Správy

Slovenské ženy zarábajú o pätinu menej ako muži, samé si pýtajú menej

Rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovenku sa v roku 2019 nepatrne znížil, priemerná mzda žien na Slovensku však stále dosahovala len necelých 80 % zo mzdy mužov. Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 eur menej – 1 116 eur. Najväčšie rozdiely v platoch medzi oboma pohlaviami boli v Trenčianskom, v Žilinskom a v Bratislavskom kraji.

Štatistický úrad SR zverejňuje údaje o mzdách mužov a žien v SR za rok 2019 v súvislosti s Medzinárodným dňom rovnosti v odmeňovaní (International Equal Pay Day), ktorý sa prvýkrát z iniciatívy OSN pripomína tento rok práve 18. septembra. Jeho cieľom je podporiť zrovnoprávnenie odmeny za prácu rovnakej hodnoty medzi mužmi a ženami.

„Aktuálne dáta potvrdili pretrvávajúce rodové nerovnosti v odmeňovaní za prácu na Slovensku. Odstup celkových miezd žien a mužov na Slovensku v dlhodobom sledovaní sa však zmenšuje, rozdiel klesol z hodnoty 25,3 % v roku 2008 na vlaňajších 20,2 %,“ zverejnilo tlačové oddelenie ŠÚ SR.


TOP 15 povolaní, v ktorých mzdy žien najviac zaostávali za mužmi/zdroj: ŠÚ SR

ZamestnaniePriemerná hrubá mzda v r. 2019 O koľko menej zarábali ženy ako muži? 
mužiženyv eurách v %
Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií3707.21913.411793.79-48
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve4622.913257.741365.17-29
Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách2325.161217.741107.42-47
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií3641.592656.67984.92-27
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti2873.611916.66956.95-33
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií3284.632415.55869.08-26
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania32212425.05795.95-24
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou3064.852316.36748.49-24
Chemickí špecialisti2272.571586.43686.14-30
Elektronici1680.3994.251686.049-40
Vývojári, analytici softvéru a aplikácií i.n.2475.291790.48684.81-27
Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle3076.742427.41649.33-21
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu2475.851837.85638-25
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode1926.281295.75630.53-32
Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy1530.23915.479614.751-40

Najväčšie rozdiely v ohodnotení za prácu vyjadrené v percentách boli minulý rok v Trenčianskom, Žilinskom a v Bratislavskom kraji – ženské zárobky zaostávali za mužskými o viac ako 23 %. Výraznejšie rozdiely boli tiež vo vekových skupinách nad 35 rokov – ženy mali nižšie zárobky až o štvrtinu. Naopak mladší zamestnanci mali platy žien a mužov vyrovnanejšie, vo vekovej kategórii 25 až 30 rokov boli ženské mzdy nižšie len o 12 %.

Rozdiely v zárobkoch ovplyvňujú predsudky či vzdelanie

Taktiež platí, že u žien tvorí základná mzda väčší podiel z celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel sa prejavil najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách, ženy ich malio 45 % nižšie ako muži.

„Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miezd žien oproti mzdám mužov, patria najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko alebo vysoko príjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach,“ zdôraznil Ivan Chrappa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR.

TOP 10 povolaní, v ktorých mzdy mužov najviac zaostávali za ženami/zdroj: ŠÚ SR


ZamestnaniePriemerná hrubá mzda v r. 2019 O koľko zarábali muži menej ako ženy? 
ženymuživ eurách v %
Odborní pracovníci v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení17981494304-16
Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeniach962667295-30
Recepční (okrem hotelových)958775183-19
Učitelia v základných školách12821109173-13
Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek14001235165-11
Zubní lekári1231113893-7
Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve1981189487-4
Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári86378281-9
Zdravotnícki záchranári1727164979-4
Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť59452370-11

Mzdové rozdiely tiež ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce (funkcie), postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti. Nezanedbateľný vplyv má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov najmä v súvislosti so starostlivosťou o závislé osoby v domácnosti.

Vo vybraných profesiách odchýlky vysoko prevyšujú tisíc euro

Miera odchýlky pri odmeňovaní mužov a žien sa značne líši aj pri jednotlivých povolaniach. Najväčší rozdiel bol vlani medzi obchodnými zástupcami (špecialistami) v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Mužskí zástupcovia v tejto profesii zarábali mesačne viac ako 3 700 eur v hrubom, čo bolo o 1 794 eur viac ako ich ženské kolegyne. Ženy teda zarobili v tomto povolaní o 48 % menej ako muži.

Výrazný rozdiel bol aj medzi manažérmi vo finančníctve a poisťovníctve. Muži na riadiacich postoch v tejto oblasti zarobili o 1 365 eur viac ako ženy. Manažéri v doprave, logistike a poštových službách zarobili o 1 107 eur viac ako manažérky.

Odvetví či profesií, kde sú ženy platené lepšie, je málo

Naopak, oblastí, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži bolo podstatne menej. Ide o profesie zväčša s nižšou priemernou hrubou mzdou aj nižšími rozdielmi v prospech žien. Ženy zarobili viac ako muži napríklad v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení o 304 eur, na pozíciách odborných administratívnych asistentov v zdravotníckych zariadeniach o 295 eur ako aj v profesii recepčné (okrem hotelových) o 183 eur. Vyššie platy mali aj učiteľky v základných školách ako ich mužskí kolegovia o 173 eur.

Na riadiacich postoch boli ženy odmeňované viac ako muži len v stavebníctve a v oblasti sociálnej starostlivosti, a ich náskok pred mzdami mužov bol menej ako 100 eur. Spomedzi najvyšších riadiacich postov to boli jediné dve odvetvia z 24 sledovaných, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži.


Údaje sú výsledkom výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR za rok 2019, ktoré realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci so spoločnosťou Trexima. Realizovalo sa v 9 880 spoločnostiach a organizáciách všetkých ekonomických činností, ktoré zamestnávali spolu 1,3 milióna zamestnancov (53,3 % z celkovej zamestnanosti v ekonomike SR). Veľkostná kategória firiem s počtom 100 a viac zamestnancov je zaradená do zisťovania vyčerpávajúco.

Zdroje informácií o rozdieloch miezd medzi mužmi a ženami:

Publikácia Štruktúra miezd v Slovenskej republike v roku 2019

Tabuľky v centrálnej databáze ŠÚ SR – DATAcube, napr.:

Hrubá mzda a medián s ďalšími popisnými štatistickými charakteristikami [np1103rr]

Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa vekových skupín

[np2005rs]


Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa vzdelania [np2006rs]

Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa klasifikácie zamestnaní (SK ISCO – 08) [np2004rs]

Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) [np2002rs]


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *