Kultúra

Kazateľstvo počas krízy: „Je zaujímavé sledovať to, čo v kázňach a rečníckych prejavoch zostáva stabilne prítomné od stredoveku.“

Výskum realizovaný vedcami z Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktorého ťažiskovou témou je literárny žáner kázne, dostal tento rok nový rozmer. Ukázalo sa totiž, že tak ako v situácii súčasnej pandémie, aj v minulosti ľudia očakávali od autorít usmernenia, povzbudenie a podporu, no niekedy dochádzalo aj k zneužívaniu homiletiky na mocenské a politické účely.

„Literárny žáner kázne je veľmi zaujímavý z literárnovedného, historického, teologického či lingvistického pohľadu. V textoch kázní sa totiž odráža dobová úroveň poznania, témy rezonujúce v spoločnosti či dobovo príznačné morálne i estetické hodnoty. Kazatelia mali príležitosť oboznámiť veriacich s aktuálnymi udalosťami v krajine, tiež ich nabádať k lojalite či odporu k štátnemu aparátu, výchovne či didakticky na nich vplývať. Niekedy ich však aj burcovali voči nepriateľovi, nech bolo za nepriateľa označené čokoľvek: konkurenčné vierovyznanie, iná etnická či jazyková skupina, vylúčené kultúrne praktiky či nenáležité politické názory,“ povedala Eva Palkovičová z Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Pre veriacich to bola podľa vedkyne často aj ojedinelá možnosť vytrhnutia z každodennej práce, nadviazania kontaktu s vedami či umením, formovania ich estetického či morálneho úsudku.


„Je tiež zaujímavé sledovať to, čo v kázňach a rečníckych prejavoch zostáva stabilne prítomné od stredoveku až dodnes. Sú to rétorické a štylistické postupy, ktoré sa v rukách či ústach zdatných rečníkov môžu stať mocnými zbraňami zasahujúcimi nielen každodennosť bežného človeka, ale ovplyvňujú aj dejinné udalosti a spôsob, akým ich vnímame a hodnotíme,“ dodala Eva Palkovičová.

Téme kazateľstva sa venovala online konferencia „Kázne a reči II“ Kazateľstvo v čase krízy, ktorú pod organizačným vedením vedeckých pracovníkov Eriky Brtáňovej a Daniela Soukupa usporiadal Ústav slovenskej literatúry SAV v spolupráci s Ústavom pro českou literaturu AV ČR na prelome novembra a decembra.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *