6 spôsobov ako zvýšiť pracovnú morálku zamestnancov

DALITO -

Možno to poznáte aj priamo na sebe. Pokiaľ sú zamestnanci nedisciplinovaní alebo im podmienky na pracovisku nevyhovujú, odrazí sa to na výkone celej spoločnosti. Riadiť sa presný paragrafmi a normami niekedy nestačí na vybudovanie priaznivého prostredia. Pre spokojnosť všetkých strán je nutnosťou prehlbovať etické zásady.

PRACOVNÁ MORÁLKA V SKRATKE

Niekto tvrdí, že pracovná morálka je spôsob, akým si zamestnanci plnenia svoje povinnosti. Dôležitú úlohu pri tom zohráva motivácia, na ktorú majú vplyv okrem iného nadriadení pracovníci.

Inak povedané, pracovná etika je aj súbor písaných a nepísaných noriem správania sa. Rozlišuje medzi tým, čo je a naopak, čo nie je prijateľné robiť v práci. Z toho dôvodu jej úroveň môže byť rôzna, na základe toho, aké stanovisko zaujmete.

Závisí tiež od osobného presvedčeniamotivácie a celkovej firemnej kultúry. Najsilnejšia pracovná etika je pochopiteľne tá, ktorá zvyšuje úroveň firmy. Stoja za ňou väčšinou cieľavedomí a odhodlaní pracovníci. Ľudia, ktorí budujú silnú pracovnú morálku sú často vnímaní ako súťaživí, ambiciózni a konkurencieschopní. V očiach zamestnávateľa sú nenahraditeľní, pretože ich úspechy sú aj firemnými.

Na druhej strane, nízka úroveň svedči o nedostatočnom zapálení, za ktorým môžu, ale nemusia stáť, nadriadení. Ak zamestnancom pracovné prostredie nevyhovuje, nebudú mať chuť pracovať na sebe a pre záujmy firmy. Z toho môžeme vyvodiť, že pracovná morálka sa dá budovať, ale je aj súčasťou charakteru zamestnanca.

Prečo je dôležitá? Ako sme už načrtli, pracovná morálka môže byť do istej miery subjektívna. Ale to jej neberie na dôležitosti. Dobre nastavená pracovná morálka podporuje produktivitu a vytvára priaznivú pracovnú kultúru. Ak spoločnosť disponuje v viacerými „ideálnymi“ zamestnancami, môžu byť príkladom a motiváciou pre ostatných.  Samozrejme to môže platiť aj v opačnom prípade.

Zlá pracovná morálka môže viesť k demotivácii, strate efektívnosti a iným negatívnym javom. Nie je pravidlom, že zamestnanci so silnou zamestananeckou etikou sú vo firme lepšie ohodnotení. Musíme však podotknúť, že lepšie vyniknú spomedzi ostatných a ich snahu ocenia kompetentní. Z toho dôvodu sa morálkou na pracovisku zaoberá oddelenie ľudských zdrojov (HR oddelenie).

Pre pracovníkov v tomto sektore je nevyhnutné sledovať a upravovať pracovnú morálku v rámci celej spoločnosti, oddelenia a konkrétnych zamestnancov.

AKO DOSIAHNUŤ SILNÚ PRACOVNÚ MORÁLKU?

Vybudovať si fungujúcu pracovnú etiku nemusí byť až také zložité. Na zabezpečenie spokojnosti svojich zákazníkov, netreba výlučne investovať vysoký kapitál. O priaznivom prostredí pre prácu rozhodujú niekedy len malé zmeny. 

Ako konkrétne zvýšiť zvýšiť pracovnú morálku sa dočítate na Pracuj.sk.