Všetko o dani z motorových vozidiel

DALITO -

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa začne už v najbližších dňoch (od 7.1.) rozposielať predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy, zároveň minulý rok podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a ešte nepodali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2019. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2020.

Finančná správa zabezpečí predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) aj tento rok.

“Ide o benefit pre daňovníkov, ktorý finančná správa poskytuje už tretí rok tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a ešte ho nepodali za ostatné zdaňovacie obdobie,”pre Dalito.sk uviedla Ivana Skokanová, vedúca oddelenia a hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR .

Predvyplnenie DP k DzMV predstavila finančná správa ako novinku ešte koncom roka 2017 a vzhľadom na úspešnosť projektu pokračuje finančná správa v tomto proklientskom opatrení už tretí rok.

Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si nájdu daňovníci priamo v osobnej elektronickej schránke na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní bude vypočítaná aj aktuálna sadzba dane.

Ak sa nič oproti minulému roku nezmenilo, daňovník údaje len skontroluje a daňové priznanie následne podá. Týmto proklientskym opatrením chce finančná správa zjednodušovať plnenie si povinností daňových subjektov.

Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu v časti História komunikácie – Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane.

Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2019. Teda tie, ktoré nemohli byť v predvyplnenom priznaní zohľadnené a zaznamenané, nakoľko neboli spracované v daňovom priznaní za minulé zdaňovacie obdobie. Následne musí daňové priznanie podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.

Spolu s predvyplneným DP k DzMV nájdu daňové subjekty v elektronickej schránke na portáli aj odkaz na Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel. V nej sú popísané konkrétne podmienky vyplnenia údajov v predvyplnenom daňovom priznaní zo spracovaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2020. Toto daňové priznanie podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie.

Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri).

Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a odvíja sa od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u úžitkových vozidiel. Sadzba dane určená podľa prílohy č. 1 sa následne upravuje podľa veku vozidla.

Daňové povinnosti sú pre daňovníka rovnaké za zdaňovacie obdobie roka 2019, ako platili pre zdaňovacie obdobie 2018, nemenilo sa ani tlačivo pre podanie daňového priznania. V súvislosti s DzMV priniesla legislatíva pre rok 2020 (zdaňovacie obdobie 2019) len dve zmeny: jedna zmena sa týka tlačiva Oznámenia o zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidieloznámenie sa podá elektronicky ako príloha všeobecného podania. Druhou zmenou pre zdaňovacie obdobie 2019 je, že ak výška daňovej povinnosti je nižšia ako 5 eur, tak daňovník daň neplatí.

Informácia

k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu (ďalej len „priznanie“) k dani z motorových vozidiel (ďalej len „daň“) podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Vygenerované priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 je predvyplnené na základe údajov z posledného platného priznania  k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2018 podaného daňovníkom, ktorý má v informačnom systéme finančnej správy aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a je oprávnený komunikovať elektronicky a zároveň bolo podané priznanie za zdaňovacie obdobie 2018. V prípade využitia predvyplneného priznania, daňovník je povinný skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie, ktoré nemohli byť v predvyplnenom priznaní  zohľadnené a zaznamenané, nakoľko nie sú evidované v informačnom systéme finančnej správy. Predvyplnené priznanie je pomôckou pre daňovníka na podanie priznania za zdaňovacie obdobie 2019, nie je záväzné a má pre daňovníka informatívny charakter.  

V texte nižšie sú  zaznamenané informácie a upozornenia k predvyplneným riadkom priznania, určené daňovníkovi pre správne doplnenie a opravu predvyplnených údajov podľa skutočného stavu používania vozidiel.

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi  

Riadky od 01 až 12 sú predvyplnené z registra informačného systému finančnej správy. Ak daňovník neoznámil zmeny všeobecných údajov na príslušnom daňovom úrade, v predvyplnenom priznaní nemohli byť uvedené. Vyplnenie riadku 13 – telefónne číslo a riadku 14 Emailová adresa/Faxové číslo sa ponecháva na doplnení daňovníkovi alebo osobe, ktorá vypĺňa a podáva priznanie. 

II. Oddiel – Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie    

Údaje vyplní osoba, ktorá podáva priznanie.

III. Oddiel – Výpočet dane

Predvyplnené riadky 01 až 21 v III. Oddiele  priznania za jednotlivé vozidlá sú prevzaté a predvyplnené v priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 na základe údajov z posledného platného priznania za zdaňovacie obdobie 2018 podaného daňovníkom. Na základe týchto údajov bol vykonaný  prepočet v  riadkoch priznania podľa pravidiel pre zdaňovacie obdobie 2019.

V predvyplnenom priznaní nie sú uvedené vozidlá, u ktorých daňovník v predchádzajúcom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 vyplnil v r. 02 dátum zániku daňovej povinnosti alebo motorové vozidlá, za ktoré daňovník podal samostatné neštruktúrované oznámenia o zániku daňovej povinnosti k 31.12.2017  podľa § 8 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel, pretože o vozidle neúčtoval, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.

Určenie zníženia/zvýšenia ročnej sadzby dane v riadku 13 zodpovedá aktuálnemu zdaňovaciemu obdobiu v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla a systém určí prepočet na ročnú sadzbu v riadku 14.

Riadok 19 má nastavený fiktívny (maximálne možný) počet mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Prípadný zánik daňovej povinnosti v riadku 02 musí do predvyplneného priznania manuálne doplniť daňovník. Na základe tohto zápisu sa automaticky vykoná prepočet reálneho počtu mesiacov v riadku 19. Daňovník podľa zobrazeného chybového hlásenia manuálne opraví počet mesiacov v riadku 19 na správny.   

Výnimkou sú vozidlá, u ktorých sa systémom nepredvyplnili všetky riadky priznania. Z priznania za zdaňovacie obdobie 2018 sa prevzali a predvyplnili v priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 len riadky, u ktorých je predpoklad, že budú identické. Riadky, do ktorých musí zadať údaje daňovník podľa skutočného stavu, zostali nevyplnené. Sú to  tieto vozidlá:

  1. vozidlá v kombinovanej doprave (tzn. vozidlá, ktoré mali v priznaní  za zdaňovacie obdobie  2018 vyplnený riadok 17), majú predvyplnené riadky  01 až 16, riadky 17 až 21 nie sú doplnené, daňovník ich vyplní podľa reálneho stavu

2)   autobusy – linková doprava (tzn. vozidlá, ktoré mali v priznaní za zdaňovacie obdobie  2018 vyplnený riadok 11 a zároveň riadok 19b), majú predvyplnené riadky 01 až 18, riadky 19b) až 21 zostali nevyplnené, daňovník ich vyplní dodatočne podľa reálneho stavu používania autobusu mimo výkonu prepravy vo verejnom záujme

3)  vozidlá, pri ktorých je daňovníkom zamestnávateľ a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (tzn. vozidlá, ktoré mali v priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 vyplnený riadok 10 a písmeno e)), majú  predvyplnené iba základné údaje o vozidle, tzn. riadky r.01, 03 až r. 10. Daňovník  nevyplnené riadky vyplní dodatočne podľa reálneho stavu používania.Daňovník podľa § 3 písm. e) nie je v zmysle § 8 ods. 3 povinný uviesť v daňovom priznaní v r.02 vznik a zánik daňovej povinnosti. V prípade, že vozidlo sa nepoužívalo v zdaňovacom období 2019  daňovník vozidlo z priznania vymaže.

V priznaní nie je predvyplnené a daňovník musí doplniť:

– nové motorové vozidlo,  ktoré daňovník začal používať na podnikanie v priebehu  zdaňovacieho obdobia  2019.

dátum zániku daňovej povinnosti, ktorý daňovník uvádza v riadku 02 priznania podľa reálneho stavu

Na základe dátumu zániku sa automaticky vykoná prepočet zníženia /zvýšenia dane v riadku 13 a prepočet počtu mesiacov v riadku 19 je potrebné  manuálne opraviť a doplniť reálny počet mesiacov.

V priznaní je predvyplnené a daňovník musí vymazať:

predvyplnené vozidlo, ak  daňovník o vozidle neúčtoval, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla za celé zdaňovacie obdobie  

Zákon č. 364/2019 Z. z., (ďalej len „novela zákona“),  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  v  článku  III s účinnosťou od 1.1.2020,  menil a doplnil  zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení zákona č. 253/2015 Z. z.(ďalej len  „zákon o dani z motorových vozidiel”). Novelou zákona bol doplnený  pôvodný § 8 ods. 6 a označuje sa  ako ods. 7. Ak daňovník o vozidle, ktoré je uvedené v predvyplnenom v priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 neúčtoval, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla 01.01.2019 do 31.12.2019, daňová povinnosť u tohto vozidla zanikla 31.12.2018. Daňovník je povinný podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti do 31.1.2020, na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a uverejnilo ho na svojom webovom sídle.

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti je zverejnené na portáli finančnej správy vo vzoroch dokumentov(https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/ine-vzory-tlaciv ). Nový vzor  oznámenia o zániku daňovej povinnosti  sa zasiela elektronicky ako príloha všeobecného podania v PDF formáte.

Ak došlo k zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel   k 31.12.2018, podľa novely zákona  neuvádza vozidlo v priznaní  za zdaňovacie obdobie 2019.

Lehota na podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel  je do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia.

V priznaní je predvyplnené a daňovník musí vykonať opravu a zmenu:

v prípade zmeny evidenčného čísla vozidla (ďalej EČV) v  priebehu zdaňovacieho obdobia

Daňovník zmení EČV v predvyplnenom priznaní na nové aktuálne EČV a pôvodné (staré) EČV uvedie v VII. Oddiele v časti Poznámky s uvedením dôvodu zmeny EČV. 

v prípade zmeny nového určenia daňovníka podľa § 3 zákona   

dátumu vzniku a zániku daňovej povinnosti daňovníka podľa § 3  d), ktorý používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, podľa aktuálneho stavu používania vozidla na podnikanie v zdaňovacom období 2019. V prípade opakovaných vznikov a zánikov daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nevypĺňa r.02, ale vzniky a zániky daňovej povinnosti uvádza v VII. Oddiele v časti Poznámky.

zaradenia vozidiel do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane. Do predvyplneného priznania sa prevzala  najbližšia nižšia ročná sadzba dane v prípade, ak bola vyznačená v predchádzajúcom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018. Daňovník, ktorý má viac ťahačov a návesov preverí zhodu vytvorených párov  z predchádzajúceho priznania za zdaňovacie obdobie 2018 pre priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 a v prípade zmeny  uvedie aktuálne páry.

Ak v zdaňovacom období 2019 sú vozidlá tvoriace návesovú jazdnú súpravu tie isté, ako v zdaňovacom období 2018, daňovník ročnú sadzbu dane v r. 12 neupravuje za podmienky, že nedošlo k zmene ročnej sadzby dane z dôvodu jej zníženia alebo zvýšenia dane podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel.  Ak v zdaňovacom období 2019 tvorili  návesovú jazdnú súpravu iné vozidlá, daňovník opraví údaje v r.12.

IV. Oddiel –  Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania

Sumarizácia dane za všetky vozidlá  je vykonaná na základe predvyplneného III. Oddielu.

Ak daňovník vykonal  zmeny a opravy v III. Oddiele, sumárne údaje budú okrem r. 40 automaticky prepočítané.   

Riadok 37 “Zaplatené preddavky“ predvyplnené

V prípade úhrady posledného preddavku, splatného 31.12.2019 po termíne splatnosti,  v závislosti od dátumu platby, nemusí byť suma oneskorene zaplateného preddavku zahrnutá do generovaného priznania. Daňovník opraví údaj podľa skutočne  zaplatených preddavkov na daň.

Riadok 38 “Daň na úhradu“

Podľa novely zákona, daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Riadok 40 “ Predpokladaná daň “  nepredvyplnené.  

Daňovník uvedie predpokladanú daň, ktorá je súčtom ročnej sadzby dane, upravenej v súlade s § 7 zákona za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1. zdaňovacieho obdobia. V prípade ťahačov a návesov, ktoré budú v nasledujúcom zdaňovacom období tvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu, môže daňovník do predpokladanej dane použiť najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane.  

Kontrola vyplnenia daňového priznania na portáli finančnej správy bola doplnená o chybové hlásenia v prípadoch,  ak daňovníkom vyplnená predpokladaná daň v r. 40 nezodpovedá zaradeniu do intervalu pre platenie mesačných alebo štvrťročných preddavkov. 

V. Oddiel – Sumarizácia dane za všetky vozidlá z dodatočného daňového priznania  

Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

VI. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Vypĺňa daňovník  v prípade vzniknutého daňového preplatku.

VII. Oddiel – Poznámky

Daňovník vypĺňa v prípade opakovaného vzniku a zániku daňovej povinnosti  pri jednom a tom istom vozidle v zdaňovacom období, v prípade zmeny EČV a iné.