Správy

August 2020: zahraničný obchod zle, priemysel zle, stavebná produkcia katastrofa

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zverejnil najnovšie čísla zahraničného obchodu, priemyselnej produkcie a stavebníctva. Dalito.sk o tom informoval tlačový odbor ŠÚ SR.

Priemyselná produkcia sa za august doťahuje na úroveň minulého roka, sedem z 15 sledovaných zložiek bolo už v raste. Pokles stavebnej produkcie sa v auguste prehĺbil na 19,2 %, čo je najviac za posledné štyri roky. Vývoz zo Slovenska v auguste medziročne rástol tretí mesiac po sebe, najvýraznejšie od februára 2019.

Pokles stavebnej produkcie sa v auguste prehĺbil na 19,2 %, čo je najviac za posledné štyri roky


ilustračné foto: FNsP Žilina

Stavebná produkcia v auguste 2020 medziročne klesla o 19,2 %, čo bol najväčší prepad za posledné štyri roky, od októbra 2016. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR sektor stavebníctva vyprodukoval v auguste hodnotu 453,3 mil. eur, čo bolo o 93,3 mil. eur menej ako v auguste minulého roku. Približne 94 % produkcie realizovali stavebné firmy doma, na Slovensku.

Vývoj tuzemskej stavebnej produkcie nepotvrdil júlový optimistický trend znižovania prepadu sektora voči roku 2019, ale naopak prepad sa v auguste prehĺbil. Nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií zaznamenala medziročný pokles o 20,2 % (tvorila približne dve tretiny tuzemskej produkcie). Približne rovnaký prepad, o 18,8 %, zaznamenala produkcia v druhej zložke stavebnej produkcie – v opravách a údržbe.

Z hľadiska výrobného zamerania sa zdynamizoval pokles prác na výstavbe budov, v auguste ich objem bol medziročne nižší o 19,6 % (v júli bol pokles len o 9,1 %). Výkony na inžinierskych stavbách v SR zaostávali za vlaňajškom o 19,2 %.

Pokles sa dotkol aj stavebných prác v zahraničí, firmy v auguste realizovali produkciu nižšiu o 14 %.

V súhrne za osem mesiacov roku 2020 stavebná produkcia zmazala nárast zo začiatku roka a sektor je naďalej zasiahnutý prebiehajúcou krízou. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa stavebná produkcia prepadla o 10 %, pri objeme produkcie 3,2 miliardy eur, čo je takmer o 300 miliónov eur menej ako minulý rok. Objem realizovaných prác v tuzemsku bol nižší ako vlani za rovnaké obdobie o 11,1 %. Rast si zatiaľ udržala produkcia v zahraničí, medziročne bola vyššia o 5,9 %.

Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v auguste 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 zhodný a od začiatku roka vyšší o 1 deň. p. b.  percentuálny bod


Priemyselná produkcia sa doťahuje na úroveň minulého roka, sedem z 15 sledovaných zložiek bolo už v raste

ilustračné foto: pixabay.com – Life Of Pix

Priemyselná produkcie na Slovensku v auguste 2020 bola medziročne nižšia už len o 0,8 % čo je najnižší pokles v tomto roku. Výroba dopravných prostriedkov sa síce znova znížila, ale oživenie sa prejavilo v siedmych z 15 zložiek priemyslu1), predchádzajúci mesiac to boli len štyri.

    Pokles priemyselnej produkcie na Slovensku sa v auguste výrazne spomalil, až na dve výnimky produkcia klesala od júna predchádzajúceho roka. V auguste sa znížila o 0,8 %, čo bolo najmenej v tomto roku. Medzimesačne (oproti júlu), po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v auguste zvýšila o 4,4 %.

Prvýkrát od nástupu koronavírusovej pandémie sa do rastu dostala výroba z gumy a plastov, medziročne bola v auguste vyššia o 12,5 %. Po desiatich mesiacoch poklesu sa zvýšila výroba počítačových výrobkov o 6,1 %. Tretí mesiac po sebe bol zaznamenaný vysoký rast v dodávke elektriny a plynu o 13,1 %. Rastové obdobie vo výrobe koksu a ropných produktov v auguste o 14,8 % je ovplyvnenémedziročnou odstávkou u jedného z producentov.

Fakt, že priemyselná produkcia v auguste 2020 ešte nedosiahla rast, bolo ovplyvnené tým, že po júlovom raste znova medziročne klesla výroba dopravných prostriedkov o 3 %. Na celkový pokles priemyselnej produkcie vplýval aj pretrvávajúci pokles vo výrobe strojov i. n. o 9,2 %. Celkovo tri z 15 sledovaných zložiek priemyslu mali stále pokles vyšší ako 10 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s augustom 2019 znížila produkcia investičných prostriedkov o 6,9 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2,1 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 12,5 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 5,1 % a výroba pre medzispotrebu o 0,4 %.

V súhrne od začiatku roka klesla priemyselná produkcia medziročne o 14,3 %, v tom v priemyselnej výrobe o 17 %. Produkcia vzrástla v dodávke elektriny a plynu o 3 % a v ťažbe a dobývaní o 5,3 %.


Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, bolo najvýznamnejšie zníženie vo výrobe dopravných prostriedkov o 25,3 %, výrobe strojov a zariadení i.n. o 17,8 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 14,4 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 24,5 %, produkcia investičných prostriedkov o 22,6 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 11,7 % a výroba pre medzispotrebu o 11,5 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 4,7 %.

Poznámka: Priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v auguste 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 zhodný a od začiatku roka vyšší o 1 deň.

1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie – Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

Vývoz zo Slovenska v auguste medziročne rástol tretí mesiac po sebe, najvýraznejšie od februára 2019

ilustračné foto: KSK

Celkový vývoz tovaru v auguste 2020 dosiahol hodnotu 6 207,8 mil. eur, čo je o 315 miliónov eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Vývoz sa tak medziročne zvýšil o 5,4 %. Je to najvyšší rast od februára 2019, kedy bol vývoz tovaru medziročne vyšší o 7,5 %. Viac ako tri štvrtiny slovenského exportu smerovalo do 27 krajín EÚ. Medziročne sa vývoz do ostatných štátov EÚ zvýšil o takmer 3 %, kým do zvyšku sveta vzrástol o takmer 15 %.

Celkový rast ovplyvnil predovšetkým vývoz v triede Stroje a prepravné zariadenia (SITC7), do ktorej patrí aj vývoz automobilov. Export v tomto segmente sa medziročne zvýšil o 13,5 % a v auguste sa podieľal na celkovom exporte viac ako 65 %. Najviac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol vývoz olejov a tukov, ale ten tvorí len nepatrnú časť slovenského exportu.


Celkový dovoz tovaru sa v auguste medziročne znížil o 3,2 % na 5 872,4 mil. eur. Dovoz z EÚ sa na celkovom importe podieľal viac ako 68 %, čo je mierne viac ako pred rokom. Súčasne o viac ako 4 percentuálne body sa znížil import z krajín mimo EÚ. Dovoz v segmente Stroje a prepravné zariadenia, ktorý tvoril viac ako polovicu importu vzrástol o 2,3 %. Naopak najviac sa znížil dovoz v triede Minerálne palivá (SITC3) a Priemyselné výrobky (SITC8).

Augustové saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 335,4 mil. eur. Bolo mierne nižšie ako v júli, stále ale výrazne lepšie ako pred rokom, kedy bola bilancia pasívna, teda dovoz bol vyšší ako vývoz o 171,8 mil. eur.

Za január až august 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 12,1 % na 46 052,4 mil. eur a celkový dovoz o 13 % na 45 169,8 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 882,5 mil. eur (o 398,6 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku).

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli Stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,9 % na celkovom vývoze a 49,2 % na celkovom dovoze.

Poznámka: Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. novembra 2020. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *