Otvorte si dvere do úspešnej budúcnosti vďaka novým predmetom

Dalito.sk/Žilinská univerzita v Žiline/foto: UNIZA
DALITO -

Nové predmety vytvárajú fakulty na Žilinskej univerzite vždy podľa požiadaviek trhu a aj záujmu študentov. Každý rok sa tak študijné programy obohatia o ďalší rozmer vzdelávania, prinesú niečo nové a zaujímavé. Študenti sa aj prostredníctvom nich stávajú skúsenejšími a skôr si nájdu povolanie budúcnosti, na ktoré sa pripravujú už dnes. Moderná doba si žiada špecializovaných odborníkov, ktorými sa študenti stavajú už počas vysokoškolského štúdia.

Predmety si vyberajú sami a o tom, čo z nich „vyrastie“ počas troch alebo piatich rokov tiež rozhodujú sami. UNIZA ich sprevádza a odporúča im najnovšie predmety všetkých svojich fakúlt.

Pre veľký potenciál využitia bezpilotných prostriedkov (dronov, UAV), Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) zaviedla dva nové predmety: Prevádzka bezpilotných prostriedkov a Letový výcvik bezpilotných lietadiel. Nové predmety študentov plnohodnotne pripravia na výkon leteckých prác z pohľadu možného manažérskeho postu, kde budú môcť efektívne rozhodovať a riadiť všetky procesy. Prostredníctvom týchto predmetov môžu získať Povolenie pre pilota bezpilotného lietadlá (UAV), ktoré je podmienkou pre výkon leteckých prác. Študenti sa naučia ovládať UAV formou praktických letov a budú sa perfektne orientovať v oblasti praktickej prevádzky UAV vrátane legislatívnych podmienok. Do kurzu UAV sa môže prihlásiť ktokoľvek. V rámci štúdia majú študenti teóriu zadarmo, praktické lety sú tiež v rámci predmetu. Skúšky na Dopravnom úrade sú platené. Ak by chcel ktokoľvek získať oprávnenie operátora UAV, fakulta organizuje platené zrýchlené kurzy.

Pri výbere povolania budúcnosti na poli údržby leteckej techniky a leteckého inžinierstva ako takého fakulta ponúka ďalší nový predmet Počítačové simulácie v letectve. Študenti získajú vedomosti, ktoré sú nevyhnutné a pre prax majú veľký význam:softvérové 3D a 2D modelovanie a praktické znalosti prevedenia simulácií prúdenia vzduchu okolo telies.

Herný priemysel sa každým rokom výrazne posilňuje, a preto Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) dáva predmetom v tomto smere čoraz väčší priestor Dizajn hier sa dá študovať v novo otvorenom laboratórium pre dizajn hier, ktoré bolo vybudované na základe medzinárodnej spolupráce podporenej projektom Interreg pl-sk GAME JAM. V novom predmete Projekt z IKTštudenti pracujú na praktických projektoch z oblasti IKT, v ktorých sú riešené reálne problémy biznis partnerov fakulty. V predmete Programovanie ARM procesorov, ktoré si nachádzajú svoje miesto aj pri riadení rôznych technologických celkov v priemysle, sa študenti naučia obsluhovať základné periférie procesora a vytvoria si jednoduché programy na overenie ich činnosti. Študenti môžu v novom premete Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu pracovať so špičkovou meracou technikou aj na unikátnych modeloch vedenia s reálnymi parametrami. Tie im umožňujú vyhodnocovať kvalitu elektrickej energie a robiť experimenty, ktoré by sa v reálnej praxi nedali realizovať vzhľadom na bezpečnosť prevádzky distribučnej sústavy. Ak si študenti vyberú nový predmet Umelá inteligencia 1 a 2, s istotou sa zaradia do segmentu pracovného trhu, kde dopyt po kvalifikovaných odborníkoch dlhodobo a mnohonásobne prekračuje ponuku. Tu získajú základy špičkových moderných metód a konkrétne zručnosti potrebné na ich praktickú aplikáciu, ktorá nájde využite v rôznych odvetviach priemyslu. Fakulta ponúka aj nový predmet Modelovanie a simulácie v biomedicíne, v ktorom sa študenti stretnú s princípmi tvorby rôznych modelov systémov, ako sú napr.: model vstrebávania liečiva v príklade aplikácie inzulínu, model šírenia s chrípky v uzavretej komunite, alebo model umelej pľúcnej ventilácie na základe analógie.

V ďalšom novom predmete Lekárska elektronika si študenti môžu sami navrhnúť a skonštruovať vlastné zariadenie  ako napr. EKG, na ktorom uplatnia zručnosti z programovania a elektroniky, a poznatky ktoré nadobudli v predchádzajúcich predmetoch, či už ide o snímanie alebo spracovanie biosignálov ľudského tela.

Na Stavebnej fakulte (SvF) implementujú výučbu nových technológií priemyslu 4.0 v stavebníctve do predmetov zameraných na počítačovú podporu projektovania, simulácie, modelovanie nosných systémov a ďalších. Študenti aj prostredníctvom týchto predmetov študujú BIM (building information system) a INFRABIM (zameraný na dopravnú infraštruktúru) i nové technológie, ktoré digitálne prepájajú investorov, projektantov, realizátorov do jedného tímu. Študent, budúci projektant alebo autorizovaný stavebný inžinier bude pripravený na nové možnosti komunikácie zo zadávateľom projektu, kolegami z rôznych profesií participujúcimi na konkrétnom projekte vo všetkých fázach životného cyklu stavby, vrátane času po odovzdaní do užívania na virtuálnom klone stavebného objektu. BIM sa v súčasnosti stáva štandardným procesom projektovania v rámci stavebníctva, v pozemnom staviteľstve rovnako aj v staviteľstve, postupne podmienený legislatívou na medzinárodnej úrovni. Fakulta postupne implementuje BIM do jednotlivých predmetov využívajúcich komplementárne softvérové vybavenie. Keďže základom BIM je 3D model budovy, stavby, študenti majú možnosť pozrieť si svoje diela pomocou VR okuliarov a v blízkej budúcnosti si vytlačiť na 3D tlačiarni svoje dielo, prípadne vyskúšať jeho základné parametre.

Zvyšovanie kompetencií a získanie zručností pre prax sú základom úspechu v budúcom povolaní. Na Fakulte bezpečnostného inžinierstva otvorili nový predmet Neodkladná zdravotná starostlivosť. Hlavným cieľom predmetu je zlepšiť vedomosti a najmä zručnosti študentov pri poskytovaní prvej pomoci. Ďalším cieľom je odstránenie nežiadúceho stresu počas krízových javov a minimalizácia strachu z poskytovania prvej pomoci.  Pomocou realistického znázornenia poranení vrátane rekvizít, ktoré simulujú stavy zranení pri dopravných nehodách, po požiari, popáleninách, infarktoch a pod. a s pomocou inštruovaných figurantov (študentov) budú v rámci výučby  vytvárané modelové situácie pre jednotlivé skupiny študentov. Neformálne metódy vzdelávania, akými sú riešenie simulovaných situácií a následná spätná väzba, sú pre študentov nielen príjemnou zmenou, ale aj osvojovaním si zručnosti v krízovej komunikácii a manažmente záchrany človeka.  Po úspešnom absolvovaní predmetu môžu študenti získať certifikát odbornej spôsobilosti v poskytovaní prvej pomoci. Fakulta pripravuje inováciu všetkých študijných programov a v rámci nich budú zavedené ďalšie nové predmety, napr.: kybernetická bezpečnosť, aplikovaná priemyselná bezpečnosť, modelovanie požiarov.

Na Fakulte riadenia a informatiky sa pre študentov, ktorí sa zaujímajú o problematiku sieťových technológií, otvorí predmet Python v sieťových aplikáciách. Študenti sa v predmete oboznámia s algoritmami, údajovými štruktúrami a programovacími technikami, ktoré sú využívané pri tvorbe aplikácií v prostredí počítačových sietí. Na otvorenie sa pripravuje predmet Virtualizačné a cloudové technológie, ktorý priblíži študentom koncept virtualizácie operačného systému a aplikácií, cloudové technológie a ich riešenia. Fakulta je od 2. júla 2020 zapojená do medzinárodného programu Amazon Web Service Academy (AWS Academy) a je prvou AWS akadémiou na území Slovenska a Českej republiky. Akadémia je zameraná na oblasť cloud computingu a je k dispozícii študentom fakulty. Ďalším pripravovaným predmetom je Riešenie bezpečnostných incidentov, ktorý je zameraný na kybernetickú bezpečnosť. Študenti sa naučia nielen klasifikovať rôzne typy sieťových útokov, ale aj spôsoby ich efektívneho riešenia vrátane prevencie. Študenti sa môžu tešiť aj na predmet Zabezpečenie sietí zariadeniami Fortinet, kde sa naučia konfigurovať sieťové firewally. Kapacita je obmedzená len pre 10 študentov. Úspešní študenti majú možnosť získať bezplatne certifikát Fortinet NSE 4, ktorého aktuálna cena je 400 USD. Ide o priemyselný certifikát, ktorým sa študenti stávajú Network Security Expert 4 s platnosťou na 3 roky.

V oblasti informačných technológií je novým najmä predmet Internet vecí, ktorý vznikol ako výstup z národného projektu IT akadémia. V rámci predmetu 3D tlač, ktorý sa neustále modernizuje, budú mať študenti možnosť sa zapojiť do úspešného projektu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov. Participovať tak môžu priamo na vývoji jednotlivých častí ochranného štítu či na novom projekte fakulty zameraného na tlač stojanov na vakcíny pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Pre študentov, ktorí sa chcú venovať tvorbe počítačových hier, je pripravený predmet Vývoj aplikácií v Unity3D, ktorý predstavuje multiplatformový herný engine vyvinutý pre rýchly vývoj interaktívnych 2D a 3D aplikácií.

Zaujímavé a perspektívne predmety študent nájde aj na Strojníckej fakulte a Fakulte humanitných vied.

Nové a praktické informácie študenti nájdu aj v predmete Povolanie podnikateľ, ktoré je súčasťou podnikateľského ekosystému a startupovej podpory. Poskytuje mentoring, networking a tiež zázemie v oblasti  inovácií. Startup program Povolanie podnikateľ spolupracuje so všetkými fakultami UNIZA a úspešnými podnikateľmi: http://startupprogram.sk/.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

https://www.dalito.sk/top-univerzity-na-slovensku-uniza-tretia/