Spektrum

SAV chce využiť nočné osvetlenie miest satelitným snímkovaním

Svetelné znečistenie, ktoré pochádza predovšetkým z nočného osvetlenia miest, každoročne rastie a predstavuje environmentálnu záťaž pre planétu. SAV v spolupráci s Universidade de Santiago de Compostela vyvinula metódu, ktorá otvára nové možnosti využitia doposiaľ pasívneho satelitného snímkovania zemského povrchu v noci. 

Dalito.sk o tom informovala Monika Tináková, hovorkyňa SAV SR.

„Metóda je založená na princípoch rozptylu svetla, pričom intenzita, ktorú deteguje  satelit v malej uhlovej vzdialenosti od zdroja svetla (mesta) závisí na mikrofyzikálnych vlastnostiach atmosférického aerosólu, predovšetkým však na rozmeroch častíc aerosólu. Výhodou metódy je samokalibrácia. Porovnaním intenzity difúzneho svetla na vonkajšom okraji mesta s priamymi svetelnými emisiami sa získa relatívna žiara ako funkcia uhlovej vzdialenosti od mesta. Z tejto funkcie následne dokážeme určiť rozmerovú distribúciu aerosólu,“ povedal Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a FMFI UK.


Pomocou tejto metódy môžu vedci ľahšie určiť zdroje atmosférického a svetelného znečistenia. Výskum vyšiel v časopise MNRAS Letters, ktorý publikuje práce s vysokým potenciálom ovplyvniť výskum v danej oblasti.

„Satelitné dáta nám umožnili objasniť aj ďalší problém spojený so stanovením celkového svetelného toku z pozemných zdrojov a vyvinúť model, ktorý zmenil doteraz prijímanú predstavu o silnej korelácii medzi svetelným tokom z mestských zdrojov svetla a populáciou. Táto korelácia je implicitnou súčasťou takmer všetkých výpočtových nástrojov, takže nový model ovplyvní doposiaľ známe predpovedné schémy svetelného znečistenia a aj tieto zistenia sa teraz objavili v tom istom časopise,“ povedal Miroslav Kocifaj.

V súčasnosti sa v mnohých krajinách budujú siete monitorovacích staníc s cieľom sledovať vplyv svetlených emisií na úroveň svetelného znečistenia a prispieť k lepšiemu pochopeniu základných mechanizmov, ktoré predurčujú zmeny difúzneho svetla nočnej oblohy.

„Je predpoklad, že získané poznatky povedú k riešeniam, ktoré pomôžu spomaliť tempo s akým sa zvyšuje jas nočnej oblohy alebo ho dokonca kontrolovane potláčať. Veľký dôraz sa kladie na modernizáciu svetelných zdrojov, avšak nedávny výskum zvýraznil narastajúcu úlohu aerosólov v týchto procesoch.  Aerosólové častice ovplyvňujú svetelné pole tak na zemskom povrchu, ako aj na úrovni satelitov,“ dodal Miroslav Kocifaj.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *