3 odpovede

ZŤP a ich asistenti POZOR! Mnohé už pre COVID-19 inak

Situácia ohľadom pandémie koronavírusu zasiahla aj osobných asistentov, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnených ľudí. Na konci februára 2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ich evidovalo 11 158 poberateľov. Zmeny, ktoré štát prijíma pre koronavírus sa dotýkajú aj ich príspevkov za ošetrovanie občanov ZŤP.

Aké zmeny prijal štát pre osobných asistentov v súvislosti s pandémiou COVID-19 vysvetľuje hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mária Hrehová. Vzhľadom na závažnosť situácie, odpovede uvádzame v plnom znení.

1, Čoskoro musia asistenti odovzdať výkaz osobnej asistencie pre osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)  a to do piateho dňa nasledujúceho mesiaca (čiže najbližšie 5. 4. 2020). Musia výkazy doručiť tak ako vždy na ÚPSVRR?


Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie je podkladom pre výplatu peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Vzor výkazu je ustanovenou prílohou č. 16 zákona č.  447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s COVID19 bolo prijatých niekoľko opatrení v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu.

V zmysle prijatých opatrení výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie môže fyzická osoba s ŤZP predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)  nielen osobne, prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ale aj e-mailom.  V prípade zaslania výkazu e-mailom je potrebné do jeho prílohy naskenovať alebo prefotiť vyplnený a podpísaný výkaz.


Podľa zákona fyzická osoba s ŤZP môže zo závažných dôvodov predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie aj neskôr, ako do piateho dňa nasledujúceho mesiaca. Súčasná mimoriadna situácia sa za závažný dôvod považuje.

Výkaz môže úradu  predložiť  nielen fyzická osoba s ŤZP ale  aj osobný asistent, rodinný príslušník fyzickej osoby s ŤZP, prípadne iná osoba.

2, Mnohí osobní asistenti sa k svojim klientom nedostanú, či už pre karanténu osoby, alebo z iných dôvodov. Ako postupovať, aby si osobný asistent mohol následne uplatniť odmenu? Bude mu krátená, resp. nevyplatená, aj keď prekážka nie je na jeho strane?


V prípade vykonávania osobnej asistencie sa jedná o občianskoprávny vzťah medzi fyzickou osobou s ŤZP a osobným asistentom. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa na základe predloženého výkazu poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá následne vypláca odmenu osobnému asistentovi podľa počtu hodín ním reálne vykonanej osobnej asistencie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie. Spôsob výplaty majú medzi sebou dohodnuté zmluvné strany, teda fyzická osoba s ŤZP a osobný asistent.

3, Na prelome mesiaca marec/apríl ÚPSVaR zasiela klientom list s inštrukciou o tom, že majú doručiť potvrdenia o príjme rodiny na účely kompenzácií potrebných k 1. 7. 2020. Platí to stále rovnako?

Na účely prehodnotenia príjmu príslušný úrad v zmysle zákona každoročne vyzýva fyzickú osobu, aby predložila doklady o výške príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb za zisťovaný kalendárny rok. Výzva sa realizuje zaslaním doporučenej zásielky so službou „Do vlastných rúk“.


Slovenská pošta, a. s. v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie upravila podmienky doručovania zásielok a to tým spôsobom, že úradné zásielky (zásielky so službou „Do vlastných rúk“) a doporučené zásielky (zásielky so službou „Do vlastných rúk“) nebude doručovať na odovzdávacie miesto podľa adresy, ale do domových listových schránok doručí len oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Teda adresát si musí ísť zásielku s takouto službou vyzdvihnúť na poštovú prepravu.

Vzhľadom na uvedené príslušný úrad bude výzvy na prehodnotenie príjmu zasielať obyčajnou listovou zásielkou, ktorá bude doručovaná do domových listových schránok štandardným spôsobom.

Doklady preukazujúce príjem môže v zmysle prijatých opatrení fyzická osoba oznamovať nielen osobne na recepcii úradu, prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ale aj e-mailom, v prílohe ktorého budú naskenované, prípadne prefotené príjmy za dotknutý kalendárny rok.

V zmysle zasielanej výzvy  ak fyzická osoba s ŤZP a spoločne posudzovaná osoba boli poberateľmi dávky dôchodkového poistenia aj v roku 2018 a v roku 2019 nemali žiadny iný príjem, iba dávku dôchodkového poistenia poskytovanú zo Sociálnej poisťovne, pričom jej výška sa v roku 2019 nemenila (okrem valorizácie), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o zvýšení dávky dôchodkového poistenia z dôvodu valorizácie nie je potrebné predkladať. Potvrdenie o výške dôchodkových dávok v takomto prípade úradu poskytne Sociálna poisťovňa. Ak fyzická osoba počas obdobia mimoriadnej situácie nemôže vyhovieť výzve úradu v určenej lehote, môže tak urobiť do 8 pracovných dní od skončenia mimoriadnej situácie ; aj v takomto prípade sa bude prihliadať na povinnosť preukázať výšku príjmu v určenej lehote ako na splnenú.


Komentáre (1)

    Vaša reakcia

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *