Označili ju ako “sestra Smrť”. Sestričke musí vydavateľstvo zaplatiť nemajetkovú ujmu 700 000 Kč

ilustračné foto: pixabay.com - Jessica45
DALITO -

Najvyšší súd ČR potvrdil výšku nemajetkovej ujmy 700 000 Kč za označenie „sestra Smrť“ vydavateľstvu MAFRA, a. s. Dalito.sk o tom informovala Gabriela Tomíčková, tlačová hovorkyňa súdu.

Nejvyšší soud (NS) v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Martiny Vršanské a JUDr. Petra Vojtka zamítl dovolání vydavatelství MAFRA, a. s., jako žalované v právní věci žaloby zdravotní sestry o ochranu osobnosti. Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze, který potvrdil rozsudek soudu prvního stupně o povinnosti žalované zaplatit žalobkyni náhradu nemajetkové újmy 700 000 Kč s příslušenstvím. 

Žalovaná, která vydává celostátně řadu tiskovin (deníky, týdeníky i časopisy), v letech 2014 a 2015 zveřejnila značné množství článků (asi 300) o průběhu trestního stíhání žalobkyně, v nichž žalobkyni označovala např. jako „sestru Smrt“ či „vraždící sestru“. Soudy uzavřely, že žalovaná opakovaným uveřejněním napadených výroků, které porušovaly princip presumpce neviny, zasáhla do osobnostních práv žalobkyně, když v mnoha případech neoprávněně vyvolávala ve veřejnosti dojem, že žalobkyně spáchala závažné trestné činy, které jí byly kladeny za vinu, a to navíc ze zavrženíhodných důvodů (nemá ráda pacienty, aby si ulehčila práci, vraždila z lenosti).

Žalovaná v dovolání nesouhlasila s posouzením kritérií rozhodných pro určení výše peněžitého zadostiučinění, které považuje za zjevně nepřiměřené závažnosti a intenzitě zásahu, odkazovala na princip proporcionality a nutnost zohlednění částek přiznaných v jiných srovnatelných řízeních.

NS usnesením ze dne 30. 11. 2022, sp. zn. 25 Cdo 2243/2022, dovolání žalované odmítl, protože ho neshledal přípustným. Proti tomuto usnesení dovolacího soudu podala žalovaná ústavní stížnost, na jejímž základě Ústavní soud zrušil napadené usnesení NS s odůvodněním, že jím bylo porušeno právo žalované na soudní ochranu. NS se po zásahu Ústavního soudu dovoláním žalované znovu zabýval v novém řízení.

Při přezkumu výše peněžité náhrady NS v zásadě posuzuje právní otázky spojené s výkladem zákonných podmínek a kritérií. Stanovení formy nebo výše přiměřeného zadostiučinění je především úkolem soudu prvního stupně a přezkum úvah tohoto soudu úkolem soudu odvolacího. NS pak může úvahu odvolacího soudu o tom, zda určitá částka v konkrétním případě představuje odpovídající náhradu za vytrpěnou nemajetkovou újmu, přezkoumat pouze v případě její zjevné nepřiměřenosti. Přípustnost dovolání tak nemůže založit pouhý nesouhlas s formou nebo výší zadostiučinění, neboť ty se odvíjejí od okolností každého konkrétního případu a nemohou samy o sobě představovat otázku hmotného práva ve smyslu § 237 o. s. ř.

Soudní praxe je ustálena v závěru, že při stanovení výše peněžité náhrady je nutno použít princip proporcionality též tím způsobem, že soud porovná částky této náhrady přisouzené v jiných případech, a to nejen v obdobných (které se s projednávanou věcí v podstatných znacích shodují), ale i v dalších, v nichž se jednalo o zásah do jiných osobnostních práv, např. z titulu odpovědnosti státu za nezákonné omezení osobní svobody nebo za nepřiměřenou délku řízení, nemajetkové újmy na zdraví, újmy na osobnostních právech v rámci ochrany osobnosti, újmy z titulu porušení zákazu diskriminace podle obecné úpravy i v pracovněprávních vztazích apod. 

NS uzavřel, že odvolací soud zohlednil všechna uvedená kritéria, zabýval se sledovaností a čteností zpráv žalované, mírou dopadu na veřejné mínění, intenzitou zásahu a mírou zavinění, otázkou sebereflexe žalované a přiměřeností odškodnění z hlediska všech zjištěných relevantních okolností. Nepominul, že na vzniku újmy způsobené žalobkyni se podílely stát i další zpravodajské subjekty určitou měrou a při úvaze o výši plnění vycházel z již žalobkyni přiznaných náhrad nemajetkové újmy (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1490/2020, v němž bylo žalobkyni proti CZECH NEWS CENTER, a. s., přiznáno 900 000 Kč, a usnesení sp. zn. 25 Cdo 506/2021, v němž bylo proti TV Nova, s. r. o., žalobkyni přiznáno 1 200 000 Kč).

NS v obecné rovině připomenul, že při určení výše náhrady je třeba zohlednit okolnosti jak na straně poškozeného, tak i na straně škůdce, např. na straně poškozeného jinou satisfakci – omluvu, správní postih škůdce či jeho trestní odsouzení nebo na straně škůdce jeho postoj ke škodní události, lítost, omluvu, formu a míru zavinění a v omezeném rozsahu i jeho majetkové poměry. Přiznaná náhrada bude tedy nižší v případě uvedených „polehčujících“ okolností na straně původce zásahu, a logicky vyšší při absenci těchto okolností. Stanovení vyšší náhrady v případě absence sebereflexe oproti nižší náhradě v případě, že původce zásahu sebereflexi projevil, je tedy zcela namístě.

NS rozsudkem sp. zn. 25 Cdo 1260/2023, který byl dne 31. 10. 2023 vyhlášen na úřední desce NS, dospěl k závěru, že zadostiučinění přiznané žalobkyni není zjevně nepřiměřené vysoké, proto dovolání podle § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř. zamítl.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: