stavilo na potravinové vlastenectvo a prednostne skonzumovalo najskôr talianske jahňacie mäso a až potom doviezlo jahňatá zo zahraničia.

Zväz chovateľov ošípaných preto apeluje na spracovateľov mäsa, na bitúnky, ale aj na samotných spotrebiteľov, aby nakupovali prioritne slovenské bravčové mäso. Potravinové vlastenectvo sa musí stať témou aj pre Slovensko o to viac, že krajina bez dostatočnej vlastnej produkcie je práve v časoch krízy odkázaná na milosť iných zásobovateľov.

10:03 Na COVID-19 zatiaľ na Slovensku zomrelo podľa NCZI celkovo 22 osôb, včera dvaja. V nemocniciach je hospitalizovaných 180 pacientov, z toho 53 potvrdili COVID-19. Na JIS je 8 pacientov, na pľúcnej ventilácii žiaden. S podozrením na COVID-19 je hospitalizovaných 127 pacientov. Celkovo je vykonaných 81 338 testov. Včera otestovali 5 472 ľudí. 7 testov skončilo pozitívnych. Včera sa vyliečilo ďalších 61 pacientov.

9:50 Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
 2. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
  1. Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika
  • Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
  • Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

prvý profilový predmet:               –

druhý profilový predmet:            –

tretí profilový predmet:               –

 1. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

prvý doplnkový predmet:            –

druhý doplnkový predmet:         –

tretí doplnkový predmet:            –

štvrtý doplnkový predmet:          –

piaty doplnkový predmet:           –

 • PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 • ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu  bodov.

 • Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 • Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

 • Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

 • Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

 • Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

 • V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory. podľa profilácie školy Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
  1. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
 2. Riaditeľ základnej školy
  1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.3. a 1.4. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
  1. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.
 3. Riaditeľ strednej školy
  1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.
  1. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  1. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
  1. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
  1. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
  1. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
  1. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
  1. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
  1. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.
 4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
  1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
  1. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
  1. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac. Možnosť zvýšenia počtu žiakov sa nevzťahuje na študijné odbory skupiny 82 a 86.
  1. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.
  1. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
 5. žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
 6. žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.
 7. Spoločné ustanovenia
  1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
  1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.
  1. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
  1. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.
  1. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.
  1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  1. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.
  1. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.
  1. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  1. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 3).

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Názov strednej školy

Adresa strednej školy

V ………………………………………, dňa ………………….

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

 • Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium.
 • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej škole.

S pozdravom

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

* nehodiace sa preškrtnite

Príloha č. 2

Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
 2. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
  1. Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika
  • Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
  • Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

 1. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

 • PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 • ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu  bodov.

 • Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 • Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

 • Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

 • Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

 • Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

 • V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Príloha č.3

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie prijímacej skúšky:

 • sa skúška realizuje v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov ba mala byť minimálne 2 m,
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,
 • obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sa sleduje svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.),
 • je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • pri ústnej forme prijímacej skúšky sa pozývajú žiaci v skupinách po dvoch,
 • pri písomnej forme sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové odstupy jednotlivých žiakov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu),
 • v prípade praktických častí prijímacej skúšky sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové odstupy medzi miestami výkonu určenými na výkon skúšky, nemôžu sa zadávať skupinové úlohy pre viac ako dvoch žiakov,
 • každý žiak musí byť chránený rúškom,
 • každý žiak musí používať vlastné písacie potreby,
 • každý žiak obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • každý žiak sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,
 • každý žiak priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ…)

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a žiakom. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšajúcim pedagógom, v trvaní min. 30 min.. Pri konzumácií jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla. Miestnosti, v ktorých sa uskutočňuje prijímacia skúška je potrebné pravidelne vetrať.

28. apríla 2020

18:28 TS  5. schôdze Výboru NR SR pre európske záležitosti.

17:56 Štátna tajomníčka I. Brocková diskutovala so svojimi partermi zo susedných krajín o rozvojovej spolupráci a ekonomickej diplomacii

„Aj v tejto náročnej situácii spôsobenej vírusom COVID-19 je dôležité udržiavať kontakt so svojimi partnermi a diskutovať otázky súčasnej zahranično-politickej situácie,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v telefonických rozhovoroch, ktoré v týchto dňoch absolvovala so svojimi partnermi z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska. Hlavnými témami diskusií boli rozvojová spolupráca a ekonomická diplomacia.

Diskusia s námestníkom ministra zahraničných vecí Českej republiky M. Tlapom potvrdila, že napriek zložitej situácii dialóg medzi oboma krajinami neustáva. Ingrid Brocková ocenila české nástroje na podporu ekonomickej diplomacie, ktoré sú pre SR dlhodobo inšpiratívne.

Taktiež sa zaujímala o podrobnosti aktuálneho núdzového balíčka pomoci pre české firmy v období pandémie koronavírusu, ktorých výsledky je česká strana ochotná zdieľať so SR. Partneri sa zhodli na možnosti rozšírenej spolupráce a zdieľania osvedčených postupov, znalostí a technológií v súvislosti pandémiou COVID-19. Taktiež si vymenili informácie o zmenách v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci v reakcii na pandémiu, pričom obaja v tejto súvislosti zdôraznili potrebu intenzívnejšieho zapojenia aj súkromného sektora.

V rozhovore so štátnym tajomníkom zahraničných vecí Maďarska L. Magyarom I. Brocková uviedla, že podpora ekonomickej spolupráce s Maďarskom ostáva našou prioritou. Nové programové vyhlásenie vlády navrhuje vytvoriť post splnomocnenca vlády na ochranu slobody náboženstva alebo viery. „Nakoľko viem, že Maďarsko je v tejto oblasti veľmi aktívne, bolo by užitočné nadviazať priamy kontakt s týmto splnomocnencom ihneď po jeho nominácii,“ navrhla štátna tajomníčka I. Brocková. L. Magyar ocenil vytvorenie tejto pozície a potvrdil navrhovanú úzku spoluprácu v tejto sfére.

V oblasti rozvojovej spolupráce sa naše záujmy s Poľskom stretávajú najmä vo formáte V4. V diskusii so štátnym tajomníkom P. Jabłońskim I. Brocková potvrdila, že v súvislosti s COVID-19 bolo ovplyvnených niekoľko spoločných iniciatív V4. Realizácia projektu na pobreží Kene sa spomalila a príprava projektu V4 + Nemecko v Maroku bola nateraz pozastavená.

Obaja partneri vyjadrili vieru, že čoskoro bude možné nadviazať na doteraz vynaložené spoločné úsilie a pokračovať v realizácii projektov. Partneri sa zhodli aj  na potrebe výmeny informácii ohľadne zdravotníckeho materiálu, produktov a iniciatív firiem, ktoré pomáhajú v boji proti pandémii.

Témou rozhovoru I. Brockovej s generálnym tajomníkom Federálneho ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky P. Launskym-Tieffenthalom bola najmä rozvojová spolupráca. Spolupráca s Rakúskom v tejto oblasti bola v začiatkoch vzniku SlovakAid veľmi intenzívna. R

akúsky systém rozvojovej spolupráce je pre nás inšpiratívnym príkladom. V súčasnosti prebieha spolupráca najmä v Slavkovskom formáte (S3), konkrétne spoločným projektom v Gruzínsku. I. Brocková potvrdila, že „Slavkovský formát je dôležitý formát spolupráce, ktorý by sme mohli využiť intenzívnejšie a špecifikovať ďalšie oblasti spolupráce.“ Zároveň prezentovala zámer posilniť bilaterálny rozmer partnerstva v oblasti delegovanej spolupráce EÚ, v ktorej má Rakúsko dlhoročné skúsenosti.

17:51 EÚ: ·       Komisia prijíma balík opatrení v oblasti bankovníctva

·       Komisia vydala usmernenia na zmiernenie prerušenia klinického testovania v EÚ

·       EÚ podporuje oživenie odvetvia cestovného ruchu

·       Taliansko Komisii doručilo prvú predbežnú žiadosť o núdzovú podporu z Fondu solidarity EÚ

·       Štátna pomoc

Komisia prijíma balík opatrení v oblasti bankovníctva
Komisia dnes prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Cieľom tohto balíka je zabezpečiť, aby banky mohli naďalej požičiavať peniaze na podporu hospodárstva a pomáhať pri zmierňovaní závažného hospodárskeho vplyvu spôsobeného koronavírusom. Balík zahŕňa výkladové oznámenie o účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ, ako aj cielené zmeny bankových pravidiel EÚ s rýchlym efektom. Pravidlá zavedené v nadväznosti na finančnú krízu zabezpečili, že banky v EÚ sú teraz odolnejšie a lepšie pripravené čeliť otrasom v hospodárstve. Dnešným nariadením sa vykonávajú niektoré cielené zmeny v záujme maximalizovania schopnosti úverových inštitúcií poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s pandémiou koronavírusu, pričom sa naďalej zabezpečuje ich trvalá odolnosť.
Tlačová správa

Komisia vydala usmernenia na zmiernenie prerušenia klinického testovania v EÚ
Komisia dnes uverejnila usmernenie s cieľom zabezpečiť, aby klinické skúšky v EÚ mohli pokračovať aj počas pandémie ochorenia COVID-19. Tieto odporúčania sú dôležitou súčasťou celkovej stratégie pri hľadaní liečby a vakcíny na ochranu občanov pred koronavírusom. Príručka prináša odporúčania pre jednoduché a flexibilné opatrenia, ktoré reagujú na súčasnú situáciu a zabezpečujú, aby pacienti, ktorí podstupujú v EÚ klinické testovanie, mohli naďalej dostávať svoje lieky.
Tlačová správa

EÚ podporuje oživenie odvetvia cestovného ruchu
Komisia podporuje členské štáty pri riešení dopadov pandémie koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu. Ministri EÚ včera na videokonferencii diskutovali o tejto téme, ako aj o zmierňujúcich opatreniach a stratégii na obnovu tohto odvetvia, ktoré je krízou vážne poškodené. Komisia predstavila prijaté opatrenia a plán spoločnej reakcie na obnovu odvetvia. Ďalšie kroky, ktorým ministri vyjadrili podporu, navrhne EK ešte pred začiatkom letnej sezóny. Komisia zvažuje protokoly, ktoré by mali riadiť bezpečnú prevádzku turistických zariadení v celej EÚ. Prioritou ostáva spoločný prístup a zachovanie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami cestovných kancelárií a spotrebiteľmi.
Komisár Thierry Breton o podpore cestovného ruchu

Taliansko Komisii doručilo prvú predbežnú žiadosť o núdzovú podporu z Fondu solidarity EÚ
Taliansko doručilo EK prvú predbežnú žiadosť o finančnú podporu z Fondu solidarity EÚ na riešenie pandémie koronavírusu a jej dôsledkov. Očakáva sa, že v nadchádzajúcich týždňoch v tejto súvislosti predloží ďalšie podrobnosti. V nadväznosti na návrh Komisie týkajúci sa Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus môžu členské štáty EÚ od 1. apríla 2020 žiadať o podporu z Fondu solidarity EÚ z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Európska komisia bude zhromažďovať všetky žiadosti týkajúce sa koronavírusu do 24. júna 2020 a potom ich hromadne posúdi, aby vo všetkých prípadoch zabezpečila spravodlivé zaobchádzanie. Následne predloží návrh finančnej pomoci Európskemu parlamentu a Rade.
Tlačová správa
Otázky a odpovede
Fond solidarity EÚ

Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

·       podporuje rozšírenie belgického námorného systému pre námornú dopravu a schému záloh na podporu spoločností

·       poľskú návratnú schému záloh na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie koronavírusu  

EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe  dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.

COVID-19: doteraz podniknuté kroky zo strany EK:

Ø  Všetky opatrenia EK – podľa oblastí

Ø  Časový prehľad opatreni EK v reakcii na koronakrízu

Ø  Súhrn EUinfo o COVID-19 na jednom mieste

Ø  Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19

16:58 Ďalšie opatrenia vlády SR na pomoc rodinám a ľuďom bez príjmu

Vláda Slovenskej republiky prerokovala niekoľko návrhov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúcich sa pomoci rodinám s deťmi počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.  Cieľom je urobiť operatívne úpravy v poskytovaní štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného, pomoci v hmotnej  núdzi a peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré si vyžaduje krízová situácia.

V prvom rade ide o rodičov poberajúcich rodičovský príspevok. MPSVR SR navrhuje poskytovať rodičovský príspevok aj pre tých, ktorým práve v čase krízovej situácie (od 1. apríla 2020) zanikol nárok naň. „Rodičom, ktorým zanikol nárok, má byť naďalej poskytovaný príspevok v sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude počas celého obdobia trvania krízovej situácie,“ akcentuje minister práce Milan Krajniak s tým, že ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné alebo ak má služobné voľno s nárokom na mzdu pretože sa stará o dieťa a suma týchto finančných plnení je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič bude mať nárok na rodičovský príspevok. Ten bude v tomto prípade vo výške rozdielu medzi plnou sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného resp. platu.

Týka sa to viacerých. Ide o rodičov starajúcich sa o dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Zároveň nárok na príspevok budú mať aj rodičia ktorí majú zverené dieťa do náhradnej starostlivosti a uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti. Mesačný nárast odhadujeme na cca 4 000 poberateľov rodičovského príspevku.

Ďalší ústretový krok spočíva v umožnení poskytovania dotácie na stravu tam, kde stravu deťom vydávajú bez potreby preukazovania dochádzky do materskej alebo základnej školy.

V zmysle opatrenia dostanú dotácie v čase krízovej situácie aspoň na minimálnej úrovni aj tie skupiny občanov, ktorí prišli o zárobkovú činnosť pre opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, a nie sú oprávnení na pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti a nemajú právo ani na žiadnu pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory či sociálnej pomoci. Títo ľudia budú mať nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, a síce 105 eur za mesiac marec a 210 eur za ďalšie mesiace do skončenia krízovej situácie. Ide najmä o cieľovú skupinu zamestnancov, ktorí v období pred vyhlásením  mimoriadnej situácie pracovali na základe dohôd mimopracovného pomeru. 

Návrh tiež sleduje zabezpečenie pomoci pre ľudí bez domova ohrozených krízovou situáciou prostredníctvom poskytovania dotácií pre právnické osoby zabezpečujúce starostlivosť o túto cieľovú skupinu.

Zmeny sa budú týkať aj pomoci v hmotnej núdzi. Zavedie sa ochranný príspevok v sume 37,30 eura pre ľudí, ktorí počas koronakrízy nemôžu vykonávať aktivačné práce. Na ochranný príspevok však budú mať po novom nárok  aj príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, avšak len v prípade, že nemajú nárok na aktivačný príspevok. Ochranný príspevok sa zavedie aj pre tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, s ktorými zamestnávatelia počas trvania krízovej situácie skončili právny vzťah, ktorý im zakladal nárok na príjem zo závislej činnosti.

Navrhuje sa tiež upraviť uplatňovanie niektorých ustanovení právnych predpisov na úseku štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. „Myslíme teda na všetky spomínané skupiny, pretože predpisy upravujúce tieto  dávky a príspevky sa upravia s ohľadom na špecifiká trvajúcej krízovej situácie a zabezpečí sa to, aby žiadna z osôb poberajúcich tieto dávky a príspevky nebola ukrátená z dôvodov, ktoré v čase krízovej situácie nevedela ovplyvniť. Zavádzame tiež preddavkové priznávanie a vyplácanie dávok a príspevkov, ak z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie nie je možné pri nových žiadostiach overiť splnenie podmienok nároku,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Predpokladá sa, že v roku 2020 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne 60 793 súčasných domácností, resp. príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a 6 079 predpokladaných nových príjemcov pomoci v hmotnej núdzi.

Vláda dnes schválila aj prvú pomoc pre materské školy. Na udržanie miest približne 21 000 pedagogických a nepedagogických zamestnancov pôjde 90 miliónov eur z OP Ľudské zdroje. Tie presunie vnútornou alokáciou na tento účel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z prioritnej osi vzdelávanie do prioritnej osi zamestnanosť, ktorá spadá pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vďaka týmto zdrojom bude po uvoľnení opatrení a znovuotvorení škôlok zabezpečená starostlivosť o deti, keďže zariadenia nebudú musieť svojich pracovníkov v aktuálnej situácii prepúšťať. Štát im totiž poskytne príspevok na mzdy zamestnancov vo výške 80 % ich priemerného zárobku za apríl, máj a jún.  „Ukázalo sa, že ten systém na podporu udržania pracovných miest veľmi dobre funguje aj napriek enormnému počtu žiadostí, za čo v prvom rade patrí vďaka zamestnancom úradov práce. Som rád, že môžeme túto pomoc rozšíriť aj na takúto špecifickú skupinu zamestnancov, ktorí sa starajú o naše deti. V priebehu niekoľkých dní zverejníme parametre projektu a začneme prijímať žiadosti,“ informuje minister Milan Krajniak.

15:42 Ministerstvá rozhodli o odpustení dane z príspevkov SZČO zo sociálnej pomoci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozhodli o tom, že príspevky sociálnej pomoci štát žiadateľom nebude zdaňovať pri podávaní daňového priznania fyzických osôb za rok 2020. Zároveň sa ani nebudú  započítavať do príjmu SZČO pri žiadaní o ďalšiu pomoc. Je dôležité, aby SZČO v daňovom priznaní do príjmov nepripočítavala príspevok sociálnej pomoci od štátu.

V súčasnosti príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z.z. nie sú oslobodené od dane, keďže sa fyzickej osobe (SZČO) vyplácajú v súvislosti s výkonom práce. Ministerstvo financií SR preto po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripraví návrh zákona, aby príspevky získané v rámci sociálneho projektu „Prvá pomoc“ nepodliehali zdaneniu. Žiadatelia si tak v daňovom priznaní za rok 2020 príspevky nezdania. 

Dôležitou informáciou pre všetkých SZČO je aj to, že príspevky prvej pomoci nebude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR považovať v rámci projektu „Prvá pomoc“ za príjem. To znamená, že pri žiadaní o opätovnú pomoc za mesiac apríl sa im nebude príspevok získaný za mesiac marec považovať za príjem pri výpočte poklesu tržieb. „Tieto príspevky nebudú vykazované ako tržby, budú si ich môcť odpočítať, aby sme nikoho neukrátili o pomoc od štátu iba preto, že účtovne by to musel vykázať ako zvýšenie tržieb. Tak, ako to nebude vstupovať do daňového základu, nebude to vstupovať ani do tých našich priebežných mesačných výkazov pri žiadaní o príspevok,“ spresňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

15:36 Ministerstvo školstva pomáha ZŠ pri redukcii učiva a organizácii vzdelávania

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so  Štátnym pedagogickým ústavom usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl.

Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Branislav Gröhling a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

„Veľmi oceňujem, ako sa mnohé školy chopili možnosti učiť na diaľku a naozaj pristupujú k výučbe zodpovedne, poctivo a tvorivo s využitím rôznych zdrojov a materiálov, vrátane tých, ktoré sme zhromaždili na portáli Učíme na diaľku. Na druhej strane vnímame aj veľa rodičov, pre ktorých je toto obdobie náročné a zaťažujúce. Preto prinášame toto usmernenie, ktoré definuje kľúčové učivo, optimálny počet hodín a malo by tak uľahčiť výučbu na diaľku pre žiakov aj rodičov,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Obsah vzdelávania bol vymedzený tak, že boli určené hlavné a komplementárne (t. j. doplnkové) vzdelávacie oblasti. Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy.

Medzi hlavné vzdelávacie oblasti patria: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami,Človek a spoločnosť, Človek a príroda.

Medzi komplementárne vzdelávacie oblasti patria: Človek a hodnoty,Človek a svet práce,Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.

Vymedzenie vzdelávacích oblastí nevypovedá o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania, ale zohľadňuje ich povahu a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov majú obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišuje sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít.

Hlavné vzdelávacie oblasti sa plánujú ako vzdelávacie aktivity, na ktoré sa vzťahuje odporúčané časové vymedzenie indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov.

Ročník Rozsah hodín výučby
1. – 3. 5 – 8 h/týždenne
4. – 5. 8 – 10 h/týždenne
6. – 7. 10 – 15 h/týždenne
8. – 9. 12 – 15 h/týždenne

Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci doplnkových (komplementárnych) vzdelávacích oblastí. Tie sú plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou.

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí (napríklad témy z oblasti Človek a svet práce sa môžu integrovať s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa integrujú s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť).

Vyučovacie predmety, ktoré sú v základnej škole vyučované v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, sa do vzdelávacích aktivít zaraďujú podľa zváženia základnej školy. Ak sa počas týchto hodín prehlbujú obsahy predmetov hlavných vzdelávacích oblastí, nie je potrebné ich v rámci dištančného vzdelávania vyučovať. Ak ide o druhý cudzí jazyk, o jeho vyučovaní počas dištančného vzdelávania rozhodne základná škola.

Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne.

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania by sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, mali zameriavať najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venuje najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa môže zaraďovať ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí v prípade, ak žiaci majú v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda sa odporúča, aby vzdelávacie aktivity boli koncipované tak, že sa využijú prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sa odporúča sústrediť sa na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku a pre školy ich vymedzí Štátny pedagogický ústav. Štátny pedagogický ústav poskytne ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém ťažiskového učiva, ktorý tvorí prílohu usmernenia pre školy.

Ak učitelia tieto témy so žiakmi už absolvovali, v zostávajúcich týždňoch sa budú zameriavať na ich prehlbovanie a opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. Pokiaľ ich so žiakmi neabsolvovali, odporúča sa tieto témy zaradiť ako nové učivo iba v prípade, ak to podmienky umožňujú (t. j. ak sú učitelia v on-line spojení so všetkými žiakmi). V opačnom prípade je potrebné prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovať a sústrediť sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Pred koncom školského roka 2019/2020 bude vydané usmernenie, ako sa s potenciálnou nerovnomernosťou v osvojenom učive vysporiadať v priebehu nasledujúceho školského roka.

Riaditeľ základnej školy vypracuje najneskôr do 31. augusta 2020 stručnú informáciu o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ktorá bude prílohou k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

Bližšie informácie, ako aj materiál ŠPÚ s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

15:21 Doterajšie úspechy slovenskej ekonomiky predstavovali nízko visacie ovocie – konštatuje prvá správa o produktivite

Na to, aby sme dosiahli aj na ovocie na vyššie položených konároch, potrebujeme ambiciózne zmeny a reformy – aj to je cieľom  Správy o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny, s ktorou sa dnes oboznámila vláda SR. Dokument obsahuje bilanciu produktivity v Slovenskej republike za uplynulé obdobia v mnohých oblastiach hospodárstva SR, ako aj identifikáciu viacerých opatrení, ktorých účelom je podporiť rast produktivity slovenskej ekonomiky a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, čo môže byť užitočné najmä v období štartovania ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu.  Prvú správu vypracoval Inštitút pre stratégie a analýzy ÚV SR na základe pokynov a pripomienok Národnej rady pre produktivitu, ktorá Správu následne schválila.

Jan Fidrmuc, externý spolupracovník ISA Úradu vlády SR a profesor Brunel University London vidí pridanú hodnotu správy najmä v identifikácii tých oblastí, kde má produktivita najväčší potenciál:  „Slovensko sa doteraz ekonomicky profilovalo predovšetkým ako montážna dielňa pre zahraničných producentov, predovšetkým automobilky. Táto stratégia bola zatiaľ mimoriadne úspešná, ale nedávne spomalenie rastu produktivity ukazuje, že nie je dlhodobo udržateľná. Správa identifikuje oblasti, v ktorých má slovenská ekonomika potenciál na zvýšenie produktivity do budúcnosti, a tiež navrhuje opatrenia, ako tieto zlepšenia docieliť.“

Člen Národnej rady pre produktivitu Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS k správe uvádza: „Rada privítala hĺbkovú analýzu v správe a na jej základe dáva 10 veľmi konkrétnych odporúčaní na zvýšenie našej produktivity – a teda v konečnom dôsledku aj na zlepšenie našej životnej úrovne. V  nasledujúcej správe o konkurencieschopnosti by sme sa mali  (alebo chceli?) hlbšie analyticky zamerať na vybrané otázky – a postupne budovať modelový aparát na hodnotenie vplyvu našich hospodárskych politík na konkurencieschopnosť a produktivitu.“

Kompletná správa je zverejnená na:

https://www.vlada.gov.sk/data/files/7813_spra%CC%81va-o-produktivite-a-konkurencieschopnosti-slovenska-2019.pdf​

O Národnej rade pre produktivitu:

Zriaďovateľom Rady je vedúci ÚV SR. Rada má vlastný štatút, na základe ktorého koná. Má 17 členov, z toho 11 s hlasovacím právom. Je to poradný orgán, ktorý by mal byť nezávislý a mal by pravidelne zverejňovať svoje odborné výstupy v oblasti konkurencieschopnosti a produktivity SK. Inštitút pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR má funkciu sekretariátu Rady, jeho riaditeľ je zároveň predseda Rady. Národná rada pre produktivitu SR sa skladá z predstaviteľov analytických jednotiek vybraných ministerstiev, ako i odborníkov z rôznych oblastí ekonomiky. Hlavným výstupom Rady je každoročná odborná a nezávislá Správa o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny, ktorá je týmto slovenskej laickej aj odbornej verejnosti predložená. Viac informácií na: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7644_statut-nrp-sr.pdf .

14:58 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice  máme momentálne  hospitalizovaného jedného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19, je v stabilizovanom stave. Na ambulancii tejto kliniky sme včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 7 pacientom, z toho traja boli prijatí na hospitalizáciu, na výsledky výterov čakáme. Čo sa týka Drive- in testovania, včera bolo na tomto odbere vyšetrených 28 osôb. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie včera testoval spolu 60 vzoriek, všetky boli negatívne.   

12:28 Návrat do normálu znamená aj chrániť ohrozených. BBSK vypočítal, koľko to bude stáť

Banskobystrický samosprávny kraj spracoval ako prvý na Slovensku komplexný materiál, ktorý hovorí o nevyhnutných ochranných prostriedkoch a nákladoch, ktoré sú s ich zabezpečením každý mesiac spojené. Potreba chrániť seniorov v zariadeniach sociálnych služieb či učiteľov v školách a škôlkach totiž s uvoľňovaním opatrení nezmizne.

BANSKÁ BYSTRICA. Postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré na Slovensku platia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, prináša so sebou aj mnoho nezodpovedaných otázok. Už teraz je však jasné, že chrániť najohrozenejšie skupiny bude potrebné až dovtedy, kým nebude existovať účinný liek alebo vakcína proti ochoreniu COVID-19.

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý na Slovensku spracoval a predstavil komplexný materiál, ktorý obsahuje nielen nápočet potrebných ochranných prostriedkov pre zariadenia sociálnych služieb, školy a školské zariadenia, ale tiež finančné vyjadrenie nákladov, ktoré sú s takouto ochranou spojené.

Závery analýzy Úradu BBSK prezentoval na netradičnej online tlačovej konferencii v utorok 28. apríla vicežupan Ondrej Lunter.

„Do konca tohto roka hovoríme o celkových sumách viac ako 2,5 milióna eur bez DPH v prípade zariadení sociálnych služieb a viac ako 5,5 miliónov eur bez DPH v prípade škôl, škôlok a školských zariadení na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Do analýzy sme zahrnuli všetky zariadenia na území kraja, bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Dnes tak máme predstavu, koľko a aké materiálne zabezpečenie budeme u nás potrebovať. Považujem za kľúčové, aby takúto predstavu mali všetky zložky štátnej aj verejnej správy a začalo sa konať,“ povedal Ondrej Lunter.

Kým doposiaľ sa mnohé rozhodnutia robili v režime krízového manažmentu, teraz je podľa Luntera čas na systémové kroky a včasné zadefinovanie požiadaviek. Rozprúdiť chce diskusiu nielen medzi krajmi, obcami a mestami, ale aj na štátnej úrovni.

„Mnohé opatrenia sa prijímali rýchlo, na kolene, v núdzovom režime. Zároveň vieme, kde máme najväčšie problémy, kde nám hrozia úmrtia, ktorí ľudia sú najviac ohrození. Rovnako vieme, že ak chceme otvoriť na jeseň školy, potrebujeme mať jasný plán, pokyny a materiálne zabezpečenie, ktoré nie je možné riešiť ad hoc nákupmi a neorganizovane. Ak sa zbadáme 15. augusta, znovu sa dostaneme do nekontrolovateľného neriadeného chaosu,“ povedal Ondrej Lunter.

Samosprávy to samé nezvládnu

V zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je celkovo 30 pobytových zariadení sociálnych služieb, v ktorých je v priamom kontakte s klientmi 846 zamestnancov.

Mesačné náklady na zabezpečenie ochranných prostriedkov a dezinfekcií pre tieto zariadenia sú takmer 149-tisíc eur. V prípade, ak bude personál namiesto rúšok používať respirátory, mesačné náklady narastú na viac ako 165-tisíc eur.

„Priemerné náklady na ochranné prostriedky pre jedného zamestnanca v zariadení sociálnych služieb sú 175 až 195 eur mesačne. Pre malé obce, ktorých rozpočty sú už teraz napnuté, to môže každý mesiac znamenať zvýšenie výdavkov v rádovo tisícoch,“ vysvetľuje Ondrej Lunter.

Podobná matematika platí aj v prípade škôl, škôlok, internátov, centier voľného času či reedukačných zariadení, na ktoré sa Banskobystrický samosprávny kraj rovnako detailne pozrel vo svojej analýze.

„Zatiaľ nepoznáme hygienické pravidlá pre obnovené vyučovanie, a privítali by sme ich sformulovanie kompetentnými centrálnymi orgánmi čo najskôr. Pokúsili sme sa však napočítať nároky na hygienickú ochranu škôl tak, aby ako predpokladáme, že by mohli vyzerať dlhodobé štandardy ochrany,“ uviedol k analýze Ondrej Lunter.

3 otázky pre novú vládu

Z analýzy, ktorú Úrad BBSK spracoval, vyplynuli tri najdôležitejšie otázky. S nimi sa župa obrátila tiež na novú vládu, krízový štáb a orgány hygieny:

 1. Ako budú definované dlhodobé hygienické a ochranné štandardy v domovoch sociálnych služieb, napríklad používanie rúšok alebo respirátorov? Aký typ rúšok a ako často meniť?
 1. Ako budú obrovské množstvá ochranných materiálov, ktoré spotrebujú orgány štátnej a verejnej moci, obstarávané? Bude ich obstarávanie a distribúcia centrálna, alebo sa bude postupovať ako doteraz: že stovky a tisícky subjektov budú obstarávať niekoľko druhov tých istých tovarov individuálne?
 1. Ako budú tieto enormné požiadavky na ochranné prostriedky financované? Je možné očakávať podporu štátneho rozpočtu, alebo budú obce, mestá, kraje a ich organizácie postavené pred voľbu zabezpečiť ochranu pred šírením koronavírusu na úkor základných funkcií verejných služieb a vzdelávania?

12:11 Remišová: Presúvame 1,2 miliardy eur na boj s koronavírusom, na záchranu pracovných miest a do zdravotníctva

V súvislosti so zmierňovaním dopadov pandémie dnes podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová predložila na rokovanie vlády materiál, ktorý umožní presun eurofondov v objeme 1,252 miliardy eur. Prostriedky sú určené na udržanie zamestnanosti, podporu podnikov a do zdravotníctva. 

Vicepremiérka Veronika Remišová sa za posledný mesiac stretla s deviatimi ministrami, ktorí majú na svojich rezortoch operačné programy, prostredníctvom ktorých Slovensko čerpá eurofondy. „Máme za sebou niekoľko týždňov náročných rokovaní. Vďaka dôslednej analýze zmysluplnosti projektových zámerov sa nám spoločne s rezortnými ministrami podarilo nájsť v jednotlivých operačných programoch viac ako miliardu eur na boj s koronavírusom,“ uviedla podpredsedníčka vlády Veronika Remišová a súčasne dodala, že predložený materiál zohľadňuje aj záveryjej komunikácie s Európskou komisiou.

„Pri rokovaniach s Európskou komisiou som apelovala predovšetkým na čo najväčšiu flexibilitu pri presúvaní európskych zdrojov medzi jednotlivými operačnými programami a fondami, čo sa nám aj podarilo dosiahnuť. Je totiž mimoriadne dôležité, aby sme nasmerovali eurofondy najmä do udržania zamestnanosti a pomoci ľuďom,“ zdôraznila Remišová.

Eurofondy sa presmerujú do piatich oblastí, a to: 

– na podporu zdravotníckeho systému v sume 249,20 milióna eur,

– na udržanie zamestnanosti vo výške 506,99 milióna eur,

– na podporu pre mikro, malé a stredné podniky vo výške 330,20 milióna eur,

– na podporu zložiek integrovaného záchranného systému vo výške 51 milióna eur

– na iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19 vo výške 114,80 milióna eur.

Jednotliví ministri v zmysle tohto materiálu musia v čo najkratšom čase presunúť peniaze a zároveň urýchlene vyhlásiť špecializované výzvy zamerané na spomínané oblasti. Materiál, ktorý dnes vláda schválila, predstavuje prvú fázu uvoľňovania prostriedkov na boj s koronavírusom. V druhej fáze sa budú hľadať ďalšie zdroje.

Znamená to, že ministerstvá, zodpovedné za riadenie eurofondov, budú musieť zanalyzovať, kde sa peniaze používajú neefektívne, aby sa mohli presunúť na opatrenia súvisiace s pandémiou.

„V situácii, keď nám chýbajú peniaze, si nemôžeme dovoliť, aby nám prepadlo čo i len jediné euro,“ uviedla Remišová s tým, že už teraz má na stole projekty realizované minulou vládou, na ktoré sú v dôsledku zlého riadenia uplatnené vysoké korekcie a prepadnuté peniaze idú až do miliónov eur.

 „Našim spoločným cieľom je, aby navrhované opatrenia boli zavedené do praxe čo najskôr, aby sme ľudí na Slovensku ochránili pred negatívnymi vplyvmi celosvetovej pandémie koronavírusu a podporili ekonomiku a zachovanie pracovných miest,“ skonštatovala Veronika Remišová.

V súčasnosti už sú vyhlásené dve výzvy na boj proti koronakríze. Prvou je upravená výzva Ministerstva vnútra SR z Operačného programu Kvalita životné prostredie. Cez ňu môžu Ministerstvo zdravotníctva SR a Hasičský a záchranný zbor nakupovať diagnostický materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky či refundovať mzdové náklady. Alokácia je aktuálne 13 miliónov eur, no pripravuje sa jej navýšenie o takmer 40 miliónov eur, ako aj rozšírenie okruhu žiadateľov.

Druhou výzvou, ktorá je na aktuálnu situáciu určená, je výzva z Operačného programu Výskum a inovácie so zameraním na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Alokovaných je na ňu 33,7 milióna eur, no tu sa tiež chystá navýšenie o 7 miliónov eur. Cieľom jepodporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá nepodnikateľských výskumných inštitúcií
a podnikateľských výskumných inštitúcií.

Pripravujú sa však aj ďalšie výzvy, aby sme boj s koronavírusom čo možno najlepšie porazili. Jednou je výzva pre všetky typy výskumných inštitúcií na aktivity, ktoré priamo podporujú boj s pandémiou COVID-19. Ďalšou bude výzva pre medzinárodné projekty so slovenskou účasťou. V procese prípravy sú okrem výziev aj vyzvania na národné projekty.

Pôjde napríklad o stabilizáciu a zabezpečenie kontinuity pedagogických zborov, vytvorenie a financovanie pozície asistenta učiteľa a inkluzívnych tímov, posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenie vybavenia ľudí v teréne či o podporu stabilizácie siete materských škôl a udržanie pracovných miest v nich.

„Zdravie je neoceniteľné a tam sa nám vďaka opatreniam, ktoré sme zaviedli pri riešení koronakrízy, veľmi darí, sme najlepší v Európe, čo sa týka malého počtu obetí. No je potrebné sa starať aj o zdravie ekonomiky. Nesmieme dopustiť, aby nám padli malí a strední podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí, či živnostníci. Musíme sa snažiť zachovať čo najviac pracovných miest a v týchto ťažkých časoch pomôcť aj zamestnancom. Na to sú tieto peniaze z eurofondov určené a urobíme všetko pre to, aby dopad krízy bol čo najmenší. Verím, že spolu to zvládneme,“ doplnila na záver vicepremiérka Veronika Remišová.

11:29 Pomáhajú medici i dobrovoľníci

Pri vstupnej kontrole, triedení a testovaní pacientov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline už niekoľko týždňov aktívne pomáhajú študenti medicíny spolu s dobrovoľníkmi zo Slovenského Červeného kríža (SČR). Aktuálne sa v službách strieda spolu s kmeňovými zamestnancami nemocnice 50 mladých ľudí.

V boji s pandémiou ochorenia COVID-19 pomáhajú dobrovoľníci cez pracovné dni, víkendy i sviatky v troch zmenách po osem hodín pri hlavných vstupoch do areálu nemocnice, v mobilnom odbernom mieste a v dopoludňajšej zmene v triediacom filtri oddelenia klinickej a radiačnej onkológie. „V nemocnici sme museli prijať mimoriadne opatrenia a súčasne s výpadkom niektorých zamestnancov na OČR sme tak pocítili väčší tlak na personálne kapacity. Aj vďaka podpore študentov a SČK však dokážeme zabezpečiť organizáciu každodenného chodu nemocnice a vykonávať všetky nevyhnutné činnosti,“ informoval generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek s tým, že medici a študenti sú dôkladne poučení o hygienicko-epidemiologickom režime, absolvovali tiež školenie BOZP a v nemocnici dostávajú zároveň potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky podľa typu rizika oblasti, v ktorej vypomáhajú. „Pre kontrolné vstupy zabezpečujeme stravu a pitný režim cez deň aj v noci, a to z našej vlastnej kuchyne, no tiež formou nezištných dodávok z iniciatívy jedlozdravotnikom.sk a prostredníctvom ďalších partnerov a sponzorov, ktorí nám v tomto období podali pomocnú ruku,“ doplnil I. Stalmašek.

Študenti medicíny, ale aj ďalších odborov, ako ošetrovateľstvo, fyzioterapia, farmácia či veterinárne lekárstvo, zo slovenských a zahraničných fakúlt sa organizujú na dobrovoľníckej platforme smepripraveni.sk. „Mnohí ako dobrovoľníci pracujú po prvýkrát a neprestávajú ani s pribúdajúcim množstvom školských povinností súvisiacich so skúškovým obdobím. Pomáhame ako na filtroch pri vstupoch do nemocnice, tak i v nedávno otvorenom  mobilnom odbernom mieste,” priblížili koordinátorky dobrovoľníkov v rámci platformy smepripraveni.sk v Žilinskom kraji Soňa Salvová a Mária Belinská.

Predseda SČK, Územného spolku Žilina Peter Martinek uviedol, že aj Červený kríž rád prijal výzvu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline na zapožičanie humanitárneho stanu SČK a zabezpečenie dobrovoľníckej služby kontroly pred vstupom na rampách. „Mnoho Červenokrižiakov v žilinskej nemocnici praxuje, dokonca tiež mnohí zamestnanci sú členmi SČK v Žiline, preto cítime potrebu podať pomocnú ruku práve počas mimoriadnej situácie,“ dodal P. Martinek.

 „Nesmierne ma teší, že nastupujúca mladá generácia dokázala takýmto spôsobom okamžite zareagovať na vzniknutú situáciu a vlastnou iniciatívou priložiť ruku k dielu. Úprimne sa chceme všetkým medikom a dobrovoľníkom poďakovať za ich obetavé nasadenie a ochotu, s ktorou každý deň nastupujú do nemocnice a pomáhajú, kde je to potrebné. Veľmi si to vážime,“ uzavrel generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

11:09 COVID-19: Praktické rady: Informácia pre pacientov – ako fungujú diabetologické ambulancie

MUDr. Jaroslav Fábry, hlavný odborník MZ SR na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

„Na Slovensku bolo v roku 2018 evidovaných 197 686 diabetikov, vo vekovej štruktúre 60 – 85+ rokov, ktorých vymedzujeme ako zraniteľnú skupinu vo vzťahu k pandémii koronavírusom.

Diabetológ vyšetruje pacientov v štandardných ordinačných hodinách schválených VÚC pre diabetologickú ambulanciu a poskytuje telefonické konzultácie. Poskytuje najmä neodkladnú zdravotnú starostlivosť v nevyhnutnom rozsahu a zdravotné výkony, ktoré sú potrebné na zabránenie zhoršenia sa ochorenia diabetes mellitus, v rámci aktuálnych personálnych a materiálno-technických možností.

Zamestnanci ambulancie vykonávajú prácu v dostupných ochranných pracovných prostriedkoch.

Diabetológ fyzicky neošetruje dispenzarizovaných stabilizovaných diabetologických pacientov, edukuje ich o selfmonitoringu DM, využívaní glukomerov a meraní glykémií v ich sociálnom prostredí a manažuje liečbu pacientov prostredníctvom moderných informačno-komunikačných prostriedkov (mobil, SMS, e-mail, videohovor a pod.) Využíva e-Recept a realizuje predpis liekov a zdravotníckych pomôcok pre diabetika v dostatočnom množstve, najmenej a obdobie 3 mesiacov.

V akútnych prípadoch po predchádzajúcej telefonickej konzultácii pacienta s diabetológom (ešte pred rozhodnutím vyjsť z domu a zamieriť k lekárovi) je možné dohodnúť si vyšetrenie v diabetologickej ambulancii. Ak je to možné, diabetológ zabezpečí uzamknutie čakárne a ošetruje pacientov len po predchádzajúcom telefonickom, SMS alebo mailovom skonzultovaní. Za akútny stav u diabetika považujeme: opakované hypoglykemické stavy, hyperglykemické stavy s ketoacidózou, akútnu léziu na dolnej končatine (diabetická noha), neznášanlivosť, vedľajšie nežiaduce účinky naposledy ordinovanej liečby, úpravu liečby po prepustení z hospitalizácie, novozistený diabetes mellitus, technické problémy s glukomerom.

Pre prípad, že pacienti prídu na vyšetrenie bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie, na vstupných dverách diabetologickej ambulancie musí byť oznam s telefónnym číslom, aby bola umožnená telefonická konzultácia vyšetrenia v ambulancii. Vhodné je, aby pred čakárňou (ale aj na webovej stránke ambulancie) bolo zreteľne napísané, na aké t. č. má pacient telefonovať a skonzultovať svoju návštevu v prípade, ak stojí už pred čakárňou. Pre prípad, že ide o pacienta bez mobilného telefónu a teda bez možnosti pred ambulanciou kontaktovať lekára, je nutné zabezpečiť, aby personál ambulancie pravidelne kontroloval priestory čakárne (vrátane vonkajšieho priestoru).

Prístup pacientov do priestorov ambulancie – ideálne do čakární – umožní diabetológ len po zodpovedaní „triediacich“ otázok:

1. Máte Vy alebo iná blízka osoba pozitívnu cestovateľskú anamnézu – cestovali ste posledných 21 dní do zahraničia? (Za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny).

2. Boli ste Vy, alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom?

3. Ste Vy alebo iná Vám blízka osoba v nariadenej karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády)?

4. Máte Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest?

Ak sú odpovede na všetky triediace otázky negatívne:

Diabetológ pacienta vyšetruje v nevyhnutnej miere. Pacient môže vstúpiť do priestorov ambulancie len s nasadenou bariérovou ochranou tváre (rúško, v krajnom prípade šatka a pod.) Pacient pri vyšetrení nepoužíva respirátor s výdychovým ventilom. Pri vstupe do ambulancie sestra vyzve pacienta a dohliadne na dôkladné umytie si rúk podľa poučenia, prípadne aplikuje alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.

Pri vyšetrení diabetológ, aj personál použijú ochranné prostriedky bariérovej ochrany odporúčané usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prípadne štandardným postupom v zdravotníctve – COVID-19 (ďalej ŠPDTP), v prípade ich momentálneho nedostatku použije štandardné ochranné prostriedky podľa odporúčaní pre minimálne materiálno-technické vybavenie ambulancie, ktoré môžu byť posilnené použitím 2 rúšok naraz, ochranou očí, prípadne jednorazovým plášťom. Po vyšetrení je vykonaná dôkladná dezinfekcia povrchov podľa epidemiologických usmernení.

Ak je odpoveď na ktorúkoľvek z triediacich otázok pozitívna:

Diabetológ u pacientov s podozrením na COVID-19 odporúča pacientovi volať 155 a sám diabetológ telefonicky kontaktuje RÚVZ.

V prípade, že diabetológ nemá žiadne ochranné prostriedky, je nevyhnutné chrániť sa podľa možností a vyhnúť sa fyzickému kontaktu s pacientami, pri ktorom by mohlo dôjsť prenosu infekcie. Ambulancie však musia naďalej fungovať v núdzovom režime – dostupnosť zdravotnej starostlivosti musí byť zachovaná prítomnosťou diabetológa v ambulancii, dostupnosťou na telefonickú konzultáciu a usmernenie pacientov v prípade potreby.

Diabetológ má pre prípad KPR u pacienta v ambulancii rezervovanú jednu sadu ochranných prostriedkov (minimálne jeden respirátor alebo maska na tvár, rukavice, okuliare).

V prípade zastupovania kolegov všetky zdravotné výkony a údaje pacienta je nevyhnutné zaznačiť do dokumentácie pacienta a napísať krátku správu o telefonickej konzultácii/vyšetrení a odložiť ju pre založenie do dokumentácie u zmluvného poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nevyhnutnom rozsahu na zabránenie zhoršenia sa ochorenia vo vzťahu k metabolickej kompenzácii diabetu:

Prvá fáza: poskytovanie ambulantnej starostlivosti pacientom na liečbe s inzulínovou pumpou a pacientom na inzulínovej liečbe – intenzifikovaný režim a konvenčný režim

Organizačný postup :

 • na 1 deň maximálne 15 pacientov
 • objednávanie pacientov na odber krvi v presne stanovený čas (časový priestor na jedného pacienta 5 minút a viac)
 • zdravotná sestra vykoná triediace otázky podľa metodického pokynu telefonicky pri objednávaní pacienta, urobí zápis a v prípade negatívnych otázok je pacient objednaný na nasledujúci deň na odber krvi. Do priestorov ambulancie v určený deň je pacient vpustený po odmeraní telesnej teploty a po zodpovedaní otázky, či sa mu od predchádzajúceho dňa nezmenil zdravotný stav
 • personál vykonáva odber krvi za dodržiavania prísnych zásad ochrany a dezinfekcie
 • pacient musí mať rúško a rukavice na rukách

Druhá fáza: dekompenzovaní pacienti na liečbe orálnymi antidiabetikami, vyhodnotení na základe glykemických profilov. Nutnosť nastavenia na novú liečbu.

Diabetici na uvedených spôsoboch liečby musia mať vykonanú kontrolu metabolického parametra HbA1c. V prípade dlhodobého ponechávania stavu pacientov v tejto podobe, môže výrazným spôsobom spôsobiť akútny rozvoj nežiadúcich komplikácií diabetu. Vzhľadom na to, že práve skupina diabetikov je druhou rizikovou skupinou pandémie Covid–19, je nutné začať zabezpečovať postupnú ambulantnú starostlivosť pre navrhované skupiny diabetikov.“

10:54 Po daňové výmery si nebude potrebné ísť na poštu

Situácia s koronavírusom posunula na neskôr aj rozposielanie daňových výmerov. S ich doručovaním sa začne v máji. Aj v tejto veci sa mesto vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodlo prijať opatrenie a znížiť riziko prenosu koronavírusu. Daňové výmery budú preto v prvom kole zasielané obyčajnou poštou. Približne 192-tis. daňovníkov v Bratislave sa tak nebude musieť stretnúť s doručovateľom, alebo si ísť prevziať rozhodnutia o dani na poštu a vystavovať sa tak riziku nákazy. Veríme, že ľudia tento spôsob doručovania využijú a uprednostnia ho pred státím v rade na pošte.

Daňové výmery za daň z nehnuteľností sú za štandardných okolností doručované do vlastných rúk. V prípade hlavného mesta hovoríme o približne 200-tis. daňovníkoch-fyzických osôb, z ktorých len približne 8-tis. má zriadenú elektronickú schránku. Ak by teda rozhodnutia boli doručované do vlastných rúk, v prípade Bratislavy by to znamenalo, že asi 192-tis. daňovníkov by si buď muselo prevziať zásielku od doručovateľa, alebo by museli ísť na poštu prevziať si rozhodnutie osobne. V snahe predísť takejto situácii a po posúdení všetkých okolností sa vedenie mesta preto rozhodlo, že v prvom kole budú daňové výmery zasielané prostredníctvom obyčajnej pošty. S ich rozposielaním sa začne prvý májový týždeň.

Zároveň naďalej platí zámer mesta, aby splatnosť dane z nehnuteľností bola pre všetkých občanov a živnostníkov automaticky rozdelená na tri splátky. Samozrejme, v prípade ak niekto bude mať záujem zaplatiť splátku naraz, táto možnosť zostane zachovaná. Zaplatenie dane z nehnuteľností, resp. jej prvej splátky bude správca dane kontrolovať  koncom júna. V prípade, ak daňovník sumu neuhradí v tomto termíne, rozhodnutie mu bude zaslané opätovne, avšak už doporučene do vlastných rúk. Splatnosť druhej splátky dane z nehnuteľností je nastavená na 30. septembra a tretej 30. novembra.

Mesto Bratislava bude tento rok aj vďaka príjmom z dane z nehnuteľností opravovať viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Vďaka vyšším príjmom bude môcť mesto napríklad v roku 2020 opraviť dodatočných 45 km jazdných pruhov ciest. Z navyše získaných peňazí má byť realizovaných aj ďalších viac ako 30 projektov, ktoré skvalitnia verejný priestor v Bratislave. Zoznam všetkých ciest, chodníkov a verejných priestorov, ktoré z týchto peňazí mesto opraví počas roku 2020, bude priebežne aktualizovaný na stránke www.bratislava2020.sk aj spolu s odpočtom ich plnenia.

10:35 COVID-19: Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

 • Novela zákona o pozemkových spoločenstvách nadobudla účinnosť
 • Agrorezort zaviedol riešenia, platné počas opatrení proti COVID-19
 • Umožnilo sa vykonanie niektorých kompetencií valného zhromaždenia výborom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nezaháľalo a pohotovo reagovalo na potrebu zmien v zákone o pozemkových spoločenstvách, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu.  V sobotu bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Účinnosť nadobudol ihneď v deň vyhlásenia.

V čase mimoriadnych opatrení, súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19, sa v rezorte pôdohospodárstva ukázalo potrebné riešiť najmä situáciu neštátnych vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, konkrétne pozemkových spoločenstiev. Preto MPRV SR pristúpilo k vypracovaniu návrhu novely zákona o pozemkových spoločenstvách.

V situácii, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia a kedy je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, resp. nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia. Väčšina spoločenstiev v tomto období obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky, ako aj na účely plnenia rôznych ďalších úloh, ktoré vyžaduje inak bežná prevádzka spoločenstiev, a ktoré sú zmluvou o spoločenstve, či stanovami, zverené práve valnému zhromaždeniu. Za súčasnej situácie nie sú spoločenstvá schopné tieto úkony realizovať. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že vo viacerých spoločenstvách nie je toho času k dispozícii funkčný výbor, ako štatutárny orgán spoločenstva, ktorého sfunkčnenie je v mnohých prípadoch práve cieľom tých valných zhromaždení, ktoré sa v súčasnej situácii nedokážu realizovať.

Všetky tieto okolnosti predstavujú vážne komplikácie v činnosti spoločenstiev, čo môže mať aj negatívny vplyv na ich činnosť ako obhospodarovateľov lesa a poľnohospodárskej pôdy, ako aj na ich ekonomickú situáciu, ktorá sa priamo či nepriamo môže týkať ich členov a to aj po stránke ochrany verejného zdravia, pretože značná časť členov spoločenstiev je tvorená osobami v dôchodkovom veku.

Problém zostavenia a odovzdania účtovnej závierky vyriešil medzičasom zákon v pôsobnosti Ministerstvo financií SR, ktorý paušálne predĺžil všetky lehoty vyplývajúce zo zákona o účtovníctve. Taktiež možnosť korešpondenčného hlasovania alebo účasť členov všetkých orgánov spoločenstva (vrátane valného zhromaždenia alebo výboru) na ich zasadnutí prostredníctvom elektronických prostriedkov, bola paušálne ustanovená pre právnické osoby v zákone, vydanom v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách, preto vykonala nasledovné úpravy, platné počas mimoriadnych opatrení proti koronavírusu v roku 2020:

 1. dočasne prechádza na výbor právo robiť úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie valným zhromaždením, za podmienky, že nevykonaním takých úkonov by hrozilo nedodržanie zákonom stanovených lehôt, alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti (ide teda len o neodkladné úkony, nejde napríklad o rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva),
 2. v prípade nefunkčnosti výboru tieto oprávnenia budú patriť dočasne dozornej rade, a to aj v prípade, že sama dozorná rada je nefunkčná,
 3. okresné úrady neukladali dočasne spoločenstvám sankcie za porušenie dvoch zákonných povinností, konkrétne za nezvolanie valného zhromaždenia aspoň raz za rok a za nesplnenie povinnosti zvoliť výbor alebo dozornú radu v súlade s ich volebným obdobím.

Zároveň sa vykonali tri úpravy potrebné pre zvýšenie zrozumiteľnosti a jednoznačnú aplikáciu zákona o pozemkových spoločenstvách a taktiež pre zabezpečenie plnenia neodkladných úkonov v každom spoločenstve:

 1. jednoznačne sa uvádza, že tzv. nefunkčným výborom je ten výbor, ktorého počet členov klesol pod minimálny počet ustanovený zákonom, teda je v ňom menej ako traja členovia,
 2. tzv. nefunkčné výbory budú mať medzi svojimi obmedzenými oprávneniami aj právo robiť úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo značnej škody,
 3. tzv. nefunkčné dozorné rady budú mať okrem právomoci zvolávať valné zhromaždenie aj oprávnenie kontrolovať úkony tzv. nefunkčného výboru.

27. apríla 2020

17:15 Koncerty pre seniorov

Opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom významne zasiahli do životov seniorov, senioriek v našich zariadeniach. V snahe ochrániť ich pred nákazou boli postupne izolovaní od okolitého sveta. Hlavné mesto v spolupráci s VIVA MUSICA a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom sa preto rozhodli zorganizovať priamo pri zariadeniach pre seniorov koncerty klasickej hudby a aj takýmto spôsobom zmierniť našim seniorom a seniorkám súčasnú ťažkú situáciu.

Seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. V záujme zníženia rizika prenosu nákazy práve na najzraniteľnejších obyvateľov mesta sme v našich zariadeniach pre seniorov prijali viacero opatrení. Okrem iného boli už začiatkom marca v zariadeniach zrušené návštevy, pozastavené organizovanie skupinových terapií či akýchkoľvek spoločenských aktivít alebo iných aktivít, pri ktorých sa zhromažďuje viacero osôb. Naši seniori, seniorky sú preto vlastne už takmer dva mesiace v izolácii. Bez svojich blízkych prežili aj veľkonočné sviatky. Túto situáciu nesú veľmi ťažko, čo sa následne premieta aj do vyššej náročnosti práce našich opatrovateliek, ošetrovateliek a všetkých zamestnancov zariadení.

V snahe zmierniť pre seniorov a seniorky túto v súčasnosti ťažkú situáciu sa hlavné mesto v spolupráci s VIVA MUSICA a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom rozhodli zorganizovať priamo pri zariadeniach pre seniorov koncerty klasickej hudby. Hudbou, ktorú týmto spôsobom prinesieme priamo k nim, ich chceme na chvíľu aspoň pomyslene preniesť za hranice týchto zariadení. Koncerty sú zároveň aj poďakovaním pre všetkých zamestnancov zariadení, ktorí sa napriek súčasnej zložitej situácii obetavo a zodpovedne denno-denne starajú o tých najohrozenejších – našich seniorov a seniorky.

Prvý takýto koncert aj za účasti prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej, a primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Matúša Valla, sa konal dnes (pondelok, 27.4.2020) v Dome tretieho veku v Petržalke.

„Som rada, že som dnes mohla aspoň z diaľky vidieť, pozdraviť a povzbudiť seniorov v Dome tretieho veku v bratislavskej Petržalke. Zaželala som im veľa zdravia a poďakovala som sa personálu, ktorý sa o nich stará. Vďaka primátorovi Matúšovi Vallovi seniorom v zariadení dnes aspoň trochu spestril deň komorný koncert sláčikového kvarteta. Je ťažké zostať týždne v úplnej izolácii bez možnosti stretnúť sa s rodinou. Už teraz sa teším na chvíle, keď sa budeme znova môcť stretnúť bez odstupu a bez rúšok aj na iných miestach na Slovensku,“ uviedla prezidenta SR, Zuzana Čaputová.

„Chcem sa poďakovať obyvateľom a obyvateľkám aj zamestnancom nie len v Dome tretieho veku, ale rovnako v ďalších našich zariadeniach,  za to, s akou trpezlivosťou a pochopením zvládajú súčasnú ťažkú situáciu. Prísnymi opatreniami, ktoré sme prijímali už začiatkom marca, sme chceli najmä chrániť našich seniorov a seniorky v zariadeniach. A som veľmi rád, že sa nám to zatiaľ úspešne darí. Chcem veľmi pekne poprosiť obyvateľov našich zariadení pre seniorov, aby sme ešte chvíľu vydržali byť zodpovední, aby sme sa čo najskôr mohli zasa tešiť zo spoločných stretnutí bez obmedzení,“ doplnil primátor Bratislavy, Matúš Vallo.

16:38 Mobilné odbery pre imobilných sú zabezpečené

Na základe pokynu ministra zdravotníctva SR počnúc dňom 26.4.2020 7:00 h až do odvolania v súlade s usmernením hlavného hygienika SR sa budú v prípadoch, ak pacient nemá možnosť sa autom dopraviť na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, vykonávať odbery v domácom prostredí prostredníctvom ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Odbery zabezpečí Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice v počte 1 ambulancia ZZS na kraj, v prípade Bratislavského kraja sú to 2 ambulancie. Na celom Slovensku je tak k dispozícii spolu 9 ambulancií. Kapacita jednej ambulancie je cca 5-8 odberov za 12 hodín. Tieto ambulancie nebudú k dispozícii na bežné výjazdy.

Odbery budú indikovať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálni hygienici, epidemiológovia, infektológovia. Táto požiadavka by mala byť od RÚVZ smerovaná na linku tiesňového volania 155. Taktiež bude možné indikovať odber prostredníctvom COVID PASS, pričom evidenciu týchto požiadaviek od NCZI bude viesť OS ZZS SR v Bratislave pre celú SR a distribuovať na KOS ZZS. Ambulancie budú vysielané primárne k imobilným a vekovo alebo zdravotne ohrozeným obyvateľom.

Vzorky budú prešetrované v štátnych laboratóriách.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň pracuje na legislatívnom riešení, v budúcnosti rezort navrhuje uvedené odbery realizovať  prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby za dodržania prísnych hygienických noriem.

14:51 Úrady práce už vyplatili žiadateľom o príspevky viac ako 5 miliónov eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už zaslali schválené peniaze 9 523 žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci. Do dnešného dňa, do 9:00, vyplatili 5 213 055,42 €.  

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 43 021 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 7 304 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších   16 255 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 už pripravili na podpis 402 dohôd.

Ďalšie tisícky žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze. 

  Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Podporení zamestnanci
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 7 304 3 369 3 641 726,72 € 33 683
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 16 255 6 153 1 570 278,70 € 17 065
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 104 0 0 1 432
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 298 1 1 050 € 4 446
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020)        
SPOLU   23 961 9 523 5 213 055,42 € 56 626

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.

13:54 Košický kraj testuje zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb

Testovanie zabezpečuje župa svojpomocne PCR testami. V priebehu najbližších dní pretestuje dokopy 1 200 zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Košický samosprávny kraj začal s testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. V pondelok 27. apríla bolo pretestovaných 164 zamestnancov župných zariadení Jasanima a Subsidium v Rožňave.

„Testovanie realizujeme PCR testami, ktoré sú najpresnejšie, pretože testujú prítomnosť vírusu COVID-19 v organizme. Ostatné testy, vrátane rýchlotestov, vedia zachytiť iba prítomnosť protilátok, ktoré má vytvorené človek, ktorý už prekonal vírus. Z tohto pohľadu sú v danej fáze prevencie PCR testy spoľahlivejšie,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Košická župa realizuje diagnostické testy na kvalitatívnu detekciu koronavírusu pomocou metódy PCR odobratím vzorky z nosa a hrdla.

Košický kraj zatiaľ testuje zamestnancov krajských zariadení sociálnych služieb. Po Rožňave bude v utorok 28. apríla testovaný personál zariadení Harmonia a Lidwina v Strážskom, kde dokopy pracuje 142 zamestnancov.

„Nakoľko klienti našich domovov sociálnych služieb nevychádzajú mimo areál zariadení a neprijímame ani nových klientov, testujeme zatiaľ zamestnancov, ktorí majú kontakt s externým prostredím. V prípade, ak sa u niektorého zamestnanca potvrdí koronavírus, testovaním prejdú aj všetci klienti. Každé zariadenie má pripravené izolačné izby, kde budú presunutí klienti s ochorením. Okrem toho máme vyčlenené aj dve prázdne zariadenia sociálnych služieb, ktoré môžu slúžiť na karanténne účely,“ dodal Trnka.

Testovanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb realizuje Košický kraj v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá bude odobratý biologický materiál vyhodnocovať. V priebehu tohto týždňa vie župa takto otestovať približne 300 ľudí, časom by sa počet testovaní mal zvyšovať.

Košický kraj je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb s kapacitou pre 1 800 klientov, pracuje v nich 1 200 zamestnancov. Opatrenia v tejto najrizikovejšej skupine ľudí začal prijímať skôr ako štát. Zároveň prijala župa niektoré opatrenia omnoho prísnejšie, ako sú nariadené z národnej úrovne.

Ako prvé boli zakázané návštevy vo všetkých župných zariadeniach sociálnych služieb a nariadený bol sprísnený hygienicko-epidemiologický režim. Kraj pozastavil poskytovanie ambulantných a týždenných foriem pobytu a ako jeden z mála zriaďovateľov pozastavil prijímanie nových klientov.

Pre každé zariadenie sociálnych služieb bol vypracovaný krízový plán, práve pre prípad výskytu nákazy. Zamestnanci sa v týchto zariadeniach striedajú v tzv. pracovných tímoch. Ak by sa COVID – 19 potvrdil u niektorého zamestnanca, k dispozícii bude ďalší tím, ktorý bude schopný vykonávať pracovnú činnosť, a teda postarať sa o klientov. Do každého zariadenia boli distribuované ochranné pomôcky pre personál aj pre klientov zariadení.

Zamestnanci sú na pracovisku povinní nosiť ochranné rúško. Z dôvodu, že v súčasnosti nie sú poskytované ambulantné a týždenné formy pobytu, DOMKO v Košiciach a ANIMA v Michalovciach sú aktuálne prázdne. V prípade, ak by sa koronavírus vyskytol v niektorom zo sociálnych zariadení, tieto budovy budú slúžiť na karanténne účely.

13:02 Sociálna poisťovňa pripravuje elektronický formulár k odpusteniu poistného za apríl, žiadosti zatiaľ nepodávajte

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, živnostníkov a ostatné SZČO, aby zatiaľ nežiadali o odpustenie poistného za mesiac apríl 2020. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá odpustenie umožňuje, nadobudla účinnosť v sobotu 25. apríla 2020 a Sociálna poisťovňa k nej pripravuje príslušný elektronický formulár na podávanie žiadostí. O jeho zverejnení na webovej stránke a možnosti prijímať žiadosti bude verejnosť v krátkom čase informovať.

Novela zákona o sociálnom poistení umožňuje zamestnávateľom a povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO odpustiť sociálne odvody za apríl 2020. Podmienkou je, že takýto subjekt mal v apríli tohto roku uzatvorenú prevádzku najmenej počas 15 dní a v prípade zamestnávateľov sa odpustenie poistného bude týkať len čiastky poistného za zamestnávateľa, nie za zamestnancov. Sociálna poisťovňa zároveň budúcich žiadateľov o odpustenie poistného upozorňuje, aby na tento druh žiadosti nevyužívali už existujúci formulár na odklad poistného za mesiac marec 2020.

12:20 Vyjadrenie ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala na tému dočasného pozastavenia vlakov zadarmo pre seniorov, nájdete ho na linku nižšie:

24. apríla 2020

13:28 Vonkajšie športoviská sú už otvorené pre športovcov aj širokú verejnosť

Od dnešného dňa sa pre športovú obec, ale aj širokú verejnosť otvárajú vonkajšie športoviská. Vyplýva to z Usmernenia  k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport http://www.uvzsr.sk/. O jeho podrobnostiach informoval dnes na tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivan Husár.  ​Dokument podpísaný hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom upravuje podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka​.

Usmernenie vypracované rezortom školstva je reakciou na postupné uvoľňovanie opatrení v 1. fáze tohto procesu, v ďalšej etape uvoľňovania sa ministerstvo bude usilovať o postupné otváranie aj krytých športovísk.

V súvislosti s otvorením vonkajších športovísk vyzval Ivan Husár všetkých športovcov, trénerov, rodičov, ale aj prevádzkovateľov ihrísk, aby zodpovedne dodržiavali pokyny uvedené v usmernení. „Vieme, že potrvá, kým sa športovci dostanú zase do formy, ale tento rok nepôjde o rekordy, dôležité je zvládnuť túto krízu čo najlepšie,“ povedal na záver svojho vystúpenia štátny tajomník.

12:48 MH SR zabezpečilo pomoc s platením účtov za energie, nik preto nemusí byť odpojený

Ministerstvo hospodárstva SR intenzívne hľadalo riešenia na pomoc odberateľom energií. Výsledkom je finančný mechanizmus na pomoc s krytím základných prevádzkových nákladov. „Cieľom bolo dosiahnuť stav, aby mohli odberatelia uhrádzať účty za elektrinu a plyn včas a nemuseli tak čeliť riziku odpojenia,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

Rezort hospodárstva minulý týždeň úspešne predstavil ďalšiu pomoc pre malých a stredných podnikateľov zasiahnutých koronakrízou. Nevyčerpané eurofondy presunul na účely poskytovania nízkoúrokových prekleňovacích úverov a zabezpečil tak v prvom kroku balík finančných prostriedkov v objeme takmer 300 miliónov eur.

„Firmy teraz môžu tieto výhodné úvery prostredníctvom zapojených bánk využiť aj na úhradu energií,“ vysvetlil Karol Galek. Ministerstvo hospodárstva sa osobitne snažilo o uvoľnenie obmedzení a otvorenie prevádzok, ktoré sa vo viacerých fázach stáva realitou, čo tiež prispieva k zlepšeniu ekonomickej situácie vo firmách a u občanov a schopnosti uhradiť platby za energie.

Rezort tiež intenzívne diskutuje so zástupcami dodávateľov, distribútorov a ďalších aktérov na energetickom trhu. Cieľom je priebežne sa oboznamovať so situáciou v energetickom sektore v kontexte dopadov koronakrízy.

„Aktuálny stav v energetike dôsledne monitorujeme,“ ubezpečil K. Galek. Štátny tajomník rezortu hospodárstva víta ústretový prístup dodávateľov elektriny a plynu a váži si ho o to viac, že aj samotní dodávatelia sú koronakrízou priamo zasiahnutí.

„Informovali ma, že na základe individuálneho posúdenia sa snažia v tomto ekonomicky neľahkom období vychádzať v ústrety odberateľom, ktorí požiadajú o úpravu zálohových platieb alebo o splátkový kalendár,“ zdôraznil Galek a dodal, že „v prípade dramatického zhoršenia situácie sme pripravení reagovať legislatívnym návrhom, ak sa to ukáže ako potrebné na ochranu odberateľov a zvyšku dodávateľského reťazca.

Dodávatelia elektriny, plynu, tepla a prevádzkovatelia energetickej infraštruktúry majú oproti iným dodávateľom tovarov či poskytovateľom služieb nadštandardnú výhodu v podobe možnosti okamžitého odpojenia odberateľa, pričom takéto odpojenie môže mať pre konkrétneho odberateľa existenčné následky.

V záujme zachovania vzájomnej dôvery verím, že toto svoje oprávnenie nebudú zneužívať a preukážu dostatočnú mieru zodpovednosti a solidarity smerom k  odberateľom, partnerom a celej spoločnosti,“ zdôraznil Galek.

Do budúcna bude podľa neho v súlade s programovým vyhlásením vlády väčšia pozornosť venovaná systémovým opatreniam na zníženie koncových cien energií, ako aj cieleným opatreniam na zníženie energetickej chudoby. Ministerstvo bude tiež podporovať akékoľvek dobrovoľné a adresné opatrenia zo strany dodávateľov a distribútorov energií, ktoré budú zamerané na zmiernenie dopadov súčasnej krízy voči najviac postihnutým skupinám odberateľov aj vo verejnom sektore, napríklad zdravotníctve.

23. apríla 2020

23:07 I. Matovič: Treba mať odvahu robiť kroky vpred a prijímať rozhodnutia rýchlo, aby sme ukázali ľuďom, že európsky projekt vie v časoch krízy pomáhať

Dnešná (23. apríla 2020) videokonferencia lídrov sa uskutočnila v období, kedy prvé členské štáty začínajú s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Svojim obsahom nadviazala na predchádzajúcu z 26. marca 2020 o dopadoch koronakrízy na rôzne aspekty života občanov Európskej únie a európske hospodárstvo. Dobrou správou je, že tá dnešná mohla konštatovať pokrok v troch núdzových návrhoch a to pre vlády (vytvorenie úverovej linky Európskeho stabilizačného mechanizmu), firmy (garančný fond Európskej investičnej banky) aj zamestnancov (takzvaný SURE alebo ľudovo európsky kurzarbeit). Napriek postupnému zlepšovaniu epidemiologickej situácie v niektorých krajinách EÚ, hlavnou prioritou pre všetkých zostáva ochrana zdravia občanov. „Od Európskej komisie očakávame, že viac pomôže s verejným obstarávaním zdravotníckeho materiálu. Teraz potrebujeme rýchle dodávky,“ vyzval predseda vlády Igor Matovič.

Lídri vyslali pozitívny signál, keď súhlasili, aby Európska komisia pracovala na takzvanom fonde obnovy. Má byť dostatočne veľký a nasmerovaný na tie sektory a časti Európy, ktoré budú najviac zasiahnuté. Každý z lídrov si je vedomý, že treba urobiť viac a takýto nástroj je žiadúci. „Najjednoduchšie je využiť možnosti, ktoré už máme k dispozícii. Čas sú peniaze. Treba mať odvahu robiť kroky vpred a prijímať rozhodnutia rýchlo, aby sme ukázali ľuďom, že európsky projekt vie v časoch krízy pomáhať,“ uviedol predseda vlády.

Konkrétny návrh by mala Európska komisia predstaviť začiatkom mája ako balík, teda spolu s upravenou podobou viacročného finančného rámca na roky 2021-2027, ktorý má byť základným kameňom podpory konvergencie, kohézie a potrebných investícií v EÚ. Mal by už byť adaptovaný na post-korona Úniu. Ešte predtým, ale Komisia plánuje zmapovať dopady krízy na ekonomiky členských štátov, ktoré nebudú zasiahnuté rovnakým spôsobom. Nejde o obdobnú krízu ako spred 10 rokov. Lídri preto privítali už prijaté nástroje ako napríklad voľnejšie pravidlá pre štátnu pomoc, vďaka ktorým môžu lepšie pomáhať firmám prežiť túto náročnú dobu.

Na druhej strane ale „treba dať pozor, pretože niektorí môžu pomáhať viac ako iní a to vytvára rozdiely, ktoré nemusia byť vždy férové,“ upozornil I. Matovič. Predseda vlády v tomto kontexte otvoril aj tému podvodov na DPH, ktoré sú v Únii obrovskými stratenými príjmami v miliardách eur, ktoré by inak mohli byť pustené do ekonomiky.

Včera (22. apríla 2020) sa uskutočnila aj videokonferencia predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá mala viac regionálny rozmer. Lídri sa zamerali najmä na výmenu informácií o epidemiologickej situácii a opatreniach na postupné uvoľňovanie vo svojich krajinách. Zhodli sa, že situácia vo V4 nie je zlá, v porovnaní so zvyškom EÚ treba však dbať aj naďalej na ostražitosť.

17:29

16:10 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice  máme momentálne  hospitalizovaného jedného pozitívneho pacienta s ochorením COVID-19, je v stabilizovanom stave. Na ambulancii tejto kliniky sme  včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 9 pacientom, z toho nikto nebol prijatí na hospitalizáciu.

Čo sa týka Drive- in testovania, včera bolo na tomto odbere vyšetrených 23 osôb. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie včera testoval spolu 47 vzoriek, jedna bola pozitívna- práve od u nás hospitalizovaného pacienta. 

Vyhlásenie Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov (SSVPL) k postaveniu všeobecných praktických lekárov v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu na Slovensku

Výbor SSVPL na telekonferencii dňa 18. 4. 2020 dôkladne prerokoval viaceré aspekty súčasnej situácie, z ktorých vyplynuli nasledujúce závery:

 1. Dá sa v neštandardnom čase poskytovať štandardná zdravotná starostlivosť?

Základný rámec problému – postavenie lekárov prvého kontaktu je v súčasnej situácii stále nenahraditeľné.

Všeobecní praktickí lekári pre dospelých v súčasnosti v zdravotnom systéme, aj z hľadiska kontaktu s COVID-19  pozitívnymi pacientmi, patria k najviac exponovaným zdravotníckym odborníkom. Naše ambulancie už z definície primárnej zdravotnej starostlivosti aj v bežných podmienkach vyšetrujú netriedených pacientov s celým spektrom diagnóz. Dnes to navyše znamená, že do ambulancií môže prichádzať veľa COVID-19 pozitívnych pacientov, ktorí sú však asymptomatickí, tzn., že nemajú príznaky ochorenia. Odhady hovoria, že až 40 % z COVID-19 pozitívnych môže byť asymptomatických.

Ďalší majú prejavy ľahkej infekcie dýchacích ciest a medzi nimi môže byť podľa odhadov ďalších 40 % pozitívnych pacientov. Takže z hľadiska šírenia koronavírusu patríme k bojovníkom „v prvej línii“.

S prekvapením a rozčarovaním preto vnímame návrhy Ministerstva zdravotníctva SR na nasadenie lekárov prvého kontaktu do tzv. špecializovaných COVID-19 ambulancií alebo na premiestnenie na prácu na infekčných oddeleniach. Plánované opatrenia obmedzujúce primárnu starostlivosť presúvaním všeobecných lekárov z ich ambulancií výrazne poškodia tento fungujúci a s pacientom kooperujúci systém a obmedzia zabezpečenie kvalitnej primárnej starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorí napriek prebiehajúcej korona kríze potrebujú sústavnú starostlivosť.

Konkrétnu lekciu o tom, čo sa môže stať, ak sa odvedie pozornosť zdravotníckych pracovníkov od základných funkcií zdravotnej starostlivosti a pozornosť sa sústredí len na riešenie krízového stavu z minulosti ponúka kríza eboly. Počet ľudí, ktorí zomreli v dôsledku obmedzeného prístupu k bežnej zdravotnej starostlivosti vtedy prekročil počet pacientov usmrtených vírusom eboly. 

Poučme sa z toho a nedopusťme, aby naši chronicky chorí pacienti bez COVID, ktorých je väčšina, doplatili na sústreďovanie pozornosti len na pacientov s COVID.

Žiadame preto Vládu SR o väčšiu podporu súčasnej infraštruktúry primárnej zdravotnej starostlivosti (PZS), tzn. podporu fungovania siete ambulancií VLD , ktorá je dnes rozhodujúca pre zvládnutie súčasného epidemiologického problému, ale rovnako aj na zachovanie dostupnosti kvalitnej starostlivosti pre akútnych a chronických pacientov bez presúvania všeobecných lekárov do tzv. špecializovaných COVID-19 ambulancií alebo na prácu na infekčných oddeleniach.

V akých podmienkach dnes pracujú všeobecní lekári?

Väčšina lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov pracuje dnes v úplne nevyhovujúcich podmienkach. Napriek tomu nastupujú každý deň do práce a denne sú v kontakte s pacientmi, ktorí môžu byť pozitívni aj bez symptómov. Lekári prvého kontaktu práve preto patria k najviac ohrozeným profesiám. Namiesto poďakovania sa však stretávame s hľadaním konkrétnych vinníkov za infekciu, s ktorou bojuje celý svet. Ale práve vďaka naším lekárom v prvej línii a ich práci sa môžeme pýšiť tým, že máme najpomalší nárast infikovaných pacientov z okolitých krajín, ak nie aj vo svete.

Odmietame zodpovednosť za to, že si nedokážeme ako súkromní poskytovatelia zabezpečiť dostatok ochranných prostriedkov (OOPP), ktoré nedokáže zabezpečiť ani štát.

Pred krízou mal každý z nás v bežnej prevádzke ambulancie ochranné prostriedky v primeranom množstve. Neštandardná situácia však vyžaduje ich oveľa väčšiu spotrebu. Len jedno pri ošetrení pacienta s podozrením na infekciu vyžaduje použitie jednorazových OOPP (jednorazový plášť, respirátor, okuliare, štít, návleky, rukavice) v nákladoch vo výške 20-50 €. Ambulancie VLD za štandardných podmienok ošetria aj 1000 pacientov mesačne. Ak by ošetrili denne od 1 do 5 suspektných pacientov, čo za mesiac predstavuje až stovku pacientov, mesačné náklady by sa vyšplhali aj na 3000 €.  Tieto zvýšené náklady však nekryje žiaden výkon a ani zdravotné poisťovne. Práve naopak, dnes máme garantovaný znížený príjem na úrovni 75 % minulého roka. Preto nie je v silách poskytovateľov VDL zabezpečiť nákup OOPP v požadovanej miere.

Z vyššie uvedených dôvodov preto žiadame štát, aby ich zabezpečil a to najmä  v situácii, keď výnimočný stav rozšíril aj na ambulantných poskytovateľov. Nie je predsa možné za nižšie príjmy poskytnúť viac zdravotnej starostlivosti s kompletným vybavením podľa najnovších odporúčaní.

Namiesto príplatkov za súčasné sťažené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, so zvýšeným infektologickým rizikom, že sa lekári nedostatočne vybavení OOPP nakazia, očakávame zníženie príjmov (na úroveň pracovníkov, ktorí sú doma v homeoffice). Výhľadovo pritom budeme musieť v týchto sťažených podmienkach pracovať určite dlhšiu dobu, pokiaľ bude riziko ochorenia COVID-19 trvať, s vyššími nákladmi na prísnejší hygienický režim.

 • Zodpovedný prístup k pacientom ochraňuje ďalších pacientov aj zdravotníkov  

Pacienti, u ktorých nie je rozvinuté ochorenie COVID-19, ale majú relevantnú cestovateľskú anamnézu alebo boli v kontakte s chorým na COVID-19, by sa mali izolovať a konzultovať s lekárom svoju situáciu telefonicky. V priamom kontakte v ambulancii je v súčasnej situácii štandardom používanie rúška pacientom aj lekárom. Počet miest v čakárni je redukovaný tak, aby sa jednotliví pacienti nachádzali vo vzdialenosti dva metre od seba. Ostatní pacienti čakajú na poradie pred ambulanciou v dvojmetrových odstupoch. Osobitné organizovanie pacientov je potrebné aj v priestoroch polikliník. Čakárne a ordinácie je vhodné vybaviť uzatvorenými UV žiaričmi.

Žiadame vládu a krízový štáb, aby prednostne zabezpečili tieto účinné priestorové dezinfekčné pomôcky do čakární a ordinácií prvého kontaktu v dostatočnom množstve.

Ak príde pacient s podozrením na COVID- 19 do ambulancie všeobecného lekára, je potrebné, aby boli prijaté opatrenia na ďalšie hodnotenie v sekundárnej (nemocničnej) starostlivosti, po predchádzajúcej telefonickej komunikácii s nemocnicou a so záchranným tímom, ktorý je špecializovaný na pacientov s COVID-19 a ďalej postupujeme podľa štandardných postupov ( www.standardnepostupy.sk) a usmernení hlavného hygienika.

 • Stanovisko SSVPL k zriaďovaniu tzv. červených ambulancií – pohľad odborníkov na karanténu a medicínsky akceptovateľné postupy zdravotnej starostlivosti v epidémii

Sme za prehodnotenie zriaďovania nových „COVID-19 ambulancií“ pre pacientov pozitívnych, alebo pre tých, ktorí sú v karanténe, kde majú byť presúvaní všeobecní lekári zo svojich ambulancií.

Ak aj budú vznikať, mali by byť súčasťou sekundárnej starostlivosti v „červených“ zónach nemocníc, kde bude ich stav komplexne vyšetrený a rozhodne sa o ďalšej izolácii v nemocnici alebo v domácich podmienkach so zabezpečením bezpečného prevozu pacientov.

Podľa nášho názoru pacient, ktorý je v karanténe, nesmie opustiť priestory karantény (domov, karanténne zariadenie, nemocničné oddelenie). Špeciálne COVID-19 ambulancie naopak predpokladajú pohyb pacientov v populácii a vzájomné stretávanie sa pacientov. Takéto ambulancie by naopak mohli byť zdrojom šírenia infekcie.

Za medicínsky zdôvodniteľnú považujeme len výjazdovú službu (vybavenú ochrannými prostriedkami a vyškoleným personálom) do domovov a do karanténnych stredísk k pacientom v karanténe, k suspektným (teda príznakovým) a aj k pozitívnym pacientom, ak sa liečia v domácom prostredí pre ľahký priebeh a vyskytne sa u nich iný zdravotný problém. Na túto službu by mohli byť nasadení napríklad lekári MO a MV SR, ktorí doposiaľ zabezpečujú starostlivosť prevažne o zdravú populáciu. My, všeobecní lekári, sme tiež pripravení podieľať sa na takejto službe za podmienky, že štát zabezpečí pre výjazdové tímy primárneho kontaktu kompletnú profesionálnu ochranu a dopravu. Musí byť predsa v záujme štátu, aby sa lekár, s ktorým sa stretáva prakticky každý, nestal zdrojom šírenia infekcie COVID-19.

 • Stanovisko SSVPL k situácii v domovoch sociálnej starostlivosti (DSS)

Sme to práve my, všeobecní lekári pre dospelých, ktorí sa starajú aj o pacientov v domovoch

sociálnych služieb. A samozrejme, sme to práve my, ktorí sme v prvom bezprostrednom kontakte aj s potenciálnymi pacientmi a zamestnancami, ktorí sú COVID-19 pozitívni.

Práca v domovoch sociálnych služieb aj za bežných podmienok je veľmi náročná. V prípade súčasnej pandémie môže vyústiť až do situácie, akú máme možnosť vidieť v DSS v Pezinku a v Martine.

Vzhľadom na to, že sú v daných zariadeniach umiestnení seniori často polymorbídní,  imobilní a úplne odkázaní na starostlivosť inej osoby, je predpoklad šírenia infekcie COVID 19 s možnými závažnými až fatálnymi následkami omnoho vyšší ako v bežnej populácii.

Infekcia COVID-19 sa do domovov sociálnych služieb môže dostať viacerými spôsobmi.

Problém vidíme v dvoch bodoch:

 1. Nedostatok osobných ochranných prostriedkov a nedostatočné testovanie zamestnancov, ktorí pravidelne opúšťajú priestory DSS a opakovane sa vracajú a sú asymptomatickí.
 2. Nedostatočným zabezpečením podmienok na „karantenizovanie“ klientov DSS, ktorí museli byť vyšetrení na centrálnom príjme nemocnice pre náhle zhoršenie zdravotného stavu, alebo museli byť hospitalizovaní v nemocnici (kde sa mohli nakaziť) a pri návrate do DSS neboli v 14-dňovej karanténe (kedy mohli infekciu ako bezpríznakoví pacienti priniesť).

Kto nesie zodpovednosť za zlyhanie systému, ktorý včas nezabezpečil ochranné pomôcky, pri

nedostatočných personálnych kapacitách ani pravidelné testovanie zamestnancov DSS, ale

ani zdravotníkov v prvom kontakte? Kto zodpovedá za neprijatie včasných dostatočných

organizačných opatrení na zabezpečenie karanténnych podmienok klientov DSS, ale aj ostatných pacientov v teréne primárnej praxe? Zdravotníci? Jednoznačne odmietame prenos zodpovednosti v domovoch sociálnych služieb len na konkrétnych pracovníkov a lekárov poskytujúcich služby pre pacientov DSS.

V oboch prípadoch možností prenosu ochorenia COVID-19 veľkú časť zodpovednosti nesie vláda a krízový štáb, pretože tieto problémy mali byť včas odhalené a vyžadovali prijatie účinných opatrení na centrálnej úrovni, ak to bolo v súčasnej situácii vôbec možné. Preto odmietame, aby vláda prenášala výsledky globálnych zlyhaní na druhých a aby sa podporovalo mediálne lynčovanie zamestnancov DSS a VLD, ktorí v nich vykonávajú svoju neľahkú prácu.

V tejto situácii poukazujeme na dôležitosť okamžitého prijatia všetkých potrebných

protiepidemiologických opatrení a zabezpečenia adekvátnych ochranných pomôcok pre všetkých lekárov, ošetrovateľský a opatrovateľský personál v prvom kontakte aj v teréne a zabezpečenie ich pravidelného testovania. Žiadame doriešiť následnú starostlivosť o takýchto pacientov cestou hlavného hygienika

V tejto kritickej dobe podporujeme spoločný postup všetkých organizácií všeobecných lekárov, sestier a sociálnych pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu v teréne primárnej starostlivosti.

MUDr. Peter Makara, prezident SSVPL

13:11 MATURITY: rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ako aj rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
 4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
  1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  1. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  1. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  1. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
  1. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
  1. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
  1. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11.
  1. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
 5. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11.
 6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 11.
 7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.
 8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej časti maturitnej skúšky.
 9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
 10. Okresné úrady v sídle kraja
  1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.
  1. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
 11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.
  1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať.
  1. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.
  1. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
  1. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
  1. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
  1. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  1. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).
 12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.
 14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
  1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
 15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
  1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
  1. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
  1. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
 1.  

Príloha č. 1 :

Príklad:

Názov školy, adresa strednej školy

Maturitný predmet: Slovenský jazyk a literatúra

P.č. Meno a priezvisko žiaka 1.ročník SJL 2.ročník SJL 3.ročník Polrok SJL 3.ročník SJL   4.ročník Polrok SJL 4.ročník SJL   3.ročník Polrok SSJ 3.ročník SSJ   Priemer Známka
1.                      
2.                      
3.                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Miesto:

Dátum:

Meno a podpis skúšajúcich členov:

Meno a podpis predsedu školskej maturitnej komisie:

Príloha č. 2 :

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie internej časti maturitnej skúšky

 • sa skúška realizuje v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m, 
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,
 • obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sa sleduje vlastný zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.),
 • je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • v prípade praktických častí maturitnej skúšky sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové odstupy medzi miestami výkonu určenými na výkon skúšky, nemôžu sa zadávať skupinové úlohy pre viac ako dvoch žiakov, 
 • každý žiak musí byť chránený rúškom,
 • každý žiak musí používať vlastné písacie potreby,
 • každý žiak obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • každý žiak sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,
 • každý žiak priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ…)

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a žiakom. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšajúcim pedagógom, v trvaní min. 30 min.. Pri konzumácií jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú maturitnú predmetovú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola alebo odborné učilište spolu s vysvedčením o absolventskej skúške, vysvedčením o záverečnej skúške alebo vysvedčením o záverečnej pomaturitnej skúške najneskôr 30. júna 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a odborných učilištiach absolventská skúška, záverečná skúška alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne, okrem častí absolventskej skúšky podľa bodu 4 a 5.
 4. Komplexná teoreticko-praktická skúška z príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole sa nevykonáva administratívne.
 5. Riaditeľ strednej školy oznámi termín odovzdania a formu absolventskej písomnej práce najmenej 14 dní vopred. Obhajoba absolventskej písomnej práce sa nevykonáva.
 6. Administratívne vykonanie absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a pomaturitnej záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
  1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  1. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  1. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.
  1. Administratívne vykonanie absolventskej skúšky sa nevzťahuje na absolventské výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia na konzervatóriu, ktoré sa vykonali do 16. marca 2020 (termín mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách).
  1. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti absolventskej alebo záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
  1. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej pomaturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 29. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
 7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k absolventskej skúške, záverečnej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške.
 8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do skúšobnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v skúšobnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním absolventskej skúšky.
 9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, členov školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku a členov predmetovej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku do 7. mája 2020.
 10. Okresné úrady v sídle kraja
  1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy a odborné učilištia v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku a záverečnú skúšku, do 7. mája 2020 na základe ich súhlasu.
  1. Predseda školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku do 7. mája 2020.
 11. Absolventská skúška sa koná v termíne od 25. mája do 19. júna 2020 v častiach, ktoré neboli administratívne hodnotené.
  1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas absolventskej skúšky použiť.
  1. Absolventská skúška je neverejná a môže sa konať aj dištančne.
  1. Absolventská skúška sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
  1. Žiak vykoná absolventskú skúšku zo všetkých častí spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
 12. Záverečná skúška sa vykonáva administratívne.
 13. Záverečná pomaturitná skúška sa vykonáva administratívne.
 14. Celkové zhodnotenie manuálnych zručností žiaka v praktickej škole sa vykoná bez prítomnosti žiaka na základe doteraz dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov. Záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať, vydá praktická škola najneskôr do 30. júna 2020.
 15. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
 16. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Absolventská skúška, záverečná skúška a záverečná pomaturitná skúška musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2) .
 17. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov, ktorí majú konať absolventskú skúšku, záverečnú skúšku alebo záverečnú pomaturitnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

Príloha č. 1 :

Názov školy, adresa strednej školy

Meno žiaka:

Časť záverečnej skúšky: Písomná časť   P.č. Príbuzné predmety 1.ročník   2.ročník polrok 2.ročník   3.ročník polrok   3.ročník   Priemer Známka 1. predmet               2. predmet               3. predmet                                  
               
               
Miesto:              
               
Dátum:              
               
Meno a podpis skúšajúcich členov:        
               
Meno a podpis predsedu skúšobnej komisie:      

Príloha č. 2:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného  zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie internej časti maturitnej skúšky

 • sa skúška realizuje v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,
 • obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sa sleduje vlastný zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.),
 • je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • v prípade praktických častí maturitnej skúšky sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové odstupy medzi miestami výkonu určenými na výkon skúšky, nemôžu sa zadávať skupinové úlohy pre viac ako dvoch žiakov,
 • každý žiak musí byť chránený rúškom,
 • každý žiak musí používať vlastné písacie potreby,
 • každý žiak obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • každý žiak sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,
 • každý žiak priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ…)

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a žiakom. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšajúcim pedagógom, v trvaní min. 30 min.. Pri konzumácií jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú maturitnú predmetovú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.

11:45

22. apríla 2020

17:23 Európska únia

 • Výzva na prijatie opatrení s cieľom zabrániť potravinovej katastrofe, ktorú zhoršuje pandémia koronavírusu
 • EÚ mobilizuje ďalšiu pomoc pre západný Balkán a susedné krajiny
 • Nový pilotný projekt na rozvoj zručností a vzdelávania v celej Európe
 • Štátna podpora

Súhrn EUinfo týkajúcich sa COVID-19 nájdete na jednom mieste tu:https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_skŠpecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19:https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_skVýzva na prijatie opatrení s cieľom zabrániť potravinovej katastrofe, ktorú zhoršuje pandémia koronavírusuGlobálna sieť proti potravinovým krízam (medzinárodné združenie organizácií OSN, vládnych a mimovládnych agentúr, ktorého členom je EÚ) včera uverejnila svoju výročnú globálnu správu o potravinových krízach za rok 2020. Podľa nej bolo koncom roka 2019 vystavených viac ako 135 miliónov ľudí v 55 krajinách a územiach vážnej potravinovej neistote a potrebovalo núdzovú pomoc. Globálna sieť proti potravinovým krízam upozornila, že situácia sa, bohužiaľ, môže v roku 2020 naďalej zhoršovať v dôsledku vplyvu pandémie koronavírusu. Zároveň vyjadrila pevné odhodlanie naďalej pomáhať miliónom zraniteľných ľudí na svete, ktorí sú už teraz vystavení potravinovej neistote a trpia akútnou podvýživou, ktorá ohrozuje ich životy a živobytie.Tlačová správaEÚ mobilizuje ďalšiu pomoc pre západný Balkán a susedné krajinyKomisia prijala návrh na poskytnutie balíka makrofinančnej pomoci vo výške 3 miliardy eur desiatim partnerom zo susedstva, aby im pomohla obmedziť hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu. Návrh nadväzuje na stratégiu Team Europe, ktorá je významným dôkazom solidarity EÚ s týmito krajinami v čase bezprecedentnej krízy.  Rozdelenie finančných prostriedkov balíka sa po predbežnom posúdení potrieb financovania v návrhu stanovuje takto: Albánsko (180 mil. EUR), Bosna a Hercegovina (250 mil. EUR), Gruzínsko (150 mil. EUR), Jordánsko (200 mil. EUR), Kosovo (100 mil. EUR), Moldavsko (100 mil. EUR), Čierna Hora (60 mil. EUR), Severné Macedónsko (160 mil. EUR), Tunisko (600 mil. EUR) a Ukrajina (1.2 mld. EUR). Prostriedky makrofinančnej pomoci budú k dispozícii 12 mesiacov vo forme úverov za veľmi výhodných podmienok s cieľom pomôcť týmto krajinám pokryť ich okamžité a naliehavé finančné potreby. Albánsko požiadalo navyše o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, na základe čoho mu Rakúsko ponúklo rukavice a dezinfekčné prostriedky na ruky. EÚ koordinuje a spolufinancuje dodávky zásielok pomoci do Albánska. Na účely vysporiadania sa s koronavírusom zasiela Rakúsko pomoc aj do Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Srbska a Moldavska.Tlačová správaNový pilotný projekt na rozvoj zručností a vzdelávania v celej EurópeEurópsky investičný fond (EIF) a Európska komisia spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu zručností a vzdelávania. Projekt s rozpočtom 50 miliónov EUR podporí financovanie pre študentov a vzdelávajúce sa osoby, podniky investujúce do zlepšovania zručností zamestnancov a organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt sa spúšťa v rámci riešenia nezamestnanosti a ako reakcia na meniace sa potreby európskeho hospodárstva, najmä v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Vďaka projektu získajú podniky a študenti podporu počas krízy a následne aj po nej. Cieľom je zabezpečiť rozvoj Európy a udržať jej miesto na čele globálneho technologického vývoja a zároveň prispieť k rastu vedomostnej ekonomiky a urýchliť oživenie hospodárstva.Tlačová správaŠtátna pomocEurópska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe  dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.COVID-19: Doteraz podniknuté kroky zo strany EK:Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci – môže podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Znamená to, že členské štáty si vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie a Európskej únii v tejto oblasti zverili koordináciu (Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb), cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov (Európska agentúra pre lieky) a, samozrejme, vnútorný trh. Tu prinášame súhrn doterajších krokov:
21.4.20202 – Komisia schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške 2 miliardy eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v čase koronavírusu. EK schválila aj schémy štátnej pomoci pre Fínsko a Francúzsko. Na základe žiadostí o pomoc prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ v boji proti pandémii koronavírusov EÚ koordinuje a spolufinancuje dodávky zásielok pomoci v EÚ a v susedných krajinách. Slovensko poslalo za pomoci EÚ Taliansku 300 000 rúšok a 500 litrov dezinfekčných prostriedkov. EK spustila Európsku platformu údajov o COVID-19 s cieľom umožniť rýchle zhromažďovanie a zdieľanie dostupných údajov z výskumu, ktorá je súčasťou akčného plánu ERAvsCorona.Všetky európske malé a stredné podniky môžu využívať bezpečný online nástroj Európskej komisie na strojový preklad eTranslation. 20.4.2020 – Európska komisia dnes uverejnila štúdiu, podľa ktorej majú poľnohospodárske výrobky, potraviny a nápoje, ktorých názvy sú chránené prostredníctvom systému zemepisných označení Európskej únie, predajnú hodnotu takmer 75 miliárd EUR. V nedeľu začali platiť nové pravidlá o vzájomnom uznávaní tovaru v celej EÚ. Vďaka nim budú môcť spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, rýchlejšie a jednoduchšie predávať svoje výrobky v celej Európe. Komisia ocenila hlasovanie EP ktoré umožní rýchle vykonávanie viacerých návrhov Komisie na riešenie krízy spôsobenej koronavírusom. EK schválila štátnu pomoc pre PortugalskoChorvátsko a Maďarsko. 17.4.2020 – Komisia prijala usmernenia týkajúce sa vykonávania príslušných pravidiel EÚ v oblasti konaní o azyle a návrate a presídľovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré predstaví členským štátom. EK požaduje umožniť maximálnu flexibilitu pri registrácii a spracúvaní žiadostí, pokiaľ ide o lehoty a dĺžku obdobia potrebného na spracovanie a posúdenie žiadostí.

EK schválila štátnu pomoc pre LotyšskoMaďarsko a Rakúsko. 16.4.2020 – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu povedala, že hlavným nástrojom na oživenie Európy bude európsky rozpočet. Takúto pomoc prirovnala k Marshallovmu plánu.  Členské štáty vypracovali za podpory Európskej komisie sadu nástrojov EÚ pre využitie mobilných aplikácií pre vysledovania kontaktov a varovania v reakcii na pandémiu koronavírusu. EK prijala dve opatrenia na pomoc agropotravinárskemu sektoru. Tieto opatrenia zvýšia hotovostný tok  pre poľnohospodárov a znížia administratívnu záťaž v súčasnej kríze  pre vnútroštátne, ako aj pre regionálne orgány a pre samotných farmárov.

EK schválila štátnu pomoc pre Švédsko a Dánsko. 15.4.2020 – Komisia dnes v spolupráci s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom, ktorom stanovuje niekoľko kľúčových zásad: načasovanie uvoľňujúcich opatrení by malo spĺňať nasledujúce kritériá, európsky prístup pomocou spoločný rámec založeného na vede, koordinácii, rešpekte a solidarite a postupné uvoľnenie opatrení na obmedzenie pohybu si vyžaduje sprievodné opatrenia Komisia vypracuje plán obnovy na základe prepracovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného finančného rámca) a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020. Súčasťou plánu je aj usmernenie k metódam testovania na ochorenie COVID-19. EK schválila štátnu pomoc pre Francúzsko, Bulharsko a Českú republiku. 14.4.2020 – EK predložila členským štátom návrh na konzultáciu na ďalšie rozšírenie rozsahu pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci. Komisia schválila štátnu pomoc MaďarskuLitvePoľskuTalianskuFrancúzskuBelgickuNemeckuBulharskuGréckuRumunskuRakúskuChorvátskuPortugalskuLuxembursku a Švédsku. Európska komisia dnes zverejnila usmernenia na podporu členských štátov pri zaobchádzaní a hospodárení s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19. 8.4.2020 – Európska komisia predstavila plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. 

EÚ im zabezpečí finančnú podporu vo výške viac ako 15,6 miliardy eur z existujúcich zdrojov na vonkajšiu činnosť. Opatrenia EÚ sa nesú v duchu tímovej európskej spolupráce – tzv. prístup Team Europe. Bude sa pritom zameriavať na najviac postihnuté krajiny, ktoré sú odkázané na zdravotnícku pomoc. Európska komisia prijala odporúčanie na vytvorenie spoločného prístupu EÚ k využívaniu mobilných aplikácií a mobilných údajov v reakcii na pandémiu koronavírusu. Komisia vydala usmernenie, v ktorom súhlasí s obmedzenou spoluprácou výrobcov kritických nemocničných liekov v čase pandémie koronavírusu. Zároveň uverejnila oznámenie o dočasnom rámci, aby poskytla antitrustové poradenstvo podnikom, ktoré spolupracujú v snahe reagovať na naliehavé situácie týkajúce sa súčasnej pandémie koronavírusu.  Ministri EÚ zodpovední za výskum podporili akčný plán „ERAvsCorona“, ktorý obsahuje desať krátkodobých prioritných opatrení na boj proti koronavírusu založených na bezprecedentnom spoločnom úsilí.Tlačová správa 7.4.2020 – Do Milána a Bergama bol s okamžitou platnosťou vyslaný tím európskych lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, aby pomohol talianskemu zdravotníckemu personálu v boji proti koronavírusu. Vďaka mechanizmu v oblasti civilnej ochrany Taliansko získalo aj viac ako 3 000 litrov dezinfekčného činidla z Rakúska. Európsku pomoc bude koordinovať a spolufinancovať Komisia. Ministri spravodlivosti EÚ si na včerajšej videokonferencii vymenili informácie o opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu a na prekonanie dopadu pandémie na súdny systém. Zamerali sa na situáciu trestného súdnictva, digitálneho súdnictva a občianskeho súdnictva a diskutovali aj o opatreniach na zníženie tlaku na väznice. Európska komisia schválila štátnu pomoc pre Chorvátsko. 6.4.2020 – Európska komisia uvoľnila 1 miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý bude slúžiť ako záruka pre Európsky investičný fond (EIF). To umožní EIF vydávať osobitné záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov s odhadovaným dostupným financovaním 8 miliárd EUR. Po dosiahnutí dohody medzi predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou a čínskym premiérom Li Keqiangom minulý mesiac, darovala Čína Európskej únii ochranné prostriedky, ktoré boli distribuované v Taliansku pomocou Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC). Čínske lietadlo dodalo 2 milióny chirurgických masiek, 200 000 masiek N95 a 50 000 testovacích súprav do Talianska. Európska komisia bude spolufinancovať let, ktorým budú dodané osobné ochranné prostriedky aj do Estónska, Lotyšska a Litvy. EK schválila štátnu pomoc pre PortugalskoHolandskoPoľskoSpojené kráľovstvo a Grécko.3.4.2020 – Komisia vydala praktické usmernenia, ktorých cieľom je podporiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Takáto spolupráca môže pomôcť zmierniť tlak na preťažené nemocnice presunutím pacientov trpiacich koronavírusom na ošetrenie v členských štátoch, v ktorých sú nemocnice k dispozícii. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom videopríhovore oznámila, že EK súhlasila s dočasným odpustením ciel a DPH pri dovoze zdravotníckych pomôcok a ochranných prostriedkov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie.  Európska komisia prijala doplnenie dočasného rámca z 19. marca 2020, ktorého cieľom je umožniť členským štátom, aby urýchlili výskum, testovanie a výrobu produktov dôležitých pri boji proti koronavírusu, aby chránili pracovné miesta a podporovali hospodárstvo. Doplnenia rozširujú dočasný rámec o päť opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomického dopadu obmedzení. Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) oznámili spustenie novej finančnej iniciatívy, ktorej cieľom je uvoľniť takmer 1,6 miliardy EUR na investovanie v poľnohospodárskom a biohospodárskom sektore. Online platformy budú na základe opatrení proaktívne odstraňovať zavádzajúce reklamy a „zázračné produkty“ s nepodloženými informáciami. Posilňuje sa aj automatizované a ľudské monitorovanie obsahu. Niektoré platformy dočasne zakázali predaj alebo reklamu konkrétnych výrobkov, ako sú rúška alebo dezinfekčné prostriedky. EK schválila štátnu pomoc pre ŠvédskoMaltuŠpanielskoDánsko a Nemecko. 2.4.2020 – Európska komisia navrhla balík významných opatrení, ktorých cieľom je pomoc pracovníkom udržať si príjmy, pomoc podnikateľom udržať sa na trhu, ale aj podpora pre najodkázanejšie osoby či poľnohospodárov a rybárov. Na stole je aj návrh na presmerovanie všetkých dostupných štrukturálnych fondov na reakciu na pandémiu spôsobenú koronavírusom.1. Nástroj SURE:100 miliárd eur na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia.  2. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby  bude poskytovať ochranné prostriedky najmä pre osoby poskytujúce pomoc.3. Podpora pre rybárov a poľnohospodárov: Využívanie Európskeho námorného a rybárskeho fondu  bude pružnejšie a návrh súboru opatrení pre pomoc farmárov.4. PresmerovaniVŠETKÝCH finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na boj proti núdzovej situácii(Investičná iniciatíva Plus)Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané prostriedky z troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu.5. Nástroj núdzovej podpory pre oblasť zdravotníctva – 3 miliardy EURKomisia intenzívne pracuje na zabezpečení dodávok ochranného vybavenia a pľúcnych ventilácií. Podpora bude potrebná aj na hromadné testovanie, zdravotnícky výskum, zavedenie nových spôsobov liečby a na výrobu, nákup a distribúciu vakcín v celej EÚ.Tlačová správa 1.4.2020 – Vedci Európskej komisie zo Spoločného výskumného centra (JRC) navrhli nový kontrolný materiál, ktorý môžu laboratóriá použiť na kontrolu správneho fungovania svojich koronavírusových testov. Komisia poskytla usmernenia o tom, ako využiť všetky možnosti flexibility, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie, v núdzovej situácii spôsobenej prepuknutím koronavírusu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom príhovore označila súčasnú situáciu za najväčšiu tragédiu od vojen. Zdôraznila, že spoločnosti, ktoré bojujú proti kríze potrebujú európsku pomoc. Európska komisia preto vyvinula koncept krátkodobej práce podporovanej štátom s názvom „Sure“, ktorého cieľom je pomôcť zasiahnutým krajinám. Vystúpila aj proti dezinformáciám týkajúcich sa koronavírusu, ktoré môžu byť škodlivé. Európska komisia schválila štátnu pomoc, pre ďalšiu krajiny, ktorá o to požiadala. Komisia schválila francúzsku schému, ktorou odkladajú leteckým spoločnostiam platbu určitých daní s cieľom zmierniť hospodársky dosah obmedzení plynúcich zo šírenia ochorenia COVID-19. 31.3.2020 – Komisia sa rozhodla financovať ďalší, osemnásty projekt v rámci svojej núdzovej výzvy na naliehavo potrebný výskum v súvislosti s koronavírusom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vo svojom vyhlásení vyzdvihla dôležitosť hodnôt, na ktorých je založená Európska úniasloboby, demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Zároveň vyzvala členské štáty, aby núdzové opatrenia neboli v rozpore s týmito hodnotami. Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci, pre DánskoÍrskoEstónsko a Francúzsko. 30.3.2020 – Európska komisia spustila špecializovanú webovú stránku, ktorá poskytuje usmernenie spoločnostiam, združeniam a ich právnym poradcom v prípade nejasností o zlučiteľnosti konkrétnych iniciatív spolupráce s európskym súťažným právom, ktoré je potrebné rýchlo implementovať pre účinné riešenie súčasnej krízy. Podniky môžu požiadať o neformálne poradenstvo aj na emailovej adrese: COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu. EK predstavila aj praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach a vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚOba tieto dokumenty reagujú na žiadosti vedúcich predstaviteľov EÚ z 26. marca a ich cieľom je riešiť praktické obavy občanov a spoločností, ktorých sa týkajú opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia koronavírusu, a uľahčiť tranzitné režimy pre repatriovaných občanov. Komisia v súčasnosti poskytuje usmernenia na pomoc výrobcom pri zvyšovaní výroby základného lekárskeho vybavenia a materiálu v troch oblastiach: výroba masiek a iných osobných ochranných prostriedkovčistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ruky3D tlače v súvislosti s prepuknutím koronavírusu.V rámci globálnej reakcie na vypuknutie nákazy Európska komisia vyčlenila až 38 miliónov EUR na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu na riešenie núdzových situácií v oblasti zdravia a prerozdelila 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci na sociálne-ekonomické oživenie regiónu. Ako aj ďalších 140 miliónov EUR na pomoc v krajinách východného partnerstva. Komisia vzhľadom na hospodársky vplyv koronavírusu mení oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov. EK sa rozhodla dočasne vyňať všetky krajiny zo zoznamu krajín s tzv. obchodovateľným rizikom na základe oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov. Európska komisia schválila ďalšiu luxemburskú schému štátnej pomoci zameranú na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím koronavírusu. 27.3.2020 – Európska komisia zvyšuje rozpočet na leteckú repatriáciu občanov a na zaistenie rezervy zdravotníckeho vybavenie rescEU. Na tieto účely navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur. Komisia víta politickú dohodu o zmene pravidiel o letiskových prevádzkových intervaloch v súvislosti ochorením COVID-19 a takisto ocenila rýchlu reakciu Európskeho parlamentu, ktorý prijal návrh investičnej iniciatívy zameranej na reakcie na koronavírus. Komisia okrem toho vydala nové usmernenia na zachovanie chodu nevyhnutnej leteckej nákladnej dopravy a vyzýva členské štáty EÚ, aby počas krízy v dôsledku koronavírusu podporili prepravu leteckého nákladu. Nové usmernenia obsahujú odporúčané prevádzkové a organizačné kroky zamerané na zachovanie nevyhnutných dopravných tokov, vrátane prepravy zdravotníckych potrieb a personálu.26.3.2020 – Komisia vydala usmernenia o ochrane kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze. Ich cieľom je zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a súvisiacej hospodárskej zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ, najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry. Komisia komunikuje s ministrami poľnohospodárstva členských krajín o zaistení potravinovej bezpečnosti a efektívneho potravinového dodávateľského reťazca na celom kontinente. Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci Spojeného kráľovstvaTalianska a Dánska.25.3.2020 – Výrobcovia predložili ponuky vyhovujúce všetkým množstvám jednotlivých položiek požadovaných členskými štátmi pri spoločnom obstarávaní osobných ochranných prostriedkov, a v niektorých prípadoch ich dokonca prekročili. Spoločné obstarávanie sa vzťahuje na rúška typu 2 a 3, rukavice, ochranné okuliare a štíty, chirurgické rúška a kombinézy. Európska komisia prijala rozhodnutia o harmonizovaných normách, ktoré výrobcom umožnia uvádzať na trh pomôcky s vysokou účinnosťou na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov všeobecne. Normy sa týkajú kritických pomôcok, ako sú lekárske masky na tvár, chirurgické a obleky, dezinfekciu a prostriedky na sterilizáciu. EK schválila štátnu pomoc pre Španielsko a pre Nemecko.24.3.2020 – Komisia dnes vydala nové praktické rady na uplatňovanie usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč EÚ a na zabezpečenie hraničných priechodov so „zeleným jazdným pruhom“.  Komisia diskutuje s telekomunikačnými operátormi o tom, ako spojiť sily v boji proti prepuknutiu ochorenie COVID-19, o odolnosti siete a zdieľaní anonymizovaných metaúdajov na modelovanie a predpovedanie šírenia vírusu, ktoré by bolo v súlade s GDPR. Európska komisia schválila štátnu pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko.23.2.2020 – EÚ repatrizovala ďalších 223 Európanov, ktorí uviazli v tretích krajinách. Vďaka Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany doposiaľ uľahčila repatriáciu 1 381 občanov do Európy. Európska komisia navrhla aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca s cieľom rýchlo, rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom. Po schválení tohto návrhu Radou budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenie krízy a odchýliť sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali na základe európskeho fiškálneho rámca. Na naliehavú žiadosť Komisie sa Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) dohodli, že okamžite sprístupnia niekoľko európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky. Normy sa týkajú bežných filtračných masiek, lekárskych rukavíc a ochranných odevov. Komisia schválila štátnu pomoc pre FrancúzskoNemeckoDánskoTaliansko a Portugalsko. Európska sieť pre hospodársku súťaž vydala spoločné vyhlásenie o uplatňovaní európskych pravidiel hospodárskej súťaže počas krízy spôsobenej rozšírením ochorenia COVID-19, zdôraznila, že pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili aj súčasné zmeny. 20.3.2020 – Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku, zabezpečí, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú likviditu a umožní zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej. Komisia schválila aj usmernenie týkajúce sa povolenia na vývoz osobných ochranných prostriedkov mimo Európskej únie, ktoré sa uplatňujú od 15. marca. EK víta opatrenia na zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru, ku ktorým sa zaviazali streamovacie služby (Netflix a YouTube) a zriaďuje mechanizmus podávania správ s európskymi regulačnými orgánmi. Spoločnosti príjmu opatrenia na zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru v kontexte zvýšených požiadaviek na konektivitu vyplývajúcich z opatrení na sociálne dištancovanie v boji proti pandémii koronavírusu.Tlačová správa: dočasný rámec štátnej pomoci19.3.2020 –  Európska komisia sa dnes rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU, ktoré bdú zahŕňať zdravotnícke vybavenie na intenzívnu starostlivosť, ako sú ventilátory, osobné ochranné prostriedky, ako sú rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká a laboratórne potreby. V dôsledku ťažkostí, s ktorými sa žiadatelia stretávajú v dôsledku prepuknutia ochorenia COVID-19, Európska predĺžila lehoty na predkladanie žiadostí do programov Erasmus+Európsky zbor solidarityHorizont 2020 a Európska rada pre inovácie. EÚ naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusomEurópsky mechanizmus civilnej ochrany doteraz od začiatku prepuknutia nákazy umožnil repatriáciu 1159 občanov do Európy. Ministri dopravy EÚ podporili usmernenia Komisie o hraničných opatreniach na zabezpečenie plynulého toku základného tovaru a zachovaní koordinovaného prístupu. Komisia dnes uverejnila aj odporúčania pre osvedčené postupy týkajúce sa opatrení v oblasti verejného zdravia a skríningových stratégií v súvislosti s COVID-19. Tieto odporúčania boli vypracoval výbor vedeckých expertov v úzkej spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). EK prijala aj opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, ktorí online predávali falošné výrobky na zabránenie alebo liečenie nového koronavírusu. Patria sem masky, čiapky a ručné dezinfekčné prostriedky.Smernica o nekalých obchodných praktikáchOchrana práv spotrebiteľov  18.3.2020 – Európska komisia zriadila poradný panel pre COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov s cieľom poskytovať Komisii poradenstvo vo formulácii reakčných opatrení na COVID-19. Komisia uverejnila aj usmernenia, ktoré majú zabezpečiť jednotné uplatňovanie práv cestujúcich v celej EÚ. Únia neustále pracuje na podpore návratu občanov EÚ, ktorý uviazli v zahraničí. EK preto prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany spolufinancovala druhý rakúsky let, ktorým sa z Maroka vrátilo do EÚ 315 občanov.Tlačová správa : Poradný panelPoradný panel pre COVID-19Tím EK zodpovedný za boj proti koronavírusuTlačová správa : Práva cestujúcich17.3.2020 -Európska komisia včera zaslala členským štátom na konzultáciu návrh dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19. Cieľom pomoci je napraviť vážne narušenie hospodárstva EÚ. Euroskupina (ministri financií štátov eurozóny) včera zostavila prvý súbor súčasných vnútroštátnych a európskych opatrení a stanovila rámec aj pre ďalšie opatrenia na reakciu na vývoj a podporu oživenia hospodárstva. Návrhy zahŕňajú úplnú flexibilitu rámca štátnej pomoci a fiškálneho rámca, mobilizujú rozpočet EÚ s cieľom umožniť skupine EIB poskytovať krátkodobú likviditu pre malé a stredné podniky a nasmerovať 37 miliárd EUR do boja proti COVID- 19.Vyhlásenie komisára pre hospodárstvo Paola GentilonihoVyhlásenie výkonnej podpredsedníčky Margarethe Vestagerovej 16.3.2020 – EK predložila usmernenia pre členské štáty, týkajúce sa opatrení zavádzaných na štátnych hraniciach v kontexte šíriaceho sa ochorenia COVID-19. Na jednej strane je potreba ochrániť ľudí pred šírením vírusu, na druhej stane je potrebné zaistiť pohyb dôležitých tovarov a služieb (zdravotnícke materiály, tovary podliehajúce skaze, záchranné služby) na európskom vnútornom trhu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla zavedenie dočasného obmedzenia cestovania, ktoré nie je nevyhnutné na obdobie 30 dní, s možnosťou predĺženia v prípade potreby.Vyhlásenie Ursuly von der LeyenovejTlačová správa15. 3. 2020 – EK zabezpečuje, aby ochranné prostriedky ostali v EÚ  – zavádza systém vývozných povolení na ochranné prostriedky. To znamená, že takýto zdravotnícky materiál sa môže vyvážať do krajín mimo Únie iba s výslovným súhlasom vlád EÚ. Komisia tiež odrádza od zákazu predaja ochranných prostriedkov medzi krajinami EÚ – pretože žiadna krajina nedokáže sama vyrobiť všetko, čo potrebuje.Tlačová správa13.3.2020  -zmiernenie dopadov na hospodárstvo: európska koordinovaná reakcia na zmiernenie sociálne-ekonomického dopadu koronavírusu.Niektoré z opatrení:

 • flexibilita rámca štátnej pomoci
 • flexibilita európskeho fiškálneho rámca
 • Mobilizácia rozpočtu EÚ – v nadchádzajúcich týždňoch sa z rozpočtu EÚ uvoľní 1 miliarda EUR ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou. Týmto spôsobom sa pomôže aspoň 100 000 európskych MSP a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ktorým sa poskytnú prostriedky približne vo výške 8 miliárd EUR. Okrem toho poskytneme úverové prázdniny existujúcim dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení.
 • Investičná iniciatíva –  Komisia navrhuje, aby sa 37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti použilo na boj proti krízovej situácii spôsobenej koronavírusom. Na tento účel Komisia navrhuje, že tento rok nebude žiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov. Predstavuje to približne 8 miliárd EUR z rozpočtu EÚ, ktoré budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálnych finančných prostriedkov vo výške 29 miliárd EUR v celej EÚ. Pre Slovensko to znamená nemalú sumu, ktorú bude môcť použiť za  priaznivejších podmienok ako pri  štandardnom čerpaní eurofondov. Upustí sa aj od potrebného spolufinancovania z národných rozpočtov a štáty tak budú môcť tieto prostriedky využiť  k záchrane životov, podpore firiem a ďalšie potrebné účely.
 •   Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby tento návrh urýchlene schválili, aby ho bolo možné prijať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.
 • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 800 miliónov EUR. 

Tlačová správaOtázky a odpovede 11.3.2020 – Intenzívnejšie opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 – mobilizácia 140 miliónov EUR z verejného a súkromného financovania na výskum vakcín, diagnostiky a liečby. Komisia tiež posilní svoju koordinačnú úlohu a bude každý deň v kontakte s národnými ministrami zdravotníctva a vnútra, aby prerokovali potrebné opatrenia.Tlačová správaOpatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírusZáznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej 10.3.2020 – Opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 –  Komisia očakáva ďalší rapídny pokles leteckej dopravy, preto v zrýchlenom procese predstaví reguláciu prevádzkových intervalov letísk. Tá by mala uvoľniť tlak najmä na menšie letecké spoločnosti a obmedziť lietanie prázdnych „letov duchov“. Cieľom Komisie je spomaliť šírenie vírusu, koordinovať opatrenia a urýchliť výskum liečby, diagnostiky a vakcín a znížiť vplyv na hospodárstvo.Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírusZáznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej 6.3.2020 – EK podporí projekty sumou 47,5 milióna eur – po uverejnení januárovej výzvy v hodnote 10 miliónov eur Európska komisia zabezpečila ďalších 37,5 miliónov eur na naliehavý výskum v oblasti vývoja vakcín proti koronavírusu a na jeho liečbu a diagnostiku. Toto opatrenie je súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19. Vďaka dodatočnej sume z programu Horizont 2020 Komisia zvyšuje rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári s cieľom bojovať proti epidémii COVIDI-19 na 47,5 milióna eur. Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu.Tlačová správaPríhovor komisárky Stelly KyriakidesovejTlačová konferencia po stretnutí ministrov zdravotníctva 28.2.2020 – EK koordinuje hodnotenie vplyvu koronavírusu na priemysel – EK bude  koordinovať celoeurópsku analýzu účinkov nákazy na európsky priemysel a podniky. Informoval o tom komisár pre vnútorný trh Thierry Breton a požiadal členské štáty o zaslanie súhrnných údajov a hodnotení vplyvu situácie na dodávateľské reťazce.Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC) Komisie v súčasnosti nepretržite pracuje na poskytnutí pomoci Taliansku, ktoré požiadalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany o pomoc a o ochranné masky. Komisia spolu s členskými štátmi EÚ tiež zrýchľuje proces spoločného obstarávania ochranných pomôcok s cieľom uľahčiť členským štátom ich dostupnosť ako aj minimalizovať ich potenciálny nedostatok.Otázky a odpovede ku koronavírusuKoordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC)Odkazy na užitočné zdroje:             

 • V prípade záujmu o všetky každodenné správy vydávané Európskou komisiou vám odporúčame sledovať naše Denné správy – Daily News.
 • Obrazový  materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne Audiovizuálny servis EK.
 • Praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov: www.vasaeuropa.eu
 • Vyvraciame nepravdivé správy: www.euromyty.sk

15:48 Nové zverejňovanie štatistík v súvislosti s koronavírusom

Od dnešného  dňa, stredy 22. apríla 2020, bude z iniciatívy Úradu vlády SR zverejňovať permanentný krízový štáb komplexné informácie a štatistiky týkajúce sa testovaných ľudí na ochorenie COVID-19  každý deň vrátane sviatkov či víkendov v  dopoludňajšom čase, teda o cca 10.00 hodine,  na stránke www.korona.gov.sk. Informácie tak budú mať na jednom mieste k dispozícii rovnako médiá, ako aj verejnosť, pod nadpisom: Koronavírus na Slovensku v číslach.

Štatistické údaje či grafy, ktoré budú k dispozícii, znamenajú aj posun v prehľadnosti  zverejňovaných informácií o pandemickej situácii v SR.

Záujemcovia na stránke nájdu tieto základné údaje a informácie:

 1. celkový počet vykonaných ukončených laboratórnych testov v SR;  informáciu,  koľko výsledkov testov (aj pozitívnych, aj negatívnych)  pribudlo za predchádzajúci deň,
 1. celkový počet ľudí v SR, ktorí boli pozitívne diagnostikovaní;  prírastok za predchádzajúci deň,
 1. celkový počet úmrtí v SR;  prírastok v úmrtiach za predchádzajúci deň,
 1. celkový počet vyliečených pacientov v SR; prírastok vyliečených pacientov  za predchádzajúci deň,
 1. počet hospitalizovaných pacientov s príznakmi COVID-19  v SR celkom
 1. počet hospitalizovaných pacientov s už pozitívnym testom na COVID-19. Pri tomto údaji budeme rozdeľovať  údaje o hospitalizovaných pacientoch na jednotkách intenzívnej starostlivosti a hospitalizovaných pacientov s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu.

Na webovej stránke korona.gov.sk budú zverejnené aj  počty  pozitívne diagnostifikovaných ľudí za jednotlivé kraje v dvoch základných údajoch =  počet nových infikovaných a celkový počet infikovaných v danom kraji.

Priamy preklik na www.korona.gov.sk v rubrike: Aktuálne informácie o koronavíruse nájdu aj návštevníci  oficiálnej webovej  stránky  ÚV SR www.vlada.gov.sk.

15:20 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice  momentálne nemáme hospitalizovaných pozitívnych pacientov s ochorením COVID-19, všetci 4 hospitalizovaní boli prepustení do domácej liečby, cítili sa dobre.

Na ambulancii tejto kliniky sme  včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 11 pacientom, z toho traja boli prijatí na hospitalizáciu. Čo sa týka Drive- in testovania, včera bolo na tomto odbere vyšetrených 25 osôb. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie včera testoval spolu 68 vzoriek, všetky boli negatívne. 

15:14 Hygienici spresňujú vlastné opatrenia:

Zasielame spresnenú informáciu k Opatreniu OLP/3461/2020:

Z Opatrenia OLP/3461/2020 vyplýva, že v prevádzkach textilov je zakázané skúšanie odevov. Skúšanie obuvi v prevádzke nie je v zmysle uvedeného Opatrenia OLP/3461/2020 zakázané. Platí, že obuv je možné skúšať na ponožku, respektíve pančuchu. Aj na predajne obuvi sa vzťahuje povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia tak, ako je to stanovené v Opatrení OLP/3461/2020  pre otvorené prevádzky.

12:06 Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie „REZERVY“ vzniesol obvinenie osobe M. S. za zločin podplácania.

Súčasne vo veci spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby na osobu K. K. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v tejto chvíli ďalšie informácie nie je možné poskytnúť. JUDr. Michal Slivkahovorca PPZ SR

11:14 COVID-19: Praktické rady: Informácia pre pacientov – ako fungujú dermatovenerologické ambulancie

odpovedá MUDr. Vladimír Flimer, hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu

„Dermatovenerologické ambulancie pracujú v odporučenom hygienickom režime.

Pacient prichádzajúci na vyšetrenie musí mať ochranné rúško a rukavice. Následne je mu odobraná epidemiologická anamnéza. V ambulancii a čakárni sa odporúča priebežná dezinfekcia – dezinfikujú sa kľučky, stoličky či lavice na sedenie.  Cez prestávky v ambulancii  používame germicídny žiarič.

Ak je to možné,  odborníci by mali s pacientmi komunikovať  prostredníctvom telefónu, SMS správ či e-mailu. Tiež je možné použiť aj telemedicínu, najmä ak sa pacient nachádza v karanténe.

Pacienti, ktorí potrebujú pokračovať v liečbe a nie je potrebná kontrola klinického obrazu, dostanú e-recept a sú poučení o ďalšom postupe.

Tí pacienti, ktorí potrebujú vyšetrenie či už akútne, alebo kontrolné, dostanú termín a presný čas  na vyšetrenie, aby nedochádzalo k  ich hromadeniu v čakárni.

Vzhľadom na hore uvedené opatrenia a postupy sme schopní vyšetriť limitovaný počet pacientov.“

10:49 O ONLINE PUBLIKÁCIE JE NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE VEĽKÝ ZÁUJEM. PRÍSTUP BUDE MAŤ AJ VEREJNOSŤ

Prešovská univerzita v Prešove (PU) sa vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú koronavírusom rozhodla na základe iniciatívy svojej Univerzitnej knižnice (UK PU) elektronicky sprístupniť publikácie, ktoré od roku 2015 vydala tlačou.  Službu v čase dištančného vzdelávania vítajú pedagógovia, ako aj samotní študenti.

Cieľom tejto aktivity je umožniť svojim vedecko-pedagogickým zamestnancom (autorom publikácií), sprístupniť ich aktuálne publikácie univerzitným študentom, keďže tí sa v súčasnosti v rámci dištančného vzdelávania nemôžu dostať k tlačeným knihám. Jedinou podmienkou je, že s elektronickým publikovaním budú súhlasiť všetci autori publikácií.

Naša univerzita na elektronické publikovanie využíva Digitálnu knižnicu UK PU, ktorá je v prevádzke od roku 2004 a patrí k najstarším a najväčším svojho druhu na Slovensku. Univerzitná knižnica pripravila elektronický formulár, cez ktorý môžu autori požiadať o zverejnenie svojho diela niekoľkými jednoduchými úkonmi,“ vysvetľuje Peter Haľko, riaditeľ UK PU.

Zároveň dodáva, že knižnica následne v priebehu niekoľkých dní technologicky zabezpečí proces zverejnenia publikácie v súlade s príslušnými normatívmi, pričom si autor môže vybrať, či publikáciu zverejní voľne v celej sieti internetu, alebo cez autorizovaný prístup len čitateľom univerzitnej knižnice.

„V Digitálnej knižnici UK PU sa v súčasnosti nachádza už vyše 740 elektronických publikácií, ktorých autormi sú najmä univerzitní zamestnanci, pričom ročný prírastok je okolo 55 publikácií,“ dopĺňa riaditeľ Haľko. Univerzitná knižnica zároveň eviduje každý rok nárast využiteľnosti elektronických informačných zdrojov, pričom elektronických výpožičiek z Digitálnej knižnice bolo minulý rok vyše 120 tisíc. „Tento rok očakávame skokový nárast týchto výpožičiek, keďže len od uzavretia univerzity od 13. marca ich bolo už vyše 35 tisíc, pre porovnanie, od začiatku roka takmer 50 tisíc,“ uzatvára Haľko.

O tom, že o túto službu bude medzi autormi veľký záujem svedčí aj fakt, že za prvý týždeň od jej spustenia bolo zaevidovaných už takmer 40 žiadostí. Príkladom ide aj rektor univerzity Peter Kónya, ktorý zverejnil už 9 svojich publikácií. „V danej situácii je to veľmi dobré a adekvátne riešenie, pretože študenti sú v značnej miere odkázaní na samoštúdium a vyššiu mieru práce s odbornou literatúrou,“ oceňuje Jana Kičura Sokolová, ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU.

Iniciatívu univerzitnej knižnice privítal aj doktorand Inštitútu politológie Matúš Žac: „Sprístupnenie publikácii v elektronickej podobe považujem za správny krok a spôsob, ako pomôcť študentom v štúdiu v čase, kedy sú verejné knižnice zatvorené. Osobne som v záverečnej fáze písania dizertačnej práce a túto iniciatívu považujem za jednu z možností, ako sa vysporiadať so súčasnou epidemiologickou situáciou a ako zaviesť moderné spôsoby vzdelávania.“

21. apríla 2020

17:32 Ministerstvo dopravy hľadá v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu riešenia na opätovné naštartovanie turizmu

– Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková rokovala so zástupcami organizácií cestovného ruchu o možnostiach ako pomôcť turizmu na Slovensku, ktorý tvrdo zasiahla koronakríza.

Rezort dopravy si uvedomuje vážnosť situácie, ktorú vyvolala pandémia koronavírusu. Krajským a oblastným organizáciám cestovného ruchu, ktoré už predložili projekty na získanie dotácií na tento rok, preto ministerstvo umožnilo žiadosti o dotácie prepracovať a zohľadniť v nich aktuálny krízový vývoj. 

Organizácie ocenili ústretový krok zo strany  ministerstva a na pracovnom rokovaní sa diskutovalo o praktických otázkach. Z nich najviac rezonovala problematika flexibility nastavenia systému dotácii, členských príspevkov, či možné zmeny v rámci zákona vzhľadom na vývoj krízovej situácie a smerovanie a vývoj cestovného ruchu v budúcnosti.

V Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí 7 krajských a 37 oblastných organizácií cestovného ruchu. Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu sú dôležitým partnerom rezortu dopravy a preto sme presvedčení, že spoločne prispejeme k zníženiu negatívnych dopadov pandémie na oblasť cestovného ruchu v príslušných destináciách Slovenska.

17:14 VšZP významne pokročila v rokovaniach o financovaní ambulantného sektora

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) oceňuje trpezlivosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorú doteraz preukázali v súvislosti s tvorbou podmienok financovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

„Musíme si uvedomiť, že sa nachádzame v mimoriadnej, neustále sa meniacej situácii, ktorú je nevyhnutné v záujme ochrany verejného zdravia zohľadniť aj pri financovaní poskytovateľov. Príprava nových zmlúv trvá dlhšie aj preto, že vo VšZP sa snažíme uplatniť rovnaký prístup k všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich organizovanosť v jednotlivých profesijných združeniach,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VšZP Vladimír Turček.

Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku v rámci prijatej stratégie nákupu zdravotnej starostlivosti garantuje od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do termínu ukončenia núdzového stavu, všetkým poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (s výnimkou ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZZ)), a stomatologickým ambulanciám (s výnimkou ÚZZ) paušálnu úhradu zodpovedajúcu  75 % priemernej mesačnej úhrady za rok 2019.

K uvedenej paušálnej úhrade dostanú títo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  od VšZP aj tzv. pripočítateľné položky za  A-lieky,  špeciálny zdravotnícky materiál, stomatoprotetiku a pod. v rozsahu 100 % ich skutočného použitia. Ak ambulantní špecialisti a stomatológovia vykážu zdravotnú starostlivosť vyššiu ako je hodnota navrhnutej paušálnej úhrady, VšZP sa zaväzuje uhradiť im skutočne poskytnutú, vykázanú a uznanú zdravotnú starostlivosť.

VšZP navrhuje poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú od 1. 4. 2020 v dohodovacom konaní, predĺženie platnosti príloh k zmluvám do 30. 6. 2020 a poskytovateľom v segmente stomatológia predĺženie platnosti zmlúv do 30. 9. 2020.

Keďže ambulancie financované formou kapitácií nezaznamenali až taký veľký prepad produkcie ako ambulancie špecialistov a stomatológov, VšZP bude aj naďalej všeobecným lekárom pre dospelých, gynekológom a všeobecným lekárom pre deti a dorast hradiť zdravotnú starostlivosť formou kapitačných úhrad v rozsahu, ktorý pokrýva približne 75 % celkového mesačného príjmu týchto ambulancií.

VšZP im zároveň na základe verejného prísľubu  garantuje nad rámec kapitácií zvýšené platby za rozšírené spektrum výkonov telemedicíny (poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou telefonickej konzultácie alebo videokonzultácie). Podobne je tomu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s kombinovaným úhradovým mechanizmom, ktorí majú zmluvne dojednanú aj paušálnu zložku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá predstavuje približne 70% príjmov ambulancie.  

15:05 Minister dopravy Andrej Doležal chce umožniť opätovné fungovanie autoškôl

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal požiadal Ústredný krízový štáb, aby prerokoval možnosť fungovania autoškôl počas koronakrízy. Ministerstvo zároveň pripravilo zmenu vyhlášky, ktorá umožní vyučovať 100% teórie online.  

Uvedomujem si, aké závažné ekonomické dôsledky spôsobili opatrenia proti šíreniu koronavírusu taxislužbám, či autoškolám a ďalším prevádzkam vrezorte dopravy. Teší ma, že vdruhej fáze uvoľňovania prevádzok budú môcť taxikári voziť za sprísnených hygienických podmienok aj ľudí. Intenzívne však pracujeme na pomoci ďalším zasiahnutým prevádzkam, medzi nimi aj autoškolám, uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Už v súčasnosti môže prebiehať časť vodičského kurzu online, maximálne však 20% teoretickej výučby. Rezort dopravy preto pripravil zmenu vyhlášky, ktorá umožní 100% teoretického vyučovania online. Z dôvodu legislatívneho procesu môže novela vstúpiť do platnosti najskôr 23. mája 2020.

Povolenie praktickej časti výučby závisí od prerokovania žiadosti ministerstva na Ústrednom krízovom štábe. Rozhodujúce slovo tak bude v tomto prípade hlavný hygienik SR. Napriek závažnosti ekonomických strát sú všetky opatrenia Ústredného krízového štábu v súlade s vývojom epidemiologickej situácie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ich plne rešpektuje a verí, že vďaka ich dodržiavaniu bude možné v krátkom čase obnoviť zatvorené prevádzky obchodov a služieb.

11:32 Na Slovensku bolo v pondelok otestovaných 2694 osôb, z toho 26 testov bolo pozitívnych a 2668 negatívnych. Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1199 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 48 229.

Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 125 sa čaká na výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii.

V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak stúpol na 14.

Vyliečených bolo 258 ľudí, z toho bolo 61 hospitalizovaných v nemocniciach a 197 sa vyliečilo v domácej izolácii.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie:

PohlavieVekOkresPoznámka
Muž27LeviceOP Karusel
Muž36Martin
Žena21Martin
Muž36Námestovo
Muž39Partizánskev karanténnom stredisku Svidník
Muž31Poprad
Muž31Prievidza
Muž33Prievidza
Muž35Prievidza
Muž57Prievidza
Muž62Prievidza
Muž73Prievidza
Muž80Prievidza
Žena1Prievidza
Žena23Prievidzav karanténnom stredisku VDZ VS Financie
Žena32Prievidza
Žena47Prievidza
Žena48Prievidza
Žena59Prievidza
Žena83Prievidza
Muž1Ružomberok
Muž34ŠaľaOP Karusel
Muž56ŠaľaOP Karusel
Žena51ŠaľaOP Karusel
Žena69ŠaľaOP Karusel
Žena49Vranov nad Topľouv karanténnom stredisku Pezinok

9:34 Možnosť voľby príspevku na stravovanie zvýši administratívnu záťaž firiem

Programové vyhlásenie vlády prináša rozsiahle riešenia v oblasti znižovania byrokracie, niektoré ju však môžu naopak zvýšiť. Približne milión zamestnancov by mohlo mať právo požiadať o príspevok na stravu v hotovosti. Podnikatelia by museli v rámci účtovných softvérov a evidencie investovať do umožnenia existencie paralelného systému k dnešným stravným lístkom. Riešením byrokratickej záťaže súvisiacej so stravným môže byť elektronizácia príspevku na stravovanie po vzore Belgicka.

Podľa programového vyhlásenia vlády by zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom až 55 % z príspevku na stravu, stratili možnosť rozhodnúť sa pre formu vyplácania príspevku. Vo firme by tak mohli vzniknúť až 3 rôzne formy poskytovania benefitu – papierová, elektronická a hotovostná. Toto je podľa zamestnávateľov združených v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR to najhoršie riešenie. Namiesto zjednodušenia pridávame ďalšiu možnosť, ktorá si vyžiada kapacity mzdových účtovníkov, úpravu softvérov, evidenciu preferencií každého zamestnanca vo firme.  

Po novom tak všetky firmy na Slovensku, ktoré dnes majú nastavené účtovníctvo, evidenciu stravného a interné procesy na jednu formu (stravné lístky – papierové/elektronické), budú musieť zvládnuť minimálne dva paralelné systémy (stravné lístky a stravné v hotovosti). Zároveň zavedením možnosti zamestnanca vybrať si preferovanú formu, bude zamestnávateľ v zmysle zákona povinný akceptovať takúto zmenu aj viackrát počas roka. Viac ako milión zamestnancov, ktorí dnes dostávajú príspevok vo forme stravných lístkov, si bude môcť povedať teoreticky aj viackrát za rok, že chce hotovosť, alebo prípadne sa následne vrátiť späť k lístkom.  

Zmena sa môže dotknúť aj podnikov, ktoré zabezpečujú stravovanie zamestnancov  vlastným stravovaním – tzv. kantínami. Náklady na kantínu závisia od počtu zamestnancov, ktorí sa v nej stravujú. Dostať príspevok v hotovosti môže byť pre desiatky tisícok zamestnancov zaujímavé, keďže tieto peniaze môžu použiť aj na iné účely ako stravovanie. Ak by sa ale značná časť zamestnancov v podniku rozhodla pre peňažný príspevok, zamestnávateľom by sa výrazne predražilo stravovanie ostatných zamestnancov v kantíne.    

Inšpiráciu zo zahraničia možno nájsť v Belgicku, kde od roku 2015 zaviedli povinnú elektronizáciu príspevku na stravovanie. Toto rozhodnutie odporučila belgická Agentúra pre zjednodušenie administratívy po celospoločenskej diskusii v rokoch 2013 a 2014. AZZZ SR sa tiež prikláňa k plnej a povinnej elektronizácii stravného na Slovensku. Odstránila by sa tak administratívna záťaž spojená so spracovaním papierovej formy príspevku a nezaviedla by sa záťaž pridaním ďalšieho paralelného systému, ako by tomu bolo v prípade hotovosti.  

8:19 COVID-19: Praktické rady: Informácia pre pacientov – ako fungujú ambulancie zubných lekárov

prof. MUDr. Neda Makovská, CSc., hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo

„Zubní lekári ordinujú na základe odporúčaní Metodického usmernenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor zubné lekárstvo pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

Poskytuje sa neodkladná zdravotná starostlivosť, a teda bolestivé prípady pre pacientov s negatívnou anamnézou za dodržiavania zvýšených hygienických opatrení pre zamedzenie šírenia infekcie. Pacienti sa vopred musia telefonicky objednať na vyšetrenie. Zubné ambulancie pracujú v skrátenom režime od 8: 00 h do 12:00 h.

Výnimku tvoria zubní lekári a zdravotnícki  pracovníci vo veku 65 rokov a viac, tehotné zubné lekárky a lekári so závažnými ochoreniami, celkovými ochoreniami. Títo zubní lekári sú počas ordinačných hodín v  telefonickom alebo e-mailovom kontakte so svojimi pacientami, ktorým poskytujú odborné poradenstvo, ako aj informujú o možnosti zástupu alebo lekárskej služby prvej pomoci podľa spádu.

U pacienta, ktorý nemá závažné ťažkosti, zubný lekár odporúča iba symptomatickú terapiu a ak je to potrebné, predpisuje e-recept. Tiež odporúča postup formou telefonickej, e-mailovej či SMS konzultácie v prípade zhoršenia zdravotného stavu.

V každom regióne pracujú lekárske služby prvej pomoci, o ich  evidencii sú informované príslušné vyššie územné celky. Okrem toho poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v oblasti výkonov maxilofaciálnej chirurgie stomatologické kliniky v univerzitných nemocniciach. Podľa epidemiologického vývoja výskytu ochorenia sa bude meniť aj situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“   

8:10 Od rána vykonáva národná kriminálna agentúra zaisťovacie úkony v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Ide o akciu s krycím názvom „REZERVY“, v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou v prostredí Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v tejto chvíli bližšie informácie nie je možné poskytnúť. JUDr. Michal Slivkahovorca PPZ

20. apríla 2020

17:53 Hygienici SR rozhodli a premiér Matovič si to osvojil: niečo za niečo (zajtra ešte rozhodne krízový štáb)

 • ak sa situácia so šírením COVID-19 zhorší, zatvoria aj tie prevádzky, ktoré boli otvorené doteraz
 • prvá fáza od 22. 4. sa otvárajú prevádzky do 300 m2 a služby, to sité platí aj pri verejnom stravovaní cez okienko, ľudia môžu využívať vonkajšie športoviská, otvára sa dlhodobé ubytovanie, otvoriť vonkajšie trhoviská, predajne automobilov – všetko prísne podmienky
 • ďalšie fázy v dvojtýždňových cykloch
 • nákupy dôchodcov – 9,00 do 11,00 hod okrem soboty, vláda ich dôrazne žiada, aby v iných hodinách do obchodov nechodili
 • premiér vláde navrhne otvoriť prevádzky, ktoré by inak mali zatvorené, reštaurácie miesto preplácanie nákladov za zamestnancov a dôchodcovia dostanú gastrolístky, dohodnú dovoz obedov priamo dôchodcom cez taxíky
 • do 100 nových nakazených pribudnú nové otvorené prevádzky
 • do 150 vrítime sa k stavu do 22. apríla 2020
 • nad 150 nových nakazených zatvoria aj to čo bolo doteraz otvorené

16:56 Ivan Korčok: naša pomoc Taliansku je prejavom európskej solidarity a spolupatričnosti

„Som rád, že sa nám podarilo rýchlo zrealizovať túto humanitárnu pomoc pre Taliansko. Vláda ju schválila pred necelým týždňom a aj vďaka výbornej koordinácií s rezortami vnútra a zdravotníctva sme ju rýchlo dotiahli do úspešného konca.“ 

Takto sa krátko pred vypravením materiálnej humanitárnej pomoci pre Taliansko v súvislosti s bojom proti pandémii COVID-19 vyjadril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok. Táto pomoc vo výške 316 tisíc eur pozostáva z 300 tisíc chirurgických rúšok a 500 litrov dezinfekčného koncentrátu (po zriedení 5000 litrov). „Ide o reakciu na oficiálnu žiadosť talianskej vlády, ministra zahraničných vecí Luigi di Maia, pričom ma teší, že dnes je tu so mnou veľvyslanec Talianskej republiky v Bratislave Gabriele Meucci,“ dodal šéf slovenskej diplomacie s tým, že poskytnutie pomoci

Taliansku je dôležitým prejavom solidarity s krajnou, ktorá patrí medzi najviac postihnuté pandémiou COVID-19. Ako povedal, táto doba je ťažká pre všetkých, vrátane Slovenska. „Pomoc pre Taliansko je preto realizovaná tak, aby neohrozila pripravenosť Slovenska v boji proti šíreniu vírusu,“ zdôraznil minister I. Korčok. „V čase, keď sa vírus v Taliansku objavil, zďaleka sme nemali toľko informácií o priebehu ako dnes. Žiaľ, tieto informácie sme získali najmä z Talianska,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie. Pomoc Taliansku, ktoré je v rámci Európskej únie najviac postihnuté pandémiou s najvyšším počtom obetí – k dnešnému dňu 20. aprílu 2020 je to 23 660.

Materiálnu pomoc preváža Letka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a do Ríma priletí v pondelok 20. apríla 2020 o 17,30h.

Samotná realizácia pomoci bola úzko koordinovaná s Koordinačným centrom EÚ pre reakcie na núdzové situácie (EU Emergency Response Coordination Centre). Európska únia bude hradiť veľkú časť prepravných nákladov. Humanitárna pomoc Slovenskej republiky bola potvrdená aj v Euroatlantickom centre NATO pre koordináciu reakcií na katastrofy (EADRCC).

Rezort diplomacie nezabúda ani na kritickú situáciu v ďalších častiach sveta. Súčasnej situácii prispôsobuje aj svoju rozvojovú spoluprácu v krajinách Afriky, západného Balkánu a Východného partnerstva EÚ. Slovenská republika na začiatku vypuknutia pandémie v Číne poskytla aj dobrovoľný príspevok vo výške 200 tisíc eur pre WHO.

15:46 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice máme momentálne 4 hospitalizovaných pozitívnych pacientov s ochorením COVID-19, všetci sú stabilizovaní a cítia sa dobre.

Na ambulancii tejto kliniky sme  v piatok a cez víkend v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 39 pacientom, z toho siedmi boli prijatí na hospitalizáciu. Čo sa týka Drive- in testovania, v piatok a v sobotu (v nedeľu netestujeme) bolo na tomto odbere vyšetrených 41 osôb, od začiatku drive-inu sme takto vyšetrili už vyše 1000 ľudí. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie od piatka testoval spolu 242 vzoriek, z toho 3 boli pozitívne.   

14:54 Stretnutie zamestnávateľov a ministra školstva

V sobotu 18.4.2020 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom. Hlavnými témami bolo zabezpečenie kompetencií stavovských a profesijných organizácií pri výkone svojich úloh v odbornom vzdelávaní a príprave.  Práve v čase korona krízy vzniká množstvo otázok na ktoré bude treba zo strany zamestnávateľov promptne reagovať.

Odborná debata pokračovala pri podpore duálneho vzdelávania, ktoré vychováva odborníkov pre trh práce, kde je potrebné hľadať opatrenia, ktoré podporia jeho rozvoj aj počas prebiehajúcej korona krízy.

Zmeny na trhu práce a štrukturálne zmeny v priemysle a službách, ktorých akceleráciu priniesla súčasná kríza sa odrazia na užšej spolupráci s rezortom pri zavádzaní pokrokových prvkov vo vzdelávaní, analytických dátach a práci pri predikcií zmien na trhu práce a s tým súvisiacim plánom výkonov na školách. Zástupcovia zamestnávateľov zároveň ocenili užšiu koordináciu s ministerstvom školstva ako aj vecne príslušným Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).

13:50 Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 1970 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 1958 negatívnych. Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561.

Hospitalizovaných je 212 pacientov, u 81 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká na výsledky testov. Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19, ide o klienta DSS Spišské Bystré. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus tak stúpol na 13 

Vyliečených bolo 251 ľudí, z toho bolo 61 hospitalizovaných v nemocniciach a 190 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva SR.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie:

PohlavieVekOkresPoznámka
Muž44Bratislavaadresa neznáma
Muž53Bratislava
Muž51Hlohovecv karanténnom stredisku Vranov nad Topľou
Muž34Košicekaranténne stredisko, adresa neznáma
Muž38Pezinok
Žena73PezinokDSS
Muž60Prešov
Žena45Prievidza
Žena76Prievidza
Muž33Sninav karanténnom stredisku APZ BA
Muž56Svidníkv karanténnom stredisku Vranov nad Topľou
Muž26Vranov nad Topľouv karanténnom stredisku Vranov nad Topľou

12:39 Minister hospodárstva súhlasí s pomocou pre komunálne podniky, na ich vyňatie nevidí dôvod

Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík plne súhlasí s tým, aby boli kompenzácie na udržanie zamestnanosti v súvislosti s koronakrízou poskytnuté aj komunálnym podnikom. Reagoval tak na výzvu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorú adresovalo ministerstvu hospodárstva.

„Nevidím najmenší dôvod, aby boli tieto obchodné spoločnosti zriadené samosprávami akokoľvek vyňaté z pomoci pre zamestnávateľov,“ uviedol šéf rezortu hospodárstva. „Na rade je teraz ministerstvo financií, aby posúdilo návrh miest a obcí,“ upresnil Richard Sulík (SaS), ktorý pripomenul, že kompetencie v tejto oblasti má práve finančný rezort.

O pomoc pre obchodné spoločnosti, ktoré sú zriadené samosprávami, požiadal Richarda Sulíka predseda ZMOS Branislav Tréger minulý týždeň v piatok. Vláda schválila podmienky podpory udržania zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie pre zamestnávateľov a SZČO koncom marca. Vyčlenenie zamestnávateľov vo verejnej správe zo zoznamu oprávnených žiadateľov pomoci považuje Tréger za diskriminačné. „V tejto súvislosti som sa na pána ministra obrátil s požiadavkou o zaradenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou miest a obcí do kategórie oprávnených subjektov,“ konkretizoval predseda ZMOS.

„Odstrihnutie“ komunálnych podnikov môže podľa neho spôsobiť ich existenčné problémy, ktoré sa prejavia vo forme útlmu podnikateľských činností, prepúšťania zamestnancov a následne prehĺbenia ekonomických problémov samospráv.

11:55

11:36 Zaslanie humanitárnej pomoci do Talianska

Slovenská republika dnes (20. apríla) o 16:00 h vypraví z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave humanitárnu pomoc Taliansku na podporu boja proti pandémii COVID-19. Poskytnutých bude 300-tisíc chirurgických rúšok a 500 litrov dezinfekčného koncentrátu. Humanitárna pomoc Taliansku je dôležitým gestom solidarity a jasným vyjadrením proeurópskej orientácie novej slovenskej vlády.

Taliansko je v rámci EÚ najviac postihnuté pandémiou s najvyšším počtom obetí – k dnešnému dňu je to 23 660 a smrtnosť, teda podiel mŕtvych na celkovom počte nakazených, dosahuje takmer 13 percent. Poskytnutie humanitárnej pomoci je úzko koordinované s MV SR a MZ SR a nepredstavuje ohrozenie materiálnych potrieb SR v boji s pandémiou. Humanitárna pomoc SR je taktiež zaregistrovaná v Koordinačnom centre EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré uhradí značnú časť prepravných nákladov SR.

Pomoc bude z Letiska M. R. Štefánika vypravená za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a talianskeho veľvyslanca Gabrielle Meucciho. Na letisku (pred budovou VIP) sa krátko po 15:00 h uskutoční tlačový brífing.

10:47 ÚVZ SR: Nové opatrenie k noseniu rúšok na verejnosti. (účinnosť 21.04.2020)

Aktualizované opatrenie k zákazu hromadných podujatí. (účinnosť 22.04.2020)

10:30 Štatistika nezamestnanosti za marec 2020

9:22 MZV SR: Slovensko intenzívne pomáha pri návrate do vlasti aj občanom ostatných krajín EÚ

Od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 sa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) snaží dostať späť domov slovenských občanov, ktorí o to požiadali. Takmer každý z 91 zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí bol zapojený do procesu repatriácie a na Slovensko sa tak aj vďaka pomoci rezortu diplomacie k dnešnému dňu (20. apríla 2020) vrátilo 3 723 našich občanov. ,,Využívame na to všetky dostupné prostriedky – autobusy, komerčné lety a v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR sme zapojili aj národnú letku a svoje prepravné kapacity ponúklo aj Ministerstvo obrany SR,“ uviedol štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Súčasťou snahy ministerstva je však aj spolupráca s partnerskými krajinami v rámci Európskej únie. Viac ako 550 Slovákov a Sloveniek sa mohlo vrátiť domov práve vďaka pomoci Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Slovinska, Poľska, Francúzska, Holandska, Španielska či Veľkej Británie. Na oplátku pomáhame aj my občanom krajín EÚ dostať sa späť do ich vlasti. Hlavným cieľom je čo najefektívnejšie prepraviť všetkých občanov EÚ do svojich vlastí.

,,Vo štvrtok (16. apríla 2020) odišiel autobus do Paríža, odkiaľ sa vrátil v nedeľu (19. apríla 2020) s 53 našimi občanmi. Aby nešiel autobus do Francúzska prázdny, tak sme voľné kapacity ponúkli partnerom. Do Paríža sa tak vrátilo 14 Francúzov. Takýmto spôsobom sme pomohli Európanom napríklad do Veľkej Británie, kde sa vrátilo 14 Britov, do Štokholmu cestovalo aj 40 občanov Švédska, do Ríma odcestovalo 27 občanov Talianska alebo do Francúzska kde pocestovalo 6 občanov Belgicka, 70 Francúzov a 10 Portugalčanov. Voľné miesta ponúkame aj pri našich repatriačných letoch. Uskutočnené lety do Dublinu, Osla, Helsínk, na Kanárske ostrovy, do Washingtonu a Londýna sú toho dôkazom. Ďalšími plánovanými destináciami sú Maroko a Tunis, kde sme pripravení vyzdvihnúť občanov z Českej republiky či iných krajín EÚ, ale samozrejme aj našich občanov, ktorí by sa za iných okolností nemali domov ako vrátiť,“ doplnil M. Klus.

,,Realizácia týchto logisticky náročných ciest by nebola možná bez mimoriadneho úsilia rezortného krízového štábu, ako aj intenzívnej komunikácie s našimi partnermi, s ktorými sme v neustálom kontakte. Netreba však zabúdať na EÚ, ktorá sa na realizácii týchto letov podieľa nielen finančným príspevkom, ale aj koordináciou pri preprave európskych občanov,“ uzavrel M. Klus, ktorý je zároveň predseda Krízového štábu MZVEZ SR.

19. apríla 2020

10:35 Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 3251 negatívnych.

Na Slovensku tak máme celkovo 1161 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 43 115.

V nemocniciach je hospitalizovaných 212 pacientov, u 81 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká na výsledky testov.

Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Žiaľ, pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. V Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrela ďalšia žena z DSS Pezinok.

Na Slovensku tak zomrelo doteraz 12 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19.

Slovensko má aj uzdravených. Vyliečených je 229 ľudí, z toho bolo 56 hospitalizovaných v nemocniciach a 173 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie, 1 pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS zariadenia v Martine.

PohlavieVekOkresPoznámka
Muž33Bratislava
Žena44Bratislava
Muž25Brezno
Muž62Dolný Kubín
Muž55Dunajská Streda
Žena44Dunajská Streda
Žena47Dunajská Streda
Žena52Dunajská Streda
Muž37Košice
Muž28Liptovský Mikuláš
Žena26Liptovský Mikuláš
Muž53Martin
Žena16Martin
Žena28Martin
Žena34Martin
Žena40Martin
Žena42Martin
Žena46Martin
Žena51Martin
Žena53Martin
Žena55Martin
Žena56Martin
Žena57Martin
Žena61Martin
Žena5Námestovo
Muž53Pezinok
Muž56Pezinok
Žena80Pezinok
Muž58Prievidza
Žena27Prievidza
Žena52Prievidza
Muž46Revúca
Muž23Ružomberok
Muž73Ružomberok
Muž75Stará Ľubovňa
Žena58Turčianske Teplice
Žena58Tvrdošín
Žena55Martin
Muž42Ružomberokadresa neznáma, vyšetrený v Ružomberku
Muž28MartinDSS
Muž40MartinDSS
Muž70MartinDSS
Muž72MartinDSS
Muž74MartinDSS
Muž83MartinDSS
Muž83MartinDSS
Žena54MartinDSS
Žena61MartinDSS
Žena63MartinDSS
Žena66MartinDSS
Žena70MartinDSS
Žena72MartinDSS
Žena80MartinDSS
Žena81MartinDSS
Žena83MartinDSS
Žena84MartinDSS
Žena86MartinDSS
Žena87MartinDSS
Žena88MartinDSS
Žena88MartinDSS
Žena89MartinDSS
Žena94MartinDSS
Žena94MartinDSS
ŽenaMartinDSS, vek neznámy
Žena44Košice – okolieOP Karusel

18. apríla 2020

10:10 COVID-19: Na Slovensku bolo včera otestovaných 3144 ľudí, počet pozitívnych prípadov sa zvýšil o ďalších 40, uzdravilo sa 213 ľudí

Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104 negatívnych.

Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1089 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 39 864. Ochorenie prekonalo a uzdravilo sa 213 ľudí.

VYLIEČENÍ

213 vyliečených bolo 52 hospitalizovaných v nemocniciach a 161 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva.

ÚMRTIA

Žiaľ, pribudli aj dve úmrtia pacientov, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19.

Nemocnica Poprad včera nahlásila úmrtie u klientky Centra sociálnych služieb v Batizovciach, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. V nemocnici na oddelení so špeciálnym režimom pre podozrivých z ochorenia Covid-19 bola hospitalizovaná štyri dni.

Dnes ráno, žiaľ, v Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrela ďalšia klientka z DSS Pezinok.

Celkovo tak na Slovensku máme 11 úmrtí pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

HOSPITALIZOVANÍ

Podľa štatistík NCZI je na JIS desať pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame ďalšie informácie:

Pohlavie Vek Okres Poznámka
Muž 26 Banská Bystrica
Muž 33 Bratislava
Muž 35 Bratislava
Žena 53 Bratislava
Žena 23 Ilava
Žena 67 Ilava
Muž 44 Košice – okolie
Muž 24 Kysucké Nové Mesto
Muž 17 Martin
Žena 43 Martin
Muž 23 Michalovce
Žena 20 Michalovce
Žena 24 Nové Zámky
Žena 36 Nové Zámky
Žena 50 Nové Zámky
Žena 81 Poprad
Muž 78 Prievidza
Muž 33 Púchov
Žena 67 Revúca
Žena 23 Senica
Muž 53 Skalica
Žena 47 Skalica
Muž 21 Stará Ľubovňa
Žena 28 Stará Ľubovňa
Muž 10 Trnava
Muž 60 Trnava
Žena 62 Trnava
Muž 30 Zlaté Moravce
Muž 44 Zlaté Moravce
Muž 67 Bratislava adresa neznáma
Žena 82 Pezinok DSS
Žena 61 Stará Ľubovňa prekladaná do DSS
Žena 8 Michalovce v karanténnom stredisku Gabčíkovo
Žena 37 Michalovce v karanténnom stredisku Gabčíkovo
Žena 53 Revúca v karanténnom stredisku Gabčíkovo
Muž 41 Senec v karanténnom stredisku Gabčíkovo
Muž 21 Michalovce v karanténnom stredisku Modra
Žena 39 Piešťany v karanténnom stredisku Modra
Muž 30 Nitra v karanténnom stredisku Poprad
Muž 38 Nové Zámky v karanténnom stredisku Poprad

17. apríla 2020

19:45 V staromestskom Seniorcentre na Podjavorinskej  zriaďovateľ bude testovať všetkých klientov a personál

Bratislava-Staré Mesto, 17. apríla 2020 – U jedného zo zamestnancov Seniorcentra Staré Mesto na Podjavorinskej ulici v Bratislave sa dnes (piatok) potvrdil pozitívny výsledok testovania  na Covid-19. Vedenie Seniorcentra a mestskej časti okamžite pristúpili k sprísneniu preventívnych opatrení, v najbližších hodinách prebehne testovanie všetkých klientov a personálu. V zariadení je v súčasnosti v opatere vyše päťdesiat klientov, stará sa o nich tridsaťčlenný personál.

Nakazený zamestnanec bol „zachytený“ pri nástupe do stredajšej smeny (15. apríla) počas merania telesnej teploty, ktoré vedenie Seniorcentra realizuje od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu v rámci súboru prísnych preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté a sú dodržiavané na dennej báze.

Zamestnanca, ktorý pracuje ako upratovač, sme okamžite po zistení zvýšenej teploty poslali k jeho ošetrujúcemu lekárovi, ktorý mu nariadil testovanie na Covid-19. V piatok nám oznámili, že výsledok testovania bol pozitívny,“ informoval riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto Matej Alex.

Zamestnanec je v súčasnosti v domácej karanténe, priebeh ochorenia označuje ako mierny. Okrem zvýšenej teploty – 37,2 stupňa Celzia – sa u neho zatiaľ neobjavili žiadne ďalšie príznaky. S klientami Seniorcentra prichádzal do kontaktu v obmedzenej miere.

Mestská časť Staré Mesto ako zriaďovateľ Seniorcentra v spolupráci s riaditeľom inštitúcie okamžite prijali sériu mimoriadnych opatrení na zamedzenie ďalšieho šírenia Covid-19 a minimalizovanie dopadu ochorenia na klientov zariadenia.

Zrušili sme stravovanie v spoločných priestoroch, strava je klientom podávaná priamo na izby. Takisto sme minimalizovali počet zamestnancov na nevyhnutnú mieru,“ upresnil M. Alex. „V sobotu o ôsmej ráno prebehne komplexná dezinfekcia celej budovy Seniorcentra.“ O situácii tiež bezodkladne informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

Klientov Seniorcentra po zistení pozitívneho testu vyšetrila ich ošetrujúca lekárka, žiadne príznaky Covid-19 – či už zvýšenú teplotu, kašeľ alebo dýchacie problémy – nezistila. 

Mestská časť Staré Mesto na mimoriadnom zasadnutí krízového štábu riešila možnosť čo najrýchlejšieho testovania klientov a zamestnancov.

Robíme všetko pre to, aby sa testovanie podarilo zrealizovať v najbližších hodinách. Preverujeme všetky dostupné možnosti, je to v tejto chvíli absolútne prvoradé,” ubezpečila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Personálu sme okamžite zabezpečili ďalšie ochranné  pomôcky – ochranné okuliare a štíty, s pánom Alexom sme v nepretržitom kontakte, pravidelne nás informuje o všetkých ďalších opatreniach a zisteniach,” doplnila starostka.

Ako povedal Matej Alex, Seniorcentrum je už od začiatku mimoriadneho stavu pripravené aj na možnosť karantény a krízový režim fungovania. Je schopné okamžite zriadiť izolačnú izbu a upraviť priestory tak, aby sa pri klientoch mohol striedať obmedzený a nevyhnutný počet ošetrovateľov.

Seniorcentrum Staré Mesto prijalo prísne preventívne opatrenia bezprostredne po vyhlásení mimoriadneho stavu v súvislosti s Covid-19. „Povinnou výbavou zamestnancov sú rúška a rukavice, všade je dezinfekcia. V súlade s opatreniami vlády boli zakázané návštevy klientov,“ informoval riaditeľ.

Prioritne nám záleží na ochrane zdravia seniorov a opatrovateliek  v zariadení. Situácia v Seniorcentre na Podjavorinskej je ukážkou, ako pri dodržaní opatrení možno odchytiť infekciu pri prvom príznaku. Riaditeľovi Seniorcemtra Matejovi Alexovi patrí veľké ďakujem. Sledujeme za zriaďovateľa  situáciu a veríme, že súbor prísnych bezpečnostných opatrení prinesie dobrý výsledok,“ povedala Zuzana Aufrichtová. „Myslím na všetkých klientov a ich rodinných príslušníkov s účasťou a s odkazom, že sme vykonali všetky kroky k zaisteniu bezpečnosti pre ich blizkych pred aj po zistení. Vírus je ale neviditeľný protivník, napriek tomu veríme, že prísna  ochrana podľa nariadení bola a bude účinná,“ uzavrela starostka.

17:25 J. Halgašová (tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo): Štátne hmotné rezervy by mali nakupovať aj potraviny

Koronakríza sa začína prejavovať vo všetkých odvetviach, potravinárstvo a pôdohospodárstvo nevynímajúc. Viaceré krajiny začali podnikať opatrenia, ktoré sa týkajú vývozu, dovozu aj zásobovania potravinami a poľnohospodárskymi komoditami. Ide o krajiny EÚ, s ktorými aj Slovensko udržiava intenzívny kontakt v obchodovaní potravinami.

„Vláda Českej republiky rozhodla o zabezpečovaní štátnych rezerv okrem iného aj v sušenom mlieku. Vieme o tom, že Rumunsko ako prvá krajina EÚ zakázalo vývoz obilnín a olejnín. Taliansko sa potýka s nedostatkom múky a tak ako Nemecko zvažuje obmedzenia vývozu cestovín,“ približuje tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo SaS Jarmila Halgašová.

Upozorňuje na to, že aj Slovensku hrozí nielen problém s dovozom niektorých potravín, ale tiež s vývozom smerom von a hrozí, že prídeme o niektoré odbytištia. „Bulharsko zvažuje zákaz dovozu ovocia a zeleniny. V týchto ochranárskych opatreniach ho môžu nasledovať aj ďalšie krajiny,“ vysvetľuje Jarmila Halgašová.

K problémom s dovozom a vývozom treba prirátať aj fakt, že Česká republika zvažuje obmedziť technickú pomoc pri žatve, ktorú Slovensku každoročne poskytovala. „Nie je tajomstvom, že poľské spoločnosti skupujú rastlinné a živočíšne komodity na Slovensku. Trh v oblasti potravinárstva sa dramaticky mení a aj naša vláda na to musí myslieť, aby sme boli pripravení ochrániť slovenský trh. Dráma sa zatiaľ nedeje, hoci obyvatelia môžu v budúcnosti pocítiť výpadky niektorých potravín. A rovnako vývozcovia zrejme budú musieť riešiť viacero obmedzení,“ približuje Jarmila Halgašová a uzatvára: „Budeme presadzovať, aby ani slovenská správa  Štátnych hmotných rezerv nezabúdala na možné komplikácie v tejto oblasti a doplnila zásoby tak, aby neskôr zabezpečila zásobovanie.“

17:36 Ivan Korčok: Práve ťažké časy ukazujú skutočnú hodnotu susedstva
Česko, Rakúsko, Ukrajina, Poľsko a Maďarsko. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok absolvoval počas uplynulých dvoch dní samostatné telefonické rozhovory so všetkými rezortnými partnermi uvedených krajín.

V normálnej dobe by sme sa osobne stretli, v súčasnosti som na uvítacie rozhovory musel zvoliť telefón. Aj prostredníctvom takéhoto spojenia sa však ukázalo, aká je v ťažkých časoch hodnota susedstva,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Ako dodal, práve pandémia potvrdila potrebu dobrých susedských vzťahov s krajinami, ktoré sú nám geograficky najbližšie. V rozhovore s českým partnerom Tomášom Petříčkom minister I. Korčok zdôraznil, že akonáhle to situácia umožní, tak prvú návštevu nasmeruje do Prahy. „Českým partnerom som sa poďakoval za pomoc a spoluprácu pri repatriáciách našich občanov, hovorili sme však aj o potrebe koordinovaného riešenia súčasnej situácie na úrovni Európskej únie a zhodli sme sa,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.

S rakúskym partnerom Alexandrom Schallenbergom sme zdôraznili dôležitosť cezhraničnej a regionálnej spolupráce v čase pandémie. Zamysleli sme sa aj nad možnosťou nadviazania úzkej spolupráce našich odborníkov z oblasti epidemiológie alebo ekonómie, aby si prostredníctvom videokonferencií vymieňali svoje osvedčené postupy alebo potreby v ich snahách bojovať proti COVID-19 a jeho dôsledkom,“ uviedol minister I. Korčok, ktorý taktiež ocenil ústretovosť a pomoc Rakúska pri zabezpečovaní návratu slovenských občanov zo zahraničia.

V prípade ukrajinského partnera Dmytra Kulebu bola hlavnou agendou telefonického rozhovoru podpora teritoriálnej celistvosti Ukrajiny a jej eurointegračných ambícií. „Ukrajinskému partnerovi som potvrdil konzistentnú a nespochybniteľnú podporu Slovenska v prípade územnej celistvosti nášho najväčšieho suseda v rámci jeho medzinárodne uznávaných hraníc,“ dodal I. Korčok, ktorý sa zároveň zaujímal aj o vývoj pandémie na Ukrajine a potvrdil dôležitosť výmeny informácií a skúseností.

Počas rozhovoru s maďarským rezortným kolegom Péterom Szíjjártóom minister I. Korčok prízvukoval záujem na dobrých susedských vzťahoch. „Hodnota a potreba našej úzkej spolupráce stúpa najmä v tomto období, keď naše krajiny a celé medzinárodné spoločenstvo čelí bezprecedentnej pandémii.“ Šéf slovenskej diplomacie sa poďakoval za pomoc Maďarska pri repatriácii našich občanov. Obaja predstavitelia sa zhodli aj na potrebe bezproblémovej výmeny tovarov v čase protiepidemiologických opatrení.

V rozhovore s poľským partnerom Jacekom Czaputowiczom rovnako dominovalo aktuálne dianie s dôrazom na spoluprácu a koordináciu pri riešení krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. „Poľsko je našim dôležitým partnerom nielen v politickej ale aj ekonomickej oblasti. Preto je dôležité, aby pandémia nenarušila vynikajúcu susedskú spoluprácu,“ zdôraznil Ivan Korčok.

V kontexte prekonávania následkov pandémie partneri ocenili zverejnenie spoločnej cestovnej mapy Európskej únie k postupnému uvoľňovaniu reštriktívnych opatrení zavedených jednotlivými štátmi.

17:05 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu  Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020  podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

opatrenia:

 1. Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné predložiť v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.
 • osoby nad 75 rokov,

a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. Týmto osobám, na ktoré sa nevťahuje nariadenie o izolácii v zariadeniach určených štátom a osobám blízkym  a sprevádzajúcim  sa  za splnenia podmienky, že pri vstupe na územie Slovenskej republiky predložia v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín, nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 • Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republikysa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronickyposkytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 • Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
 • pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností  nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, letov na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel, na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2 / FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce na území vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky  a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce.

Podmienkou pre obe skupiny osôb je sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní. Táto podmienka nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2020.

 • Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah ako zdravotnícky pracovník v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Podmienkou pre uvedené je sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín.

Termín: od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3012/2020 zo dňa 04.04.2020. 

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v Európskej únii Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil z dôvodu ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 na územie Slovenskej republiky v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020 opatrenia uvedené v záväznej časti tohto opatrenia.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:

 1. sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 2. zdržať sa sociálnych kontaktov,
 3. zdržať sa cestovania,
 4. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1.659 eur, ak odsek 3 neustanovuje inak. V blokovom konaní môžu orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1.000 eur.

              Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                                                          hlavný hygienik Slovenskej republiky

16:21 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice máme momentálne troch hospitalizovaných pozitívnych pacientov s ochorením COVID-19, všetci sú stabilizovaní a cítia sa dobre.

Na ambulancii tejto kliniky sme  včera v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu 26 pacientom, z toho traja boli prijatí na hospitalizáciu. Čo sa týka Drive- in testovania, včera bolo na tomto odbere vyšetrených 23 osôb. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie včera testoval spolu 98 vzoriek, z toho 2 boli pozitívne, nešlo o Košičanov.   

16:19 Na Slovensku bolo vo štvrtok otestovaných 3351 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 3279 bolo negatívnych. Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1049 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 36 760.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 203 pacientov, z toho u 73 je potvrdené ochorenie COVID-19, u 130 pacientov sa čaká na výsledky testov. 

Na JIS je 7 pacientov, 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku vyliečilo doteraz 175 ľudí. Z toho 46 bolo hospitalizovaných v nemocniciach a 129 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva.

Žiaľ, evidujeme aj jedno ďalšie úmrtie z DSS Pezinok. Dnes zomrela v Univerzitnej nemocnici Bratislava žena, bola hospitalizovaná v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Bližšie detaily k dnes potvrdeným.

MužBardejov66
MužBratislava73adresa neznáma
MužBratislava62
MužBratislava60
MužBratislava55
MužBratislava51adresa neznáma
ŽenaBratislava44
ŽenaBratislava36
ŽenaBratislava36
ŽenaBratislava35
ŽenaBratislava27
MužČadca28
MužČadca25
ŽenaDunajská Streda55
ŽenaDunajská Streda52
ŽenaDunajská Streda40
MužDunajská Streda18
MužKošice47
MužKošice29
MužKošice – okolie49
ŽenaKošice – okolie36
ŽenaLevoča58OP Karusel
MužMartin52
MužMichalovce53
ŽenaMichalovce49OP Karusel
MužMichalovce48OP Karusel
MužMichalovce44
ŽenaMichalovce36OP Karusel
MužMichalovce34OP Karusel
MužMichalovce31OP Karusel
ŽenaMichalovce28OP Karusel
MužMichalovce26OP Karusel
MužMichalovce25
MužMichalovce23OP Karusel
ŽenaMichalovce14
ŽenaPezinok85DSS
MužPezinok64
ŽenaPezinok30
MužPezinok22
MužPezinok21
ŽenaPrešov68
MužPrešov65
MužPrievidza64
ŽenaPrievidza56
ŽenaPrievidza53adresa neznáma
ŽenaPrievidza48
ŽenaPrievidza47adresa neznáma
ŽenaPrievidza45
ŽenaPrievidza43adresa neznáma
MužPrievidza42
MužPrievidza37v karanténnom stredisku Piešťany
ŽenaPrievidza33
ŽenaRožňava60
MužRožňava57
MužRožňava53
MužRožňava41
ŽenaRožňava30
ŽenaRožňava30
MužSabinov42
ŽenaSobrance46
MužSpišská Nová Ves49
ŽenaSpišská Nová Ves36OP Karusel
ŽenaSpišská Nová Ves27
ŽenaStropkov47
ŽenaTrebišov28
ŽenaTrebišov27
ŽenaTrebišov26
ŽenaTrnava47
MužTvrdošín33
MužVranov nad Topľou40v karanténnom stredisku Lešť
MužVranov nad Topľou27
MužVranov nad Topľou6

17:32 Rokovanie vlády v nedeľu o 09.00 h

V nedeľu 19. apríla 2020 o 09.00 h sauskutoční 12. rokovanie vlády SR.Program rokovania bude dostupný na https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1051

15:38 Ministerstvo pomáha od začiatku krízy zabezpečovať ochranu zariadení sociálnych služieb

MPSVR SR od začiatku vypuknutia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením vírusu COVIS-19 a po koordinácií s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími odborníkmi zabezpečovali vydávanie záväzných postupov a nariadení pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je minimalizovanie ohrozenia zdravia a bezpečnosti seniorov a ľudí s komplikovaným zdravotným stavom, ktorí sú primárnymi klientmi zariadení sociálnych služieb.

„Ani jedno ochranné rúško si nenechávame pre seba. Všetky vlastné ochranné pomôcky, ako aj ochranné pomôcky, ktoré sme zabezpečili od štátnych hmotných rezerv, putujú do zariadení sociálnych služieb pre zamestnancov a ich klientov, a to bez ohľadu na to, či zriaďovateľom zariadenia je obec, mesto, VÚC či ministerstvo,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Konkrétne kroky MPSVR v oblasti bezpečnosti zariadení sociálnych služieb, ich klientov a zamestnancov.

 • 25. marca 2020 sme iniciovali rozhodnutie o pozastavení poskytovania najrizikovejších ambulantných foriem sociálnej služby
 • 27. marca 2020 ministerstvo bezodkladne po vyhlásení núdzového stavu nemocníc vyhlásilo núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré ako jediné patria pod pôsobnosť rezortu práce (100 centier pre deti a rodiny)
 • 7. apríla 2020 vydalo ministerstvo odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb
 • 9. apríla 2020 ministerstvo iniciovalo nariadenie vlády na vykonanie opatrení pre subjekty hospodárskej mobilizácie, ktorými zabezpečí ochranné pomôcky pre tieto subjekty
 • 14. apríla 2020 vláda SR schválila plán ministerstva pre riešenie znižovania rizika vzniku a šírenia COVID-19, čím ministerstvo zabezpečilo testovanie klientov vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb (aj v pôsobnosti VÚC, miest a obcí) a tiež v centrách pre deti a rodiny (CDR). Vytvorili sme systém na prijímanie osôb do zariadení sociálnych služieb s povinnosťou ich testovania. VÚC a mestá s počtom obyvateľov nad 20 000 sú povinné zriadiť karanténne zariadenia, v ktorých má byť vykonávaná 14 – dňová izolácia pre ľudí bez domova a majú byť i otestovaní.
 • 15. apríla 2020, okamžite po splnomocnení ministerstva vládou, sme všetky zariadenia sociálnych služieb (približne 1 900) vyhlásili za subjekty hospodárskej mobilizácie. Nakoľko okresné úrady, v ktorým pôsobnosti zariadenia sú si túto povinnosť nesplnili, ministerstvo na základe splnomocnenia vládou SR prevzalo iniciatívu.

Pre zariadenia sociálnych služieb znamená ich vyhlásenie za subjekty hospodárskej mobility, že:

 • budú mať zabezpečené dodávky energii (elektrina, plyn)
 • budú prednostne zásobované potravinami
 • bezplatne budú zabezpečované ochrannými pomôckami zo Štátnych hmotných rezerv
 • Systém zabezpečovania ochranných pomôcok je a bude naďalej riešený prostredníctvom VÚC.
 • Ministerstvo ponechalo platby zariadeniam, ktoré sa zatvorili, napr. denné stacionáre, ale zároveň sme ich inštruovali, aby zabezpečili svojím klientom externú podporu (telefonicky, napríklad donášku obeda). Zariadeniam sociálnych služieb poskytujeme príspevok na lôžko na plnú kapacitu, bez ohľadu na obsadenosť zariadenia.

„Pomoc poskytujeme nielen pre verejné zariadenia sociálnych služieb, ale snažíme sa použiť každé euro, ktoré máme, na pomoc aj ostatným súkromným zariadeniam, občianskym združeniam, neziskovým a charitatívnym organizáciám. Tým sme na nákup ochranných a dezinfekčných pomôcok, medicínskeho materiálu, potravín a ubytovania poskytli doposiaľ približne 100 000 € z projektu humanitárnej pomoci ministerstva,“ doplnil minister Krajniak.

Súčasťou záväzného postupu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb je:

 • pozastaviť všetky skupinové podujatia a skupinové aktivity
 • zakázať pohyb klientov zariadenia sociálnych služieb mimo priestorov tohto zariadenia
 • zmerať telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom a pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca poslať domov
 • striktne dodržiavať zákaz návštev

Zariadenie sociálnych služieb Pezinok

Z hľadiska preventívneho zabezpečenia zariadení SS, ktoré patria už 16 rokov do pôsobnosti žúp, miest a obcí, (aj v prípade DSS v Pezinku) robilo MPSVR v rámci svojich kompetencií maximum. Okrem prijímania a koordinácie plošných preventívnych, odporúčacích aj reštrikčných opatrení boli zabezpečené dodávky ochranných pomôcok pre bezpečnosť klientov aj personálu zariadení.

MPSVR SR si v rámci distribučných tokov nenechávalo ani jednu ochrannú pomôcku „pre seba“, všetky ochranné prostriedky zabezpečené na podnet MPSVR prostredníctvom štátnych hmotných rezerv smerovali obratom na miesta, kde ich potrebovali.

Prvýkrát smerovali ochranné pomôcky na určené miesta už 3. apríla z vlastných zásob ministerstva aj zo Štátnych hmotných rezerv, následne, 12. apríla boli pridelené samosprávnym krajom, ako zriaďovateľom väčšiny zariadení pre zariadenia sociálnych služieb v celej SR. Opakované zásoby k nim smeroval zo ŠHR 15. apríla a ďalšia zásielka bude doručená v priebehu najbližšieho víkendu.

Ak v rámci karanténnej situácie v DSS v Pezinku dôjde k výpadku potrebného personálu, je možné personál nahradiť z iných zariadení v rámci rozhodnutí BSK, MPSVR SR. K zvládnutiu týchto situácii prispelo aj rozhodnutie uzavrieť všetky ambulantné formy zariadení, vďaka čomu je ich personál k dispozícii práve pre podobné mimoriadne situácie.

12:12 Starostlivosť o Slovákov v zahraničí prioritou aj počas pandémie

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Brocková hneď v prvý týždeň po nástupe do funkcie uskutočnila telefonáty s veľvyslancami Slovenskej republiky v Číne, Taliansku, Španielsku, Maďarsku, Veľkej Británie, Južnej Kórey, Srbsku a Rumunsku. „Je dôležité a nutné sa oboznámiť s reálnou situáciou v jednotlivých krajinách sveta a povzbudiť našich veľvyslancov a ich spolupracovníkov v náročnej práci pri koordinácii repatriácie alebo aj pri komunikácii a starostlivosti o našich Slovákov žijúcich v zahraničí,“ podčiarkla Ingrid Brocková.

Situácia v Taliansku, Španielsku, Veľkej Británii, Francúzsku je alarmujúca a určitá nádej existuje z ústupu pandémie v niektorých častiach Číny. Slovenskí veľvyslanci potvrdili svoje maximálne úsilie pri pomoci a podpore pri repatriácii našich občanov späť do vlasti, zaobstarávaní zdravotníckeho materiálu pre potreby Slovenskej republiky, ako aj pri pomoci Slovákom dlhodobo žijúcim v zahraničí.

Veľvyslanci Slovenskej republiky v Maďarsku, v Srbsku a Rumunsku ubezpečili štátnu tajomníčku I. Brockovú, že okrem koordinácie a pomoci pri repatriácii našich občanov sú v kontakte aj s našimi krajanmi a v prípade potreby sú naše zastupiteľské úrady nápomocné. Jedná sa však o komplementárnu pomoc k štátom realizovanej pomoci všetkým občanom uvedených krajín.

11:33 Opatrenia v mestských zariadeniach pre seniorov

Bratislava, 17. apríl 2020 – Seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. Hlavné mesto preto už od začiatku marca pracovalo na zavádzaní celej série hygienických, prevádzkových a personálnych opatrení vo všetkých zariadeniach pre seniorov na území mesta s cieľom chrániť klientov, ale aj zamestnancov týchto zariadení. To, čo však mestu naďalej chýba a čo v tejto situácii potrebuje, je jasné usmernenie a pravidlá z úrovne štátu, ktoré definujú jednoznačné postupy pre prípady podozrenia na ochorenie a rovnako pre testovanie či už klientov alebo personálu.

„Ochrana našich seniorov a senioriek je pre nás absolútnou prioritou. Robili sme na tom už pred koronakrízou. Profesionálny  a odhodlaný tím bol schopný konať mimoriadne rýchlo, odborne a účinne. V oblasti starostlivosti o seniorov sme urobili obrovský kus práce, a prijali viaceré prísne opatrenia, ktoré chránia túto skupinu našich obyvateľov,“ uviedol primátor Bratislavy, M. Vallo.

Medzi prvými opatreniami prijatými mestom bolo preškolenie personálu mestských a súkromných zariadení pre seniorov na území Bratislavy. Pre zariadenia bolo aj za pomoci sponzorských darov zabezpečené množstvo rúšok, ochranných masiek, ochranných oblekov, rukavíc, žiaričov, dezinfekčných prostriedkov a ďalších. Od začiatku marca je pravidelne monitorovaná teplota klientov. Už 3. marca mesto obmedzilo návštevné hodiny v zariadeniach pre seniorov a pozastavilo akékoľvek aktivity, pri ktorých sa zhromaždí viacero osôb v zariadení, aby sa minimalizovali sociálne kontakty. Zmenený bol režim obedov, ktoré už nie sú podávané v jedálňach, ale v obedároch dodávané priamo na izby, aby prišlo k najmenšej intenzite stretávania sa. Spracovaný bol krízový plán s 21 bodmi pre kritické prípady a rovnako aj komunikačný manuál pre komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, inštitúciami aj médiami, keď sa nejaký vážny problém stane.

Hlavné mesto je pripravené realizovať uznesenie vlády, pokiaľ ide o zabezpečenie karanténnych miest pre seniorov. Na toto sa Bratislava pripravovala už pred prijatím uznesenia, vďaka čomu dnes má takmer dokončené samostatné dočasné karanténne zariadenia opatrovateľskej služby na Sekurisovej ulici v bratislavskej Dúbravke a pripravované je ďalšie takéto zariadenie v Karlovej Vsi. Budú do nich umiestňovaní noví klienti, ktorí nemajú možnosť svoju sociálnu službu riešiť iným spôsobom, aby sa u nich pred prijatím do existujúcich zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vylúčilo ochorenie. Mesto má vytvorené aj karanténne miestnosti v existujúcich zariadeniach – klienti a klientky vracajúci sa do pobytových zariadení z hospitalizácií sú na 14 dní umiestnení do karanténnych zón s cieľom vylúčiť pozitívne príznaky ochorenia. Rovnako sú pripravené izolačné zóny, do ktorých budú ihneď presunutí klienti a klientky, ktorí budú vykazovať symptómy nákazy. Každé zariadenie má spracovaný krízový plán a určený presný protokol postupu. V súčasnosti tieto opatrenia prispôsobujeme uzneseniu vlády a túto náročnú povinnosť, ktorá bola prenesená na samosprávu, je hlavné mesto pripravené zvládnuť.

Hoci vláda sa zatiaľ rozhodla netestovať zamestnancov, mesto začne s cieleným testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb podľa odporúčaní odborníkov z oblasti epidemiológie, s ktorými konzultujeme. Cielené testovanie kombinované s ďalšími preventívnymi opatreniami podľa epidemiológov dokáže znížiť riziká šírenia nákazy až o 30-40%. K tomuto cieľu chceme našimi opatreniami smerovať. Získali sme podporu od spoločnosti JTRE v podobe 1000 testov a od Siemens a Siemens Mobility ďalších 500 testov, ktoré použijeme na cielené testovanie zamestnancov domovov sociálnych služieb, pre ich bezpečnosť, pre bezpečnosť ich rodín, ako aj pre bezpečnosť klientov zariadení.

V tejto súvislosti, aj v nadväznosti na nedávne udalosti v župnom zariadení pre seniorov v Pezinku, apeluje vedenie Bratislavy na vládu a Úrad verejného zdravotníctva, aby dali mestám a všetkým zriaďovateľom zariadení  sociálnych služieb jasné a jednoznačné usmernenia, ako majú tieto zariadenia postupovať pri testovaní. Zároveň, aby bolo zabezpečené promptné testovanie klientov s podozrením na ochorenie priamo v zariadeniach, keďže ide často o ležiacich pacientov a inak ako v zariadení sa ich testovať nedá. Ak by sme cielene netestovali zamestnankyne a zamestnancov sociálnych služieb, nemali protokoly, nevedeli rýchlo izolovať a testovať suspektné prípady v zariadeniach tohto typu, vytvárali by sme priestor pre vznik ďalších katastrof.    

„Ide o vážnu situáciu, pri ktorej štát nemôže očakávať, že samosprávy budú improvizovať. Potrebu jednoznačných usmernení sme pocítili aj včera pri riešení dvoch klientov s podozrením na Covid-19 v našich zariadeniach. Ukázalo sa síce, že s nasadením všetkých síl sme situáciu zvládli, pacientov na sklonku dňa otestovali a zariadenia sme do výsledku testov dali do karantény, bolo to však veľmi zložité a náročné pre celý tím. Podozrenie vychádza len z toho, že klienti mali teplotu a po prešetrení ich odbornými lekármi alebo privolanými pracovníkmi rýchlej zdravotníckej pomoci bol odporučený test na COVID-19. Nesúvisí so zanesením nákazy do zariadenia. Chceme však byť zodpovední a  opatrní.  Stále čakáme na výsledky testov. Želal by som si, aby sme nielen v Bratislave, ale v zariadeniach pre seniorov na celom Slovensku mali na takéto prípady jednoznačný funkčný protokol a podporu v promptnom testovaní od zdravotníckych zariadení,“ uzatvoril primátor hlavného mesta, M. Vallo.

10:02 Podnikatelia: Čestné vyhlásenia na odpustenie poistného za apríl 2020  ešte neposielajte!

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že čestné vyhlásenia na účely odpustenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020 zatiaľ nemôže prijímať, pretože návrh novely zákona ešte neprešiel potrebným legislatívnym procesom. V súčasnosti je schválený vládou SR a aby ho mohla Sociálna poisťovňa aplikovať v praxi, musí ho schváliť parlament, podpísať prezidentka SR a uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie všetkých týchto náležitostí je možné očakávať najskôr na budúci týždeň kedy zasadne NR SR  a až po splnení týchto náležitostí zákon nadobudne platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna poisťovňa  oznámi odvádzateľom poistného všetky potrebné skutočnosti a spôsob, akým bude potrebné dokumenty prijímať.

9:54 Sociálna poisťovňa vyplatila prvú časť pandemických PN-iek a ošetrovných

V prvom výplatnom termíne za marec (výplatné termíny sú dva: 15. a 27.apríl) Sociálna poisťovňa vyplatila viac ako 194 tisíc nemocenských dávok. Ide najmä o dávky poistencov na PN-ke, dávky za ošetrovanie člena rodiny (OČR) a dávky materské. Tento údaj zahŕňa výplatu bežných (nepandemických dávok), ako aj tzv. pandemických dávok, ktoré sa prelínajú s obdobím od 12. marca 2020. Za dva týždne tak Sociálna poisťovňa vyplatila viac dávok, ako v bežnej situácii za celý mesiac (napríklad za celý apríl 2019 bolo vyplatených 193 596 nemocenských dávok). Sociálna poisťovňa takýto obrovský nárast dávok zvládla aj napriek skutočnosti, že zhruba 20% pracovníkov Sociálnej poisťovne je tak ako v iných inštitúciách na dočasnej PN-ke alebo na OČR. Tento vysoký štandard dosiahli pracovníci Sociálnej poisťovne využitím nadčasových hodín, odpracovaných víkendov, ako aj časti Veľkonočných sviatkov.

Okrem bežných (nepandemických) nemocenských dávok, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca a v priemere je ich zhruba 170 tisíc mesačne, v marci bolo prijatých viac ako 125 tisíc tzv. pandemických OČR a 29 tisíc tzv. pandemických dočasných PN-iek. Teda spolu asi 154 tisíc tzv. pandemických žiadostí o dávky. Celkovo tak za marec Sociálna poisťovňa v tomto období spracúva (eviduje, rozhoduje a vypláca) viac ako 320 tisíc žiadostí o dávky. Z toho sa podarilo vyplatiť v prvom termíne, teda v „polčase“,  spomenutých 194 tisíc, čo predstavuje 60%.

Na rozhodovanie o dávkach má zo zákona Sociálna poisťovňa 60 dní, no vzhľadom na problematickú situáciu poistencov sa snaží vyplatiť ich čo najskôr. Situáciu však komplikujú aj žiadosti, ktoré nie sú kompletné, preto pre vydanie rozhodnutia a výpočet dávky treba dodatočne zisťovať niektoré údaje, čo pri súčasnom nápore pracovníkov pobočiek zdržuje. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poistencov, aj vo vlastnom záujme, na dôsledné vypĺňanie formulárov/žiadosti o dávky, ktoré má na svojej webovej stránke www.socpoist.sk.

9:29  Dnes o 13:30 na tlačovú besedu podpredsedu vlády pre ekonomiku a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Téma: ​MH SR presunie nevyčerpané eurofondy na pomoc podnikateľom​. Tlačová beseda bude pred budovou Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave, Mlynské nivy 44/a. 

8:00 Na pozvanie ministra financií SR Eduarda Hegera sa dnes, v piatok 17. apríla 2020 o 10.00 h stretnú na Úrade vlády SR za účasti predsedu vlády SR Igora Matoviča poprední slovenskí ekonómovia.

Po stretnutí sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave očakáva tlačová konferencia, ktorá je plánovaná približne na 12.00 h.

16. apríla 2020

16:44 Ján Lunter: Opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb sú prísne, zamestnancov vedieme k zodpovednosti

V zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je spolu tridsať pobytových zariadení sociálnych služieb. O viac ako 2700 klientov sa tu stará 1564 zamestnancov, ktorí dodržiavajú prísne protiepidemiologické opatrenia.

BANSKÁ BYSTRICA. Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, dodržiavajú prísne bezpečnostné, hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Pozornosť je tu sústredená nielen na samotných klientov, ktorých je viac ako 2700, ale aj na personál.

„Na pravidelnej báze máme online semináre s riaditeľmi jednotlivých zariadení, kde si vzájomne vymieňajú skúsenosti a odporúčania. Vedieme ich k tomu, aby so svojimi zamestnancami pravidelne komunikovali a neustále im vysvetľovali dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení nielen v zariadení, ale aj v bežnom živote,“ hovorí Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Okrem toho, pri nástupe do práce merajú v zariadeniach zamestnancom teplotu, upravený a predĺžený je aj režim služieb tak, aby personál fungoval v čo najstabilnejších skupinách a minimalizoval sa prípadný prenos ochorenia COVID-19 medzi nimi.

Najdôležitejšia je prevencia

Napriek nesmiernemu tlaku a zodpovednosti, ktoré ležia na pleciach tých, ktorí sa starajú o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, zatiaľ personálne problémy v zariadeniach BBSK nenastali.

„Vážim si prácu ľudí, ktorí sa starajú o seniorov a ďalších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Som presvedčený, že všetci títo ľudia pristupujú k svojej práci zodpovedne a s vedomím, že klienti sú na ich pomoc odkázaní. Ďakujem im za to,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter s tým, že nielen personál v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj ostatných zamestnancov BBSK, vedie župa k zodpovednosti a dodržiavaniu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Do zabezpečenia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcií už BBSK investoval viac ako 150-tisíc eur, len zariadenia sociálnych služieb mesačne spotrebujú 5000 párov ochranných rukavíc či 200 litrov dezinfekčných gélov na ruky.

„Zariadenia zvýšili dezinfekciu a frekvenciu upratovania priestorov, pri poskytovaní starostlivosti dodržiavajú  epidemiologické postupy a odporúčania ministerstva zdravotníctva. Už od 7. marca tu platí prísny zákaz návštev, vstup cudzím osobám je povolený len v nevyhnutných prípadoch, ako zásobovanie, neodkladné opravy či záchranné zložky,“ vysvetľuje Denisa Nincová.

Obmedzené na minimum je aj prijímanie nových klientov. Tí sa do zariadenia dostanú len v prípade, ak ide o akútne ohrozenie zdravia a života, alebo sú prepúšťaní zo zdravotníckych zariadení a nemajú sa kam vrátiť do domácej starostlivosti. Prejsť musia povinnou 14-dňovou izoláciou v samostatnej izbe a testovaním.

Citlivý prístup

„Napriek tomu, že v zariadeniach sociálnych služieb je karanténa a zariadenia sú izolované od vonkajšieho prostredia,  nie je možné, a nebolo by ani vhodné, aby sme klientov zariadení úplne izolovali na ich izbách. Zvládanie samoty a odlúčenia od najbližších je psychicky náročné a pre seniorov môže mať takéto odlúčenie, ak bude dlhodobé, fatálne následky,“ hovorí Denisa Nincová.

Skupinové aktivity v zariadeniach sú tak síce obmedzené, kontakt klientov v malých, bezpečných skupinkách medzi spolubývajúcimi, je však zachovaný ako dôležitá súčasť psychohygieny.

K sprísňovaniu každodenného režimu zariadení, ktorý je už aj teraz veľmi prísny, momentálne plošne BBSK preto nepristupuje. Samozrejme v prípade, ak v niektorom zariadení prepukne epidémia, k sprísneniu režimu v tomto konkrétnom zariadení príde a postupovať bude podľa vypracovaného krízového plánu.

„Táto doba nie je ľahká pre nikoho z nás. Víťaziť by však mala ľudskosť a spolupatričnosť, nie bičovanie emócií a hon na čarodejnice. Obzvlášť, ak ide o ľudí, ktorí svoj život zasvätili starostlivosti o druhých,“ uzavrel Ján Lunter.

15:38

15:27 Bratislava má pripravené  karanténne mestečko

Hlavné mesto má od dnes pripravené karanténne mestečko s podporou odborného, zdravotníckeho a sociálneho personálu, ktoré bude slúžiť ľudom bez domova počas trvania koronavírusu. Karanténne mestečko je zriadené na Zlatých pieskoch s počiatočnou kapacitou pre 50 ľudí. Hlavným cieľom je zabezpečiť adekvátnu pomoc jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktorá nemá možnosť domácej karantény a zároveň tak chrániť verejné zdravie Bratislavčaniek a Bratislavčanov.

„Ľudia bez domova sú jednou z najohrozenejších skupín. Preto už od začiatku v rámci všetkých opatrení, ktoré mesto v aktuálnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu robí, myslíme aj na skupinu Bratislavčanov bez domova, ktorých máme v Bratislave asi 4-tisíc. Je to skupina obyvateľov, ktorá nemá kam ísť v prípade domácej karantény. Preto sme sa pustili do vybudovania tohto priestoru, aby sme im mohli zabezpečiť adekvátnu pomoc a zároveň tak chránili verejné zdravie ostatných obyvateľov nášho mesta.  Jedine takto totiž môžeme minimalizovať epidémiu v tejto zraniteľnej komunite a ochrániť tak aj verejné zdravie. Pretože tým, že ochránime ľudí bez domova, keď budú mať príznaky alebo potvrdené ochorenie, chránime všetkých,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Rezort obrany a Ozbrojené sily SR sú pripravené pomáhať občanom v tejto mimoriadnej situácii naozaj všetkými dostupnými prostriedkami, čo sa potvrdilo aj v prípade tohto projektu. Ľudia bez strechy nad hlavou sú vo všeobecnosti veľmi zraniteľnou skupinou obyvateľstva, často vyčleňovaní na okraj spoločnosti. Rozhodli sme sa preto podať im v spolupráci s mestom Bratislava pomocnú ruku nielen v materiálnej forme, ale tiež naším odborným personálom. V rámci karanténneho mestečka im budú 24 hodín denne k dispozícii naši zdravotníci, pričom zdravotnú starostlivosť bude poskytovať náš vojenský lekár a vyčlenili sme tiež profesionálnych vojakov, ktorí sa budú podieľať na strážení tohto mestečka,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Okrem spomínaného odborného zdravotníckeho personálu budú ľudom bez domova v karanténnom mestečku poskytovať pomoc aj sociálni pracovníci s podporou psychiatra, čo zabezpečilo hlavné mesto. Prvá fáza počíta s kapacitou 50 ľudí, z toho 30 miest je určených na karanténu pri podozrení a 20 miest pre prvé prípady potvrdeného ochorenia COVID-19. Maximálna kapacita bude 230 ľudí.

Takéto dočasné zariadenie je dôležité aj preto, aby mohlo byť naďalej zabezpečené fungovanie ostatných už fungujúcich služieb a zariadení pre ľudí bez domova v meste. Hlavné mesto je v intenzívnom kontakte so všetkými zariadeniami, ktoré v Bratislave poskytujú služby a poradenstvo pre ľudí bez domova.

Veľmi radi by sme aj touto formou vyzdvihli ich činnosť v aktuálnej situácii, pretože je to práve personál z týchto zariadení, ktorý napriek všetkým rizikám v teréne, dáva ľuďom bez domova možnosť prevencie – či už zabezpečením prístupu k hygiene alebo k potrebným informáciám,“ povedala splnomocnenkyňa pre bezpečnosť a drogovú politiku Iveta Chovancová.

Karanténne mestečko nebude slúžiť na priamu žiadosť jednotlivca o prijatie. Jediným spôsobom ako bude možné sa do zariadenia dostať je štandardizovaným postupom cez sociálne služby (nocľahárne, denné centrá, pracovníci v teréne).

Spustenie karanténneho mestečka je jedným avšak zďaleka nie jediným opatrením hlavného mesta na pomoc pre ľudí bez domova v kontexte ochrany verejného zdravia.  Medzi ďalšími sú:

 • mestský terénny tím, ktorí pomáha v uliciach (zabezpečenie dezinfekcie a ochranných rúšok, distribúcia jedla, či poskytnutie potrebných informácií), 
 • podpora pre všetky mimovládne organizácie venujúce sa pomoci pre ľudí bez domova (poskytnutie materiálnej pomoci – cca 1700 respirátorov, vyše 15-tisíc jednorazových rúšok, vyše 15-tisíc kusov ochranných rukavíc, viac ako 600 litrov dezinfekcie), 
 • príprava ubytovacieho projektu dobrovoľnej samoizolácie pre ľudí bez domova po vzore zahraničných miest, 
 • príprava krízového priestoru pre nocľah ľudí bez domova v prípade zatvorenia jednej  z existujúcich služieb,
 • hygienické stanice (aktuálne v 3 lokalitách Bratislavy a v príprave sú ďalšie 3 lokality),
 • dezinfekcia verejných priestorov, napríklad aj v lokalite Kopčany alebo Pentagon.

Zriadenie karanténneho mestečka je hradené z rozpočtu hlavného mesta s podporou partnerov. Vďaka patrí viacerým súkromným spoločnostiam, ktoré pomohli so zariadením, financovaním či zabezpečením stravovania. Veľká vďaka patrí aj ďalším partnerom –  Ministerstvu obrany SR za odborný zdravotnícky personál a za dodanie 250 postelí, matracov, 250 spacích vakov a 3 súprav na odberné miesto vody.

Ministerstvu vnútra SR za poľné lôžka. Veľká vďaka patrí aj Bratislavskej arcidiecéznej charite, ktorá poskytne oblečenie. A v neposlednom rade veľké ďakujem patrí mimovládnym organizáciám, ktoré ako prvé spustili preventívne opatrenia priamo v teréne, ako prvé poskytovali jednak materiálnu pomoc, ale aj potrebné informácie ľuďom bez domova a aj dnes sú to práve tieto organizácie,  ktoré budú dochádzať do kontaktu s ľuďmi, ktorí budú pomoc karanténneho mestečka potrebovať.

12:54 SaS: Uľahčenie sezónneho zamestnávania je kľúčová otázka

Uľahčenie sezónneho zamestnávania na Slovensku považuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) za kľúčovú otázku v súčasnej kríze spojenej s koronavírusom.

„Vidíme problém v prípade rizika nedostatku pracovnej sily najmä počas leta a zbierania úrody. Hrozí, že nám bude v poľnohospodárstve chýbať viac ako 20% pracovnej sily. Zákonník práce schválený predchádzajúcou garnitúrou však vytvoril pri sezónnom zamestnávaní viaceré prekážky. Ide napríklad o nahlasovanie zamestnancov na Sociálnej poisťovni deň vopred, z čoho profitovali najmä pracovné agentúry. Práve preto je naším cieľom zmeniť Zákonník práce do leta, aby sme sezónne zamestnávanie mohli zvýhodniť aj na úrovní daní a odvodov,“ uviedla poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

Strana SaS má ambíciu zjednodušiť podnikanie aj malým a veľkým farmárom. „Spolu s koaličnými partnermi sme našli zhodu, aby aj v programovom vyhlásení vlády bolo okrem zjednodušenia sezónneho zamestnávania aj zlepšenie podmienok pre začínajúcich farmárov či rodinné farmy. Je to spôsob, ako sa môže Slovensko v prípade produkcie vlastných potravín stať sebestačnejšie a nebyť odkázané len na dovoz,“ uzavrela Jarmila Halgašová.

11:46 Na Slovensku pribudli ďalšie dve úmrtia pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19, vyliečených je 167 ľudí

Na Slovensku evidujeme ďalšie dve úmrtia pacientov, u ktorých bol potvrdený nový koronavírus (COVID-19). Ministerstvu zdravotníctva úmrtia nahlásili nemocnice.

Včera zomrela vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimanna v Prešove  pacientka s onkologickou diagnózou pozitívne testovaná na koronavírus, hospitalizovaná bola na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny s obojstranným zápalom pľúc.

Taktiež včera zomrel ďalší pacient v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Išlo o muža z DSS Pezinok, jeho stav bol počas dňa stabilizovaný, náhle sa ale zhoršil, napriek enormnej snahe zdravotníkov v nemocnici sa mu, žiaľ, nepodarilo pomôcť.

Slovensko tak eviduje spolu 8 úmrtí pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Vyliečení

Pozitívna správa je, že z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku vyliečilo doteraz 167 ľudí. Z toho 43 bolo hospitalizovaných v nemocniciach a 124 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva.

11:42 Na Slovensku pribudlo za uplynulý deň podľa štatistík NCZI 114 pacientov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19, laboratória vyšetrili spolu za včera 2967 vzoriek.

Spolu tak máme na Slovensku 977 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet s negatívnym výsledkom je 33 481.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 73 je potvrdené ochorenie COVID-19, 92 pacientov má podozrenie na toto chorenie.

Na JIS je 7 pacientov, 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie, 12 pacientov evidujeme v karanténnej stanici/centre.  

ŽenaBardejov26
MužBratislava25
MužBratislava55
ŽenaBratislava23
MužDunajská Streda32
ŽenaGelnica71
ŽenaHlohovec46
ŽenaHlohovec67
ŽenaHumenné36
ŽenaKežmarok32
MužKošice64
MužKošice – okolie44
ŽenaKošice – okolie71
MužLevice27
ŽenaLevoča19
ŽenaLevoča57
MužMartin13
MužMartin35
MužMartin45
ŽenaMartin55
ŽenaMartin72
MužMichalovce36
MužMichalovce46
MužMichalovce58
ŽenaMichalovce36
ŽenaMichalovce60
ŽenaMichalovce70
MužNové Zámky39
ŽenaNové Zámky29
ŽenaNové Zámky43
ŽenaNové Zámky44
ŽenaNové Zámky55
ŽenaPezinok29
ŽenaPezinok36
ŽenaPezinok48
ŽenaPezinok54
ŽenaPezinok56
ŽenaPezinok60
ŽenaPezinok66
MužPoprad39
MužPoprad43
ŽenaPoprad67
ŽenaPoprad78
ŽenaPrešov56
MužPrievidza43
MužRimavská Sobota24
MužRimavská Sobota29
MužRimavská Sobota37
MužRimavská Sobota53
MužRimavská Sobota55
MužSkalica22
MužSpišská Nová Ves1
MužSpišská Nová Ves7
MužSpišská Nová Ves11
MužSpišská Nová Ves15
MužSpišská Nová Ves19
MužSpišská Nová Ves20
MužSpišská Nová Ves21
MužSpišská Nová Ves21
MužSpišská Nová Ves25
MužSpišská Nová Ves26
MužSpišská Nová Ves28
MužSpišská Nová Ves29
MužSpišská Nová Ves29
MužSpišská Nová Ves29
MužSpišská Nová Ves32
MužSpišská Nová Ves33
MužSpišská Nová Ves33
MužSpišská Nová Ves39
MužSpišská Nová Ves41
MužSpišská Nová Ves46
MužSpišská Nová Ves55
MužSpišská Nová Ves56
MužSpišská Nová Ves61
MužSpišská Nová Ves97
ŽenaSpišská Nová Ves1
ŽenaSpišská Nová Ves9
ŽenaSpišská Nová Ves10

10:50 Dnes 13:30 na tlačovú besedu podpredsedu vlády pre ekonomiku ministra hospodárstva Richarda Sulíka o postupe pri poskytovaní investičnej pomoci firmám. Tlačová beseda bude pred budovou Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave, Mlynské nivy 44/a.

15. apríla 2020

16:35 Korona vyhnala život z Bratislavy, ukazujú dáta z mestskej wi-fi

Záujem cudzojazyčných návštevníkov o online pripojenie klesol počas krízy o 90 percent.

Bratislava, 15. apríla 2020 – Korzo plné turistov, plné kaviarne. Bežné obrazy jarného bratislavského centra tento rok vystriedala realita prázdnych ulíc. Ukazujú to aj čísla z bezplatnej mestskej wi-fi. Záujem o online pripojenie v centre klesol asi na pätinu, pri návštevníkoch z cudziny je pokles ešte výraznejší.

Epidemiologické opatrenia

Bratislava prevádzkuje bezplatnú wi-fi sieť na dvadsiatich hotspotoch v centre mesta. Najvyužívanejšie sú free wi-fi zóny v okolí SND či Starej tržnice. Z dát za posledné týždne sa dajú odčítať tri trendy. Keď sa v marci zatvorili školy a škôlky, s deťmi zostali doma aj niektorí rodičia. Kým bežne sa na bezplatnú mestskú wi-fi prihlási zhruba dvetisíc ľudí denne, po prvých opatreniach klesol tento počet o štvrtinu na zhruba 1500. Po druhej vlne opatrení, keď sa zatvorila väčšina prevádzok, klesol počet na zhruba 400 používateľov denne. K miernemu, asi 10-percentnému nárastu využívania prišlo po istom uvoľnení protivírusových opatrení začiatkom apríla.

Samostatnou kapitolou sú noví používatelia, pri tejto skupine sú priemerné poklesy na úrovni 90 percent. Aj vzhľadom na jazyk zariadenia túto skupinu tvoria prevažne turisti. Vidno, že cestovný ruch je počas koronakrízy výrazne utlmený.

Disciplinovaní

Hlavné mesto zverejňuje dáta z bezplatnej wi-fi siete na dennej báze na svojom transparentnom portáli http://opendata.bratislava.sk/onlinedata/. V prehľadnej grafickej podobe ich verejnosť nájde za posledných 60 dní. Údaje o mobilite verejnosti môžu poslúžiť napríklad pri adresnejšom prijímaní opatrení proti pandémii. „Dáta nám jasne ukazujú, že život v meste sa výrazne spomalil. Nemusí to byť dobrá správa pre ekonomiku. Na druhej strane je veľmi dobrou správou, že obyvatelia naozaj dodržiavajú výzvu mesta o disciplíne a o tom, aby ostali doma,“ zhodnotil primátor Bratislavy, M. Vallo.

15:42 Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 15.04.2020.

Prvým opatrením sa v aktuálnej situácii za jasne stanovených podmienok umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia.

Druhým opatrením sa v aktuálnej situácii za jasne stanovených podmienok umožňuje skončenie štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnom programe farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika, v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe zubná technika, v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky.

15:37

Platitelia poistného vo VšZP už môžu žiadať o odklad splatnosti preddavkov za marec

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dnes sprístupnila zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) formulár, pomocou ktorého môžu žiadať o odklad splatnosti preddavku na poistné za mesiac marec. Operatívne tak zareagovala na vládou schválené opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych vplyvov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. „Naši odborníci v pomerne krátkom čase vyvinuli jednoduché technické riešenie na uvedenie vládnych opatrení do praxe,“ vysvetľuje predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Vladimír Turček. Zdôrazňuje, že hoci VšZP pripravila pre klientov formulár v elektronickej i  listinnej forme, preferuje podávanie žiadostí elektronicky. „Nielen preto, že ide o najrýchlejší a najefektívnejší spôsob komunikácie, ale aj z dôvodu ochrany zdravia platiteľov poistného,“ pripomína Vladimír Turček. „Pracujeme na tom, aby sa žiadosť o odklad splatnosti preddavkov dala do VšZP čo najskôr doručovať aj cez ePobočku, ktorá je v súčasnom neľahkom období neoceniteľným zdrojom spoľahlivých informácií doplnených širokou ponukou užitočných služieb,“ konštatuje predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP.

Zmena sa týka preddavku na poistné za marec 2020, ktorý je po novom splatný v termíne do 31. júla 2020. O odklad splatnosti poistného môžu požiadať zamestnávatelia a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 a viac percent. Podmienky, ako aj nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré výpočet určuje, VšZP taktiež zverejnila na svojom webe. Vládne opatrenie sa nevzťahuje na poistné za zamestnancov. Zamestnávatelia sú naďalej povinní odvádzať poistné za svojich zamestnancov v pôvodných termínoch.

15:05 SaS: Aktuálna makroprognóza je varovný prst

Predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič vníma prognózu Inštitútu finančnej politiky (IFP) o 7,2% prepade slovenskej ekonomiky na tento rok ako varovný prst.

„Je nanajvýš prospešné, že sa môžeme v plánovaní ekonomických opatrení oprieť o aktuálnu makroprognózu. Aj toto je súčasť pomyselnej mapy, ako sa môžeme vymaniť z tejto krízy, napriek tomu, že neistota pretrváva. Prognóza však ráta aj s rizikovými scenármi, keď môže naša ekonomika prepadnúť aj o viac ako desatinu. Ide teda o dvihnutý prst smerom k vláde a vládnym poslancom, aby sme prijímali čo najlepšie a čo najrýchlejšie opatrenia na postupné oživovanie slovenskej ekonomiky,“ uviedol Marián Viskupič.

14:40

14:08 Mobilné odberné miesto pre test na COVID-19 už aj v Žiline

Žilina 15. apríl 2020 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Na odber je potrebné sa vopred objednať, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov. Žiadame preto záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez telefonického potvrdenia termínu. Objednať sa na odber je možné iba telefonicky, nie osobne v priestoroch odberného miesta.

Mobilné odberné miesto zriadila žilinská nemocnica pri vstupe do areálu v smere z ulice Nemocničná (za automobilovým prejazdom v smere z Vlčiniec). Aktuálne je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 12.30 h s kapacitou približne 20 až 25 ľudí. „Vzorky odoberajú naši zamestnanci, ich vyhodnotenie a organizácia pacientov je v réžii Klinickej biochémie. Veľmi dôležité je upozorniť, že otestovať sa môžu prísť len objednaní pacienti, ktorí spĺňajú podmienky z hľadiska usmernenia hlavného hygienika, takže im žiadanku na vyšetrenie vystaví ich všeobecný lekár, alebo pacienti, ktorí sa chcú otestovať preventívne na vlastné náklady ako samoplatcovia,“ zdôraznil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik s tým, že za prvé štyri dni prevádzky bolo spolu otestovaných už 78 ľudí.

V prípade, že má pacient odporúčanie na základe lekárskej indikácie, vyšetrenie spolu s odberom je pre neho bezplatné, uhrádza ho zdravotná poisťovňa. Cena vyšetrenia spolu s odberom pre samoplatcov je spoplatnená podľa cenníka Klinickej biochémie vo výške 76 eur. V oboch prípadoch je však potrebné sa na odber telefonicky objednať prostredníctvom Call centra Klinickej biochémie na čísle 0800 820 010 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 h. Pacientovi je pridelený presný dátum a čas, kedy navštívi mobilné odberné miesto a kvalifikovaným personálom je mu zrealizovaný odber formou hlbšieho výteru z nosa a podnebia úst.

„Vyšetrenie realizujeme Real-Time PCR testom (polymerázová reťazová reakcia), ktorý v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda koronavírusu. Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a ide o typ testu, ktorý odporúča a realizuje aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky či Svetová zdravotnícka organizácia,“ spresnila obchodná riaditeľka Klinickej biochémie Jarmila Melegová. Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, použitia cigariet alebo vapovania.

Po potvrdení termínu je možné sa na odber dostaviť automobilom (drive-through), kedy celé vyšetrenie prebieha priamo z vozidla. „Ak je to možné, odporúčame pacientom, aby uprednostnili formu drive-through a k mobilnému odberného miestu prišli autom. Záujemcovia, ktorí prichádzajú na test preventívne a zvolia možnosť prísť pešo, musia pre príchod a odchod dodržať výhradne vyznačenú trasu, ktorá vedie buď v smere z Vlčiniec priamo k odbernému miestu za rampami, alebo v smere od hlavnej brány z Ulice Vojtecha Spanyola okolo záchytného parkoviska popri Liečebni dlhodobo chorých,“ upozornil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina. Trasa k mobilnému odbernému miestu pre peších je v areáli vyznačená smerovými tabuľami. Na webe a zároveň oficiálnej Facebook stránke žilinskej nemocnice je zverejnená mapa s bližším popisom cesty. Mapka je k dispozícii aj v tlačenej verzii priamo pri vstupe hlavnou bránou do areálu nemocnice.

Všetky potrebné informácie k testovaniu nájdu záujemcovia i lekári na webstránke žilinskej nemocnice www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne alebo na webstránke Klinickej biochémie www.klinickabiochemia.sk.

13:04

11:44 Na Slovensku reálne hrozí situácia, že pacientom nebude mať kto opravovať pokazené zubné mostíky, korunky či zubné strojčeky. Vedenie Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) preto prosí premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího o poskytnutie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre tých zubných technikov, ktorí v rámci pohotovosti so zubnými ambulanciami zabezpečujú neodkladné opravy zubných náhrad pre pacientov.

Stomatologické ošetrenie/ foto: Schill Dental Clinic

SKZT: Ochráňte tých zubných technikov, ktorí v rámci pohotovosti zabezpečujú opravy zubných náhrad pre pacientov

Na Slovensku reálne hrozí situácia, že pacientom nebude mať kto opravovať pokazené zubné mostíky, korunky či zubné strojčeky. Vedenie Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) preto prosí premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího o poskytnutie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre tých zubných technikov, ktorí v rámci pohotovosti so zubnými ambulanciami zabezpečujú neodkladné opravy zubných náhrad pre pacientov.

Väčšina zubných technikov v súvislosti s epidémiou COVID-19 na Slovensku zatvorila svoje prevádzky, a zvažujú tak spraviť aj ďalší zubní technici, nakoľko sa nevedia dostať k respirátorom, ako aj dezinfekčným prostriedkom. „Prevažná väčšina zubných technikov zatvorila svoje prevádzky hneď, pretože zubné ambulancie prestali zadávať protetické práce a poskytujú len neodkladnú zdravotnícku starostlivosť. Niektoré zubné techniky ostali vykonávať pohotovosť pre zubné ambulancie pre prípad potreby neodkladnej zdravotníckej starostlivosti, čo sú napríklad opravy zubných náhrad. Títo kolegovia si zaslúžia náš obdiv, ale zároveň aj náležitú ochranu,“ hovorí prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Zubní technici, ktorí stále poskytujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov, sú vystavení rizikám, pretože pracujú s otlačkami zubov a so zubnými náhradami, ktoré boli v ústnej dutine pacienta, a môžu byť nosičmi korona vírusu. Ako povedala prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., ochrana obyčajným rúškom je v tomto prípade nedostatočná, pretože živica na zubných náhradách a snímateľných ortodontických aparátoch je schopná prijímať vlhkosť z organizmu a infekcia sa môže šíriť pri brúsení aj z napohľad suchej zubnej náhrady, z ktorej sa pri jej obrusovaní môžu infikované čiastočky rozprašovať do celej prevádzky. Zubní technici by preto potrebovali špeciálne dezinfekčné prostriedky, a taktiež kvalitné respirátory, ktoré pri opracovaní opravovaných zubných náhrad ochránia zubného technika aj pred uvoľnenými mikročasticami. Zubní technici sa márne snažia zakúpiť si respirátory a dezinfekčné prostriedky z dôvodu ich aktuálneho nedostatku na trhu. „Snahou Slovenskej komory zubných technikov je zabezpečiť to, aby bola aj v tejto neľahkej situácii poskytovaná kvalitná protetická práca pre pacientov. Viacerí zubní technici sú ochotní poskytovať neodkladné opravy zubných náhrad pre pacientov aj naďalej, no potrebujú dostatočné ochranné pomôcky pre vlastnú ochranu,“ hovoríprezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Momentálne sú zubní technici na Slovensku vystavení nielen následkom korona krízy, ale musia čeliť aj nejednoznačnej legislatíve. „SKZT poukazovala na nedostatočnú legislatívu v odbore už dlho pred vypuknutím krízy a tento neblahý stav sa podpísal aj pod súčasnú krízovú situáciu pracovísk zubnej techniky. Keďže neexistuje dostatočná platná legislatíva transparentného a komplexného zaradenia zubného technika, bolo problémom aj pre štátnych úradníkov zladiť našu profesiu s metodikou pre núdzový stav. Keďže na začiatku vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR a usmernením hlavného hygienika SR nebolo taxatívne stanovené nariadenie pre pracoviská zubnej techniky, vyložilo si každé pracovisko situáciu podľa toho, ako sa špecializuje,“ dodáva prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Slovenská komora zubných technikov (SKZT) je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania a taktiež zastupovať svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania.

11:14 MZ SR: Štatistiky za včerajší deň – utorok 14.4.

Za včerajší deň pribudlo 28 ľudí s pozitívnym testovaním na ochorenie COVID-19. Podľa štatistík NCZI bolo za včera 1411 vzoriek negatívnych. Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom je tak 30 628. Celkový počet pacientov s pozitívnym výsledkom je 863.

Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku doteraz vyliečilo podľa hlásení regionálnych úradov verejného zdravotníctva 151 ľudí. 40 bolo hospitalizovaných a 111 sa vyliečilo v domácej izolácii.

Aktuálne je na Slovensku hospitalizovaných v súvislosti s novým koronavírusom podľa údajov NCZI 141 pacientov. V nemocniciach je s potvrdeným koronavírusom 67  ľudí, s podozrením na toto ochorenie 74. Na JIS sa aktuálne nachádza 5 pacientov, na pľúcnej ventilácii 4.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie:

PohlavieVekNázov okresuPoznámka 
Muž5Bratislava
Muž24Bratislava
Muž62Bratislava
Žena37Bratislava
Muž78Liptovský Mikuláš
Muž81Košice
Žena92Senec
Žena55Spišská Nová Ves
Žena67Nové Zámky
Muž58PezinokDSS
Žena39PezinokDSS
Žena55PezinokDSS
Žena58Pezinok
Žena59PezinokDSS
Žena72PezinokDSS
Žena73PezinokDSS
Žena74PezinokDSS
Žena79PezinokDSS
Žena82PezinokDSS
Žena82PezinokDSS
Žena87PezinokDSS
Žena88PezinokDSS
Žena95PezinokDSS
Žena39Rožňava
Muž40Zlaté Moravce
Muž18Spišská Nová Ves
Muž42Trnava
Žena34Vranov nad Topľou

10:02 COVID-19: Praktické rady: Informácia pre pacientov – ako fungujú ambulancie FBLR

Radí MUDr. Miriam Dziaková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre FBLR

„Ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) pri niektorých nemocniciach sú zatvorené, pacienti nemajú fyzicky prístup na ambulanciu. Podobne aj v niektorých súkromných ambulanciách pracuje len lekár, ktorý komunikuje telefonicky s pacientmi, inštruuje ich podľa stavu, ktorý si to vyžaduje, lekárske poukazy na zdravotnícke pomôcky rozposiela elektronicky alebo poštou (ak je potrebný súhlas revízneho lekára).

Ambulancie FBLR, ktoré nie sú zatvorené, pracujú podľa odporúčania Slovenskej spoločnosti pre FBLR a usmernenia hlavnej odborníčky. Dôležitým preventívnym krokom je tzv. filter pred prijatím pacienta do ambulancie, a to overenie negatívnej cestovateľskej anamnézy, resp. kontaktu s potencionálne rizikovou osobou a negatívnych príznakov infekcie dýchacích ciest.

Pri vstupe na každé pracovisko FBLR sa podľa nariadenia Vlády SR meria telesná teplota všetkým pacientom (vrátane sprevádzajúcich osôb), s prihliadnutím na aktuálne ochorenie pacienta. Povinnosťou pacienta a sprevádzajúcej osoby je mať ochranné rúško.

Ambulancie FBLR môžu využívať aj telemedicínu, konzultovať aktuálny zdravotný stav pacienta, inštruovať o možnostiach adekvátnej liečby v domácom režime, technike resp. metodike cvičenia.

Ak ambulancia FBLR a SVALZ zložka pracoviska pokračuje v liečbe akútnych, pooperačných a poúrazových stavov, u ktorých je riziko poškodenia zdravia z oneskorenia liečby, uprednostňujú sa bezkontaktné spôsoby fyzikálnej liečby a kontaktné, ak sú nevyhnutné. Samozrejme, pri dodržiavaní všetkých ochranných odporučení v rámci zabezpečenia bezpečnosti personálu a pacientov.

Pri indikovaní liečby je potrebné zvážiť všetky jej benefity a postupovať podľa aktuálnych vedomostí a poznatkov EBM (evidence base medicine).

Pacientov s chronickými ťažkosťami, ktorým nehrozí riziko poškodenia zdravotného stavu, sa v zmysle usmernenia neodporúča prijímať do ambulantne poskytovanej rehabilitačnej starostlivosti.“

9:20 MH SR pripravuje pomoc pre cestovné kancelárie a ich klientov

Cestovný ruch patrí pre celosvetovú pandémiu koronavírusu k najviac postihnutým oblastiam. Ministerstvo hospodárstva SR chce pomôcť cestovným kanceláriám na Slovensku, ale aj ich klientom, ktorí nemohli a nebudú môcť pre koronavírus vycestovať. Pripravuje preto legislatívne zmeny, o ktorých bude v blízkej dobe rokovať vláda.

„Cestujúci si budú môcť po dohode s cestovnou kanceláriou vybrať odklad alebo odstúpenie od zmluvy o zájazde bez uplatnenia sankcií. Diskutujeme o umožnení odkladu o 18 mesiacov,“ priblížil návrh ministerstva hospodárstva štátny tajomník rezortu Ján Oravec. 

„Zároveň hľadáme mechanizmus ako pomôcť bezúročnými pôžičkami cestovným kanceláriám, aby sa pre mimoriadnu situáciu nedostali do úpadku,“ dodal.  

Rezort hospodárstva na návrhu pracuje na základe rokovania a dohody so zástupcami ministerstva dopravy, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA), Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR SR) a Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). 

„Snažíme sa o také riešenie, aby nebola ohrozená platobná schopnosť cestovných kancelárií a poisťovní, a zároveň aby sa dodržala úroveň ochrany cestujúceho nastavená súčasnou legislatívou,“ zdôraznil J. Oravec. „Všetky dotknuté strany si uvedomujú mimoriadnosť situácie, do ktorej sa dostali a podporujú spravodlivé riešenie, ktoré neukráti ani jednu stranu značným spôsobom,“ dodal štátny tajomník ministerstva hospodárstva.

Cestovné kancelárie riešia dve skupiny klientov. Ide o tých, ktorí už v súčasnosti alebo v blízkej dobe mali cestovať, ich zájazdy sú zrušené, ale klienti za ne zaplatili. Druhú skupinu tvoria klienti, ktorí majú zaplatené zálohy prevažne letných zájazdov.

V prípade prvej skupiny je potrebné nastaviť mechanizmus a pomoc zo strany štátu tak, aby neboli ohrozené cestovné kancelárie. Zájazdy na letnú sezónu sa v súčasnosti nerušia. Túto problematiku bude riešiť práve pripravovaný legislatívny návrh.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *