Správy

Nezamestnanosť v prvom štvrťroku ďalej rástla

Rast nezamestnanosti, ktorý sa prejavil v troch štvrťrokoch minulého roka sa nezastavil ani v úvode roka 2021. Celkový počet nezamestnaných podľa Výberového zisťovania pracovných síl2) v 1. štvrťroku 2021 dosiahol 190,3 tis. ľudí a medziročne sa zvýšil o 23,2 %. Miera nezamestnanosti sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšila o 1,5 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 7,1 %. Uviedol ŠÚ SR.

Pre účely analýzy je dôležité uviesť, že vo Výberovom zisťovaní pracovných síl boli od roku 2021 vykonané zásadné zmeny metodiky vyplývajúce zo zmien v legislatíve EÚ, v dôsledku ktorých údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v časovom rade. Za účelom zabezpečenia aspoň hlavných charakteristík zmien trhu práce boli prepočítané do maximálnej možnej miery na novú metodiku základné medziročné indexy, nie však absolútne hodnoty v prvom štvrťroku 2020 či staršie dáta VZPS.

Počet nezamestnaných po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (so 4. štvrťrokom 2020) sa zvýšil o 2,3 % na 194,2 tis. osôb.


V rámci krátkodobej nezamestnanosti sa zvýšila najmä nezamestnanosť v trvaní od 6 do 11 mesiacov, medziročne sa počet osôb v tejto skupine zdvojnásobil.

Najviac nezamestnaných pribudlo do veku 49 rokov, predovšetkým v kategórii 35 – 49 ročných, v ktorej vzrástol počet ľudí bez práce o 39,8 %. Medziročné zvýšenie počtu ľudí bez práce v ďalších dvoch skupinách (u 25 – 34 ročných a u 15 – 24 ročných) sa pohyboval na úrovni 20 %.

Počet nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti vzrástol o 1, 4 p. b. a tvoril 23,7 % podiel na celkovej nezamestnanosti. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, ubytovacích a stravovacích službách a v obchode.


Nezamestnaní pribudli vo všetkých krajoch, najväčší, až dvojnásobný nárast, pocítili v Trnavskom kraji. Aj v ďalších krajoch bol rast počtu ľudí bez práce výrazný, len v dvoch bol pod úrovňou 10 %. Najviac, až štvrtina z celkového počtu nezamestnaných, bola v Prešovskom kraji (48,6 tis. osôb) a rovnako aj najvyššia miera nezamestnanosti, ktorá ako jediná mala dvojcifernú hodnotu (12,4 %). Jej najrýchlejší medziročný rast bol však v Trnavskom kraji (o 3,3 p. b.).

Metodická zmena:

Vo Výberovom zisťovaní pracovných síl boli od roku 2021 vykonané zásadné metodické zmeny, v dôsledku ktorých údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v dlhšom ako medziročnom časovom rade.


Nakoľko je dopyt po informáciách, ktoré charakterizujú reálny vývoj trhu práce, nahradili sme chýbajúce čísla o vývoji hlavných ukazovateľov odhadmi porovnateľných indexov na medziročnej úrovni. Indexy boli vypočítané z porovnateľných odhadov, t. j. údaje za 1. štvrťrok 2020 boli upravené spôsobom, ktorý v maximálne možnej miere zodpovedal novej metodike. Komplexnú úpravu vlaňajších údajov, či údajov v predošlých rokoch, podľa nových metodických pravidiel nie je možné vykonať.

Výsledkom sú aktuálne zverejnené dáta s absolútnymi hodnotami VZPS podľa novej metodiky a s medziročnými indexami vypočítanými z porovnateľných údajov, ktoré však nekorešpondujú so zverejnenými údajmi v roku 2020 a predošlých rokoch. 

Podľa novej metodiky VZPS o. i.  osoby na platených aktivačných prácach už nepatria do skupiny pracujúcich, ale medzi pracujúcimi sú po novom zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke.  Podrobnejšie informácie v poznámke 2 (nižšie) a v kapitole Demografia a sociálne štatistiky/Práca/Vybrané ukazovatele – metodické vysvetlivky


Zmena metodiky na celoeurópskej úrovni vyplynula z nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek (tzv. IESS) a z nadväzujúcich implementačných a delegovaných nariadení. 

Poznámky:

1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu

2) Nezamestnané osoby v zmysle novej metodiky VZPS platnej v EÚ od roku 2021 (IESS) sú všetky osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré spĺňajú súčasne 3 kritériá: v sledovanom (referenčnom) týždni nemali žiadnu platenú prácu, sú schopné nastúpiť do práce do 2 týždňov a aktívne si hľadajú prácu (úplná definícia v nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/2240). Údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach. Indexy sú počítané z porovnateľných medziročných odhadov (údaje za 1. štvrťrok 2020 boli upravené tak, aby v maximálne možnej miere zodpovedali novej metodike a vyjadrili zmenu voči minuloročnému stavu.

p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *