EXKLUZÍVNE! Vinzar: „Viera je prvou podmienkou pri dosiahnutí cieľa aj v NY.“

dalito.sk/foto: BlueAngelPhotographyVinzarHair

S Vinzarom, neprehliadnuteľným módnym dizajnérom z New Yorku, som sa zoznámila na Bahamách, kde dovolenkoval s priateľmi.  Okamžite zaujal nielen výzorom, ale aj prístupom k ľuďom. Vôbec nespĺňa predstavy a mýty Slovákov, ktorí často Američanov prezentujú ako chladných a bez záujmu o okolie, čo sa neradi zoznamujú s novými ľuďmi a už vôbec ich nezaujímajú ich problémy. Vinzar bol mimoriadne priateľský, zvedavý na našu krajinu, uvoľnený a pripravený naplno využiť každú voľnú minútu svojej dovolenky určenej na oddych. Podnikať a uživiť sa v New Yorku, v meste, ktoré nikdy nespí,  si totiž vyžaduje, najmä v módnom priemysle, ešte viac ako len plné nasadenie. Zaujímalo ma, akú šancu presadiť sa by mal v New Yorku mladý slovenský návrhár.

Neviem si predstaviť, že by niekto zo slovenských návrhárov odmietol šancu presadiť sa v New Yorku. Existuje vôbec taká šanca a čo by preto musel urobiť?

Veľmi úprimne verím, že úspech možno dosiahnuť v najmenších dedinách aj najväčších mestách. Ľudia vždy hovoria, že New York City otvára príležitosti. Môže to byť pravda, no tiež si myslím, že dnes žijeme v globálnom svete, kde sa môže ktokoľvek a kdekoľvek presadiť.  Verím, že skutočný talent sa dá nájsť všade, a ak sa objavia umelci a sú si istí svojimi zručnosťami, budú úspešní.

foto: Vinzar NCY

Na Slovensku sa módni návrhári spájajú do rôznych projektov, aby sa na trhu dokázali presadiť a  uživiť. Ako to je v New Yorku?

Spolupráca je dnes podmienka celej hry. Dokonca aj tie najväčšie značky sa spájajú, aby profitovali jedna od druhej. Moja značka je mladá, moja vízia je však naozaj implementovaná v nespočetných množstvách platforiem. Spolupracujem s ďalšími módnymi návrhármi, kaderníkmi, dizajnovými projektmi interiérov, štylistami, s rôznymi podujatiami a dokonca som spolupracoval na projektoch, ktoré sa nezdajú byť v súlade s kľúčovými hodnotami mojej značky, ako je napríklad potravinársky priemysel. Avšak značka je moja identita a raz, keď je identita jasná, môžete naozaj dať svoje meno na čokoľvek, dokonca aj na nápoj, napríklad koktail Vinzar.

O USA sa hovorí ako o krajine, kde nič nie je nemožné a každý, kto naozaj „maká“, má šancu aj slušne žiť. Platí to aj pre módne dizajnérstvo? Čo si musel urobiť viac oproti iným, aby si sa na americkom trhu presadil?

Verím v tvrdú prácu a zbieranie plodov vlastnej práce. Nič neprichádza ľahko a ak áno, musíte byť ochotní nechať to odísť tak ľahko, ako to prišlo. Spojené štáty sú krajinou príležitostí a miestom, ktoré umožňuje ľuďom z celého sveta veriť, že môžu snívať veľké sny a dosiahnuť neskutočné ciele. Jednoducho povedané, viera je hlavnou zložkou pri dosahovaní cieľov. Ak v niečo veríte, dokážete to vidieť, a keď iní veria vo vás a váš talent, začne fungovať kaskádovitý efekt, ktorý vás nakoniec takmer s určitosťou privedie až k úspechu. Moja značka t je odrazom toho, kto som ja ako umelec. Preto si nemyslím, že som urobil niečo iné v porovnaní s ostatnými. Len som bol sám sebou a snažím sa byť taký aj naďalej. Myslím si, že mám silnú identitu a jasný estetický pohľad na svet, čo je jednou z mojich silných stránok. Je to práve kvalita, ktorá ma priviedla aj k rozhovoru s Tebou.

ORIGINÁL 3 ODPOVEDE V ANGLICKOM JAZYKU:

Dalito.sk have met the one of his kind fashion designer Vinzar from NYC at Bahamas while he spent his well deserved holiday with friends. He did immediately impressed all not only with his style but with his approach to new people he never met before. He was so friendly, interested to hear on our country, relaxed and ready to enjoy every minute of his time on vacation. To do business and sustain in city like NYC requires especially in fashion design business even more than just the most of get-up- and-go and focus. I was interested to hear from him what chances would have young fashion designer from Slovakia to succeed in NYC.

I can hardly imagine anybody from slovak fashion designers would refuse a chance to get through to fashion business in NYC. Is it even realistic and what would have to be done to get to success?

In all honesty, I believe that success can be found in the smallest of villages or in the largest cities. People always say that New York City opens up opportunities and that may be true, but I also feel that nowadays we are living in a global platform where anybody, anywhere can get exposure. I believe that true talent can be spotted anywhere and if the artist has found him/herself and is confident in their skill, they will succeed.

In Slovakia fashion designers are teaming up in several projects in order to succeed in market and earn their money. How is it in your business in NYC?

Collaboration is the name of the game nowadays. Even the largest brands are teaming up in order to benefit from one another. My brand for instance, is young, but my vision is really implemented in a myriad of platforms. I have collaborated with other fashion designers, hair brands, interior design projects, celebrity styling, events, even collaborated with projects that may not seem to be congruent with the core values of my brand, like the food industry for instance. However, branding is identity and once that identity is clear, then you can really put your name on anything, even on a drink, the Vinzar cocktail for example.

It is told United States are country where nothing is imposible, where if you give all to what you do you have chance to have nice life. Is it valid for fashion design business? What was it you had to do different comparing the other to succeed in US (worldwide) market?

I believe in hard work and in ripping the fruits of your own labor. Nothing comes easily and if it does, then you have to be willing to let it go as easily as it came. The United States, as is, it is a land of opportunity and it is the place that allows people from all over the world to believe that they can, to dream bigger and to reach for goals. That being said, believing is the number one ingredient in obtaining your goals. If you believe it, you can see it, and when others believe in you and in your talents, it starts a cascading effect that ultimately leads you to success. My brand as it stands, is a reflection of who I am as an artist. Therefore, I don’t think I have done anything differently comparing to others. I have just been myself and I continue to be. I think I have a strong identity and a clear aesthetic point of view which is one of my strengths and  it is that quality, that led me to this interview.