Pozor na novinku! Pokuta vás môže zničiť

Dalito.sk/Právnik a advokát JUDr. Karol Šiška/foto: archív KŠ

Množstvo podnikateľov a živnostníkov ani netuší, aká povinnosť ich čaká do konca roka 2019. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (č. 297/2008 Z.z.) sa pritom týka takmer každého. S novelou súvisí aj povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR najneskôr do 31. decembra 2019, inak sa nevyhnete pokute, ktorá  môže niektorých podnikateľov a živnostníkov zlikvidovať. 3 odpovede k novej povinnosti uviedol právnik a advokát Karol Šiška.

Čo je hlavným cieľom novej povinnosti a naozaj sa týka takmer každého podnikateľa?  

V novembri 2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. V súlade s touto novelou musia právnické osoby požiadať obchodný register aj o zápis konečného užívateľa výhod, čo má slúžiť ako preventívne opatrenie vo vzťahu k legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky právnické osoby. Túto povinnosť nemajú len právnické osoby, ktoré sú:

  • subjektom verejnej správy,
  • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Všetky ostatné právnické osoby túto povinnosť majú. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba (teda aj živnostník, ak spĺňa nasledujúce kritériá), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo najmenej 25 % na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (napr. tichý spoločník),
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, konečnými užívateľmi výhod sú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

S pojmom konečný užívateľ výhod súvisí aj zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS), ktorý je účinný od 1.2.2017. Účelom identifikácie  konečného užívateľa výhod a zápisu do oboch registrov (t. j. do obchodného registra a do RPVS) je určenie fyzickej osoby, ktorá má reálne z podnikania prospech.

Aká je pokuta za nesplnenie si oznamovacej povinnosti?

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až do výšky 3 310 EUR.

Ako najjednoduchšie si túto povinnosť môže podnikateľ splniť, ak si na to sám netrúfa?

Pre zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra je potrebné podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis údajov do obchodného registra. Pre obchodné spoločnosti je týmto súdom registrový súd, v ktorého obvode má obchodná spoločnosť sídlo.

Právnická osoba, ktorá už je zapísaná v obchodnom registri, oznámi údaje o konečných užívateľoch výhod registru elektronicky alebo v listinnej podobe. Pre zápis konečného užívateľ výhod do obchodného registra v písomnej podobe je potrebné začať vyplnením príslušného formuláru. Tento formulár má označenie Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. Je určený pre zápis, zmenu a aj výmaz údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby a je prílohou č. 31 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z.

Pri novozaložených spoločnostiach je potrebné údaje konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru už pri zápise spoločnosti do registra. Formulár na prvozápis spoločnosti obsahuje časť pre vyplnenie potrebných údajov o konečných užívateľoch výhod.

Do obchodného registra sa o konečnom užívateľovi výhod zapisujú osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré odôvodňujú postavenie konečného užívateľa výhod. Uvedené údaje nebudú verejné prístupné, avšak budú k nim mať prístup orgány verejnej moci, napríklad orgány činné v trestnom konaní. Za zápis konečného užívateľa výhod sa neplatí súdny poplatok.

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra môže vykonať štatutárny orgán. Zápis konečného užívateľa výhod do Registra partnerov verejného sektora (týka sa to partnerov verejného sektora ako konečných užívateľov výhod) vykonáva oprávnená osoba, akou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor a daňový poradca so sídlom v SR.