Zdravie

Trasieme sa pred koronavírusom, ale prevenciu podceňujeme

Slováci sa dožijú v zdraví 2,5 krát menej oproti Európanom. O stále zhoršujúcom sa zdravotnom stave slovenských obyvateľov, svedčia aj štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa výsledkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú najčastejšou príčinou mortality nesprávne stravovacie návyky. Kým na Slovensku sa nesprávne stravuje až 30 % Slovákov, v Európe je to len polovica (18 % Európanov).

4. marec 2020 je Svetovým dňom obezity. Iba na obezitu zomrú ročne vo svete vyše 3 milióny ľudí. Štatistiky naznačujú, že viac ako 50 % Európanov bude obéznych do roku 2030.

Efektívne zlepšovanie zdravia obyvateľstva si zároveň vyžaduje na dôkazoch založené preventívne postupy, ale aj zvýšenie úsilia v prospech udržania dobrého zdravia.  Práve tieto body boli témou na  zasadnutí Komisie MZ SR pre tvorbu, implementáciu a revíziu postupov pre výkon prevencie 11. februára na pôde ministerstva.


Záverom zo zasadnutia Komisie a víziou do budúcna je, aby sa pristúpilo ku komplexnému riešeniu prevencie zdravia občanov a zosieťovaniu hlavných aktérov v oblasti prevencie zdravia a to prostredníctvom vytvorenia určitej nadrezortnej platformy pre oblasť prevencie.

Národný projekt s cieľom zlepšovania systému zdravotníctva

Hlavným cieľom projektu je tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie (PpVP) a ich zavedenie do medicínskej praxe. Projektový tím vytvoril postupy pre správnu výživu novorodencov, koncept Nemocníc priateľských k deťom a štandardný postup pre psychomotorický vývin dieťaťa počas pravidelných návštev u pediatra.


Výzvy tvorby a zavádzania preventívnych postupov v Slovenskej republike preberali experti na spomínanom zasadnutí 11. februára 2020. Novinkou je použitie vysoko odborného prístupu pri tvorbe a implementácii, ktorý vychádza zo svetových odporúčaní.

Návrhy vznikajú v spolupráci s viacerými renomovanými inštitúciami z Európy, ale aj mimo nej. Členovia Komisie na zasadnutí hodnotili nové návrhy z oblasti výživy, infekcií, skríningov, duševného zdravia a skorého rozpoznania traumy pri mimoriadnych situáciách.

Pri tvorbe nechýbajú pacienti, ani snaha o medzirezortný prístup


Pridanou hodnotou tvorby nových a inovovaných postupov v prevencii je medzirezortný a medziodborový prístup. Samotnú Komisiu MZ SR pre postupy pre výkon prevencie tvoria odborníci z radov iných ministerstiev, lekárov, sestier a zdravotných poisťovní, ale aj psychológovia, sociálni pracovníci, pôrodní asistenti, pedagógovia, vedci, medzinárodne aktívni experti ale aj pacienti.

Zdravie obyvateľstva sa neodvíja len od zdravotných služieb. Zdravé stravovanie, dostatok pohybu alebo zdravé vzdelávacie a pracovné podmienky v školách a na pracovisku sú dôležité body, pri ktorých je  potrebná spoluprácu aj iných sektorov.

Dôraz sa kladie aj na zrozumiteľnosť pre pacienta


„Národný projekt pre tvorbu postupov na výkon prevencie  podporuje implementáciu rozhodnutí založených na dôkazoch do preventívnych postupov a zdôrazňuje bezpečnosť pacienta. Tím odborníkov spolu s behaviorálnymi ekonómami pripravil už prvé, pre pacientov zrozumiteľne spracované prílohy, ktoré sa venujú skríningovej mamografii, skríningu hrubého čreva a psychomotorickému vývinu,“ uvádza odborný garant a predseda Komisie MZ SR pre postupy pre výkon prevencie Jozef Šuvada.

Pacienti sa k nim dostanú na webovej stránke http://www.standardnepostupy.sk, prípadne u svojho lekára.

Zmena začína v každom z nás

Členovia Komisie MZ SR pre postupy pre výkon prevencie a posudzujúcich návrhy nových a inovovaných postupov v prevencii veria, že práve inovatívny prístup a vzájomná spolupráca sú úspešnou cestou k zmene správania Slovákov a predĺženiu života v zdraví.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *