Poradňa

Prácu si môžete hľadať v zahraničí a brať zo SR aj dávku v nezamestnanosti

Napriek tomu, že dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa len počas evidencie jej poberateľa na úrade práce, existuje aj možnosť jej poberania aj po odhlásení sa z evidencie. To vtedy,  keď si odíde hľadať  prácu na územie  iného členského štátu Európskej Únie, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru  a Švajčiarska.

Ak dodrží stanovené pravidlá, Sociálna poisťovňa vám bude naďalej dávku vyplácať aj do zahraničia a vtedy hovoríme o tzv. exporte dávky.

Rozhodne trvanie evidencie


O povolení exportu dávky rozhoduje pobočka Sociálnej poisťovne. Najskôr však žiadateľ požiada úrad práce o vystavenie tlačiva.

„„Oznámenie dátumu, od ktorého uchádzač o zamestnanie prestáva byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu odchodu do iného členského štátu EÚ“, ktoré Sociálnej poisťovni predloží. Pobočka následne vystaví formulár PD U2, s ktorým sa poberateľ dávky zaeviduje ako uchádzač o zamestnanie v službách zamestnanosti členského štátu, do ktorého odchádza hľadať prácu. Urobiť tak je povinný do siedmich dní od dátumu, keď prestal byť k dispozícii úradu práce v Slovenskej republike,“ uviedol Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne.

Jednou z požadovaných podmienok schválenia exportu dávky je trvanie evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike najmenej štyri týždne.

Vo výnimočných prípadoch môže pobočka Sociálnej poisťovne povoliť skrátenie tohto obdobia, dôvody posudzuje vždy individuálne. Dôvodom môže byť napr. nasledovanie manžela pracujúceho v zahraničí, účasť na vzdelávacom kurze, rekvalifikácia, jazykové vzdelávanie, a pod., ktoré však treba podložiť.

Dávku v nezamestnanosti naďalej  bude vyplácať Sociálna poisťovňa, ktorá export dávky v nezamestnanosti umožnila, najviac do ukončenia podporného obdobia (šiestich mesiacov).

Aj Nórsko či Švajčiarsko 


V septembri 2019 – na základe povoleného exportu dávky v nezamestnanosti podľa koordinačných nariadení – vyplatila Sociálna poisťovňa nezamestnaným osobám, ktoré odišli zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, aby si tam hľadali zamestnanie, 16 dávok v nezamestnanosti. Tri pre uchádzačov o zamestnanie v Nemecku, po dve vo Francúzsku, Rakúsku, Lotyšsku a Česku. Po jednej patrili uchádzačom o zamestnanie v Taliansku, Nórsku, Dánsku, Fínsku a Grécku.

Všetko pre Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *