Záujem Britov o české občianstvo sa strojnásobil, po slovenskom dopyt nie je

Dalito.sk/Bratislavský hrad/foto: kancelária NR SR

Pre mnohých Britov je mimoriadne dôležité, aby aj po brexite ostali občanmi Európskej únie.

Iba o české občianstvo si od britského referenda o brexite ku koncu januára zažiadalo 166 Britov. Uviedla to spravodajstvá ČT24. Najväčší záujem zaznamenali u susedov v minulom roku, kedy miestne ministerstvo vnútra zaregistrovalo 64 žiadostí.

Oproti roku 2018 tak u susedov vzrástol počet Britov o 23 žiadostí.  Od referenda o brexite v júli 2016 sa záujem o český pas až strojnásobil.

Veľká Británia opustila Európsku úniu 31. januára 2020 a momentálne pre ňu papierovo platí prechodné obdobie do konca roka.

Dôvody, prečo Briti žiadajú o české občianstvo sa rôznia.

„V Čechách mám trvalý pobyt, takže by mi brexit nijak nebránil tu žít. O české občanství jsem si zažádala proto, že je pro mě důležité, abych nadále zůstala občankou Evropské unie. Brexit nám v budoucnu může bránit odstěhovat se do jiné země Evropské unie za prací. Navíc je pravděpodobné, že bych bez evropského občanství v budoucnu měla dražší zdravotní péči,“ vysvetlila svoje dôvody pre ČT24 Britka Anna Bartoň, ktorá si o  české občianstvo zažiadala po siedmych rokoch života v Česku.

Brit Lewis Paines chce zase podľa televízie oficiálne prehlásiť Česko za svoj domov.

„V Čechách žiji od roku 1991. V současné době nemám praktický důvod, abych se stal českým občanem, protože mám od devadesátých let trvalý pobyt. Žiji zde déle, než jsem žil v Anglii. Myslím, že je důležité veřejně se zavázat ke svému domovu. Brexit mi připomněl důležitost národního státu jako našeho domova, který na rozdíl od EU není umělý konstrukt úředníků, právníků a ekonomů, někým tolerovaný a málokým milovaný,“ povedal pre ČT24 Lewis Paines.

Počet žiadostí o trvalý pobyt v Českej republike stále narastá. Od roku 2016 do roku 2019  ich pribudlo 852. Zvýšený záujem o pridelenie českého štátneho občianstva spôsobilo aj to, že po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie sa pre Britov menia aj podmienky udeľovania českého občianstva.

„U žádostí britských státních občanů podaných po vystoupení Velké Británie z EU pak již bude vyžadovaná doba povoleného trvalého pobytu činit pět let a nikoliv tři, jako doposud,“ vysvetlil Ondřej Krátoška, hovorca Ministerstva vnútra ČR.

Najviac uchádzačov o skúšku potrebnú pre získanie českého štátneho občianstva pochádza z Ukrajiny, Vietnamu a Ruska. Počet občanov ČR tak aj z toho dôvodu neustále stúpa.

O slovenský pas záujem nie je  

Od januára 2020 do 04. 02. 2020 neboli na rozdiel od Českej republiky podané žiadne žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR občanmi Veľkej Británie. Pre Dalito.sk to uviedla kancelária ministerky vnútra SR. V minulom roku o slovenské občianstvo požiadali iba štyria Briti.

4 žiadatelia žiadali na základe udeleného trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, jednému žiadateľovi (muž) bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky v roku 2019, u troch žiadateľoch (1 žena a 2 muži) nebolo do dnešného dňa rozhodnuté o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,“ spresnila kancelária ministerky vnútra SR.

V roku 2018 o slovenské občianstvo žiadali piati Briti.

„5 žiadatelia žiadali na základe udeleného trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, jednému žiadateľovi (muž) bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky v roku 2018, jednému žiadateľovi (muž) bolo konanie zastavené v roku 2019, 2 žiadateľom (muž) bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky v roku 2019, a u jedného žiadateľa (muž) nebolo do dnešného dňa rozhodnuté o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,“ uviedlo ministerstvo.

[table id=18 /]

V roku 2016 a 2017 podali Briti spolu 4 žiadosti. V prípade jedného bolo konanie zastavené.

[table id=19 /]

V predchádzajúcich rokoch (2015, 2014, 2013, 2012, 2011) nemal nikto z Britov záujem o slovenské štátne občianstvo. Kým v Česku na pridelenie občianstva stačil trojročný trvalý pobyt v krajine, po brexite päť rokov, na Slovensku na  to potrebuje žiadateľ osem rokov.

Ako odovzdať či získať slovenské občianstvo

Podľa § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, možno štátne občianstvo Slovenskej republiky udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a 

a)   má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

b)   je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,

2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatné podmienečne zastavené a od uplynutie skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,

3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov,

c)    ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,

d)   proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,

e)   proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,

f)     proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,

g)   proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu a

h)   preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5 zákona až 8 zákona; to neplatí pre žiadateľa podľa § 7 ods. 2 písm. b) a i), odsekov 4 až 6 zákona pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,

i)      plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Výnimky

Podľa § 7 ods. 2 ak má žiadateľ na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a): (TP 8 rokov): 

písm. a) uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov, pred podaním žiadosti,

písm. g) má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť dvoma spôsobmi podľa § 9 zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a to:

1. prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť,

2. nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa podáva osobne s predloženými dokladmi, ktoré sú uvedené v § 9 ods. 6 zákona na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

Podľa § 9 ods. 6 písm. e) zákona je potrebné predložiť aj prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí. 

O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje okresný úrad v sídle kraja najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.