Česká republika

Slovania prepisujú históriu. Najstarším písmom nie je hlaholika

Unikátny nález zaznamenali archeológovia z Masarykovej univerzity v Brne. V Českej republike v lokalite Lány u Břeclavi vykopali rovno s keramikou pražského typu, ktorá je spájaná so Slovanmi, rebro zo zvieraťa s vyrytým nápisom. Ide o nápis v starogermánskych runách. Tento absolútne jedinečný objav je objavom najstaršieho dokladu písma u Slovanov, za ktorý bola až doteraz považovaná hlaholika.

Dalito.sk o významnom objave informoval Pavel Žára, hovorca Masarykovej univerzity v Brne.

„Popsanou kost, kterou jsme našli při výzkumech v roce 2017, podrobně prozkoumal mezinárodní tým složený z vědců z České republiky, Rakouska, Švýcarska a Austrálie a zjistil, že se jedná o nejstarší nápis nalezený u Slovanů, což je nebývalý úspěch nejenom v rámci výzkumů v České republice, ale v celé Evropě,“ přibližuje nález vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU Jiří Macháček, který zároveň stál v čele mezinárodního vědeckého týmu.


K analýze kosti byly použity nejnovější genetické a radiokarbonové metody a stáří nápisu potvrdila také traseologická metoda a elektronová skenovací mikroskopie. „Z těchto citlivých analýz vyplývá, že kost pochází z tura domácího, který žil okolo roku 600 našeho letopočtu,“ říká Zuzana Hofmanová, členka týmu z University of Fribourg ve Švýcarsku, která se specializuje na analýzu archaické DNA.

Vyryté znaky určil specialista na starogermánské jazyky Robert Nedoma z vídeňské univerzity jako runy tzv. staršího futharku. Jde o písmo, které používalo germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od 2. do 7. století našeho letopočtu. Abeceda staršího futharku byla tvořena 24 znaky, z nichž posledních sedm bylo vyryto na nově nalezeném zlomeném žebru. Je pravděpodobné, že původně byla na kosti celá runová abeceda. Nejednalo se tedy o konkrétní sdělení, ale spíše o učební pomůcku, o čemž svědčí i některé chyby v zápisu. V současné době znají vědci z celé Evropy jen 17 nálezů kompletních či částečně dochovaných řad staršího futharku.

Až dosud se za nejstarší písmo Slovanů považovala hlaholice, kterou na Moravu přinesl Konstantin s Metodějem z Byzance v 9. století našeho letopočtu. Přelomový objev archeologů Masarykovy univerzity ukazuje, že Slované již před zavedením hlaholice přišli do kontaktu s runami, které mohli používat např. k počítání nebo k věštění. Nález zároveň zpochybňuje vyhraněnou kulturní odlišnost mezi germánskou a slovanskou částí Evropy.


„To, že jde o nejstarší doklad písma u Slovanů, je samozřejmě zajímavé pro téměř 300 milionů lidí, kteří mluví některým ze slovanských jazyků,“ dodává Jiří Macháček.

Nápisy ve starogermánských runách bývají spojovány s germánskou mytologií. Dnes je mohou lidé znát z různých fantasy filmů, například z Pána prstenů, nebo z počítačových her.

O nálezu publikovali archeologové z MU článek v jednom z nejvýznamnějších světových archeologických časopisů Journal of Archaeological Science. Po skončení výzkumů, které na zmíněné lokalitě stále probíhají v rámci projektu EXPRO financovaného Grantovou agenturou České republiky, budou runy z Lánů vystaveny pro veřejnost v prostorách Masarykovy univerzity.


(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

MU archaeologists reveal oldest writing system among Slavs to be Germanic runes

A one-of-a-kind discovery has been made by archaeologists from Masaryk University. At the Lány-Břeclav site in the Czech Republic, they found an inscribed animal rib alongside pottery of the Prague type, associated with the Early Slavs. This unique find provides the earliest evidence of the use of a writing system among Slavs. The bone, however, is inscribed with Germanic runes and is therefore not written in the Glagolitic script, which was previously thought to be the first writing system used among Slavs.


“The inscribed bone we excavated in 2017 was studied by an international team of researchers from the Czech Republic, Austria, Switzerland, and Australia that found it to be the oldest inscription ever discovered among Slavs. This is a major discovery of not just national significance but of European importance,” said Jiří Macháček, head of the Department of Archaeology and Museology of MU’s Faculty of Arts and leader of the international team.

The latest genetic and radiocarbon dating methods were used to analyse the bone. The age of the inscription was confirmed through use-wear analysis combined with SEM microscopy. “These sensitive analyses revealed the bone to be that of a cattle which lived in approximately 600 CE,” said Zuzana Hofmanová, a member of the team from the University of Fribourg who specializes in analysing ancient DNA.   

Robert Nedoma, an expert on Germanic languages from the University of Vienna, identified the inscription to be written in Older Futhark.  This script was used by Germanic-speaking inhabitants of Central Europe from the second to seventh centuries CE. The Older Futhark alphabet consists of 24 runes, the seven last of which were inscribed on the recently discovered rib fragment. It is likely that the entire alphabet was originally inscribed on the bone. The bone was not inscribed with a specific message. Instead, it seems to be a learning aid, an idea that the several mistakes in the inscription lend weight to. Currently, European researchers are aware of only 17 inscriptions containing complete or partial lines of Older Futhark.

Until this discovery, the oldest writing system among Slavs was considered to by the Glagolitic script, which was brought to Moravia from the Byzantine Empire in the ninth century CE by Saints Constatine /Cyril and Methodius This ground-breaking discovery made by archaeologists from Masaryk University demonstrates that before the introduction of the Glagolitic script the Slavs had come into contact with runes, which they may have used for counting or divination, for example. This finding also calls into question whether cultural differences between Germanic and Slavic Europe were so clear cut. “The fact that it is the earliest evidence of writing among Slavs is certainly interesting for the nearly 300 million people who speak Slavic languages,” added Macháček.

Inscriptions in Old Germanic runes are often associated with Germanic mythology. Today, people may encounter them in various fantasy films, such as those of the Lord of the Rings series, or in video games.

The archaeologists from MU published their findings in Journal of Archaeological Science (Volume 127), one of the most prominent international journals in the field. Once researchers complete their study of the site, which is still ongoing and as part of the EXPRO project supported by the Czech Science Foundation, the Lány runes will be exhibited to the public at Masaryk University.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *