Správy

ZŠ Pavla Demitru hľadá riaditeľa

Dlhoročný riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom Ferdinand Brunovský z funkcie odchádza. Žiaci, pedagógovia, rodičia i mesto sa s ním osobne rozlúčili počas posledného dňa školského roka 2018/2019.

Mesto teraz vyhlasuje výberové konanie na obsadenie tejto pozície.

Sestra P. Demitru Adriana v Sieni slávy svojho brata/foto: Galéria: Škola Pavla Demitru/zdroj: www.skolac2.sk

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy sú podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:


 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy,
 • absolvovanie 1. atestácie  (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada),
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

  Základná škola s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom/foto: Mesto Dubnica nad Váhom

Požadované doklady:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby,
 • výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • úradne  overené  fotokópie  dokladov  o  dosiahnutom  stupni  vzdelania  vrátane vysvedčenia  o štátnych skúškach,
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu :

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
oddelenie školstva
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Uzávierka prijímania prihlášok: 07. august  2019.

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ“.

Dalito.sk o tom informovala Veronika Rezáková, sekretariát primátora mesta Dubnica nad Váhom.


Výber mladých pre Hokejovú akadémiu sledoval skaut NHL i Miro ŠatanKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *