Správy

Vedci skúmali, v ktorých slovenských regiónoch budú najťažšie prípady COVID-19

Slovensko má z hľadiska demografického zloženia obyvateľstva niektoré regióny a obce, v ktorých je vyššia miera rizika vzniku možných komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19. Dalito.sk o tom informovala Monika Hucáková, hovorkyňa SAV.

Údaje z Číny, do určitej miery potvrdzované aj aktuálnymi údajmi z európskych krajín, či z USA poukazujú na úzke prepojenie demografických ukazovateľov ako sú vek a pohlavie pacientov s rizikom vzniku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19 vyžadujúcich hospitalizáciu, umiestnenie pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), či dokonca vedúcich k úmrtiu pacienta.

Šírenie podľa veku


Demografi Branislav Šprocha z Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Vladimír Bačík z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravili analýzu s názvom „Priestorová distribúcia rizikových skupín osôb na Slovensku v spojitosti s ochorením COVID-19“.

Autori sa vo svojej analýze pokúsili kombináciou údajov zo zahraničia s aktuálnou vekovo-pohlavnou štruktúrou obyvateľstva Slovenska zmapovať obraz možných priestorových rozdielov v distribúcii rizikovej populácie a identifikovať regióny a obce, ktoré sú vystavené vzhľadom na svoju vekovú a pohlavnú štruktúru vyššiemu riziku vzniku vážneho priebehu ochorenia COVID-19.

Získané údaje by mohli predstavovať dôležitú informáciu pre regionálne a lokálne krízové štáby pri ich rozhodovaní o zdravotníckych a epidemiologických opatreniach.

Problém stred a juh

Analyzované dáta potvrdili existenciu pomerne značných rozdielov a umožnili identifikovať regióny a skupiny obcí Slovenska s nadpriemerným zastúpením osôb vystavených možnému riziku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19.

Vo všeobecnosti ich najvyššiu váhu autori identifikovali v okresoch stredného a juhu západného Slovenska a taktiež v niektorých okresoch na západe (v priestore  medzi okresmi Myjava – Trenčín).


Východ na tom dobre

Rovnako rizikovým sa ukázali niektoré mestské okresy hlavného mesta Bratislavy a okres Košice IV a Medzilaborce na východe Slovenska. Na druhej strane práve viaceré okresy východného a severného Slovenska (s výnimkou prihraničných okresov na SV) boli identifikované ako priestory s najpriaznivejším zastúpením osôb s možným vznikom komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19 v miestnych populáciách.

Výsledky analýzy budú ďalej prehlbované a aktualizované o najnovšie epidemiologické poznatky.

Obr: Zastúpenie osôb s možným rizikovým priebehom ochorenia COVID-19 pri infikovaní – potreba hospitalizácie

Zdroj údajov: B. Šprocha, V. Bačík

Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *