Masarykova univerzita: Študenti, opisovať sa nemá. Pokiaľ dnes podvádzate, časom na to niekto príde, okrem hanby to zásadne ovplyvní vašu kariéru

Dalito.sk/Študenti Masarykovej univerzity/ilustračné foto: Masarykova univerzita
DALITO -

Za plagiátorstvo označuje uznávaná Masarykova univerzita v Brne úmyselné kopírovanie cudzieho textu a jeho vydávanie za vlastný, ale aj nedbalé alebo nepresné citovanie použitej literatúry, či dokonca „zabudnutie“ (aj keď neúmyselné) citácií niektorého použitého zdroja. 

Univerzita upozorňuje aj na fakt, že pri vytváraní odborných textov v rámci  štúdia je nutné sa pred vypracovaním práce oboznámiť aj s pravidlami citácií a publikačnou etiketou.

Sankcie za plagiátorstvo stanovuje v Českej republike autorský zákon, upozorňuje na stránke rešpektovaná česká univerzita.

Upozorňuje, že z pohľadu štúdia a vytvárania záverečných bakalárskych, magisterských aj dizertačných, prípadne iných prác v rámci štúdia, je plagiátorstvo jedným zo základných priestupkov voči akademickým mravom  , a má tak svoje miesto medzi priestupkami v disciplinárnych pravidlách každej fakulty.

Za disciplinárny priestupok môže fakulta uložiť napomenutie, podmienečné vylúčenie zo štúdia so stanovením lehoty a podmienok k osvedčeniu. Ak je zrejmé, že bol disciplinárny priestupok spáchaný úmyselne, vylúčiť študenta aj zo štúdia.

Na Masarykovej univerzite už roky k odhaľovaniu potenciálnych plagiátov slúži aplikácia, ktorú univerzita vyvinula a implementovala do Informačného systému MU. Systém na odhaľovanie plagiátov umožňuje vzájomné zrovnávanie  dokumentov, ktoré sú súčasťou jeho databáze. Pomocou funkcie „vajce vajcu“ je možné k danému súboru a dokumentu vyhľadať obsahovo podobné dokumenty, teda potenciálne plagiáty. Tento nástroj môžu využívať vyučujúci, administratívni pracovníci i študenti, ktorí svoje práce môžu systémom takzvane prehnať a zistiť autentickosť ich prác ešte pred ich odovzdaním.

ČT24 uviedla, že systém na odhaľovanie podvodov so záverečnými prácami v Českej republike používa už 59 univerzít, drvivá väčšina práve z Masarykovej univerzity.

Veľký podiel na tom majú aj kauzy z minulého roka, ktoré u dvoch ministrov odhalili v ich záverečných prácach chybenia, napríklad pri citovaní v záverečných prácach. Možné plagiátorstvo u susedov stálo kreslo ministerku spravodlivosti a nominantku ANO Taťánu Malú. Čoskoro po nej odstúpil aj sociálno-demokratický šéf rezortu práce a dokonca aj pedagóg  Petr Krčál.

Opisovať sa nemá

Systém odhaľovania  plagiátorských prác vznikol na Masarykovej univerzite ešte v roku 2006. O päť rokoch ho začali používať aj ďalšie české univerzity, spresnila ČT24, pre ktorú Tereza Fojtová uviedla, že školu k tomu viedlo to, aby v prvom rade vychovávali študentov k tomu, že opisovať sa nemá, a že je potrebné, aby svoje práce spracovávali poctivo. Prinútil ich k tomu nástup internetu.

„Preto sme už s vývojom systému na vyhľadávanie podobností začali v roku 2004. Tento systém vylepšujeme nepretržite dodnes,“ upresnila pre ČT24 riaditeľka pre komunikáciu Masarykovej univerzity, ktorá za tie roky má už naozaj veľký počet záverečných prác v systéme. Pomohlo to aj ďalším školám, ktoré majú v Česku podobný problém.

„Systém už dokáže odhaliť aj také veci, akými sú zmena tvaroslovia, načasovanie, skloňovanie, rovnako pracuje už aj s prehadzovaním slov a momentálne ho rozširujeme aj o to, aby systém vedel porovnávať práce aj v iných jazykoch,“ vysvetlila neustály vývoj špeciálneho programu na odhaľovanie plagiátorstva na vysokých školách.

Aj staršie aj stredoškolské práce

Systém už odhaľuje aj verejné práce dostupné na internete. Aktuálne vyhľadáva asi v 30 miliónoch verejných dokumentov, okrem záverečných prác, ktoré do systému vkladajú zapojené vysoké školy.

„Využíva sa tak aj systém seminárnych prác odevzdej.cz, ktorý slúži na kontrolu prác už aj na stredných školách,“ dodala Tereza Fojtová.

„Na to, ale aby sme o niečom povedali, že je to plagiát , na to rozhodne počítačový systém ako taký nestačí. Vždy je dôležitá rola pedagóga. Pedagóg musí vyhodnotiť, či študent pochybil alebo nie, či citoval správne alebo postupoval proti pravidlám. To vám žiadny počítačový software zatiaľ nedokáže povedať. Na druhej strane, práve pedagógovi môže tento program pomôcť ukázať, kde je niečo v neporiadku, kde je akýsi zdvihnutý prst,“ vysvetľovala vo vysielaní ČT24 zástupkyňa Masarykovej univerzity, na ktorej každá práca, ktorú tam niekto odovzdáva, tak skôr, ako sa vôbec dostane k obhajobe, musí prejsť práve ich systémom na vyhľadávanie podobností.

Univerzita už pristúpila aj ku kontrole starších prác až z roku 2000. Práve v tomto roku totiž nastúpilo enormné rozširovanie IT techniky a sprístupnenie internetu medzi širokú verejnosť.

„A s tým presne nastúpila aj obľúbená klávesnica Ctrl+C a Ctrl+V. Takže sa budeme v prvom rade teraz sústreďovať na práce obhájené v roku 2000. Časť týchto prác už máme v digitalizovanej podobe a ďalšie postupne digitalizujeme a podrobíme ich kontrole. V prípade, ak to pri takejto starej práci bude plagiát, tak aktuálny zákon umožňuje zahájiť odobratie titulu len tri roky dozadu. Pri starších prácach to zákon neumožňuje. Našim cieľom je ale prevencia. Predovšetkým upozorniť študentov na to, že pokiaľ dnes podvádzajú môže sa im stať, že  na to niekto neskôr príde a potom je z toho nepríjemnosť, je z toho hanba a celé to môže aj zásadne ovplyvniť kariéru. A na to chceme našich súčasných študentov upozorniť, aby to brali vážne, a aby svoje práce spracovávali poctivo,“ spresnila Tereza Fojtová.

Univerzita aktuálne neeviduje veľké množstvo prác, ktoré by boli takzvane podozrivé. S kontrolou však začali iba nedávno, takže na výsledky si budú musieť ešte počkať.

Rektor Univerzity Karlovej Tomáš Zima ešte začiatkom novembra 2018 rozhodol o odobratí dvoch titulov  absolventovi školy  pre plagiátorstvo. Informoval o tom portál iDnes.cz. Bolo to vôbec po prvý raz, čo škola pristúpila k takémuto kroku. Ich držiteľom bol absolvent Husitské teologické fakulty UK. Diplomové práce obhájil v septembri 2017.