Česká republika

Od září budou učitelé lépe chráněni před šikanou

Praha, 31. srpna 2017 – MŠMT připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu „Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017“ ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Od letošního září navíc zajistí školským zákonem lepší ochranu jak žáků, tak pedagogických pracovníků před fyzickými i psychickými útoky.

Podle zjištění České školní inspekce z let 2014 až 2015 se na středních školách setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi 36 procent škol, s fyzickou agresí dokonce téměř pět procent škol. MŠMT se proto rozhodlo uvedenou situaci řešit legislativně. Podobná úprava práv pedagogických pracovníků při výkonu jejich pedagogické činnosti stanovena doposud nebyla. Zákon tak akcentuje právo na ochranu před fyzickým násilím a psychickým tlakem.


„Školský zákon nově definuje formulaci zvlášť závažného zaviněného porušení školského zákona, kdy je ředitel školy povinen v uvedeném případě žáka střední školy vyloučit. Jde o hrubé a opakované slovní či fyzické projevy násilí na ostatních žácích, nebo také na učitelích,“ uvedla k novým opatřením náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková a pokračovala: „V případě žáků, kteří by se dopustili takového zvlášť závažného zaviněného porušení školského zákona a kteří ještě plní povinnou školní docházku, musí ředitel školy kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dětí. Ten pak musí případ řešit. Současně je v obou případech ředitel povinný nahlásit takové chování také státnímu zastupitelství, které bude postupovat v rámci svých kompetencí,“ dodala náměstkyně Prudíková.

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu.

Ministerstvo školství připravilo k uvedeným opatřením také pomůcku pro ředitele škol, aby věděli, jak v konkrétních situacích postupovat. Jde o metodické doporučení, ve kterém jsou popsané anonymizované konkrétní případy a možnosti jejich řešení. Metodickou pomůcku bude MŠMT školám distribuovat, najít ji lze i ZDE: Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

SHRNUTÍ OPATŘENÍ MŠMT PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH:

MŠMT aktualizovalo metodický pokyn, který vydalo již v roce 2013 pro případy šikany ve školách:
Metodický pokyn k řešení šikanování včetně postupu při řešení šikany a nastavení klimatu ve škole
Dotační program Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017

MŠMT dále nabízí školám nástroj, který napomáhá při řešení rizikového chování žáků – Individuální výchovný plán (známý pod názvem Smlouvy s rodiči): http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim
Národní institut pro další vzdělávání nabízí školám různé programy a semináře pro učitele: http://www.nidv.cz
MŠMT také certifikuje programy primární prevence rizikového chování, které nabízí nejrůznější organizace:http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/certifikace-programu-primarni-prevence-1
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani
V případě, že se vás problém šikany týká a rádi byste tuto situaci řešili s odborníky, lze se obrátit na místní pedagogicko-psychologickou poradnu, případně využijte následujících kontaktů:
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz
Společenství proti šikaně, www.sikana.org
Internet poradna, www.internetporadna.cz
Pokud budete mít zájem obrátit se dotazy ohledně šikany přímo na MŠMT, využijte, prosíme, následující kontakt:prevence@msmt.cz


S pozdravem

—————————— —————————— —-

Oddělení vnějších vztahů a komunikace

Kancelář ministra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Malá Strana

118 12 Praha 1


email: press@msmt.cz

www.msmt.cz

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *