Nútená karanténa pre COVID-19. Kto preplatí ušlú mzdu

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Geralt

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo aktuálnu informáciu ohľadom  koronavírusu COVID-19. Uviedlo, že celkovo zatiaľ na Slovensku vyšetrili 113 vzoriek s výsledkom negatívne. Dnes boli známe výsledky 22 vzoriek s výsledkom takisto negatívnym.

V súvislosti s hrozbou zavlečenia koronavírusu aj na Slovensko zasadla Bezpečnostná rada SR. Oznámila, že od piatka (28.2.) budú na medzinárodných letiskách SR vykonávať zdravotnú kontrolu každého pasažiera.

Náhodné kontroly zdravotného stavu budú aj na vstupe do SR z Rakúska. Na hraničných priechodoch budú musieť motoristi prechádzať so zníženou rýchlosťou.

Na základe uznesenia BR bude na Ministerstve zdravotníctva SR zriadený stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie.

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v Taliansku Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť občanom Slovenskej republiky cestovať do krajín, resp. oblastí, kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby.

 „Nechceme šíriť paniku, je potrebné však zdôrazniť, že okrem opatrení štátnych orgánov a inštitúcií sa musí zodpovedne k tejto situácii postaviť každý občan,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Dallito.sk zisťovalo, čo v takom prípade, ako napríklad vznikol na Tenerife, kde pre obavy z koronavírusu umiestnili celý hotel do nútenej karantény. Turisti s atak nemôžu vrátiť domov. Zaujímalo nás, či niekto takýmto občanom preplatí napríklad ušlú mzdu, aj keď neochorie.

„V zmysle § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas karantény. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,“ uviedla pre Dalito hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Veronika Husárová.  

Dodala, že v zmysle § 144 ods. 2 Zákonníka práce prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní s tým, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. 

„Z uvedeného možno usúdiť, že ak zamestnanec prinesie zamestnávateľovi potvrdený doklad o existencii prekážky v práci, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť jeho neprítomnosť v práci za čas karantény. Príslušné zariadenie (t. j. napr. lekár, nemocnica)  je povinné mu potvrdiť doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci bez zbytočného odkladu, t.j. najskôr, ako je možné. Podmienky a rozsah finančného zabezpečenia zamestnanca počas trvania uvedenej prekážky v práci  upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Karanténne opatrenia (spôsob vyhlásenia karantény) upravujú osobitné predpisy Ministerstva zdravotníctva SR (napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov),“ spresnila veronika Husárová.

Živnostníci už také výhody nemajú. Ani pri výnimočnej situácii.

„V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca má zamestnanec počas nariadeného karanténneho opatrenia nárok na náhradu mzdy počas prvých 10 dní karanténneho opatrenia za predpokladu, že nemá príjem z uvedeného zamestnania (vo výške 25% denného vymeriavacieho základu počas prvých 3 dní a 55% od 4. do 10. dňa). Od jedenásteho dňa má za predpokladu absencie príjmu nárok na nemocenské podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (vo výške 55% denného vymeriavacieho základu). SZČO, dobrovoľne nemocensky poistené osoby a poistenci v ochrannej lehote majú nárok na nemocenské za uvedených podmienok od 1. dňa nariadeného karanténneho opatrenia,“ uviedla hovorkyňa.

Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch (nom. ANO) už požiadal obyvateľov, aby neprepadávali panike a nevykupovali obchody. V prípade podozrenia na koronavírus nech najprv zavolajú svojim lekárom a nechodili do nemocníc.

Núdzové sms od MZV SR

Slovenská republika na základe záverov z dnešného zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky prijala viaceré opatrenia. Dnes zároveň bezodkladne na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zasadol krízový štáb, ktorý bude na dennej báze vyhodnocovať aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 (koronavírus).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v tejto súvislosti upozorňuje všetkých občanov, ktorí sa chystajú súkromne alebo pracovne do zahraničia, aby zvážili cestovanie do krajín, kde sa prejavuje výskyt koronavírusu. Zoznam dotknutých krajín, kde bolo potvrdené ochorenie koronavírus, nájdete na webovom portáli MZVEZ SR www.mzv.sk

V tejto súvislosti občanom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, budú zaslané aj núdzové SMS správy na ich mobilné telefónne číslo.

Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Upozorňujeme ľudí, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzenia šírenia prípadnej nákazy. 

Pre verejnosť sú zriadené aj infolinky a e-mailová adresa, kde im odborníci odpovedajú na otázky.

Kontakty:
Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súčasne upozorňuje všetkých občanov Slovenskej republiky, aby pri návrate na Slovensko cez hraničné priechody počítali s možným zdržaním z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu v Európe.​