Českí študenti ľahšie do CERN. Aj personalisti, právnici, ekonómovia, tlmočníci… a slovenskí?

Dalito.sk/Dohoda uzatvorená medzi MŠMT ČR a CERN, ktorú 28. augusta v Ženeve podpísal námestník  pre riadenie sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu  MŠMT ČR  Pavel Doleček s vedením CERN/foto: zdroj: CERN
DALITO -

Študenti českých vysokých škôl majú väčšiu šancu uspieť vo výberovom konaní do Študentských programov pre jadrový výskum (CERN). Umožní im to nová Dohoda uzatvorená medzi MŠMT ČR a CERN, ktorú 28. augusta v Ženeve podpísal námestník  pre riadenie sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu  MŠMT ČR  Pavel Doleček.

České ministerstvo si od dohody sľubuje navýšenie počtu českých študentov v CERN, ktoré by viedlo aj k zvýšeniu počtu zamestnancov z ČR v CERN. Podľa ministerstva je momentálne na nízkej úrovni.

O podporu v rámci programu sa môžu uchádzať študenti českých vysokých škol z technických odborov doktorského, magisterského i bakalárskeho štúdia, např. v odboroch aplikovaná fyzika, IT, strojárenstvo, elektronika, robotika, matematika a podobne.

„Program nabízí příležitosti rovněž pro studenty tzv. „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika, tlumočnictví apod. Kromě podpisu smlouvy se náměstek Pavel Doleček krátce setkal s generální ředitelkou CERN Fabiolou Gianotti a dalšími vysokými představiteli CERN, se kterými diskutoval další směry rozvoje CERN a účasti ČR v CERN. V CERN aktuálně probíhají významné upgrady jak urychlovače Large Hadron Collider (LHC), tak i na něm umístěných experimentů. Náměstek Doleček tak mohl navštívit experiment ATLAS, na kterém se výrazně podílejí čeští vědci a technici, a další technické zázemí CERN, jako montážní halu pro supravodivé magnety, které jsou využívány na LHC,” uviedla hovorkyňa ministerstva  Aneta Lednová.

Zaujímalo nás, koľko českých študentov doteraz v CERN študovalo a koľko z nich nakoniec aj pracovalo. Tiež, koľko Čechov tam pracuje momentálne. Hovorkyňa českého MŠMT Aneta Lednová pre Dalito spresnila:  „Posíláme tabulku s počtem českých studentů a zaměstnanců v CERN (data za rok 2019 ještě nemáme).

[table id=12 /]

Počet českých uživatelů CERN, tj. vědců zapojených do výzkumu v CERN, je cca 250 (z toho přibližně 1/3 jsou studenti). Díky nové dohodě by se mohl zvýšit počet českých účastníků studentských programů na cca 8 ročně.”

[table id=13 /]

Aktuálny termín pre prihlášky do Študentského programu CERN je stanovený na 21. októbra 2019.

Viac informácií nájdu záujemcovia na webových stránkach CERN v odkazoch nižšie, prípadne majú kontaktovať Ing. Ondřeje Nováka z odboru výskumu a vývoje MŠMT na adrese ondrej.novak@msmt.cz.

  1. Doktorský program CERN umožňuje studentům převážně technických oborů pracovat v CERN na své dizertační práci. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 6 do 36 měsíců.
  2. Technický program CERN je určen pro studenty bakalářského a magisterského stupně. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 4 do 12 měsíců. Do programu je každoročně vybíráno na 120 studentů.
  3. Administrativní program CERN se zaměřuje na studenty ekonomických a humanitních oborů, jakými jsou právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika apod. Délka trvání stáže je od 2 do 12 měsíců.
  4. Stáže jsou ze strany CERN placené ve výši od 3 300 CHF měsíčně.
  5. CERN je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje se sídlem ve švýcarské Ženevě, jež provozuje vůbec největší laboratoř pro výzkum fyziky částic na světě. Základním pilířem výzkumné infrastruktury CERN je urychlovač LHC, na němž jsou rozmístěné jednotlivé experimenty, resp. detektory, a to ATLAS, CMS, ALICE, LHCb a další menší detektory. ČR, resp. Československo, je členským státem CERN od roku 1991.

Zaujímalo nás, kedy podobnú dohodu podpísalo aj slovenské ministerstvo školstva. Ale aj to, koľko študentov v CERN doteraz zo Slovenska študovalo a koľko z nich tam nakoniec aj spolu pracovalo.

“Na rôznych typoch študijných a výskumných pobytov sa v CERN ročne zúčastňuje cca 50 slovenských študentov, doktorandov a postdoktorandov. Na rôznych vzdelávacích programoch a exkurziách ďalšícj cca 150 – 200 študentov. CERN organizuje a hradí množstvo programov a možností vzdelávania ako experimentálne S´COOL Lab days (CERN laboratórium pre študentov a učiteľov, letný S´COOL Lab Summer Camp, súťaž Beamline for Schools – vzdelávacie pobyty, letné tábory a návštevy zariadení v CERN pre stredoškolákov vrátane rôznych tvorivých dielní. V rámci programu Národný program učiteľov fyziky zo Slovenska v CERN sa uskutočňuje pobyt cca 36 stredoškolských učiteľov fyziky v CERN ročne,” uviedlo tlačové oddelenie MŠVVŠ SR.  

V roku 2019 je v CERN registrovaných celkovo 133 Slovákov (podľa národnosti), 88 Slovákov je registrovaných ako CERN user (užívateľ CERN), zamestnanec CERN alebo PhD. študent zo slovenských inštitúcií.

Slováci, ktorí pracovali v CERN, sa uplatnia v týchto oblastiach (v %):
45 % priemysel
29 % univerzity
7 % výskumné ústavy
4 % vládne inštitúcie
15 % inde

Podľa oblastí je to:
35 % computing
5 % konzultačné firmy
19 % fyzika
20 % inžinierstvo
4 % finančný sektor
2 % komunikácie
15 % inde

Zmluvy a peniaze

Slovensko má s CERN celkovo podpísaných desať zmlúv o spolupráci a memorand. Naposledy bol medzi CERN a MŠVVaŠ SR podpísaný Dodatok č. 17 k Memorandu o porozumení pre spoluprácu pri výstavbe detektora ATLAS (Pre Spoločný fond pre Upgrade detektora ATLAS fáza II.), dodatok bol za MŠVVaŠ SR podpísaný dňa 22.12.2017 ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou.

“MŠVVaŠ SR v rámci členstva SR v CERN umožňuje študentom, doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom využívať infraštruktúru CERN (každoročne cca 50 študentov), umožňuje im získavať štipendiá a zúčastňovať sa na výskumných pobytoch v CERN, zúčastňovať sa na riešení projektov v CERN, vypracovať dizertačné práce v CERN. Členstvo SR v CERN umožňuje slovenským študentom 3. – 5. ročníka univerzít zúčastňovať sa na letných kurzoch v CERN, umožňuje vynikajúcim slovenským stredoškolským študentom – víťazom fyzikálnych olympiád zúčastniť sa na študijných pobytoch v CERN. Na krátkodobé a strednodobé pracovné pobyty študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v CERN prispieva každoročne finančne aj MŠVVaŠ SR čiastkou cca 20 000 EUR,” uviedlo tlačové oddelenie MŠVVŠ SR.

Nejde o lacné výjazdy

V rokoch 2014 a 2015/2016 sa realizoval grantový program stážových pobytov študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov v CERN s finančnou podporou MŠVVaŠ SR – Národná schéma na podporu stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov vo výskumných infraštruktúrach ESFRI a vo veľkých výskumných infraštruktúrach formou verejnej súťaže na predkladanie žiadostí k poskytovaniu dotácií na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v Európskom výskumnom priestore. V roku 2014 s podporou MŠVVaŠ SR vo výške 100 000 EUR a s účasťou 10 študentov, v rokoch 2015/2016 s podporou MŠVVaŠ SR vo výške 120 000 EUR a s účasťou 13 študentov.

V rámci tejto grantovej schémy študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci získavajú vedomosti a skúsenosti v práci na unikátnych jadrových zariadeniach, akými SR nedisponuje. Táto grantová schéma umožňuje udržať na Slovensku najlepších mladých odborníkov z oblasti fyziky elementárnych častíc. MŠVVaŠ SR tvrdí, že  v prípade dostatku finančných prostriedkov má záujem pokračovať v tomto grantovom programe.