Poradňa

Postup ako odložiť splátky sociálneho poistenia za marec

Zamestnávateľom a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, umožní novela zákona o sociálnom poistení odklad splatnosti sociálnych odvodov.

Presné podmienky, akým spôsobom sa odklad bude riadiť – teda hlavne ako sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania – ešte stanoví vláda svojim nariadením. Koho presne sa možnosť odkladu odvodov týka?

–          zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti.


–          povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb.

„Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020). Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia. Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty,“ Dalito.sk o tom informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

„ a účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej bude považovať za zaplatené. Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur. Sociálna poisťovňa v súčasnosti pracuje na technickom riešení, ktoré umožní prostredníctvom elektronického formuláru preukázať pokles obratu, resp. príjmu z podnikania na účely predĺženej splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020,“ doplnil Višváder.

O odklade poistného pre zamestnávateľov a SZČO môže Sociálna poisťovňa rozhodovať až po schválení nariadenia vládou SR

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, živnostníkov a ostatné SZČO, že zatiaľ nemohla začať rozhodovať o odklade splatnosti ich poistného na sociálne poistenie, a teda ani so zberom ich potvrdení o poklese čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti.


Sociálna poisťovňa k tomuto kroku môže pristúpiť až potom, ako vláda svojim nariadením ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ubezpečuje však odvádzateľov poistného, že všetky potvrdenia preukazujúce pokles obratu alebo príjmov spracuje bez ohľadu na termín ich doručenia po splatnosti, ktorá ubehla ešte pred vydaním nariadenia vlády.

Sociálna poisťovňa zároveň opätovne upozorňuje, že predĺžená splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti poklesol o 40 % a viac.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *