3 odpovede

Právnik o nebezpečnom golfe: „Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.“

Reakcie slovenských fanúšikov golfu na seba nenechali dlho čakať potom, ako na slávnom turnaji  Ryder Cup 2018 prišla diváčka o oko. Napriek tomu, že organizátori prestížneho golfového Ryder Cupu jej prisľúbili pomoc, ona na nich zvažuje žalobu. „Budeme ju podporovať tak dlho, ako to bude potrebné,“ uviedli organizátori.

Dalito.sk zaujímalo, ako by si s takýmto prípadom poradili slovenské súdy. Oslovilo golfistu, rešpektovaného právnika a advokáta Karola Šišku.

Riešili už slovenské súdy podobnú udalosť, že by niekto pri hre prišiel nezvratne o zdravie? 


Z analýzy rozhodnutí slovenských súdov, vo veci  nároku na náhradu škody v prípade zranenia účastníka športového podujatia, sme nezaznamenali podobný prípad. V minulosti sa však stal prípad na ihrisku vo Veľkej Lomnici, avšak v tomto prípade išlo o hráča, ktorý porušil pravidlá a nešťastnou náhodou došlo k incidentu. Situácia sa vyriešila poistkou, ktorú musel mať člen daného klubu uzatvorenú a teda neriešila sa situácia súdnou cestou a ani vyvodením zodpovednosti voči organizátorovi. Odhliadnuc od právneho stavu by sme nemali zabúdať na zdravý rozum. Je predpokladom, že pokiaľ ide niekto na golfové ihrisko na turnaj, mal by ovládať základné pravidlá pohybu na golfovom ihrisku. Aj zo záznamu turnaja je jasné, že nielen samotný Brooks Koepka, ale aj maršáli hneď po odpale niekoľkokrát vykríkli fore right! Prirodzená reakcia každého, kto pozná základné pravidla golfu je, že sa prikrčí a kryje si hlavu rukami. Toto sa nestalo. Myslím si, že táto príhoda je kombinácia chyby diváčky a veľkej smoly. Snáď by sa o takýchto veciach malo diskutovať čo najviac, lebo je škoda, že takéto nepríjemnosti zbytočne vrhajú tieň na tento krásny šport.

Ako by sa dalo v tomto prípade postupovať, ak by sa to stalo na Slovensku, mala by návštevníčka golfového turnaja šancu na odškodné?

Zodpovednostný vzťah v športovom práve je upravený občianskym a trestným právom. V prípade športových úrazov vo všeobecnosti platí povinnosť zakotvená v ustanovení § 415 Občianskeho zákonníka: „Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a na životnom prostredí.“ Toto ustanovenie predstavuje generálnu prevenciu a teda od každého je možné v zásade očakávať, že sa bude správať ako priemerne rozumná osoba. Nie je však možné predpokladať, že nikdy nespôsobí inému škodu. Avšak nie každé spôsobenie škody vedie k povinnosti nahradiť ju. Zákon ukladá povinnosť každému zachovávať taký stupeň opatrnosti, pozornosti alebo starostlivosti, ktorý je od neho vzhľadom na konkrétne časové a miestne pomery požadovať, a ktorý je objektívne posudzované, spôsobilý zabrániť alebo aspoň obmedziť riziko vzniku škody na živote zdraví alebo majetku či životnému prostrediu (Najvyšší súd ČR, sp. Zn. 25 Cdo 3516/2007). Občiansky zákonník ďalej v ustanovení § 420 uvádza, že „Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.“.

V prípade organizácie športového podujatia musí organizátor splniť všetky povinnosti, ktoré mu kladie zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Organizátor je povinný zabezpečiť bezpečnostné opatrenia na tej úrovni, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia. V prípade zranenia, ktoré spôsobí športovec pri svojom športovom výkone niektorému z divákov, môže športovec zodpovedať za škodu divákovi, ktorému bez divákovho spoluzavinenia, alebo so spoluzavinením, ublížil. Často však v praxi zodpovednosť preberá organizátor alebo usporiadateľ, ktorý dostatočne nezaistil bezpečnosť divákov. Vylúčiť nemožno ani spoločnú zodpovednosť športovca a organizátora/usporiadateľa. Argumentácia pri posudzovaní zodpovednosti by pritom mohla byť rovnaká ako v prípade zodpovednosti športovca za úraz, spôsobený druhému športovcovi – porušenie prevenčnej povinnosti, vznik škody, príčinná súvislosť, zavinenie a prípadné spoluzavinenie diváka, ktorý mohol s nebezpečenstvom počítať. Nemohol však počítať s excesom, teda porušením športových pravidiel, príp. nezaistením štandardnej bezpečnosti zo strany organizátora alebo usporiadateľa. Vtedy divák nemá žiaden podiel viny na výslednom zranení a za škodu zodpovedá v plnej výške organizátor/usporiadateľ alebo športovec (prípadne zodpovedajú spoločne).

Právnik a advokát Karol Šiška vľavo) so spoluhráčom v slávnom golfovom klube v St. Andrews Old Course/foto: archív Karol Šiška

Žalovaná strana prejavila snahu návštevníčku odškodniť, má podľa vás aj tak šancu na súdne odškodné?

Vzhľadom nato, že návštevníčke bola preukázateľne spôsobená škoda na zdraví a dokonca utrpela trvalé následky a tým je sťažené jej spoločenské uplatnenie, sme toho názoru, žeby mala mať právo na odškodné, no to iba v prípade, ak by organizátor nezabezpečil všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.


V prípade ak bezpečnostné opatrenia boli zabezpečené a pritom sa riadime všeobecnou zodpovednosťou a teda, že každý si má počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí, je povinnosťou návštevníčky dodržiavať bezpečnostné opatrenia a sledovať športové podujatie s vyššou mierou opatrnosti. V prípadoch, keď divák má záujem o pozorovanie podujatia priamo na ihrisku prezumujeme situáciu, že vstupuje na ihrisko s tým, že má vedomosť o tom, že môže dôjsť k neštandardne silným úderom a teda nie je v silách organizátora usmerniť let loptičky a v prípade ak vyvinie organizátor aktivitu v tom zmysle, že aj zamestnanci, ktorí sú zodpovední za usmernenie divákov v prípade, ak k takejto situácii dôjde, ale návštevníčka namiesto odvrátenia nebezpečenstva v zmysle vyhnúť sa loptičke neurobí nič, nie je v tomto prípade na mieste požadovať odškodné od organizátora, ktorý neporušil svoje povinnosti. Organizátor totiž nevie ovplyvniť silu úderu jednotlivého hráča a tým nevie ovplyvniť ani let loptičky. Technické a bezpečnostné prvky musia spĺňať určité normy, ktoré sa v prípade takýchto veľkých súťaží, kde sa očakáva množstvo divákov posudzujú prísnejšie, ako pri malých turnajoch.

Pojem bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia sú vymedzené v zákone č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov. Bolesťou sa podľa uvedeného zákona rozumie ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav súvisiaci s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre uspokojovanie životných a spoločenských potrieb poškodeného alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh, „príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia poškodeného a protiprávnym konaním škodcu nie je daná, ak poškodenie zdravia spočíva v udalosti, ktorá je už sama následkom protiprávneho konania škodcu.“( Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 73/2006).

Subjekt môže byť zodpovedný za škodu len za predpokladu, že určitá skutočnosť, s ktorou je podľa Občianskeho zákonníka spojená zodpovednosť za škodu, t.j. protiprávny úkon alebo zákonom kvalifikovaná zvláštna udalosť, škodu skutočne spôsobila. Vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný. Nepostačuje, ak tento vzťah je iba sprostredkovaný, t.j. ak následok škody už vzniknutej vyvolá ďalšiu škodu, ku ktorej však protiprávny úkon škodcu vôbec nesmeroval. Zákon totiž existenciu príčinnej súvislosti vyžaduje práve a len medzi protiprávnym úkonom a v súvislosti s ním vzniknutou škodou, a nie medzi udalosťou, ktorá je už následkom porušenia právnej povinnosti a ďalšou škodou.

Môže vás zaujať:

Na Ryder Cupe prišla diváčka o oko

 

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *