Trvanie a rozsah odpracovaných hodín: výhody pre zamestnanca aj zamestnávateľa

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Zkittler
DALITO -

Počas sezónnych prác je bežné uzatváranie dohôd. Špecifickým znakom sú doba trvania a rozsah odpracovaných hodín. Vďaka tomu predstavujú výhody pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Musia však byť dodržané náležité podmienky.

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

Práca, na ktorú bola dohoda uzavretá, musí byť  vymedzená výsledkom. To znamená, že pracovné úkony sú ľahko merateľné.

Napríklad výroba nábytku, opravy a výmeny, natieračské práce a podobne.

Nesmie byť odpracovaných viac ako 350 hodín v kalendárnom roku. Spravidla dohoda zaniká okamihom splnenia pracovnej úlohy a odovzdania výsledku práce.

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Využíva sa vtedy, keď je potrebná pravidelná pracovná sila na krátke vymedzené práce. Dovolených je odpracovať nie viac ako 10 hodín týždenne. Veková hranica nie je obmedzená.

DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Brigádnikom sa rozumejú fyzické osoby so štatútom študenta strednej alebo vysokej školy. Bežné vekové vymedzenie je od 16 do 26 rokov. Platia pri tom aj výnimky. Vysokoškoláci musia byť prihlásení na dennú formu štúdia. Ak to povaha práce umožňuje, zamestnaná môže byť aj mladšia osoba ako 16 rokov. Podmienkou je ukončenie povinnej 10-ročnej školskej dochádzky. Mladiství smú vykonávať len prácu, ktorá neohrozí ich zdravý vývoj, bezpečnosť alebo mravnosť.

Súčasťou dohody je potvrdenie o návšteve školy, platné pre dobu výkonu práce. Pracovný limit je 20 hodín týždenne, teda 8 hodín denne.

Ďalšie pravidlá sa dočítate TU na pracuj.sk.