Správy

Vedci lepšie vedia analyzovať nebezpečnú kontamináciu životného prostredia z nemocníc

Z nemocníc sa do odpadových vôd dostávajú nebezpečné látky cytostatiká používané v súvislosti s liečbou rakoviny. Tieto môžu nežiaduco ovplyvniť všetky živé organizmy, ktoré prídu do styku so splaškami. Vedci z Univerzity Komenského s medzinárodným tímom vyvinuli citlivejšiu analytickú metódu na sledovanie kontaminácie životného prostredia týmito látkami.

Cytostatiká sú chemické látky, ktoré zabíjajú bunky, resp. zabraňujú ich deleniu, preto sa v súčasnosti intenzívne používajú na liečbu nádorových ochorení chemoterapiou. Majú však aj celú škálu nežiaducich účinkov a sú to vlastne vysokotoxické látky. Po podaní pacientom sa približne 50 % vylúči z ľudského organizmu močom, a tak vedú k systematickej kontaminácii životného prostredia. To môže znamenať ďalšie riziko ohrozenia zdravia človeka.

Analýza splaškov z mestskej kanalizácie je preto mimoriadne dôležitá. „V súčasnosti sa analýzy odpadových vôd vykonávajú viacerými fyzikálno-chemickými metódami, podľa požiadaviek na rozsah a vykonávanie rozborov. Tie však nie sú zamerané na stanovenie cytostatík, a preto ich nie sú schopné zachytiť,“ vysvetľuje docent Radoslav Halko z Prírodovedeckej fakulty UK.


Momentálne preto vyvíjajú novú metódu chemickej analýzy. Je založená na kombinácii kvapalinovej chromatografie, ktorá sa používa na separáciu zmesí rozpustených v kvapaline, a atómovej spektrometrie, umožňujúcej veľmi presne stanoviť koncentráciu mnohých chemických prvkov v roztoku.

„Tieto metódy v kombinácii s vhodnou úpravou vzorky umožňujú vysokú citlivosť zachytenia platinových zlúčenín na stopových až ultrastopových koncentračných úrovniach, ktoré predpokladáme v analyzovaných vzorkách pôd z miest a kalov,“ uvádza chemický analytik Radoslav Halko.

Takto vyvinuté analytické metódy sa budú môcť v praxi použiť pri monitorovaní znečistenia odpadových vôd, splaškov, kalov, ako aj mestského životného prostredia. Plánujú sa najmä odbery vzoriek z kanalizácii v blízkosti nemocníc, onkologických ústavov či z mestských pôd napríklad na križovatkách aj na Slovensku a ich následná analýza.


Vedci pomocou analytickej metódy doteraz merali koncentrácie v troch čističkách odpadových vôd a sedimente na ostrove Gran Canaria v Španielsku. Na výskume spolupracovali s prof. José Juan Santana Rodríguezom z výskumnej skupiny na analýzu vzoriek životného prostredia, ktorý je zároveň aj riaditeľom Inštitútu pre environmentálne štúdie a prírodné zdroje z Univerzity Las Palmas de Gran Canaria.

Spolu s kolegom prof. Edgarom Hillerom z katedry geochémie pracujú tiež na podobnom výskume výskytu platinových cytostatík a chemických prvkov platinovej skupiny v pôde, sedimentoch a kaloch.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *