Zdravie

Koronavírus: „Je pre nás nepochopiteľné, ako mohli zložky frankfurtského letiska pacientov nechať odcestovať na Slovensko.“

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok 30. 1. 2020 v súvislosti s ochorením spôsobeným novým koronavírusom 2019-nCoV šíriacim sa z Číny stav globálnej zdravotnej núdze. Za stav globálnej zdravotnej núdze označuje WHO situácie či nákazy, ktoré sa môžu šíriť aj do iných krajín, tento typ udalosti si vyžaduje koordinovanú medzinárodnú spoluprácu.

Česká republika už hľadá právny spôsob, ako od pondelku zakázať všetky lety do Číny a späť. Taliansko už potvrdilo prvých dvoch nakazených a prijalo šesť mesačný stav núdze, aby mohlo právne bez obmedzení prijímať potrebné bezpečnostné opatrenia.

Priebežne opatrenia prijíma aj Slovensko, aj s prvými podozrivými na nákazu smrtiacim vírusom.


„Pretože sa na internete šíria rôzne informácie, radi by sme všetkých predovšetkým požiadali o zachovanie pokoja a nešírenie poplašných správ v súvislosti s podozrením na koronavírus v prípade dvoch pacientov. Priestory urgentného príjmu v našej nemocnici sú dôkladne vydenzifikované a dekontaminované, ambulancie urgentného príjmu sú preto plne k dispozícii pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedla v tlačovej správe Lenka Záteková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

Uvádza, že vďaka okamžitej reakcii a profesionalite jej kolegov na urgentnom príjme boli pacienti ihneď izolovaní ešte v prvej vstupnej čakárni, kde boli sami, a nedošlo preto k žiadnemu stretu s inými pacientmi. Aj touto cestou sa chce vedenie nemocnie poďakovať najmä kolegom za ich chladnú hlavu, rozvahu, promptné reakcie a profesionálne zvládnutie celej situácie.

Urgentný príjem žilinskej nemocnice/foto: FNsP Žilina

„Vďaka ich skvelému nasadeniu, tréningu a pripravenosti nedošlo k zbytočnej panike. Sme hrdí, že máme odborníkov na správnom mieste, ktorí dokážu takýmto spôsobom odborne zvládať krízové situácie. Zároveň ďakujeme všetkým ostatným zložkám, najmä Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Žilina a hlavnému krajskému hygienikovi, ktorý prišiel okamžite situáciu monitorovať a usmerňovať spolu s našimi zamestnancami osobne. Rovnako ďakujeme Krajskému operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby Žilina a príslušníkom polície za reguláciu a usmernenie prítomných.

Vo štvrtok 30. 1. 2020 sa okolo 18-tej hodiny ohlásili na našom urgentnom príjme dvaja pacienti s respiračnými ťažkosťami, ktorí sa v ten deň vrátili z trojtýždňovej služobnej cesty v Číne. Uvedomujúc si dôležitosť prevencie, na zdravotné problémy upozornili už na letisku vo Frankfurte. Je pre nás nepochopiteľné, ako mohli príslušné zložky letiska pacientov nechať odcestovať na Slovensko. Muži autom zamierili rovno na urgentný príjem v Žiline. Naši zdravotníci okamžite postupovali podľa platných nariadení a  hermeticky uzavreli čakáreň, preventívne oboch mužov izolovali od ostatných pacientov a zamestnancov, takže neprišli do kontaktu so žiadnym iným návštevníkom urgentného príjmu. Muži neboli uvedení do žiadnej z ambulancií ani hospitalizovaní. Návštevníkov a zamestnancov urgentného príjmu sme v rámci prevencie dôkladne vybavili ochrannými prostriedkami. Po komunikácii s hlavným hygienikom pre Žilinský kraj boli muži ešte v daný večer prevezení na infekčné oddelenie do Martina. Upozorňujeme, že ide predovšetkým o preventívne opatrenia, keďže ide len o podozrenie a koronavírus zatiaľ nebol potvrdený,“ spresnila hovorkyňa nemocnice v Žiline.

Na zasadnutí krízového výboru WHO prijal generálny riaditeľ WHO tieto odporúčania:

–           Čínskej ľudovej republike:


 • vykonávať výstupný skríning na medzinárodných letiskách a prístavoch, s cieľom včasne odhaliť cestujúcich s príznakmi ochorenia pre ďalšie lekárske vyšetrenie a liečbu s prihliadnutím neobmedzovať medzinárodnú dopravu,
 • implementovať ucelenú krízovú komunikačnú stratégiu na pravidelné informovanie verejnosti o vývoji situácie, o prevenčných a ochranných opatreniach pre populáciu,
 • zvýšiť stupeň príslušných opatrení vo verejnom zdravotníctve na kontrolu súčasnej epidémie,
 • zaistiť pružnosť zdravotníckeho systému a zabezpečiť ochranu zdravotníckeho personálu,
 • zvýšiť surveillance a aktívne vyhľadávanie prípadov naprieč Čínou,
 • spolupracovať s WHO a partnermi pri objasňovaní epidemiologickej situácie a vývoja epidémie,
 • poskytovať relevantné informácie o prípadoch ochorení spôsobených novým koronavírusom,
 • ďalej pracovať na identifikovaní zoonotického zdroja epidémie.
 • všetkým krajinám:
 • na základe aktuálnych informácií krízový výbor WHO neodporúča žiadne cestovné alebo obchodné reštrikcie,
 • krajiny musia informovať WHO o všetkých cestovných opatreniach ktoré vykonali, majú sa vyvarovať opatrení, ktoré podporujú stigmu alebo diskrimináciu podľa článku 3 IHR,
 • WHO očakáva, že sa objavia ďalšie prípady šírenia ochorenia spôsobeným novým koronavírusom 2019-nCoV mimo Číny. Všetky krajiny by preto podľa WHO mali byť pripravené na zabránenie šírenia ochorenia – vrátane aktívneho dohľadu, včasného odhalenia, izolácie a riadenia prípadov, sledovania kontaktov a prevencie ďalšieho šírenia infekcie 2019-NCoV a na zdieľanie komplexných údajov s WHO,
 • akákoľvek detekcia 2019-nCoV u zvieraťa musí byť hlásená do World Organization for Animal Health (Svetovej organizácie pre zdravie zvierat) ako nové ochorenie,
 • krajiny musia venovať špeciálnu pozornosť znižovaniu infekcie u ľudí, prevencii prenosu a medzinárodného prenosu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a aktívnej spoluúčasti pri zvyšovaní poznatkov o víruse a ochorení.

–      globálnemu spoločenstvu:

 • svetová komunita sa musí snažiť o solidaritu a spoluprácu, podľa článku 44 IHR,
 • poskytovať podporu nízko-príjmovým a stredne-príjmovým krajinám, aby dokázali adekvátne reagovať na epidémiu a aby mali umožnený prístup k diagnostikám, potencionálnym vakcínam a k terapii,
 • podľa článku 43 IHR, štáty implementujúce ďalšie opatrenia, ktoré významným spôsobom zasahujú do medzinárodnej dopravy (odmietnutie vstupu/výstupu z krajiny či už pasažierov, batožiny, nákladného tovaru, kontajnerov, produktov alebo ich omeškania viac ako 24 hodín) sú povinné zaslať do WHO zdôvodnenie do 48 hodín po ich zavedení. WHO môže požiadať o ich opätovné zváženie. Tieto informácie musí WHO zdieľať s inými štátmi. 

Preventívne opatrenia SR v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR podrobne sleduje epidemiologickú situáciu a priebežne o aktuálnej situácii informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. K situácii od začiatku pristupujú zodpovedne, máme ju pod kontrolou a uskutočňujeme všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí.

Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania ľudí medzi krajinami nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie. Zároveň vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) môže byť každé cestovanie rizikové – napríklad pobyt v letiskovej hale, na palube lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

 • Hlavný hygienik SR vypracoval a zaslal usmernenie všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. ÚVZ SR rovnako vypracoval postup na laboratórnu diagnostiku ochorenia a návod na odber biologického materiálu.
 • Predsa vlády SR oznámil, že sa preveruje pripravenosť jednotlivých rezortných zložiek v prípade riešenia krízových situácií. Ide o cvičenia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave a hraničných priechodoch v Čiernej nad Tisou a Vyšnom Nemeckom. Rovnako ide o cvičenia v ôsmich krajských nemocniciach za účasti záchranárskych zložiek so zameraním sa na špeciálnu izoláciu a hospitalizáciu pacienta.
 • Zriadenie informačných tabúľ s témou prevencie proti novému koronavírusu na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave, cestujúci majú rovnako k dispozícii dva druhy letákov pre osvetu a informovanosť. Rezort zdravotníctva sa o situácii na letisku informuje a pristupuje operatívne k potrebným krokom.
 • K otázkam verejnosti o novom koronavíruse bolo zriadené call centrum s nepretržitou prevádzkou na Úrade verejného zdravotníctva SR a Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrice

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu


• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami

• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

• ak ste chorý, liečte sa doma

• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze


Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby. 

Naši odborní pracovníci zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580,“ upozorňuje hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *