Sociálna poisťovňa nevypláca PN-ky aj mesiace

Dalito.sk/ilustračné foto: Dalito.sk

Dalito.sk vie o prípadoch, kedy občania Slovenskej republiky, ktorí si riadne platia všetky zákonnom dané odvody do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne počas pandémie ochoreli za hranicami, nastúpili na PN v danom členskom štáte a do dnešného dňa nedostali zaplatené nemocenské napriek tomu, že si ho na Slovensku riadne platia. Niektorým dokonca už o pár dní uplynie aj zákonom stanovená 60 dňová lehota, dokedy o vyplatení PN musí Sociálna poisťovňa rozhodnúť.

Oslovili sme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, či sa náhodou počas pandémie COVID-19 niečo nezmenilo, keďže Sociálna poisťovňa nevypláca dávky aj mesiace. Či vôbec takýto občan Slovenskej republiky, ktorý si plní všetky zákonné povinnosti, má stále ešte právo na preplatenie PN.

Na otázky Dalito.sk odpovedala hovorkyňa MPSVR SR Veronika Husárová, ktorá uviedla, že štát na tieto situácie nezabudol. Vznik súčasnej mimoriadnej situácie nemá vplyv na postup pri uplatňovaní nároku na nemocenské, ak DPN vznikla v zahraničí. Z uvedeného dôvodu nemalo ministerstvo dôvod prijímať žiadne špecifické opatrenia, resp. vykonať v predpisoch nápravu.

Ako myslel štát na tieto prípady, keď sa občania SR a aj podnikatelia či SZČO nevedeli pre mimoriadne opatrenia štátu dostať domov a za hranicami počas pandémie ochoreli?

Cezhraničné situácie pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN) riešia koordinačné nariadenia EÚ (článok 21 nariadenia č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a článok 27 vykonávacieho nariadenia č. 987/2009). V zmysle uvedených nariadení, ak vznikla DPN na území jedného členského štátu, pričom osoba je poistená v druhom členskom štáte, uplatňuje si osoba nemocenské peňažné dávky v štáte, v ktorom je poistená. Žiadosť o nemocenskú dávku sa predkladá v príslušnej inštitúcii v štáte poistenia na základe potvrdenia o DPN, ktorá je vydaná ošetrujúcim lekárom v mieste pobytu resp. vzniku pracovnej neschopnosti. Riadne vystavené potvrdenie o DPN predkladá poistenec v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá uvedené potvrdenia z iných členských štátov akceptuje a rozhoduje o žiadosti o nemocenskom. Vznik súčasnej mimoriadnej situácie nemá vplyv na uvedený postup pri uplatňovaní nároku na nemocenské, ktorý platí od účinnosti vyššie uvedených koordinačných nariadení, t. j. od 1.5.2010.

Majú alebo nemajú nárok na preplatenie aspoň PN počas núdzového stavu a mimoriadnej pandemickej situácie, keď sa nemohli dostať domov aj z iného dôvodu, napríklad pre nedostatočné repatriačné lety a vonku ochoreli?

V prípade uplatnenia nároku (viď odpoveď na otázku č. 1) a splnenia zákonných podmienok vznikne týmto osobám nárok na nemocenské. Podotýkame, že Sociálna poisťovňa má na rozhodnutie o nároku na nemocenské 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o nemocenské miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne). Odporúčame sa informovať na mieste príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne o stave konania. Za predpokladu, že konanie sa ani nezačalo podotýkame, že nárok na výplatu nemocenského alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý nemocenské alebo jeho časť patrili. To znamená, že o nemocenské môžete požiadať aj spätne. Ak SP mešká s vyplatením PN, poistenec sa musí obrátiť na Sociálnu poisťovňu.

Ako to je s vypísaním PN počas normálneho, nie núdzového stavu, s PN pre SZČO, ktorí ochorejú mimo územia SR a riadne si platia odvody? Musia sa presunúť na Slovensko aj chorí, alebo môžu riadne dodržiavať liečebný režim v krajine EÚ?

Liečebný režim dodržiava osoba v mieste, ktoré nahlásila svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý potvrdenie o DPN vystavil. Nie je potrebné cestovať do štátu, v ktorom je  osoba poistená.

Dalito.sk oslovilo aj hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera, prečo SP nevypláca zodpovedným poistencom PN aj mesiace? Na odpoveď čakáme od 16. júna. Po jej zaslaní ju dopracujeme.