O slušnosti a kultúre slova

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com

Ospravedlňovaním neslušnosti a vulgárnosti namiesto ich odsúdenia posúvame latku akceptovanej (ne)slušnosti ešte nižšie.

Slušnosť patrí medzi univerzálne morálne hodnoty, medzi základné pravidlá ľudského spolužitia. Pod slovom slušnosť môžeme rozumieť vnútorné uspôsobenie človeka, vnútorný postoj prejavujúci sa všeobecne prijateľným spôsobom správania sa, teda podľa etických noriem.

Súčasť charakteru

Termíny ako slušnosť, kultúrnosť, kultúra slova a jazyka nie sú len tak pre zábavu zopár intelektuálov. Vyjadrujú jeden z hlbších rozmerov našej existencie a sú súčasťou nášho charakteru.

Reč, slovo, jazyk, to všetko sa neustále pestuje. Je to niečo, o čo sa treba starať, čo treba kultivovať. To všetko sa stáva súčasťou nášho charakteru. Keď upadá úroveň reči a kvalita slova, upadá aj myslenie. A naopak, keď človek prestáva stvárňovať svoje myslenie, upadá jeho reč a jazykový prejav.

Poväčšine už nepoznáme tú fascinujúcu krásu, ktorú poznali dávne kultúry objavujúce krásu slova, reči, jazyka. Už nepoznáme ten úžas, ktorý viedol dávneho autora k napísaniu príbehu, ako mýtický Adam dáva meno všetkému, čo objavuje okolo seba. Intuitívne tak odkrýva krásu a bohatstvo slova, reči, jazyka a tým aj hodnotu vzájomnosti.

Devalvovaná reč

Používame slang a nespisovné slová, preberáme slová z iných jazykov. Chýba nám cit pre kultúru jazyka, zmysel pre krásu slova, reči a kultúry. Náš jazyk, náš slovník nekultivujeme, ale devalvujeme.

Náš slovník však v skutočnosti odhaľuje našu úroveň. Neraz práve našu plytkosť. Neznalosť gramatiky a nedostatky v ovládaní spisovného jazyka. Deformácie jazyka považujeme v poriadku.

Sprevádza nás rozklad reči. Vulgarizuje sa film i divadlo. Aj politický jazyk je čoraz hrubší a čoraz väčšmi vulgarizovaný a v takejto hrubej podobe sa pripája k predkladaným a osvojovaným vzorcom správania sa.

To všetko je však opäť len o slušnosti, o kultúre a kultúrnosti, o náročnosti na seba samých i na vlastnú pospolitosť, v ktorej žijeme.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

https://www.dalito.sk/bez-ucty-a-pokory-nevieme-zasnut/