Poradňa

Úplne všetko o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020

Všetko potrebné o vzdelávaní do konca školského roku 2019/2020 poskytlo DALITO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky potrebné normy na jednom mieste.

Od 1. júna sa časť detí a žiakov bude môcť vrátiť do škôl

Zriaďovatelia budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí. Informoval o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej konferencii.


Či a v akom režime zriaďovatelia školy otvoria, bude záležať od miestnych podmienok (t. j. vývoja šírenia nákazy COVID-19), ale aj personálnych, materiálnych a priestorových možností škôl.

Zriaďovatelia majú dva týždne na to, aby zabezpečili spôsob a termín na vyjadrenie sa rodičov a zistili tak záujem o návrat ich detí do škôl.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov. Minister školstva Branislav Gröhling by privítal, ak by do skupiny prednostne prijímaných detí patrili aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V materskej škole bude môcť byť v skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, čím nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia.

Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/.


Krátke inštruktážne videá sú zverejnené aj na sociálnych sieťach ministerstva školstva.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl a  základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „základná škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) si uvedomuje, že väčšina škôl si už vytvorila systém vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktorý zohľadňuje ich možnosti a miestne špecifiká. Zároveň však celá spoločnosť cíti potrebu postupného návratu k bežnému životu.

Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom:

 • k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,
 • k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
 • k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov,
 • k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 – 5 otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom základnej školy, umiestni žiaka v škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Odporúčame, aby prevádzka ZŠ 1 – 5 bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka mohli žiaka odovzdať do ZŠ 1 – 5 pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať z ZŠ 1 – 5 po jej skončení. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky ZŠ 1 – 5 v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov.


Základné odporúčania

 • Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ  ZŠ 1 – 5 zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
 • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
 • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom  procese.
 • V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín, odporúčame rozdeliť nástup do ZŠ 1 – 5 na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch.

Zriaďovateľ

 • Zváži pri otváraní základnej školy všetky miestne špecifiká, personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko – epidemiologickú situáciu v oblasti svojej pôsobnosti.
 • Určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka o umiestnenie žiaka do školy a v spolupráci s riaditeľom školy urobí medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu základnej školy.
 • Vydá pokyn riaditeľom základných škôl na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej školy a dezinfekcie priestorov, pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky základnej školy, kvôli prevencii nákazy COVID-19.
 • Zabezpečí prevádzku základnej školy vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine.
 • V spolupráci s riaditeľom základnej školy pre všetkých zamestnancov základnej školy a prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.
 • V spolupráci s riaditeľom základnej školy a zamestnancami základnej školy zrealizuje prípravu povolenia prevádzky k určenému termínu, vrátane činností súvisiacich so stravovaním.
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZŠ bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s miestne príslušným RÚVZ, zamestnancami základnej školy a zákonnými zástupcami.

Riaditeľ

 • Vydá pokyny, upravujúce podmienky konkrétnej základnej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:
  • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy do konca školského roku 2019/2020,
   • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1).
 • Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov, zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy, ak zriaďovateľ rozhodne o jej otvorení.
 • Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
 • Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
 • K rizikovým skupinám patria:
 • tehotné ženy,
 • osoby staršie ako 60 rokov,
 • osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).
 • V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
 • Prílohu č. 4 tvorí usmernenie k pracovnoprávnym aspektom po „otvorení základnej školy“.  

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Dobrovoľná účasť  žiakov na vyučovaní v základnej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa vyučovania v základnej škole z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje základnej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Bude pre školu nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základné školy majú možnosť autonómne koncipovať  štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania. Zároveň je nevyhnutné, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý).


V tejto súvislosti upozorňujeme, že je v platnosti Usmernenie ŠŠI, podľa ktorého:  „Štátna školská inšpekcia ubezpečuje, že si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že bude rešpektovať všetky tie odchýlky od noriem (vrátane nastavenia špecifických režimov samotného vzdelávania po prípadnom obnovení prevádzky škôl), ktoré upravujú oblasť výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu do základných práv detí a žiakov.“

ŠŠI pripravila vzory zápisov do triednej knihy počas mesiaca jún 2020, ktoré sú uvedené v  prílohe č. 3.

Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý budú školy uskutočňovať, odporúčame, aby sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo do konca školského roku 2019/2020.

Ministerstvo odporúča zriaďovateľom v spolupráci s riaditeľmi škôl, aby do výchovno – vzdelávacieho procesu zapojili svojich zamestnancov nasledovne:

 1. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nastúpia do škôl, budú zabezpečovať vyučovanie v základnej škole a výchovné aktivity pre žiakov 1. až 5. ročníka. Základná škola do tohto procesu zapojí nielen pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí v čase bežnej prevádzky realizujú výchovu a vzdelávanie v 1. až v 5. ročníku, ale aj všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí nerealizujú dištančné vzdelávanie v  6. až  v 9. ročníku. Distančné vzdelávanie sa vykonáva v súlade s bodom 4.
  1. Odporúčame, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, pretože patria do rizikovej skupiny, realizovali primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. až 5. ročníka, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole podľa bodu 2. rozhodnutia ministra.
  1. V prípade, že všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci budú vykonávať prácu na pracovisku, vyčlení riaditeľ školy zamestnancov, ktorí sprostredkujú, podľa možností školy, vzdelávanie žiakom dištančne.
  1. Základná škola, podľa svojich technických možností, môže sprostredkovať žiakom s prístupom na internet live vysielanie vzdelávacích činností, uskutočňujúcich sa priamo v škole. Žiakom, ktorí nemajú prístup na internet a nebudú v škole, sprostredkuje škola distančné vzdelávanie doterajším spôsobom v rámci svojich možností tak, aby nepreťažovala tých zamestnancov, ktorí sa venujú prezenčnej forme výchovy a vzdelávania v základnej škole.
  1. Základná škola, ak to bude z kapacitných dôvodov nutné, prehodnotí  a upraví dištančné vzdelávanie v 6. až v 9. ročníku (so zameraním na hlavné vzdelávacie oblasti) tak, aby v prípade potreby vedela využiť časť týchto pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na vzdelávanie a výchovu žiakov 1. až 5. ročníka formou vyučovania v základnej škole alebo na vzdelávanie žiakov dištančne.
  1.  Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom, v prípade potreby, osloví fakulty pripravujúce budúcich učiteľov a Stredné odborné školy pedagogické na to, aby ich študenti, žiaci či absolventi vypomohli s výchovno – vzdelávacou činnosťou v tejto mimoriadnej situácii.

V prípade, že priestorové možnosti základnej školy nie sú dostačujúce, odporúčame, aby zriaďovateľ poskytol iné verejné priestory (napr. kultúrny dom, knižnicu, budovu ZUŠ, CVČ) v rámci svojich možností.

Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. Základná škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
 • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
 • Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel  pri kašľaní a kýchaní.
 • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
 • Podľa miestnych podmienok sa skupiny žiakov vonku intervalovo striedajú alebo je určený pre jednotlivé skupiny oddelený priestor.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 • Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

Stravovanie

 • Podľa miestnych podmienok, počtu žiakov a personálu je možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe. Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajná školská jedáleň, zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
 • V prípade, ak je to možné, odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa.
 • V prípade stravovania v jedálni základnej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

Pri podozrení na ochorenie

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia

 • Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so základnou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov žiakov obvyklým spôsobom.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl a  materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Otvorenie MŠ bude významným krokom:

 • k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,,
 • k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
 • k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Odporúčame, aby prevádzka materskej školy bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí.

Základné odporúčania

 • Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré  pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
 • Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Zriaďovateľ

 • Vydá pokyn riaditeľom materských škôl, riaditeľom základných škôl s materskými školami a riaditeľom spojených škôl, ktorých súčasťou je aj organizačná zložka materská škola (ďalej len „riaditeľ materskej školy“) na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktoré sa za bežných okolností, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., vykonáva cez letné prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy najmenej na tri týždne.
 • Zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.
 • V spolupráci s riaditeľom materskej školy pre všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku materskej školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok.
 • V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy.
 • V spolupráci s riaditeľom materskej školy urobí medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich dieťaťom/deťmi.
 • Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.
 • Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Riaditeľ

 • Vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:
 • prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,
 • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1).
 • Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí, zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku materskej školy, vrátane prevádzky počas mesiacov júl a august, t. j. do konca školského roku 2019/2020, ak zriaďovateľ rozhodne o jej otvorení.
 • Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.

Personálne zabezpečenie prevádzky materskej školy

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.
 • Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.
 • K rizikovým skupinám patria:
 • tehotné ženy,
 • osoby staršie ako 60 rokov,
 • osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).
 • V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
 • Prílohu č. 5 tvorí usmernenie k pracovnoprávnym aspektom po „otvorení materskej školy“.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)

Organizácia  a obsah predprimárneho vzdelávania

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
 • Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.
 • V prípade, že priestorové možnosti materskej školy nie sú dostačujúce, odporúčame, aby zriaďovateľ poskytol iné verejné priestory (napr. kultúrny dom, knižnicu, budovu ZUŠ, CVČ) v rámci svojich možností.
 • Dobrovoľná účasť  detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
 • Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. Tá si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
 • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nepoužívajú sa. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 • Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.
 • Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

Stravovanie

 • Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe. Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajňa školskej jedálne, zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
 • V prípade, ak je to možné, odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa.
 • V prípade stravovania v jedálni materskej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

Odpočinok detí

 • V prípade, ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami, pri rozdelení na skupiny, odporúčame, aby deti v triede predškolákov nemuseli absolvovať povinný odpočinok na lôžku.
 • Odporúčame, aby materská škola, podľa svojich možností, zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.
 • Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní.
 • Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

Pri podozrení na Covid – 19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia

 • Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v  rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Príloha 1 – nehodiace škrtnite

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

Meno:  
Priezvisko:  
Dátum narodenia:  

Dôvod použitia tohto dotazníka:

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z..

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*:
ÁNO NIE
Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *:
ÁNO NIE
Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*:
ÁNO NIE
Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *:
ÁNO NIE
Prehlasujem, že nemám kašeľ*:
ÁNO NIE
Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*:
ÁNO NIE

Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov.

Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa – či má na daný deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce.

V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký.

Dátum:   

                                                                                                            …………………………………….

                                                                                                                                         podpis zamestnanca

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej epidémie koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19 a bude archivovaný podľa platných právnych predpisov GDPR.

Príloha 2 – vyhlásenie

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ………………………………………, bytom v  ……………………………………………………………………….., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 V …………………………… dňa ……………….

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  
Telefón zákonného zástupcu:  
Podpis zákonného zástupcu:  

Príloha 3

Vzory záznamov v triednych knihách (ďalej TK) o prebranom učive:

Dobrovoľná účasť  žiakov na prezenčnom vyučovaní nesmie vyvolať tendencie u učiteľov pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Dôvodov pre výber tejto stratégie je viacero. Ide jednak o nevyhnutnosť zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a jednak brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa prezenčného vzdelávania nezúčastní. Z tohto dôvodu by školy mali mať z jednej strany možnosť autonómne koncipovať  štruktúru vyučovacieho dňa a takisto mať možnosť autonómne stanovovať obsah a formu vzdelávania, z druhej strany však je takisto nevyhnutné urobiť všetko preto, aby prítomnosť žiakov  v škole plnila nielen spoločenské požiadavky na obnovenie ekonomickej aktivity krajiny, ale mala význam nielen pre rozvoj kompetencií detí, ale aj ich učiteľov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre deti príťažlivý).

Spôsob organizácie vzdelávania determinuje aj spôsob zaznamenávania učiva v TK.  

 1. Pokiaľ učiteľ zvolí blokový/tematický spôsob vzdelávania, v ktorom sa počas vyučovacieho  dňa tematicky integrujú obsahy a požiadavky na výkon viacerých predmetov  do jednej témy/bloku, zapíše túto tému do TK pre všetky hodiny daného dňa, resp. vyznačí koľkých hodín sa daná téma týka, resp. v akom časovom rozsahu sa blok vyučoval.

Napr. celý vyučovací deň (napr. 1. – 4 hodina) – Voda okolo nás

 • Pokiaľ učiteľ zvolí kombináciu blokového/tematického vyučovania a hodinovej organizácie vyučovania, do časti Prebrané učivo, zaznamená čas trvania oboch obsahov.

Napr. 1-3. vyučovacia hodina Voda okolo nás; 4. vyučovacia hodina Pohybové aktivity

 • Pokiaľ učiteľ zvolí variant, v ktorom obsahy striedajú v pravidelných (napr. hodinových) úsekoch, zaznamená ich obsah do časti Prebrané učivo.

Napr.

 1. Didaktické hry (napr. zamerané na rozvíjanie pozornosti; zamerané na rozvíjanie predstavivosti; zamerané na rozvíjanie tvorivosti; zamerané na rozvíjanie schopnosti argumentovať,…)
 2. Pohybové aktivity
 3. Rozvíjanie čitateľských zručností (napr. rozprávka, poviedka, báseň)
 4. Rozvíjanie matematických zručností (napr. opakovanie, prehlbovanie učiva – úlohy spojené s bežným životom rozvíjajúce matematické myslenie)
 5. Zábavné počty
 6. Riešenie problémových úloh/Riešenie záhad (napr. prírodoveda, prvouka, biológia, geografia….)
 7. Rozvíjanie komunikačných zručností (napr. argumentácia, schopnosť viesť kultivovaný dialóg, komunikácia v cudzom jazyku….)
 8. Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede
 9. Aktivity súvisiace s prierezovými témami (preferovať témy ochrany života a zdravia, environmentálne témy)

Súčasné nastavenie dĺžky vyučovacej hodiny nie je nevyhnutné dodržiavať. Jednotlivé aktivity môžu trvať rozličný časový úsek (viac ako 45 minút resp. menej ako 45 minút). Dôležité je však za všetkých okolností vytvárať podmienky pre napĺňanie psychohygienických potrieb detí (odpočinok, jedlo, nápoje, toaleta).

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s „otvorením základných škôl“

 • Ak zriaďovateľ rozhodne o „otvorení“ základnej školy, je nevyhnutný nástup zamestnancov na pracovisko.
 • Zamestnanci základnej školy budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Na tento účel zamestnávateľ zabezpečí potrebné dostatočné dezinfekčné a hygienické prostriedky.
 • Zamestnancom, ktorí patria do rizikovej skupiny, je zamestnávateľ naďalej  povinný v súlade s § 250b ods. 2 Zákonníka práce umožniť vykonávať prácu z domácnosti. Tejto skupine zamestnancov môže zamestnávateľ určiť online vyučovanie aj v tých ročníkoch, v ktorých pôvodne podľa rozvrhu hodín nevyučovali, t. j. aj na druhom stupni základnej školy, aj keď ide o učiteľov prvého stupňa základnej školy.
 • Ak nebude možné rizikovej skupine zamestnancov určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku (resp. funkčného platu), najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce tým nie je dotknuté (teda je naďalej aj možná dohoda so zástupcami zamestnancov na inej výške, ale najmenej 60 %).

Príklad

Učiteľ vyučuje v základnej škole, ktorá podľa rozhodnutia zriaďovateľa bude otvorená, ale dieťa tohto učiteľa navštevuje druhú školu (materskú alebo základnú), ktorá zostáva zatvorená. Teda učiteľ z objektívnych dôvodov nemôže nastúpiť na výkon práce na svojom pracovisku. Zamestnávateľ tomuto učiteľovi naďalej môže umožniť výkon práce z domácnosti zamestnanca.

 • Podľa § 90 ods. 4 Zákonníka práce „Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.“. Z uvedeného vyplýva, že povinnosťurčiť začiatok a koniec pracovného času je v kompetencii zamestnávateľa.
 • Podľa § 250b ods. 3 Zákonníka práce „Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.“. Riaditeľ školy určí aj rozsah a rozvrh priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a rozsah ostatných činností súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktorú budú pedagogickí zamestnanci vykonávať na pracovisku a z domácnosti počas pracovnej doby.
 • Podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.“.
 • Určenie nadčasových hodín pri práci na pracovisku je vo výlučnej kompetencii zamestnávateľa. Ak pedagogický zamestnanec bude na príkaz zamestnávateľa vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť nad rozsah základného úväzku ustanoveného nariadením vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, vznikne mu práca nadčas.
 • Zamestnancovi, ktorý má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti so školou na vyučovanie konkrétneho predmetu, zamestnávateľ rovnako nariadi dohodnuté pracovné činnosti vykonávať na pracovisku a za skutočne odučené a vykázané hodiny mu poskytne dohodnutú odmenu.

Povinnosť učiteľa druhého stupňa základnej školy nastúpiť do práce a vykonávať pracovnú činnosť aj na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí

 • Dojednaným druhom práce učiteľa je „výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom základnej školy“, respektíve „výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom prvého stupňa základnej školy“ alebo „výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom druhého stupňa základnej školy“.
 • Podľa § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce „Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.“.
 • Ak má učiteľ druh práce v pracovnej zmluve vymedzený ako „výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom druhého stupňa základnej školy“, vykonávanie pracovnej činnosti na prvom stupni základnej školy je možné buď na základe dohody o zmene pracovných podmienok učiteľa druhého stupňa základnej školy podľa § 54 Zákonníka práce (t.j. so súhlasom), alebo na základe preradenia učiteľa druhého stupňa základnej školy podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce (t.j. bez súhlasu).
 • Podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce „Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.“, pričom mimoriadnou udalosťou je aj ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, ktoré trvá doposiaľ. Preradením zamestnanca (učiteľa druhého stupňa na prvý stupeň) dochádza k činnosti, pri ktorej ide o zmiernenie ekonomických následkov mimoriadnej udalosti (rodičia môžu nastúpiť do práce).
 • Z uvedeného vyplýva, že preradenie učiteľa druhého stupňa základnej školy na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti aj na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí je nevyhnutné z dôvodu zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti. Preradenie učiteľa druhého stupňa základnej školy je v tomto prípade možné podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce realizovať aj bez súhlasu zamestnanca.
 • Pri zmene miesta výkonu práce je potrebné zabezpečiť aj preškolenie zamestnanca z hľadiska BOZP, keďže ide o iné priestory.

Pridelenie učiteľa strednej školy na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

 • Pri nedostatočnom počte pedagogických zamestnancov pri výkone výchovno-vzdelávacej činnosti na prvom stupni základnej školy a v piatom ročníku základnej školy je možné uplatniť ustanovenie § 58 Zákonníka práce, t. j. dočasne prideliť učiteľa strednej školy do príslušných ročníkov základnej školy.
 • Účastníkom tohto vzťahu sú
 • stredná škola ako (pôvodný) zamestnávateľ,
  • učiteľ strednej školy ako zamestnanec, ktorý bude do základnej školy dočasnej pridelený, a
  • základná škola ako užívateľský zamestnávateľ.
 • Zamestnanec (učiteľ strednej školy), ktorý je do základnej školy dočasne pridelený, je naďalej zamestnancom pôvodného zamestnávateľa (strednej školy). To znamená, že medzi zamestnancom, ktorý je do základnej školy dočasne pridelený, a užívateľským zamestnávateľom, nevzniká pracovný pomer.
 • Podľa § 58 ods. 1 Zákonníka práce „Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu.“.
 • Ustanovenie § 58 ods. 5 Zákonníka práce vyžaduje pre dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca písomnú formu a ustanovuje náležitosti dohody o dočasnom pridelení. Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä
  • názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa,
  • deň, keď dočasné pridelenie vznikne,
  • dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
  • druh práce a miesto výkonu práce,
  • mzdové podmienky a
  • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.
 • Užívateľský zamestnávateľ (základná škola), zamestnancovi v mene zamestnávateľa (strednej školy) počas dočasného pridelenia
  • ukladápracovné úlohy,
  • organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu,
  • dáva mu na tento účel pokyny,
  • utvára priaznivé pracovné podmienky a
  • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom.
 • Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa podľa § 58 ods. 8 Zákonníka práce.
 • Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, ak zákon neustanovuje inak.
 • Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť podľa § 58 ods. 9 Zákonníka práce najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa“.
 • Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok podľa § 58 ods. 13 Zákonníka práce.
 • Užívateľský zamestnávateľ je povinný podľa § 58 ods. 16 Zákonníka práce viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.
 • Tieto pravidlá sa vzťahujú nielen na dočasné pridelenie učiteľa strednej školy na základnú školu, ale aj na dočasné pridelenie učiteľa základnej školy na inú základnú školu, ak ide o dvoch rôznych zamestnávateľov.

Zamestnanec odmietne nástup do práce pre hrozbu koronavírusu

 • Podľa § 47 ods. 3 Zákonníka práce „Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.“.
 • Podľa  § 147 ods. 1 Zákonníka práce Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.“.
 • Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.“.
 • Podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 124/2006 Z. z.Všeobecné zásady prevencievylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,…“. To znamená, že zamestnávateľ a zamestnanec sa riadia opatreniami úradu a zamestnávateľ prijíma všetky opatrenia na zaistenia ochrany života a zdravia zamestnancov na pracovisku.

Ak zamestnávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z prijatých opatrení úradu alebo neutvorí priaznivé pracovné podmienky na pracovisku na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, a zamestnanec odmietne vykonávať prácu na pracovisku z dôvodu bezprostredného a vážneho ohrozenia jeho života alebo zdravia, konanie zamestnanca nie je možné posudzovaťako porušenie jeho povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy alebo ako porušenie pracovnej disciplíny.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  k pracovnoprávným vzťahom v súvislosti s „otvorením materských škôl“

 • Ak zriaďovateľ rozhodne o „otvorení“ materskej školy, je nevyhnutný nástup zamestnancov na pracovisko.
 • Zamestnanci materskej školy budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Na tento účel zamestnávateľ zabezpečí potrebné dostatočné dezinfekčné a hygienické prostriedky.
 • Zamestnancom, ktorí patria do rizikovej skupiny, je zamestnávateľ naďalej povinný v súlade s § 250b ods. 2 Zákonníka práce umožniť vykonávať prácu z domácnosti.
 • Ak nebude možné rizikovej skupine zamestnancov určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku (resp. funkčného platu), najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce tým nie je dotknuté (teda je naďalej aj možná dohoda so zástupcami zamestnancov na inej výške, ale najmenej 60 %).

Príklad

Učiteľka vyučuje v materskej škole, ktorá podľa rozhodnutia zriaďovateľa bude otvorená, ale dieťa tejto učiteľky navštevuje druhú školu (materskú alebo základnú), ktorá zostáva zatvorená. Teda učiteľka z objektívnych dôvodov nemôže nastúpiť na výkon práce na svojom pracovisku. Zamestnávateľ tejto učiteľke naďalej môže umožniť výkon práce z domácnosti zamestnanca.

 • Podľa § 90 ods. 4 Zákonníka práce „Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.“. Z uvedeného vyplýva, že povinnosťurčiť začiatok a koniec pracovného času je v kompetencii zamestnávateľa.
 • Podľa § 250b ods. 3 Zákonníka práce „Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.“. Riaditeľ školy určí aj rozsah a rozvrh priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a rozsah ostatných činností súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktorú budú pedagogickí zamestnanci vykonávať na pracovisku a z domácnosti počas pracovnej doby.
 • Podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce „Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.“.
 • Určenie nadčasových hodín pri práci na pracovisku je vo výlučnej kompetencii zamestnávateľa. Ak pedagogický zamestnanec bude na príkaz zamestnávateľa vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť nad rozsah základného úväzku ustanoveného nariadením vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, vznikne mu práca nadčas.
 • Podľa § 7 ods. 3 druhej vety vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009  Z. z. „V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia.“.
 • Z uvedeného vyplýva, že ak po znovuotvorení materskej školy zamestnávateľ učiteľkám materskej školy s celodennou prevádzkou určí prácu na zmeny, učiteľkám materskej školy vznikne nárok na príplatok za zmennosť.

Vykonávanie pracovnej činnosti v inej materskej škole

 • Je potrebné rozlišovať medzi materskými školami s právnou subjektivitou a materskými školami bez právnej subjektivity.
 • Dojednaným druhom práce učiteľa materskej školy je spravidla „výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom materskej školy“ alebo „učiteľka materskej školy“.

Materské školy bez právnej subjektivity s rovnakým zriaďovateľom

 • V tomto prípade je rozhodujúce, že ide o toho istého zamestnávateľa.
 • Podľa § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce „Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.“.
 • Podľa § 55 ods. 1 Zákonníka práce „Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.“. Výkon pracovnej činnosti u toho istého zamestnávateľa ale v inej materskej škole je výkon práce na inom mieste.
 • Ak má učiteľka materskej školy druh práce v pracovnej zmluve vymedzený napríklad ako „výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom materskej školy“ alebo „učiteľka materskej školy“, vykonávanie rovnakej pracovnej činnosti u toho istého zamestnávateľa ale v inej materskej škole je možné buď na základe dohody o zmene pracovných podmienok učiteľky materskej školy podľa § 54 Zákonníka práce (t.j. so súhlasom), alebo na základe preradenia učiteľky materskej školy podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce (t.j. bez súhlasu). Nejde síce o prácu iného druhu, ako bola dohodnutá, ale ide o prácu na inom mieste.
 • Podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce „Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.“, pričom mimoriadnou udalosťou je aj ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, ktoré trvá doposiaľ. Preradením zamestnanca (učiteľa materskej školy na inú materskú školu) dochádza k činnosti, pri ktorej ide o zmiernenie ekonomických následkov mimoriadnej udalosti (rodičia môžu nastúpiť do práce).
 • Zamestnanca teda možno preradiť podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce aj bez jeho súhlasu, ak sú splnené obe tieto podmienky:
 • ide o dve materské školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu,
 • ide o toho istého zriaďovateľa, t.j. toho istého zamestnávateľa.
 • Pri zmene miesta výkonu práce je potrebné zabezpečiť aj preškolenie zamestnanca z hľadiska BOZP, keďže ide o iné priestory.
 • To isté platí, aj ak ide o preradenie medzi elokovanými pracoviskami tej istej materskej školy.
 • Ak ide o základnú školu s materskou školou, ktoré sú na dvoch rôznych adresách, a v priestoroch základnej školy sa vytvoria priestory pre výchovu a vzdelávanie v materskej škole, je potrebné skúmať, či učiteľka materskej školy má v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce adresu materskej školy, alebo adresu základnej školy s materskou školou:
 • ak má učiteľka uvedenú v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce adresu materskej školy, možno učiteľku materskej školy preradiť bez jej súhlasu podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce, pretože druh práce síce ostáva rovnaký, ale mení sa miesto výkonu práce.
 • ak má učiteľka uvedenú v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce adresu základnej školy s materskou školou, o preradenie nejde, pretože druh vykonávanej práce ani miesto výkonu práce sa nemenia.
 • V rámci základnej školy s materskou školou môže nastať situácia preradenia vychovávateľky školského klubu detí do materskej školy. Bez ohľadu na miesto výkonu práce dochádza k zmene druhu vykonávanej práce. Aj v tomto prípade možno využiť postup podľa § 55 ods. 4 Zákonníka práce.

Materské školy bez právnej subjektivity s rôznymi zriaďovateľmi a materské školy s právnou subjektivitou

 • Pri nedostatočnom počte učiteliek materskej školy je možné uplatniť ustanovenie § 58 Zákonníka práce, t. j. dočasne prideliť učiteľku materskej školy do inej materskej školy.
 • Rozhodujúce v tomto prípade je, že ide o dvoch rôznych zamestnávateľov.
 • Účastníkom tohto vzťahu sú
  • materská škola s právnou subjektivitou alebo materská škola bez právnej subjektivity so zriaďovateľom X ako (pôvodný) zamestnávateľ,
  • učiteľka materskej školy ako zamestnanec, ktorý bude do inej materskej školy dočasnej pridelený, a
  • iná materská škola s právnou subjektivitou alebo materská škola bez právnej subjektivity so zriaďovateľom Y ako užívateľský zamestnávateľ.
 • Zamestnanec (učiteľka materskej školy), ktorý je do inej materskej školy dočasne pridelený, je naďalej zamestnancom pôvodného zamestnávateľa (pôvodnej materskej školy alebo pôvodného zriaďovateľa). To znamená, že medzi zamestnancom, ktorý je do inej materskej školy dočasne pridelený, a užívateľským zamestnávateľom, nevzniká pracovný pomer.
 • Podľa § 58 ods. 1 Zákonníka práce „Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu.“.
 • Ustanovenie § 58 ods. 5 Zákonníka práce vyžaduje pre dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca písomnú formu a ustanovuje náležitosti dohody o dočasnom pridelení. Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä
 • názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa,
 • deň, keď dočasné pridelenie vznikne,
 • dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
 • druh práce a miesto výkonu práce,
 • mzdové podmienky a
 • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.
 • Užívateľský zamestnávateľ (druhá materská škola alebo iný zriaďovateľ), zamestnancovi v mene pôvodného zamestnávateľa (prvej materskej školy alebo pôvodného zriaďovateľa) počas dočasného pridelenia
 • ukladá pracovné úlohy,
 • organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu,
 • dáva mu na tento účel pokyny,
 • utvára priaznivé pracovné podmienky a
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom.
 • Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa podľa § 58 ods. 8 Zákonníka práce.
 • Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, ak zákon neustanovuje inak.
 • Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť podľa § 58 ods. 9 Zákonníka práce najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa“.
 • Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok podľa § 58 ods. 13 Zákonníka práce.
 • Užívateľský zamestnávateľ je povinný podľa § 58 ods. 16 Zákonníka práce viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

Zamestnanec odmietne nástup do práce pre hrozbu koronavírusu

 • Podľa § 47 ods. 3 Zákonníka práce „Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.“.
 • Podľa  § 147 ods. 1 Zákonníka práce Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam“.
 • Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.“.
 • Podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 124/2006 Z. z.Všeobecné zásady prevencievylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,…“. To znamená, že zamestnávateľ a zamestnanec sa riadia opatreniami úradu a zamestnávateľ prijíma všetky opatrenia na zaistenia ochrany života a zdravia zamestnancov na pracovisku.
 • Ak zamestnávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z prijatých opatrení úradu alebo neutvorí priaznivé pracovné podmienky na pracovisku na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, a zamestnanec odmietne vykonávať prácu na pracovisku z dôvodu bezprostredného a vážneho ohrozenia jeho života alebo zdravia, konanie zamestnanca nie je možné posudzovať ako porušenie jeho povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy alebo ako porušenie pracovnej disciplíny.

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

Vyhlasujem, že dieťa …………………………………….. bytom v …………………………….. neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasujem, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:

 • telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
 • malátnosť, neprimeraná únava
 • začervenané, zapálené oči s výtokom
 • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
 • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
 • bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
 • suchý dusivý kašeľ
 • vlhký produktívny kašeľ
 • vracanie
 • náhla strata chuti a čuchu
 • riedka stolica niekoľkokrát denne
 • novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži
 • iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Dňa ……………

meno a podpis zákonného zástupcu ………………………………………………….

Dňa ……………

meno a  podpis zákonného zástupcu ………………………………………………….

Dňa ……………

meno a podpis zákonného zástupcu …………………………………………………..

Dňa ……………

meno a podpis zákonného zástupcu …………………………………………………..

Dňa ……………

meno a podpis zákonného zástupcu …………………………………………………..

Poz. redakcie: Text obsahuje vsunutý reklamný link.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *