Správy

Všetko dôležité o daniach aj školeniach zadarmo

Podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť môžu daňovníci aj naďalej. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín/deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Spraviť tak môžu až mesiac po skončení pandémie, ktorá sa, zatiaľ, neskončila. Rovnaký postup platí aj v prípade daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Dalito.sk o tom informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy SR.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je možné podať a daň z príjmov zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Ak teda napríklad vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta 2020, v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň v tejto lehote môže poukázať podiel zo zaplatenej dane (tzv. dve percentá). Ak napríklad vláda vyhlási skončenie pandémie v auguste, termín uplynie na konci septembra.

Rovnaký postup platí aj v prípade, ak si daňovník oznámením podaným do konca marca 2020 predĺžil lehotu na podanie daňového priznania. Ak si napríklad predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do konca júna, ani v takom prípade nemusí daňové priznanie v tejto lehote podať a ani daň zaplatiť. Môže tak spraviť až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Finančná správa v tejto súvislosti upozorňuje, že koniec núdzového stavu neznamená koniec pandémie.

Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa uplatňujú počas „obdobia pandémie“ a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Obdobím pandémie sa rozumie obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu, až kým vláda mimoriadnu situáciu neodvolá. Až potom začnú plynúť uvedené lehoty. Keďže vláda SR mimoriadnu situáciu zatiaľ neodvolala, obdobie pandémie pre účely tohto zákona stále trvá.

Zadarmo školenia finančnej správy


Finančná správa, v snahe pomôcť svojim klientom v čase koronakrízy, zrealizovala viaceré bezplatné školenia. Školenia boli špecificky zamerané na firmy a na zmeny, ktoré sa ich týkajú v čase pandémie. V júni školila 160 klientov počas šiestich termínov. V školeniach na rôzne ďalšie témy bude pokračovať už v septembri.   

Finančná správa pomáha svojim klientom. V troch mestách na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica a Košice) zorganizovala v priebehu júna bezplatné školenia na tému daň z príjmov právnických osôb a pandémia. Školenie sa konalo v každom meste v predpoludňajších aj popoludňajších hodinách.

V júni preškolili príslušníci finančnej správy na tomto špecifickom školení spolu 160 klientov z celého Slovenska. Školenie malo veľký úspech. Svedčia o tom aj pozitívne reakcie školených klientov, ktorí ocenili nielen obsah školenia, ale aj prístup školiteľov.

Finančná správa poskytla účastníkom školenia prehľad o mimoriadnych opatreniach a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiou.

Účastníkom školenia odborní školitelia priamo z finančnej správy vysvetlili vybrané ustanovenia zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré boli novelizované práve pre pandémiu koronavírusu.

Finančná správa vyhlásila aj ďalšie školenia na rôzne iné témy, ktoré bude realizovať už od septembra. Zároveň pokračuje v školeniach, ktoré museli byť pre opatrenia spojené s pandémiou zrušené. Klienti sa tak môžu tešiť napríklad na školenie na tému „neziskovky“ a ich povinnosti. Toto presunuté školenie bude finančná správa organizovať v septembri a novembri a je oň veľký záujem.

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov. Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi – zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel.


Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.

Finančná správa od januára 2018 preškolila stovky daňových subjektov vo viacerých daňových a colných témach.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *