Česká republika

Aktualizujeme: záchrana ekonomiky v ČR od summitu EÚ o záchrane

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy z českých štátnych inštitúcií na jednom mieste.  Štandardné tlačové správy, ktoré pravidelne zasielajú, nie statusy na sociálnych sieťach. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako ich tlačové oddelenia zasielajú do redakcie.

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

Pravidelne aktualizované informácie o vývoji a počtoch v súvislosti s koronavírusom v ČR nájdete TU.


28. júl 2020

20:52 Poprvé jednala Rada vlády pro zdravotní rizika, hlavním úkolem je další vylepšování Chytré karantény

Ve Strakově akademii se v úterý 28. července 2020 sešla k ustavujícímu jednání Rada vlády pro zdravotní rizika. Zároveň poprvé zasedl i Integrovaný centrální řídicí tým, který je výkonným operačním orgánem Rady a převzal na starost projekt Chytré karantény, spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi či řízení systému odběru a zpracování vzorků.

Členové Rady se na prvním společném jednání zabývali především aktuální situací s výskytem epidemie nemoci covid-19. Probírali také nejbližší nezbytné kroky v boji s epidemií koronaviru, například zvýšení aktuální kapacity testovacích míst či připravovaný semafor pro Českou republiku. Důležitým tématem bylo i další vylepšování projektu Chytré karantény.

„Jsou tam ještě jisté věci, které je třeba ještě dopracovat, aby celý ten proces od indikace pacienta přes odebrání vzorků po testování až po sdělení výsledků a pak samozřejmě epidemiologické šetření v rámci krajských hygienických stanic a trasování kontaktů fungovalo co možná nejrychleji, co možná bez jakýchkoliv blokací a překážek,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Rada vlády pro zdravotní rizika byla ustavena rozhodnutím vlády v pondělí 27. července. Předsedou Rady je předseda vlády, místopředsedy ministr zdravotnictví, ministr vnitra a složení doplňují ministr obrany, vládní zmocněnci pro digitalizaci Vladimír Dzurilla a pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, předseda Asociace krajů Jiří Běhounek a zástupce zdravotních pojišťoven David Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.


„Tato Rada vlády by skutečně měla sloužit jako vrcholný orgán, který bude řešit klíčové koncepční, systémové otázky spojené se zdravotními riziky, samozřejmě v tuto chvíli primárně spojené s covidem-19 a systémem Chytré karantény a celé organizace, která je s tím spojena,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Integrovaný centrální řídicí tým vede hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová a jeho členy jsou zástupci dotčených rezortů, Armády ČR a další experti. Bude působit na Ministerstvu zdravotnictví v úzké součinnosti s Armádou ČR. „Pro nás je armáda od počátku klíčovým partnerem a obrovským pomocníkem v řadě oblastí, řízení procesů, integrace, vůbec celého IT řešení. Takže jsme za to velmi rádi, že armáda skutečně bude součástí tohoto Integrovaného centrálního řídicího týmu, který už dnes tedy rovněž poprvé zasedl a vydefinovali jsme si věci, které je třeba dotáhnout, které je třeba posunout,“ dodal ministr Vojtěch.

27. júla 2020

19:51 Vláda schválila na návrh Ministerstva zdravotnictví odměny pro zaměstnance v nemocnicích a následné péči ve výši 11,2 mld. Kč

Vláda na dnešním jednání schválila návrh Ministerstva zdravotnictví na realizaci dotačního programu na mimořádné odměny pro zaměstnance v nemocnicích a následné péči v souvislosti s epidemií COVID-19. Návrh již předtím odsouhlasilo Ministerstvo financí i zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů. Zdravotníkům bude rozdělena částka 11,2 mld. Kč.

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami nebo znesnadněného provozu v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19.

Po odměnách pro pracovníky v první linii se odměny dostanou i k těm, kteří sice nepracovali přímo s covid pacienty, ale zajistili důležitý chod ne-covid oddělení. Nemocnice byly od března do května pod náporem pacientů, a právě tady byla největší pravděpodobnost, že se zdravotníci setkají s nakaženým. Všichni zaměstnanci v nemocnicích pracovali ve ztíženém pracovním prostředí a byli vystaveni riziku nákazy. Odvedli skvělou práci a já jsem moc rád, že se nám peníze na odměny podařilo prosadit,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


Zdravotnickým pracovníkům zaměstnaným u poskytovatelů lůžkové péče bude v případě odpracování celého pracovního úvazku vyplacena odměna 75 tisíc Kč za období od začátku března do konce května tohoto roku. Nezdravotnickým pracovníkům zaměstnaným u poskytovatelů lůžkové péče bude v případě odpracování celého pracovního úvazku vyplacena odměna 30 tisíc Kč za stejné období.

Poskytovatelům lůžkové péče se vykompenzují náklady spojené s vyplacením odměn včetně sociálních odvodů. Přímo řízeným organizacím Ministerstva zdravotnictví bude částka převedena jako provozní příspěvek zřizovatele, pro ostatní poskytovatele lůžkové péče bude vypsán dotační program. Příjem žádostí začne 5. srpna a potrvá do 5. září 2020.

14:43 Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovují na základě definovaných úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah klíčových protiepidemických opatření nezbytných k zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění COVID-19.

Cílem je dát veřejnosti předvídatelný plán, jaké kroky mohou přijít v souvislosti s určitou epidemiologickou situací v jejich regionu. Lidé budou vědět, jaká opatření mohou očekávat. Pro hygienické stanice a samosprávy je to metodika, která jim dá návod, jak postupovat. Sjednotíme tak postupy napříč ČR,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Stupně pohotovosti jsou 0 až 3 a znamenají:


  • 0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO
  • 1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU
  • 2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR
  • 3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

Je to jednoduchý semafor. Pro každý stupeň je vymezen rámec postupů a činností, které by měly učinit orgány ochrany veřejného zdraví v rámci systému připravenosti a reakce na hrozbu epidemického šíření COVID-19. Patří mezi ně například aktivace krizových štábů a linek, řízení kapacit odběrových míst a laboratoří či aktivace Dispečinku intenzivní péče a zapojení Armády ČR. Klíčovou součástí jsou postupy týkající se lůžkové péče, mezi které patří triáž při vstupu, reprofilizace lůžek či vyčlenění personálních kapacit pro péči o covid pacienty.

Opatření přijímaná v závislosti na jednotlivých stupních pohotovosti budou průběžně projednávána na úrovni krajských hygienických stanic a místních samospráv. Pro barvu semaforu bude zejména určující vyhodnocení epidemiologů na hygienické stanici v daném regionu, to oni znají místní epidemiologickou situaci nejlépe,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Semafor dále určuje také rámec možných opatření směrem k široké veřejnosti. Na každý stupeň je navázán balík protiepidemických opatření, jako například roušky, omezení počtu osob na akcích, omezení otevírací doby podniků veřejného stravování, mytí rukou a dezinfekce, respirační hygiena, odstup od cizích osob. Opatření obsahují také doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Skórovací systém pro hodnocení lokálního (regionálního) rizikového vývoje vzniká na základě hodnocení denních a týdenních trendů. „Sledujeme několik faktorů, například lokální ohniska, nárůst počtu pacientů, zásah zranitelných skupin, nárůst počtu hospitalizací, kapacity lůžkové péče a charakter šíření nákazy. Semafor pohotovostních stupňů budeme na základě vyhodnocení těchto faktorů v jednotlivých regionech aktualizovat na týdenní bázi, a to na úroveň okresů,“ doplnil Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Snažili jsme se, aby systém pohotovostních stupňů byl pro občany maximálně srozumitelný a pro epidemiology na hygienických stanicích co nejvíce návodný. Nelze na něj však pohlížet jako na absolutní seznam opatření. Chování infekce je natolik různorodé, že opatření v jednotlivých regionech bude vždy mít svá specifika,“ dodal epidemiolog a vedoucí odborné skupiny při ministerstvu Rastislav Maďar.

11:51 Program Antivirus zafungoval. Zachraňuje pracovní místa a drží nezaměstnanost na uzdě

Přes 15 miliard korun vyplacených, téměř 740 tisíc podpořených zaměstnanců
a přibližně 60 tisíc zapojených firem. Taková je do dnešního dne bilance programu Antivirus A a B. V současnosti ale roste i význam Antiviru C, do nějž se přihlásilo už 107 tisíc firem se 735 tisíci pracovními úvazky. Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci všech tří režimů programu Antivirus a odkladů odvodů vyplatilo přes
20 miliard korun. Aktuálně MPSV finalizuje podobu tzv. kurzarbeitu, kterým chce ministryně Jana Maláčová (ČSSD) nastavit systémové řešení podpory zaměstnanců a firem a ochrany pracovních míst pro případ všech budoucích krizových situací podobných současné pandemii koronaviru.

„V době koronakrize se téměř zastavily i zdravé firmy. Kdybychom jim nepomohly, musely by propouštět. Nejnovější data ukazují, že náš program Antivirus zafungoval přesně tak, jak jsme na začátku doufali. Zaměstnavatelé nejenže zvládli překonat krizi bez zbytečného propouštění, ale některé firmy po odeznění nejhorší krize dokonce začaly nabírat další zaměstnance,“ říká ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD) a upozorňuje na skutečnost, že díky záchraně pracovních míst pomocí programu Antivirus stát také ušetřil prostředky ze státního rozpočtu. „Podpora z programu Antivirus je levnější než dávky v nezaměstnanosti,“ uvedla Jana Maláčová.

UDRŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI

Program Antivirus přispěl k udržení míry nezaměstnanosti v přijatelných mezích. V únoru byla míra nezaměstnanosti 3,0 %, v červnu 3,7 %. Za celou dobu koronakrize se na Úřad práce ČR přihlásilo pouze 14 tisíc lidí, jejichž místa financoval program Antivirus. Jde tak jen o 7,3 % z celkového počtu nově zaregistrovaných v evidenci
ÚP ČR od 1. března 2020. Naopak 80 % všech firem, které z Antiviru odešly na konci dubna, mělo následující měsíc stejný nebo větší počet zaměstnanců než v lednu. Je tak patrné, že program Antivirus nejen zafungoval, ale také pomohl firmám se nastartovat.

VÝVOJ ANTIVIRU

Z počátku program Antivirus pomáhal zejména v režimu A, tedy firmám se zaměstnanci v karanténě nebo těm se zavřenými provozovnami na základě vládních opatření.
S postupným rozvolňováním opatření začal nabývat na významu režim B, tedy pomoc firmám nepřímo zasaženým, např. skrze pokles odbytu nebo dodávek surovin. V posledních týdnech začal naopak růst význam režimu C. Antiviru C využilo v červnu 107 tisíc firem (735 tisíc pracovních úvazků) ze 186 tisíc soukromých firem
do 50 zaměstnanců, které mohly o Antivirus požádat. Antiviru A+B do konce června využilo téměř 60 tisíc firem, kde se podpořilo téměř 740 tisíc zaměstnanců. Odklady pomohly téměř 8 500 firem se 165 tisíci zaměstnanci. Celkem tak MPSV na podporu zaměstnanosti vydalo 20,2 mld. Kč.

ANTIVIRUS Z POHLEDU ČERPAJÍCÍCH FIREM

89 % firem uvedlo, že jim program Antivirus pomohl překlenout období krize
bez propouštění. A 87 % zaměstnavatelů řeklo, že nejspíše nebudou nuceni propouštět zaměstnance na překážkách, na které čerpali v rámci programu Antivirus. Vyplývá to z průzkumu, který v minulém týdnu provedlo MPSV ve spolupráci s krajskými pobočkami ÚP ČR.

VÝHLED DO BUDOUCNA – DLOUHODOBÝ KURZARBEIT

MPSV aktuálně pracuje na finální podobě takzvaného kurzarbeitu, který přinese systémové řešení podpory zaměstnanců v době krize. Kurzarbeit bude pomáhat v krizových situacích (povodně, epidemie, ekonomická krize apod.) firmám, které musejí částečně omezit provoz. Stát bude platit zaměstnancům těchto firem 60–80 % čisté mzdy v závislosti na aktivitě zaměstnance a době strávené v kurzarbeitu. Nejdéle však za 9 měsíců.

9:55 Bezpečnostní rada státu se zabývala situací ve výskytu nemoci covid-19

Bezpečnostní rada státu se na zasedání v pondělí 27. července 2020 zabývala otázkami spojenými s řešením situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice. Věnovala se také aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2019, která hodnotí stav zajišťování obrany ČR v roce 2019 z hlediska požadavků vyplývajících ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, Obranné strategie ČR a mezinárodních závazků v oblasti obrany.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018) a Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019.

Bezpečnostní rada státu rovněž schválila Koncepci rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a vzala na vědomí Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2019.

Na vědomí dále vzala také Zprávu o plnění a zapracování postupů a opatření vyplývajících ze směrnic schválených usneseními vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 33, 34 a 35 a jejich příloh v oblasti působnosti dotčených resortů.

Bezpečnostní rada státu vyslovila souhlas se Zprávou o stavu požární ochrany kulturního dědictví za období 2015–2019 a s návrhem Programu bezpečnostního výzkumu 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Na vědomí vzala také Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2019 a schválila Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2020 s výhledem na 1. pololetí 2021.

Na program Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy materiály Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020 za rok 2019, Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy, Vyhodnocení činnosti Policie České republiky během útoku ve FN Ostrava, Dopady krize způsobené koronavirem SARS-CoV-2 do duševního zdraví populace České republiky – zpráva pracovní skupiny Rady vlády pro duševní zdraví, Zpráva o činnosti v oblasti civilní nouzové připravenosti NATO za rok 2019, Informace o úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2020 a Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2020.

23. júla 2020

22. 7. 2020

13:03 Dnes v předpokládaném čase 15:00 proběhne na Ministerstvu financí tiskový briefing k aktuální agendě MF. Dochází tedy k posunu původně avizovaného termínu o 45 minut.

Témata briefingu:

–          Podrobnosti k žádostem o výplatu kompenzačního bonusu pro pracující na dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

–      Aktuální stav čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

Na briefingu promluví ministryně financí Alena Schillerová a generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

10:26 Většina měst snížila cenu vodného a stočného

Až tři čtvrtiny obyvatel pocítily pozitivní dopad snížení DPH na vodné a stočné od letošního května. Změnu sazby promítlo do konečné ceny celkem 124 ze 131 největších měst. Vodárenské společnosti platbu za vodné a stočné snížily v průměru o 3,73 Kč/m3. Vyplývá to z analýzy Ministerstva financí o vlivu změny sazby DPH na cenu pro vodné a stočné.

Od 1. 5. 2020 se změnila sazba DPH pro cenu pro vodné a stočné z 15 % na 10 %. Ministerstvo financí provedlo analýzu s cílem zjistit, zda provozovatelé snížení sazby DPH promítli do konečné ceny a zda se cena pro konečného spotřebitele snížila. Do analýzy byla zahrnuta všechna města s více než 10 000 obyvateli. Ve sledovaných městech došlo vlivem snížení sazby DPH k 1. 5. 2020 ke snížení konečné ceny pro spotřebitele v průměru o 3,73 Kč/m3. Průměrná cena vody dosáhla v těchto městech 87,33 Kč/m3 včetně DPH. Díky tomu ušetří čtyřčlenná rodina zhruba 484 korun ročně.

21. 7. 2020

10:40 Premiér Babiš po jednání v Bruselu: Jsem velice rád, že jsme se domluvili, byl to skutečně velký maraton

Premiér Andrej Babiš jednal od pátku 17. července 2020 do úterý 21. července 2020 na mimořádném summitu Evropské rady o víceletém finančním rámci a plánu na podporu oživení po pandemii koronaviru. Lídři členských států Evropské unie nakonec nalezli shodu nad kompromisním návrhem až po čtyřech dnech velmi intenzivních jednání.

Premiér Babiš se v Bruselu osobně setkal s lídry Evropské unie na mimořádném summitu, věnovaném plánu na podporu oživení a víceletému finančnímu rámci na období 2021–2027. Čtyři dny trvající jednání navazovalo na videokonferenci členů Evropské rady z 19. června 2020, během níž proběhla první výměna názorů lídrů k návrhu Evropské komise. V průběhu summitu došlo k několika úpravám původního návrhu Charlese Michela z 10. července 2020. Jeho celkový objem však zůstává ve výši 1 824 miliard eur, z toho 1 074 miliard eur představuje víceletý finanční rámec a 750 miliard eur plán na podporu oživení v reakci na krizi covid-19.

„My jsme sem původně dorazili – lídři Evropy, Evropská rada – na dva dny. Na pátek a sobotu. Jednání se protáhla až do úterý ráno. Jsem velice rád, že jsme se domluvili. Byl to skutečně velký maraton,“ řekl Andrej Babiš.

Přijatý návrh víceletého finančního rámce a plánu na podporu oživení je pro Českou republiku velmi dobrým kompromisem. Pro období 2021–2027 se podařilo vyjednat dodatečné finanční prostředky v kohezní politice ve výši jedné a půl miliardy eur, což představuje navýšení tzv. záchranné sítě, o které Česká republika usilovala. Ve srovnání s původním návrhem Evropské komise z konce letošního května získá vyšší alokaci také v rámci plánu na podporu oživení ekonomiky.

„Od samého začátku jsme chtěli dosáhnout spravedlivých podmínek pro všechny členské státy Evropské unie. Země jako Itálie, Španělsko, Portugalsko mají velké ekonomické problémy. Jsou to země, kam vyvážíme, máme zájem, aby tyto země fungovaly, aby tu krizi přežily, aby to ustály. Samozřejmě to je ta evropská solidarita. Na období 2021 až 2027 budeme pracovat s rozpočtem celkem 1 824 miliard eur,“ uvedl český premiér.

K dalším pozitivům dohodnutého balíčku patří odstranění navýšení dlouhodobého rozpočtu o 11 miliard eur, a tak nebude nutné schvalovat změny do konce letošního roku. Dále dochází také k úpravám některých programů, které Česká republika dlouhodobě kritizovala, například InvestEU nebo nový program na podporu solventnosti. Jako jediné zemi se České republice podařilo navýšit možnost převodů mezi fondy až do výše 25 %, což pomůže optimálně čerpat prostředky zejména na investiční priority.

„Pro nás je hlavně důležité, abychom ty peníze, které dostáváme z Evropské unie, mohli použít na to, co potřebujeme, na naše investice. Aby to nebyly ty měkké programy, aby to byly peníze, které se skutečně dají dohledat, které vidíme v našem každodenním životě,“ konstatoval předseda vlády.

Mimořádný summit se zařadil mezi historicky nejdelší zasedání představitelů členských států EU, když jen o pár desítek minut nepřekonal dosud rekordní summit v Nice, jenž se konal v prosinci 2000. Jednání blokoval především spor o celkový objem plánu obnovy a jeho rozdělení mezi granty a půjčky, kompromis se obtížně hledal také v otázce správy klíčového nástroje plánu obnovy a zásadní diskuze se vedla o kondicionalitě v oblasti právního státu.

18:37 Tisková konference Národní ekonomické rády vlády 

Ve středu 22. července se v 13.00 hodin uskuteční tisková konference Národní ekonomické rády vlády k hospodářské strategie, oživení ekonomiky a revizi aktuální pomoci v souvislosti koronavirové pandemie. Tiskové konference se zúčastní premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová a členové Národní ekonomické rady vlády.

18:06 Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020. Zdravotníkům v zařízeních s karanténou bude náležet odměna 235 korun za hodinu, v zařízeních bez koronaviru pak 59 korun za hodinu. Kraje a poskytovatelé sociálních služeb mohou o finanční prostředky pro zdravotníky žádat do 21. srpna 2020.

O finanční prostředky na úhradu mimořádných odměn mohou žádat poskytovatelé sociálních služeb a kraje za své příspěvkové organizace. Předkládání žádostí začíná 21. července a končí 21. srpna 2020. Žadatelé se mohou o finanční dotaci ucházet na základě Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného datačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2020 a prostřednictvím formulářů uveřejněných na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

11:32 První odhad dopadů pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR

V minulém týdnu byla spotřeba elektřiny meziročně nižší o 2,2 %, v předminulém o 2,7 %. Proti březnu 2020 jsme na úrovni -7 %. Dna ekonomického cyklu bylo podle nás dosaženo v polovině dubna, kdy spotřeba elektřiny meziročně klesla o 13,7 %.  Celý TU.

9:50 MPSV odeslalo sociálním službám peníze na mimořádné odměny pro více jak 93 tisíc zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí od pátku 17. července do pondělí 20. července odeslalo zřizovatelům sociálních služeb přes 2 miliardy Kč na mimořádné odměny pro více jak 93 tisíc jejich zaměstnanců. Stále běží i druhé kolo dotační výzvy, díky které mají sociální služby příležitost získat dotaci a vyplatit odměny všem zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy mezi 13. březnem a 31. květnem pečovali o klienty. V dalším dotačním titulu je připravena také 1 miliarda Kč na pokrytí vícenákladů, které vznikly sociálním službám ve spojitosti s pandemií koronaviru.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *