Správy

Zamestnancom „Kačky“ vie do Vianoc pomôcť SP

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete potravín Kačka, že k žiadosti o garančnú dávku musia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predložiť nasledujúce doklady:

1/ Žiadosť o dávku garančného poistenia (tlačivo je prístupné v každej pobočke a aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne). Žiadosť musí vyplniť a podpísať zamestnanec.

2/ Fotokópie dokladov o pracovnoprávnom vzťahu zamestnanca k platobne neschopnému zamestnávateľovi (napr. pracovná zmluva) alebo iný doklad, ktorý dokazuje dohodnuté mzdové podmienky.


3/ Doklad o skončení pracovnoprávneho vzťahu (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru), ak zamestnanec tento vzťah už ukončil.

4/ Tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom správca konkurznej podstaty potvrdí neuhradené mzdové nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne od správcu konkurznej podstaty sama.

Na základe týchto dokladov Sociálna poisťovňa overí trvanie pracovnoprávneho vzťahu, mzdových podmienok a formy odmeňovania zamestnancov v nadväznosti na rozsah požadovaných neuspokojených mzdových nárokov.

Údajmi uvedenými v požadovaných dokumentoch Sociálna poisťovňa pri výkone svojej činnosti nedisponuje, ani ich neeviduje vo svojich registroch. Preto je nevyhnutné, aby ich žiadatelia o garančnú dávku predložili ako povinnú súčasť žiadosti.

V prípade, že žiadatelia nedokážu takéto doklady získať od zamestnávateľa a predložiť ich Sociálnej poisťovni, aj napriek tomu, že ide o povinnosť žiadateľa o dávku, Sociálna poisťovňa  si ich vyžiada  od zamestnávateľa sama.

V tomto smere ale môže začať konať až po podaní žiadosti o dávku, a to celý proces jej schválenia predĺži. Preto je pre žiadateľa časovo výhodné, aby tieto doklady predložil už pri podaní žiadosti.


Na posúdenie nároku na dávku garančného poistenia zamestnancov siete Potravín Kačka je príslušná Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec, ktorá vynakladá maximálne úsilie na to, aby mali títo zamestnanci dávky vyplatené čo najskôr.

Informovať sa o postupe a podať žiadosť o dávku spolu s požadovanými dokladmi môžu v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Pobočky Sociálnej poisťovne sú v tejto veci informované a pripravené bývalým zamestnancom siete potravín Kačka poskytnúť pomoc.

Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa eviduje 120 podaných žiadostí bývalých zamestnancov spoločnosti Kačka, z ktorých sú iba 4 kompletné a v 116 prípadoch chýba zo strany bývalého zamestnávateľa potvrdenie o neuspokojených mzdových nárokoch. Sociálna poisťovňa sa snaží urýchliť vyplatenie garančných dávok bývalým zamestnancom spoločnosti Kačka. Rokuje s predstaviteľmi spoločnosti Kačka, ktorí jej prisľúbili, že do konca tohto týždňa uvedené potvrdenie začnú expedovať.

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že bez kompletných žiadostí o garančnú dávku, ktorá obsahuje všetky potrebné (vyššie uvedené) náležitosti, nemôže o garančnej dávke rozhodnúť.

V prípade, že do konca novembra 2019 bude mať Sociálna poisťovňa kompletné žiadosti o garančnú dávku, je schopná všetkým cca 1800 zamestnancom spoločnosti Kačka vyplatiť garančnú dávku najneskôr do Vianoc 2019.

Dalito.sk o tom informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Výpoveď je stres podobný úmrtiu v rodine


 

 

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *