Aj LESY SR majú nového generála, riadiť bude 900 000 ha a 3 600 ľudí

DALITO -

  • Druhé kolo výberového konania sa konalo na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Výberová komisia pozostávala z odborníkov z oblasti lesníctva
  • Prioritou MPRV SR sú objektívne, transparentné a profesionálne výberové konania

Do druhého kola  výberového konania postúpili dvaja uchádzači: Ing. Juraj Koch, absolvent lesníckeho odboru na Technickej univerzity a Ing. Matej Vigoda, absolvent Lesníckej fakulty vo Zvolene, ktorý pôsobil v Mestských lesoch Banská Belá a v odštepnom závode Lesy SR Beňuš.

V prvom kole záujemcovia na generálneho riaditeľa štátneho podniku predstavili svoj návrh koncepcie a stratégie v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády.

Tiež absolvovali odborný test zameraný predovšetkým na správu štátneho podniku a štátnu správu lesného hospodárstva. Druhé kolo pozostávalo z osobného pohovoru, počas ktorého prezentovali svoje manažérske schopnosti, zručnosti a kompetencie podľa Metodiky pre výberové konania manažérov.

„Lesy sme nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ich od našich detí. Preto musia byť všetky tieto očakávania, ako aj prístupy v rovnováhe, tak ako je aj rovnováha nastolená v prírode. Najdôležitejšie je Lesy SR zachovať a rozvíjať aj cez podnik pre budúce generácie. Musia sa stať uznávaným reprezentantom slovenského lesníctva a musia byť pre ostatné subjekty prirodzeným rešpektovaným vzorom,“ povedal nový generálny riaditeľ Matej Vigoda.

Mená členov hodnotiacej komisie zostali až do výberového konania v anonymite, aby sa zabezpečila transparentnosť a objektivita.

Členmi boli odborníci v oblasti lesníctva: Eduard Apfel – Mestské lesy Banská Bystrica, Albert Macko – Mestské lesy Krupina, Jozef Minárik – Lesy SR, odštepný závod Košice, zástupca odborárov, Vladimíra Fabriciusová – generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR a Michal Tomčík – generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku.

Obhospodarujú necelých 900 000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3 600 ľudí.

Generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky je štatutárnym orgánom podniku, menuje ho do funkcie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený. Priamo riadi štyroch riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závodov a ich prostredníctvom celú hospodársku činnosť štátneho podniku.