PN-ku preplatí SP aj v zahraničí. Pošle aj kontrolu

Dalito.sk/ilustračné foto: Africa Studio / Shutterstock
DALITO -
  • Čo potrebujete na vybavenie PN-ky v zahraničí
  • Ako dlho na PN, aby sa počítala aj do dôchodku
  • V ktorých štátoch vás skontrolujú

Je jedno, kde na svete pracujete. Ak platíte sociálne poistenie na Slovensku, nárok na preplatenie práceneschopnosti máte aj za hranicami. Stáva sa to úplne bežne, lebo je to normálne. Aj slovenský živnostník, ktorý pôsobí aj za hranicami, tam jedného dňa môže ochorieť. Či sa dostať do nemocnice, kde sa napríklad aj po operácii lieči na základe vystavenej PN-ky zahraničnými úradmi.

Je to prípad aj pani Lucie, ktorá je už roky slovenskou živnostníčkou. Po čase začala pôsobiť aj v Prahe, kde získala aj prechodný pobyt. Trvalý má naďalej na Slovensku, kde platí aj dane a odvody zo živnosti.

„Už niekoľkokrát sa mi stalo, že som ochorela za hranicami Slovenska. PN-ku som si ako obyčajne nenechala vystaviť. Poznáte to, živnostníci sú už raz takí. Jedného dňa som si však povedala, načo platím všetky tie odvody, ak potom ochoriem a aj tak si nárok na preplatenie nemocenskej neuplatňujem. Nemá to logiku. Dnes to už nerobím. Mám predsa rovnaké právo na preplatenie nemocenskej ako každý živnostník na Slovensku,“ spresnila.

O tejto možnosti živnostníci často nevedia. Okrem toho si PN-ky obvykle ani nenechávajú preplatiť z toho dôvodu, že sú príliš nízke a tak často nedoliečení nastupujú do práce podľa dohody, aby neprerobili na peniazoch. Ale napríklad pri digitálnych nomádoch zo Slovenska, ktorí môžu pracovať z ktoréhokoľvek kúta planéty je to nelogické. Majú totiž rovnaké nielen povinnosti, ale aj práva.

Za platenie vyplácanie

Sociálna poisťovňa upozornila, že každý živnostník aj za hranicami, ktorý si poctivo platí všetky odvody, má nárok sa počas ochorenia doliečiť aj za hranicami.

„Pre uplatnenie nároku na nemocenské poistenec predkladá originál dokladu o dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdený lekárom v zahraničí (EÚ, EHP, zmluvný štát), ktorý v dotknutom štáte slúži na uplatnenie nároku na obdobnú peňažnú dávku v chorobe. K žiadosti priloží údaje potrebné pre výplatu dávky. Na tento účel môže využiť formulár zverejnený na webovej stránke SP,“ vysvetlila Zuzana  Dvoráková  z odboru komunikácie ústredia Sociálnej poisťovne.

Platí to teda pre všetky zmluvné štáty so Slovenskom, členské štáty EÚ, ale aj Európskeho hospodárskeho priestoru, napríklad Nórsko, Švajčiarsko, Island či Lichtenštajnsko. Medzi štáty mimo EÚ, resp. EHP, s ktorými má Slovensko uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá zahŕňa aj oblasť nemocenských dávok a spoluprácu v tejto oblasti, patrí napr. aj Ukrajina, Čierna Hora, Srbsko, Severné Macedónsko. Rovnako to platí aj v prípade Veľkej Británie, kde sa postupuje podľa ustanovení Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

PN skontrolujú kdekoľvek

Ak si však myslíte, že vás počas práceneschopnosti v zahraničí nikto neskontroluje, ste na omyle. A je úplne jedno ako ďaleko sa od slovenských hraníc liečite.

 „Sociálna poisťovňa požiada inštitúciu v danej krajine o kontrolu, administratívne overenie alebo lekárske vyšetrenia. Inštitúcia v danom štáte následne informuje o výsledku kontroly zdravotného stavu poistenca Sociálnu poisťovňu,“ spresnila princíp kontroly Zuzana Dvoráková.

Dĺžka má vplyv na dôchodok

Odborníci z ministerstva práce upozornili, že PN-ka má vplyv na obdobie dôchodkového poistenia, ak ide o dlhšiu PN. Pripomenuli, že obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia alebo obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. 

„V súvislosti s PN platí nasledujúce: Zamestnancovi alebo SZČO sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia. Vznik prerušenia povinného dôchodkového poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného dôchodkového poistenia, t. j. po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti sa prerušuje dôchodkové poistenie,“ spresnilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Znamená to, že ak je poistenec zamestnaný a dočasne práceneschopný viac ako 52 týždňov, toto ďalšie obdobie sa mu už nebude započítavať ako obdobie dôchodkového poistenia pre dôchodkové účely. Ak poistenec nie je v pracovnom pomere, nie je SZČO, resp. nemá poistný vzťah so Sociálnou poisťovňou a je práceneschopný, toto obdobie sa mu nebude započítavať pre dôchodkové účely počas celého obdobia práceneschopnosti.

Môžu zarábať aj počas PN

Živnostník, ktorý je práceneschopný, ale sa napríklad živí písaním a jeho zdravotný stav mu nebráni vo výkone tejto činnosti, môže pracovať aj počas PN-ky. Napríklad, ak si živnostník digitálny nomád zlomí nohu, počas PN môže naďalej vykonávať činnosť na počítači.

„Ošetrujúci lekár vystavuje tlačivo Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vždy k určitému poistnému vzťahu (vykonávanej činnosti). Pokiaľ  práceneschopný poistenec vykonáva aj inú pracovnú činnosť, ktorej výkon aktuálne zhoršený zdravotný stav neobmedzuje, nemusí byť na túto činnosť uznaný práceneschopným a môže ju naďalej vykonávať,“ vysvetlilo pravidlá ministerstvo.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)