Zdravie

Rakovina je boj, život s ňou zápas, poradíme, kde hľadať pomoc

Problémy onkologických pacientov sa pri boji s ochorením nekončia. Často zápasia s ďalšími sociálno-právnymi problémami, ktoré oni ani ich rodiny nevedia vyriešiť.

Ide o problémy týkajúce sa hmotnej núdze, finančných príspevkov či pracovných vzťahov. Lekár je špecializovaným odborníkom pre liečbu ochorenia – nemôže nahrádzať poradcu v sociálno-právnych otázkach.

Len v slovenskej populácii je ročne diagnostikovaných viac ako 25 000 nových prípadov onkologických ochorení. Až takmer 70% sa vyskytuje u mužov a žien vo veku nad 45 rokov.


„Máme tu štvrtú industriálnu revolúciu, internet, sociálne siete, reklamy, médiá a na druhej strane poskytovanie zdravotníckej starostlivosti systémom z minulého storočia. Tento rozpor vyúsťuje do konfliktu medzi poskytovateľom a príjemcom starostlivosti,“ upozornil skúsený lekár a onkológ, Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj v USA a roky už poukazuje na problémy onkologických pacientov, s ktorými zápasia po zistení ochorenia.

Práve preto bola zriadila  bezplatnú poradňu pre onkologických pacientov, ktorá pacientom poskytuje odpovede a ďalšie riešenie pacientskych problémov.

„Na Slovensku je to naozaj veľmi komplikované. Nedostatočne financujeme systém. Vyspelé štáty Európy vydávajú ročne na zdravotníctvo okolo 5000$ na občana.  My na Slovensku vydávame 1000$.  Nie je možné  naliať 5 litrov tekutiny do jednolitroveho objemu. Máme vzdelaných, ale preťažených lekárov. Ak v civilizovanom svete má lekár priemerne 15 maximálne 20 pacientov za deň, od slovenských sa očakáva, že by mali zvládnuť 30 až 40 pacientov!! Okrem toho máme nedostatočné ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov, ich nadmernú administratívnu záťaž, nerovnomerné geografické rozloženie služieb, pritom nie vždy je potrebné, aby pacient cestoval hodiny za svojim onkológom. Zároveň prudký nárast  nákladov na zdravotníctvo – lieky aj technológiu a do toho ešte aj zmenené postavenie pacienta. Dnešný pacient vie, že má svoje práva. Že si môže vybrať lekára. Má právo poznať svoju diagnózu aj prognózu, aj keď často iba teoreticky. Informovanosť pacienta je mimoriadne dôležitá. Pacient nie je vždy dostatočne informovaný o svojich diagnostických aj terapeutických možnostiach a tak sa len ťažko dokáže orientovať v záplave tisícov článkov na sociálnych sieťach. Chýbal univerzálny dôveryhodný zdroj informácií. A práve tu nastupujú podporné organizácie,“ objasnil potrebu informačného sociálno-právneho portálu pre onkologických pacientov Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD .

Onkológ, Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD/foto: zdroj: sopo.sk

Komunikácia pacienta so sociálno-právnym odborníkom

Bezplatná sociálno-právna poradňa je unikátnym projektom, ktorého cieľom je pomôcť pacientom a ich rodinným príslušníkom, nájsť potrebné informácie v prehľadnej forme a na jednom mieste.

„Ďalším dôvodom pre založenie platformy www.sopo.sk, bola aj pomoc určená lekárom, ktorí sú často konfrontovaní otázkami aj zo sociálno-právnej oblasti. Vďaka bezplatnej poradni tak môžu čas strávený s pacientom venovať predovšetkým diagnostike a liečbe ochorenia“, dodáva Petra Babiaková, Product Manager projektu.


Projekt SOPO chce byť zároveň platformou rozšírenej pomoci pre už existujúce poradne, ktoré fungujú v rámci jednotlivých občianskych združení, zoskupujúcich práve onkologických pacientov.

Systém sociálneho zabezpečenia je zložitý

Úrady majú tendenciu zamietnuť žiadosti napísané „jednoducho“ – kľúčom k úspechu je často práve správne naformulovaná žiadosť či kvalitné odvolanie. Význam poradenstva sa týka aj samotnej liečby pacienta, ktorá môže byť ohrozená napríklad aj nedostatočnou saturáciou sociálnych služieb.

Na webový portál www.sopo.sk sa môžu obrátiť všetci onkologickí pacienti, bez ohľadu na druh ochorenia. Pacientom a ich rodinným príslušníkom poskytuje ucelené a odborné informácie v oblastiach, v ktorých nemajú dostatočné informácie, respektíve nevedia, ako daný problém riešiť.

Najčastejšie problémy pacientov

Ako si môžem vybaviť príspevok na chránenú dielňu? Môžu ma umiestniť v domove dôchodcov aj proti mojej vôli? Žiadosť o parkovací preukaz mi zamietli. – Otázok z oblasti sociálno-právnych problémov, s ktorými pacienti zápasia je nespočetne veľa. Sociálno-právny poradca však najčastejšie rieši problémy v oblasti posudzovania príjmu a majetku, aktivačných prác, ale aj spôsoby akými sú posudzovaní ťažko zdravotne postihnutí.

Pacienti nevedia ako požiadať o príspevok na pohonné hmoty či ďalšie finančné kompenzácie súvisiace s prepravou. Problémom sú aj nízke opatrovateľské príspevky, práceneschopnosť či skončenie pracovného pomeru.


Ako bezplatná poradňa funguje

Onkologické ochorenia a následná terapia, nie sú jediným problémom, s ktorými pacienti denne zápasia. Narážajú na rôzne sociálno-právne problémy, ku ktorým nepoznajú riešenia a nemajú o nich dostatočné informácie. Web online poradne rozdelený na tematické okruhy: invalidita a invalidný dôchodok, ťažké zdravotné postihnutie, sociálne služby, pracovné vzťahy, hmotná núdza, kúpeľná liečba. V tejto sekcii nájdu návštevníci webu odpovede na pacientske otázky, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

Všeobecne v oblasti invalidity pacientom často nie je jasné, či majú na základ ochorenia nárok na invalidný dôchodok, ako oň majú požiadať, ako sa odvolať proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, respektíve ako požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku. Sociálno-právny poradca rieši problémy pacientov v oblasti žiadostí o príspevok pre ťažko zdravotne postihnutých, poskytuje návod ako požiadať o parkovací preukaz, či radí pacientom v otázke odvolania proti rozhodnutiu úradov.

Prečo inkontinentnému pacientovi nemôžu schváliť pobyt v kúpeľoch? Pretože podľa zákona je inkontinencia jednou z tzv. všeobecných kontraindikácií kúpeľnej starostlivosti, t. j. stavov, pri ktorých kúpeľná liečba nemôže byť navrhnutá. Ak by lekár takémuto pacientovi návrh vypísal a poisťovňa by ho schválila, došlo by k porušeniu zákona.

Akým spôsobom je možné vybaviť príspevok na chránenú dielňu? Príspevok na zriadenie chránenej dielne sa vybavuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Chránená dielňa je pracovisko, ktoré spĺňa dve podmienky – sú v ňom zriadené aspoň dve pracovné miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím a zdravotne postihnutí predstavujú aspoň polovicu z celkového počtu zamestnancov. Na poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne je ešte potrebné, aby zdravotne postihnutí zamestnanci boli predtým aspoň mesiac vedení v evidencii nezamestnaných.

Umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb či opatrovateľské služby sú ďalšou oblasťou, ktorá trápi pacientov a ich rodiny. Pacienti napríklad nevedia, že bezodkladné umiestnenie v zariadení sociálnych služieb je možné len vtedy, ak je život alebo zdravie osoby vážne ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo ak osoba odkázaná na pomoc inej osoby skončila pobyt v zariadení a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä to, ak je človek ohrozený správaním inej osoby alebo je odkázaný na pomoc inej osoby a nemá žiadnu blízku osobu (manžela, manželku, dieťa, rodiča), ktorá by sa oňho mohla postarať.

Pracovné vzťahy sú ďalšou oblasťou, ktorá trápi pacientov najčastejšie. Mnohí z nich nedokážu z invalidného dôchodku vyžiť, avšak kvôli ochoreniu sa nemôžu zamestnať. Riešia problémy s ukončením pracovných pomerov, ale aj so zriadením chránenej dielne.


Prípad z poradne:

  • Pacient zamestnávateľovi predložil rozhodnutie o priznaní ID. Zamestnávateľ mu dal výpoveď odôvodnenú tým, že už viac nebude schopný vykonávať doterajšiu prácu. Postupoval zamestnávateľ správne?
  • Pacienta sme informovali, že zamestnávateľ porušil zákonník práce a výpoveď je neplatná- priznanie ID nemôže byť dôvodom skončenia pracovného pomeru, s invalidným zamestnancom možno skončiť PP len s predchádzajúcim súhlasom úradu práce.
  • Pacientovi sme vypracovali oznámenie pre zamestnávateľa, že trvá na svojom ďalšom zamestnávaní – zamestnávateľ výpoveď stiahol.

Môže vás zaujať:

Prvá detská onkológia za 35 rokov liečila 1 444 detí

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *