Správy

Výskumu sa najviac venujú Švédsko a Rakúsko. Slovensko je na chvoste

Prvé odhady výdavkov na výskum a vývoj, výdavky na výskum a vývoj v EÚ v roku 2016 zostali na úrovni tesne nad 2 % HDP. Takmer dve tretiny sa využili v podnikateľskom sektore.

V roku 2016 vynaložili členské štáty EÚ na výskum a vývoj celkovo viac ako 300 miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj (VaV) ako percento HDP, zostali minulý rok na úrovni 2,03 %. Pred desiatimi rokmi (v roku 2006) bola táto intenzita na úrovni 1,76 %.

V porovnaní s inými hospodárstvami bola intenzita výskumu a vývoja v EÚ oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,23 % v roku 2015) a Japonsku (3,29 % v roku 2015) a Spojených štátoch (2,79 % v roku 2015). Dosahovala však približne rovnakú úroveň ako v Číne (2,07 % v roku 2015) a bola podstatne vyššia ako v Rusku (1,10 % v roku 2015) a Turecku (0,88 % v roku 2015). V snahe poskytnúť impulz konkurencieschopnosti EÚ je zvýšenie intenzity výskumu a vývoja do roku 2020 na 3 % HDP jedným z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020.


Podnikateľský sektor je aj naďalej hlavným príjemcom výdavkov na výskum a vývoj (65 % z celkových výdavkov v roku 2016). 23 % sa využilo v oblasti vzdelávania, 12 % v oblasti verejnej správy a 1 % v súkromnom neziskovom sektore.

Tieto informácie týkajúce sa výskumu a vývoja v EÚ uverejňuje Eurostat, štatistický úrad EÚ. Výskum a vývoj predstavuje hlavnú hnaciu silu inovácie a výdavky a intenzita sú dva z kľúčových ukazovateľov, ktoré sa celosvetovo používajú na monitorovanie zdrojov viazaných na vedu a technológie.

Intenzita výskumu a vývoja v EÚ (výdavky na VaV ako % HDP)


zdroj: EKSIntenzita výskumu a vývoja nad 3 % vo Švédsku a v Rakúsku

Najvyššie intenzity výskumu a vývoja v roku 2016 boli zaznamenané vo Švédsku (3,25 %) a v Rakúsku (3,09 %). Za nimi tesne nasleduje Nemecko (2,94 %), Dánsko (2,87 %) a Fínsko (2,75 %). V Belgicku (2,49 %), Francúzsku (2,22 % v roku 2015), Holandsku (2,03 %) a Slovinsku (2,00 %) sa výdavky na výskum a vývoj pohybovali medzi 2,0 % až 2,5 % HDP. Výdavky nižšie ako 1 % HDP boli zaznamenané v týchto desiatich členských štátoch: Lotyšsko (0,44 %), Rumunsko (0,48 %), Cyprus (0,50 %), Malta (0,61 %), Litva (0,74 %), Bulharsko (0,78 %), Slovensko (0,79 %), Chorvátsko (0,84 %), Poľsko (0,97 %) a Grécko (0,99 %).

Za posledných desať rokov narástla intenzita výskumu a vývoja v 22 členských štátov, pričom najväčší nárast zaznamenali v Rakúsku (z 2,36 % v roku 2006 na 3,09 % v roku 2016; +0,73 percentuálneho bodu) a Belgicku (+0,68 percentuálneho bodu). Naopak, intenzita sa znížila v 6 členských štátoch a najviac vo Fínsku (z 3,34 % v roku 2006 na 2,75 % v roku 2016; -0,59 percentuálneho bodu) a Luxembursku (-0,43 percentuálneho bodu).

Intenzita výskumu a vývoja v členských štátoch EÚ, 2016 (výdavky na VaV ako % HDP)


* údaje za rok 2015 namiesto roku 2016

Najvyšší podiel výdavkov na VaV v podnikateľskom sektore bol v Slovinsku, Maďarsku a Bulharsku…

Hlavným sektorom, v ktorom sa v roku 2016 vykonával výskum a vývoj, je vo všetkých členských štátoch podnikateľský sektor s výnimkou Cypru, Lotyšska a Litvy (v ktorých dominoval sektor vzdelávania).

Najvyšší podiel výdavkov na výskum a vývoj v podnikateľskom sektore evidovali v Slovinsku (76 %), Maďarsku (74 %), Bulharsku (73 %), Írsku a Rakúsku (v oboch prípadoch 71 %), Belgicku a Švédsku (v oboch prípadoch 70 %), ako aj v Nemecku (68 %). Za posledných desať rokov sa podiel výdavkov na VaV v podnikateľskom sektore zvýšil v 20 členských štátoch, zatiaľ čo v 8 členských štátoch zaznamenali pokles.

… v sektore verejnej správy viedlo Rumunsko a v sektore vysokoškolského vzdelávania Litva a Portugalsko

V prípade sektora verejnej správy sa najvyšší podiel výdavkov zaznamenal v Rumunsku (33 %), Lotyšsku (32 %) a Luxembursku (30 %). V oblasti vysokoškolského vzdelávania sú na prvých miestach Litva a Portugalsko (po 45 %), Lotyšsko (44 %) a Cyprus (42 %).

 

Zemepisné informácie

Európsku úniu (EÚ) tvoria Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.


Metódy a vymedzenie pojmov

Výskum a vývoj (VaV) znamená tvorivú prácu vykonávanú systematicky s cieľom rozšíriť zásobu poznatkov (vrátane poznatkov o človeku, kultúre a spoločnosti) a využívať tieto vedomosti na vývoj nových aplikácií.

Štatistiky Eurostatu o výdavkoch na VaV sa zostavujú na základe usmernení stanovených v manuáli Frascat (vydanie z roku 2002), ktoré uverejňuje OECD. V niektorých krajinách začal prechod na usmernenia z roku 2015. Štatistiky o výskume a vývoji zahŕňajú interné výdavky, t. j. všetky výdavky na výskum a vývoj vynakladané podnikmi alebo inštitúciami v každom odvetví hospodárstva v členských štátoch EÚ.

Intenzita výskumu a vývoja pre danú krajinu sa vymedzuje ako celkové výdavky na VaV vyjadrené ako percento hrubého domáceho produktu (HDP).

Hlavná analýza štatistík v oblasti VaV sa zakladá na štyroch inštitucionálnych sektoroch výkonnosti. Ide o podnikateľský sektor, sektor verejnej správy, sektor vysokoškolského vzdelávania a súkromný neziskový sektor. Údaje o výdavkoch sa týkajú výskumu vykonávaného na území daného štátu, a to bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov.

Revízie a harmonogram

Údaje o výdavkoch na VaV z roku 2016 uverejnené v tejto tlačovej správe sú predbežné a môžu byť predmetom úprav. Vzhľadom na harmonogramy jednotlivých krajín pre zasielanie údajov budú aktualizované údaje zverejnené v marci a novembri 2018.


Ďalšie informácie

Osobitná stránka Eurostatu venovaná štatistikám v oblasti vedy, technológie a inovácií

Databáza Eurostatu o vede a technike

Webová stránka Eurostatu venovaná ukazovateľom stratégie Európa 2020

Publikácia „Inteligentnejší, ekologickejší, inkluzívnejší? – Ukazovatele na podporu stratégie Európa 2020 (vydanie z roku 2017).

Tlačové oddelenie Eurostatu / eurostat-pressoffice@ec.europa.eu


Komentáre (1)

    Vaša reakcia

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *