Správy

Tržby klesli všade, najviac trpí stavebníctvo

Tržby počas júla 2020 medzimesačne vzrástli vo všetkých odvetviach, ale nedosiahli ešte úroveň minulého roka. Najvýraznejšie zlepšenie bolo v priemysle, kde boli tržby medziročne nižšie už len o 1,5 %. V stavebníctve júlové tržby zaostávali za úrovňou minulého roka o 13,5 %, v doprave a skladovaní o 7,8 % a vo vybraných trhových službách 6,6 %.

Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie Štatistického úradu SR.

Z podrobnejších činností jednotlivých odvetví stále najväčší pokles tržieb v júli zaznamenávali činnosti cestovných agentúr a kancelárií, ktoré dosiahli len šestinu objemu tržieb z rovnakého obdobia minulého roka (pokles o 84,6 %). Obnovená výroba v automobilovom priemysle priniesla aj rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré po piatich mesiacoch prekročili medziročnú úroveň o 13,1 %.


Vývoj v júli 2020 v porovnaní s júnom 2020 [1])

Na medzimesačnej úrovni bol v júli vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) priaznivý vo všetkých odvetviach. S oživenou výrobou aj poskytovaním služieb vzrástli tržby v doprave a skladovaní o 4,7 %, priemysle o 3,9 %, stavebníctve o 1,6 %, vybraných trhových službách o 1,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 %.

Vývoj v júli 2020 v porovnaní s júlom 2019

Tržby v priemysle sa výrazne priblížili tržbám z júla 2019, v júli 2020 boli po výrazných prepadoch v predchádzajúcich mesiacoch (hlavne v máji o 33,9 % a v apríli až o 44,8 %) medziročne nižšie už len o 1,5 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 8,1 %; ťažbe a dobývaní o 6,4 %; dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,2 % a v priemyselnej výrobe o 1,1 %.

Tržby boli aj v júli medziročne nižšie vo väčšine odvetví priemyslu, ich celkový pokles najviac ovplyvnilo zníženie vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,2 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 11,8 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 16,5 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,8 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 11,1 %.

Po päťmesačnom poklese sa opäť do kladných čísel dostala výroba dopravných prostriedkov, s medziročným rastom tržieb o 13,1 %. Rástli aj tržby vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15 %, výrobe elektrických zariadení o 3,8 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 6,7 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 3 %.


Piaty mesiac po sebe pokračoval pokles tržieb v stavebníctve, oproti júlu 2019 klesli o 13,5 %.

Pokles tržieb v doprave a skladovaní [2]) sa v júli zmiernil na 7,8 % oproti júnovému poklesu o 11,7 %. Celkový pokles najviac ovplyvnili nižšie tržby v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 12,4 %. Medziročne nižšie tržby zaznamenala aj letecká doprava a pozemná doprava a doprava potrubím.

V informačných a komunikačných činnostiach [3]) pokles pokračoval tretí mesiac po sebe, tržby sa oproti júlu 2019 znížili o 4 %. Najviac klesli vo výrobe filmov o 40,9 %, informačných službách o 10,8 % a po jeden a pol ročnom raste sa znížili aj tržby v počítačovom programovaní o 3,1 %. Tržby sa medziročne zvýšili len v nakladateľských činnostiach.

Vo vybraných trhových službách [4]) boli tržby medziročne nižšie o 6,6 %. Najväčší pokles naďalej pretrvával v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, oproti júlu 2019 sa znížili o 84,6 % (v júni klesli o 84,9 %, v máji o 80,5 %). Významne klesli aj tržby za právne a účtovnícke činnosti o 9,8 %. Priaznivo sa vyvíjali tržby najmä v činnostiach v oblasti nehnuteľností a v činnostiach herní a stávkových kancelárií, u obidvoch medziročný rast presiahol 10 %.

Vývoj za sedem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Za sedem mesiacov roku 2020 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 16,2 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 17,4 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,1 %, ťažbe a dobývaní o 4,7 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch o 3,9 %.

Tržby v stavebníctve saza sedem mesiacovv porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 znížili o 8,9 %.

V doprave a skladovaní sa tržby medziročne znížili o 12,1 %.


Celkové tržby v odvetví informačné a komunikačné činnosti sa zvýšili o 1,1 %, toto odvetvie ako jediné zaznamenalo rast kumulovaných tržieb od začiatku roka.

Vo vybraných trhových službách sa tržby znížili o 6,3 %.


[1]) zo sezónne očistených údajov

Poznámka: z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien

[2]) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov

[3]) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych pro­gramov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby

[4]) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti


Celá TS ŠÚ SR TU.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *