Zdravie

Sestry: „Verejnosť nám tlieska, pacienti šijú rúška, politici ďakujú a sestry s pokorou, miestami až s vypätím síl sa snažia vykonávať svoju prácu najlepšie ako vedia.“

Aj Národný ústav detských chorôb si dnes celý deň pripomína dôležitú úlohu sestry. Špecifickým spôsobom sa pridala aj Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Práve dnes je Medzinárodný deň sestier a rovnako tento rok aj Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za rok sestry a pôrodnej asistentky. Oslavovať ho, okrem  20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek na celom svete, tak  budeme aj my aj v Národnom ústave detských chorôb.

Rovnako tento rok uplynie aj 200 rokov  od narodenia zakladateľky a patrónky zdravotných sestier a ošetrovateliek Florence Nightingale. Pri tej príležitosti NÚDCH pripravil rôzne informačné aktivity, ktorými chce upozorniť na nezastupiteľnú úlohu sestier.


Tematický rok sme odštartovali už v januári, vydali sme špeciálne číslo  podnikového média Doktoronoviny, kde sme pripravili reportáž o našej sestre, ktorá u nás pracuje viac ako 34 rokov. Rovnako sme pripravili  edukačné video o povolaní sestier, aby sme vám vedeli viac vysvetliť filozofiu tohto krásneho, ale náročného povolania.

Dnes každá sestra v našej nemocnici dostane malý darček v podobe medenej brošne v tvare nášho loga a ďakovný list.

Najväčšia detská nemocnica na Slovensku má v súčasnosti  530 sestier. Máme naozaj stabilný kolektív, kde sa s našimi sestrami lúčime najmä z dôvodu dôchodkového veku, alebo materských dovoleniek. Samozrejme tešíme sa z každej novej kolegyne, či kolegu.

“ Práca v našom špičkovom ústave je krásna a náročná zároveň. Práca s detským pacientom je „iná“, rozmanitejšia a posúva sestru v poznaní a empatickom prístupe úplne inde ako pri dospelom pacientovi. Vyžadujú sa iné zručnosti a vedomosti z vývinovej psychológie. Odmenou im je detská bezprostrednosť, úprimný úsmev a rýchle napredovanie v profesionálnej oblasti. Sestry sú u nás spokojné, pracujú tu aj 20 a viac rokov a veľa je takých, ktoré tu odpracovali celý svoj profesijný život.” Hovorí generálny riaditeľ NÚDCH doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc., MPH.

Vedúca odboru pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatjana Belcáková dodala:

“Veľa ľudí si myslí, že naša práca je smutná a ťažká, ale pri detskom pacientovi sa sestra ľahko nastaví do polohy poslania pomáhať tým najzraniteľnejším – deťom. Skvelé výsledky liečby a priestor na rýchly profesijný rast je zárukou, aby  všetci boli spokojní – naši detskí pacienti aj sestry.”


Ak to epidemiologická situácia dovolí, tak v letných mesiacoch NÚDCH ako prvá nemocnica na Slovensku chystá aj Letný kemp budúcich sestier. Počas celého mesiaca sa rôzni špecialisti budú venovať desiatim najšikovnejším študentkám a študentom v odbore, ktorí praxovali počas školského roka na pôde ústavu. Ponúknu im nielen možnosť spoznať špičkové oddelenia a odborníkov inak, ako počas hodín, ale pripravené budú aj zaujímavé prednášky o špeciálnej pro-pacientskej komunikácií, krízovej komunikácií, či osobnostné školenia – tzv. koučing.

Generálny riaditeľ Ladislav Kužela dodáva, že o nezastupiteľnej úlohe zdravotných sestier a ošetrovateliek treba viac hovoriť. „V našej nemocnici sa snažíme na každom oddelení vytvoriť naozaj silný tím, kde základom je rešpekt všetkých povolaní. Žiadne pracovisko nevie pracovať iba s lekármi, alebo iba so sestrami, dôležití sú aj ošetrovatelia, upratovačky, technickí pracovníci…Len spolu vieme odvádzať profesionálnu robotu, ktorá by mala byť absolútnou samozrejmosťou. Preto chceme postupne verejnosti predstaviť všetky povolania, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou fungujúcej nemocnice.“

Deň sestier si mimoriadne pripomenuli virtuálne

Minuloročné oceňovanie sestier a pôrodných asistentiek žilinskej nemocnice/foto: FNsP ZA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pripomína 12. máj – deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. Úlohu a výnimočné poslanie sestry zdôrazňuje žilinská nemocnica každoročne prostredníctvom tradičného oceňovania sestier a pôrodných asistentiek. Tento rok však slávnostné podujatie obmedzila mimoriadna epidemiologická situácia.

„Napriek tomu, že sa dnes nemôžeme s našimi sestrami a pôrodnými asistentkami spoločne stretnúť, podať im ruku, osobne sa poďakovať či potešiť ich malým kvietkom, o to úprimnejšie im vyjadrujeme našu vďaku a úctu takýmto spôsobom,“ priblížili členovia Rady riaditeľov FNsP Žilina, generálny riaditeľ Igor Stalmašek, medicínsky riaditeľ Igor Bízik a ekonomický riaditeľ Peter Braška.

Podľa ich slov je v žilinskej nemocnici zamestnaných až 649 sestier a 35 pôrodných asistentiek. „Naše sestry a pôrodné asistentky tvoria viac ako tretinu zo všetkých pracovníkov nemocnice a sú teda prirodzene jedným z veľmi dôležitých pilierov, na ktorých stojí zdravotníctvo a poskytovanie starostlivosti pre pacientov.

Odbornosť ide ruka v ruke s ľudskosťou, citom a pochopením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou, poslaním ošetrovateľstva. V mene celej nemocnice preto ďakujeme za každý úsmev, pomoc, pohladenie, profesionálny zákrok, obetavosť nad rámec bežnej práce, ktorú denne sestry venujú našim pacientom a svojim kolegom. Aj vďaka tomu je naša nemocnica lepším miestom, máme spokojnejších pacientov a posúvame sa vpred,“ zdôraznili.


Vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné obmedzenia pripravila Rada riaditeľov žilinskej nemocnice pre sestry a pôrodné asistentky tento rok špeciálne videopoďakovanie, ktoré zverejnila na sociálnej sieti – oficiálnej Facebook stránke Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

„Takýto Deň sestier si nepredstavoval nikto z nás. Namiesto podania ruky či osobného stretnutia sme naše ruky zamestnali pokračovaním práce v zlepšovaní pracovných podmienok v nemocnici a kvietky, aj keď by boli krásne, sme radšej nahradili nákupmi rúšok a iných ochranných pomôcok. Veríme, že nám túto malú zmenu sestry tento rok odpustia a po uvoľnení opatrení si to spoločne vynahradíme,“ doplnili I. Stalmašek, I. Bízik a P. Braška.

Komora sestier: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť oslavuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú chrbtovou kosťou každého zdravotníckeho systému. Ich nezastupiteľnosť a potreba sa v súčasnosti zvýraznila a skloňuje každý deň.

Verejnosť nám tlieska, pacienti šijú rúška, politici ďakujú a sestry s pokorou, miestami až s vypätím síl sa snažia vykonávať svoju prácu najlepšie ako vedia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek vyjadrujeme úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy.

Povolanie sestry a pôrodnej asistentky je krásne, no zároveň náročné a vyčerpávajúce, ako väčšina pomáhajúcich profesií. Preto ho nemôže vykonávať hocikto. Na to je potrebné mať nielen patričné vzdelanie, ale aj osobnostné predpoklady, ako sú obetavosť, empatia a snaha pomáhať, často aj na úkor osobného a rodinného života.

Výnimočnosť sestier a pôrodných asistentiek nie je v tom, že pracujú 365 dní v roku, sedem dní v týždni, 24 hodín denne, v noci, cez sviatky a víkendy a že táto práca ovplyvňuje ich súkromný život. Takto pracuje mnoho ľudí v doprave, silových zložkách a rôznych službách. Ich výnimočnosť je založená na tom, že neexistuje iné povolanie v ktorom človek vidí toľko bolesti a utrpenia u detí, mladých ľudí, či seniorov pri odchode z tohoto sveta.


„Sestry a pôrodné asistentky sú často vystavené enormnému psychickému tlaku z neustálej snahy byť s pacientom v jeho ťažkých chvíľach, dodávať mu nádej, povzbudenie, rady a pomoc, tešiť sa s ním aj smútiť. I napriek tomu často čelia aj nevľúdnemu, ba až ubližujúcemu chovaniu pacientov a členov ich rodín a rovnako časovému stresu z povinností, úkonov a úloh, ktoré táto práca denne prináša. Aj popri tejto záťaži si musia vedieť zachovať pokoj a rozvahu a byť empatické.“, uviedla prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., pripomína, že: „Sestry a pôrodné asistentky na Slovensku nepožívajú rovnakú vážnosť a úctu zo strany verejnosti tak, ako je tomu v iných krajinách. Ľudia po celom svete bežne uvádzajú prácu sestry ako jednu z najdôležitejších a najetickejších profesií, pacienti inštinktívne veria a rešpektujú sestry a vážia si prácu, ktorú robia. Chápanie ošetrovateľstva našou verejnosťou sa líši a je často zdeformované. Obrazy sestier v očiach verejnosti ako milosrdných anjelov sú bežné, ale idú ruka v ruke so staromódnym, rigídnym vnímaním sestier, ako pomocníc a podriadených lekárov. Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí, uplatneniu a zodpovednosti moderných sestier v súčasnosti, čo znamená, že skutočne neocenia hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka, pretože sa nezaujímajú, čo všetko práca sestier obnáša.“

Práve preto, aby sme priblížili prácu sestier  možno osud tak zariadil, že tento kalendárny rok 2020, ktorý výkonná rada Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásila za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“, ktorý oslavuje 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek na celom svete oslavujeme aj my v srdci Európy.

„Nie je to oslava na akú sme zvyknutí a poznáme ju z rôznych našich podujatí. 200. výročie narodenia Florence Nightingale si tento rok pripomíname každodennou prácou v prvej línii či už v boji s Covide-19, alebo pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na rôznych pracoviskách, akútnych lôžkach, v ambulanciách, Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Domoch ošetrovateľskej starostlivosti, zariadeniach sociálnych služieb“, doplnil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Pandémia koronavírusom zdôraznila, aké dôležité a potrebné sú sestry a pôrodné asistentky. Všetci budeme cítiť ich nedostatok, pretože spôsobí zhoršenie dostupnosti k zdravotníckym službám. Preto by sme mali viac hovoriť o potrebe pracovnej sily v ošetrovateľstve. V poslednom desaťročí sa takmer o 40% znížil príliv pracovnej sily do zdravotníctva v krajinách EÚ, Slovensko nevynímajúc. Potreba starostlivosti ale neustále narastá tým, že populácia Európy starne. Tento problém je globálny a preto aj naši politici sa musia zaujímať o to, ako ho vyriešia.

„Bohužiaľ, doposiaľ sme nevideli systémové riešenia, ale iba náplasť na momentálne problémy. Kým celosvetovo sa pozornosť upiera na podporu vzdelávania, odmeňovanie sestier a na využitie ich potenciálu, pretože sestry sú tými, ktorí v budúcnosti prevezmú na seba oveľa viac činností, než to vidíme dnes u nás, naši politici hľadajú riešenia úplne inde. V znižovaní nárokov na vzdelanie, v hľadaní možností , ako „vyrobiť rýchle sestry“ bez toho, aby sa dbalo na kvalitu.“ dodala prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Vážme si jeden druhého a pomáhajme si navzájom, vážme si zdravotníkov, vážme si sestry a pôrodné asistentky, lebo sú tu pre ľudí napriek epidémiám, vojnám, politickému a hospodárskemu chaosu a rasovým a náboženským konfliktom.

„Počas pandémia sa vo vyspelých krajinách sveta nakazilo približne 10% zdravotníckych pracovníkov a nepoznáme zatiaľ údaje o počte tých, ktorí ochoreniu podľahli. Len v prípade zaistenia zdravia a bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov zabezpečíme v čase COVID-19 kompexnú zdravotnú starostlivosť. Pri pandémii boli a sú sestry v prvej línii právom uznané za hrdinov a preto ich musíme ochrániť aj ako  matky a otcov svojich rodín. Zaslúžia si, aby mohli pracovať bez strachu, či už kvôli nedostatku ochranných prostriedkov, alebo kvôli obťažovaniu a útokom. Veríme, že pandémia nám otvorila oči a na to nezabudneme ani po jej odznení.“, zdôraznil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *