Správy

ZŠ Pavla Demitru nevie nájsť nového riaditeľa

Dlhoročný riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom Ferdinand Brunovský z funkcie odchádza. Žiaci, pedagógovia, rodičia i mesto sa s ním osobne rozlúčili počas posledného dňa školského roka 2018/2019. Od 16. júla však škola nevie nájsť nového riaditeľa. A to napriek už jednému zverejnenému výberovému konaniu. 

Mesto teraz vyhlasuje ďalšie výberové konanie na obsadenie tejto pozície. Zatiaľ je poverenou riaditeľkou školy Mgr. Jana Košinárová.

„V prvom kole sa prihlásili dvaja uchádzači, no nemali dostatočný počet hlasov, aby bol niekto z nich zvolený. Preto sme pristúpili k opätovnému vyhláseniu výberového konania,“ uviedla pre Dalito hovorkyňa mesta  Dubnica nad Váhom Veronika Rezáková.


Sestra P. Demitru Adriana v Sieni slávy svojho brata/foto: Galéria: Škola Pavla Demitru/zdroj: www.skolac2.sk

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru preto naďalej hľadá svojho riaditeľa.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy sú podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy,
 • absolvovanie 1. atestácie  (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada),
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

  Základná škola s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom/foto: Mesto Dubnica nad Váhom

Požadované doklady:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby,
 • výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • úradne  overené  fotokópie  dokladov  o  dosiahnutom  stupni  vzdelania  vrátane vysvedčenia  o štátnych skúškach,
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu :

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
oddelenie školstva
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Uzávierka prijímania prihlášok: 23. septembra  2019.

Obálku označte heslom: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru “.


Výber mladých pre Hokejovú akadémiu sledoval skaut NHL i Miro Šatan


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *