Ďalších 19 okruhov potvrdení, ktoré úrady nebudú môcť od občanov pýtať

Dalito.sk/foto: pixabay.com - Public Domain Pictures
DALITO -

Portálu OverSi za trinásť mesiacov od spustenia v roku 2019 ušetril ľuďom v peňaženkách takmer 5,5 milióna eur. Úrady si iba do 22. októbra 2019 elektronicky stiahli viac ako 348- tisíc výpisov. Iba v rámci systému DCOM si mestá a obce stiahli do tohto dátumu viac ako 124-tisíc výpisov s úsporou cez 1,7 milióna eur.

Zákon proti byrokracii občanom už roky šetrí milióny eur za rôzne výpisy či potvrdenia, ktoré si už od obyvateľov nemôžu úrady pýtať elektronicky.

Richard Raši (SMER-SD)

„V rámci prvej a druhej vlny boja proti byrokracii bolo zrušené dokladovanie týchto papierových potvrdení a výpisov – výpis zo živnostenského a obchodného registra, listu vlastníctva, výpis z registra trestov, potvrdenie o návšteve školy, výpis z registra nadácií, z registra občianskych združení, neziskových organizácií, ako aj výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom,“ uviedlo pre Dalito oddelenie komunikácie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho ešte v časoch vlády SMERu.

Do 1. decembra 2019 boli zrušené aj papierové potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom, sociálnom poistení, dôchodkovom sporení, ako aj potvrdenia o colných a daňových nedoplatkoch. Posledným pri bývalej vláde bolo zrušenie potvrdenia o návšteve školy.

V pokračovaní minimalizácie byrokracie dnes oznámila aj nová vicepremiérka.

Veronika Remišová (Za ľudí)

Zmenu právnej normy predstavila aj aj nová vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Prvou je novela zákona proti byrokracii, ktorá ruší v listinnej forme ďalších 19 okruhov výpisov a potvrdení a prináša začiatok digitalizácie administratívno-právneho procesu  v prípade narodenia dieťaťa. Druhou je zákon o údajoch, ktorý má priniesť systematický prístup štátu k nakladaniu s údajmi evidovanými v informačných systémoch verejnej správy.

Okrem iného rieši, v ktorých databázach môže štát údaje zhromažďovať, kto k nim môže mať prístup a za akých podmienok sa tieto údaje môžu zdieľať. Obidva návrhy zákonov sú v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

„Je načase, aby sa o boji proti byrokracii prestalo len hovoriť, ale, aby sa tak aj stalo. Novela zákona proti byrokracii, ktorú sme pripravili na našom ministerstve, prináša doteraz najzásadnejšie odbremenenie občanov i podnikateľov od rôznych papierovačiek na úradoch,“ vyhlásila ministerka Remišová, zodpovedná za informatizáciu.

Novela je už treťou antibyrokratickou vlnou a prináša ďalšie obmedzenie predkladania a používania listinných výpisov a potvrdení na úradoch. Po jej zavedení úrady už nebudú od občanov či podnikateľov žiadať nasledujúce dokumenty:

 • Kópia rodného listu
 • Kópia sobášneho listu
 • Kópia úmrtného listu
 • Potvrdenie o pobyte
 • Potvrdenie o pridelení IČO
 • Potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a ani nie je na neho vyhlásený konkurz
 • Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • Výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem
 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • Výpis z registra sociálnych podnikov
 • Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Potvrdenia k dávkam v hmotnej núdzi
 • Potvrdenia súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva
 • Výpis z registra / zoznamu advokátov
 • Výpis z centrálneho registra exekúcií
 • Potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • Údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % dane
 • Vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov (o obmedzení spôsobilosti na práv. úkony, vyhlásení za mŕtveho, o rozvode, o úprave rodičovských práv a povinností…)

V prípade platnosti novely sa ročne ušetria 4 milióny výpisov  a potvrdení, ktoré dnes úrady požadujú v papierovej podobe. Ročná úspora pre občanov a podnikateľov vo forme poplatkov, nákladov na dopravu a stratený čas bude približne 40 miliónov eur ročne.

Návrh novely prináša, okrem obmedzenia potvrdení, tiež predpoklady pre proaktívny prístup štátu v životnej situácii – narodenie dieťaťa.

„Jednoducho povedané, rodičia dieťaťa už nebudú musieť pred, a ani po narodení dieťaťa, navštíviť osobne matriku za účelom vyhlásenia o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa, ale budú to vedieť spraviť elektronicky novou službou. Takisto dôjde k zásadnému zjednodušeniu tlačív a formulárov k žiadostiam o príspevok pri narodení dieťaťa a rodičovský príspevok. Splnenie jednotlivých podmienok potrebných k žiadostiam už nebudú nahlasovať sami občania, ale budú si ich oznamovať inštitúcie medzi sebou. Ide napríklad o prihlásenie narodeného dieťaťa u pediatra, dožitie sa 28 dní či absolvovanie pravidelných prehliadok u ošetrujúceho lekára, ale aj nahlasovanie bydliska rodičov,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová.

Upozornenie k lekárovi

„Aktuálne tiež spúšťame projekty, vďaka ktorým bude štát rodičov proaktívne informovať o jednotlivých krokoch – od zápisu dieťaťa do sociálnej či zdravotnej poisťovne až po upozornenie, kedy má ísť na kontrolu k lekárovi.“

S novelou zákona proti byrokracii úzko súvisí ďalšia právna úprava, a to zákon o údajoch. „Aby Slovensko fungovalo ako moderný dátový štát, ktorý poskytuje kvalitné elektronické služby, musia mať orgány verejnej správy aktuálne a hodnoverné dáta,“ uviedla ministerka informatizácie. 

Zákon o údajoch rieši dôležité oblasti digitalizácie administratívy ako napr.: aká je kvalita a aktuálnosť týchto údajov, v ktorých databázach sa nachádzajú,  kto a za akých podmienok k nim má prístup a aké údaje budú povinne zverejňované. Návrh zákona vznikal v participatívnych pracovných skupinách so zastúpením ministerstiev, úradov aj mimovládneho sektora.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)