Ako fungujú elektrické ističe

Dalito.sk/Elektrické ističe/foto: tme.eu
PR -

Elektrické rozvody, zariadenia a spotrebiče sa skladajú z rôznych funkčných prvkov, ktoré spolu dohromady tvoria optimalizované celky so špecifickou spotrebou. Správne riešenie elektrického obvodu integruje súčiastky na základe vzájomnej kompatibility a celkového prúdu, ktorý by mal obvodom pretekať.

Ak sa zvýši hodnota prúdu v obvode (napríklad pripojením ďalšej komponenty spustenej súčasne s maximálnym odberom obvodu), hrozí jeho poškodenie vplyvom preťaženia. Prevenciou tohto rizika je implementácia ističov alebo poistiek (či prúdových chráničov) do obvodu elektrického zariadenia, ktoré v prípade prekročenia limitnej hodnoty prúdu na základe vloženej technológie prerušia jeho tok.

Technológie ochrany elektrického obvodu

Štandardne sa súčiastky elektrického obvodu chráni dvomi technológiami – poistkou alebo ističom.

Ochrana elektrického obvodu poistkou

Poistky sú jednoduchšie a tvoria tzv. slabý článok obvodu, obvykle sú konštruované ako vratné alebo nevrané a vychádzajú z fyzikálnych a chemických procesov, prostredníctvom ktorých je možné rozpojiť obvod v danom mieste. Nevratné poistky sú z väčšej časti tvorené tzv. tavnými poistkami. Tavné poistky majú v sebe zabudovaný materiál, ktorý reaguje na energiu prúdu a pri nadlimitnej hodnote postupne degradujú a do úplného poškodenia. Týmto dochádza k prerušeniu toku elektrického prúdu. Tavná poistka sa musí v prípade zhorenia vždy vymeniť. V súčasnosti je však možné zadovážiť i také typy, ktoré sa po prerušení vrátia naspäť do pôvodného stavu a meniť ich netreba.

Ochrana elektrického obvodu ističom

Technológia ochrany elektrického obvodu prostredníctvom ističa sa zakladá na mechanickom rozpojení elektrického obvodu vychádzajúceho z merania teplotného rozdielu a elektromagnetického spínača. Základná konštrukcia elektrického ističa kombinuje bimetalový pásik, ktorý pri nadmernom prúde aktivuje vďaka teplotnej rozťažnosti spínač, ktorý preruší obvod. Podľa charakteristík týchto dvoch spúští (tepelnej a elektromagnetickej) sa ističe členia do troch kategórií:

  • B – určené pre zariadenia s malými prúdovými rázmi, ako sú bežné domáce spotrebiče či vedenie
  • C – určené pre zaradenia s prúdovými rázmi do 5násobku menovitého prúdu, medzi ktoré patrí napríklad osvetlenie
  • D – určené pre zariadenia s veľkými prúdovými rázmi, zástupcom tejto kategórie sú transformátory

Výhody ochrany elektrického obvodu ističom

Ističe sa využívajú na väčšie zariadenia s vyšším príkonom, ako sú klasické spotrebiče. Ich aplikácia je výhodná najmä kvôli opakovateľnosti ich použitia. Ak istič rozpojí elektrický obvod, pri znížení pretekajúceho prúdu je možné zariadenie opäť spustiť bez nutnosti výmeny ochranného prvku. Opätovné zapnutie ističa je riešené podľa veľkosti zariadenia a plynulosti jeho prevádzky. Štandardne sa využívajú spínače manuálne, aktuátorové (elektromotory) alebo pneumatické.