Dôchodkyňa: „Verejná kritika je najmocnejší nástroj poriadku v krajine.“

DALITO -

Cieľom týchto volieb bolo, stopnúť bezbrehé rozkrádanie štátu a zastaviť korupciu, ktorá sa spájala so Smerom. Oboje sa podarilo.  Matovič je záruka toho, že žiadne opičky to nebudú mať odteraz jednoduché. Teda aspoň tomu chcem veriť.

Smer, po tom všetkom, ako krajinu zanechal, ma ešte obrovskú skupinu voličov, ktorej to vôbec neprekáža, preto treba so Smerom vždy počítať, oni tu ešte nadlho zostanú. Ale ich  základňa sa bude pomaly zmenšovať, teda ich vplyv už bude dobre kontrolovaný. Nás bude väčšina, asi 70-80%  a s tým sa dá krajina  už systémovo riadiť. Teda aspoň tomu chcem veriť.

Najväčším úspechom je, že prognózy ĽSNS sa nenaplnili. V opačnom prípade by to bola úplná katastrofa.

Ľúto mi je progresívnych, ale pokým veľká časť národa ich považuje za väčšiu škodnú ako fašizmus, musia na vstup parlamentu ešte počkať.

Igor Matovič rúca hranice vo všetkom. Verím tomu, že aj tí mnohí, skvelí odborníci, ktorí zostali pred bránami parlamentu, budú vláde rovnako nápomocní, ako krúžkovaní.

Žiadame viac alebo kritika dokonalosti

Pri príležitosti volieb na Slovensku, posielam vlastnú skúsenosť s nemeckým systémom pomoci starým a nemohúcim ľuďom.

Našu starkú postihla mozgová príhoda. Po dvojmesačnom pobyte v mníchovskej nemocnici, z toho sedem týždňov na rehabilitačnom oddelení, sme si ju zobrali do domácej starostlivosti, ako imobilného pacienta, ktorý nemôže komunikovať a je odkázaný na úplnú starostlivosť.

Asi dva týždne pred odchodom domov, sme sa pri jej lôžku stretli so sociálnou pracovníčkou nemocnice. Prebrala s nami všetky možné alternatívy jej budúcej opatery.

Informovala nás, kto a ako nám môže pomôcť. Požiadavky na polohovaciu posteľ, vozík, zdvižné rameno, stojany, výživu a ostatné veci nutné k opatere, zaslala priamo na zdravotnú poisťovňu. Súčasne nám odporučila firmy, ktoré sa o dovoz, montáž a inštruktáž postarajú. Ich zástupcovia navštívili osobne pacientku v nemocnici, aby mali prehľad, čo všetko si jej aktuálny stav vyžaduje.

Všetko mali

V deň jej príchodu domov sme mali všetky zdravotné pomôcky k dispozícii. V rovnakom čase nám zdravotná poisťovňa oznámila, v akej výške bude vyplácaný predbežný finančný príspevok do doby, pokým bude presne stanovený stupeň jej odkázanosti.

Každá zdravotná poisťovňa v Nemecku ponúka aj poistenie rizika dlhodobej starostlivosti. Toto povinné, ošetrovateľské poistenie, je súčasťou sociálneho systému krajiny od roku 1995. Práve z tohto poistenia (Pflegekasse) sú pacientovi vyplácané finančné príspevky v prípade dlhodobého ochorenia. Prehľadný, ale hlavne jednoduchý systém. Praktická komunikácia listom alebo telefonicky medzi zdravotnou poisťovňou a pacientom, čím zabezpečuje riešenie danej situácie v čo najkratšom čase.

Zaradiť sa do novej úlohy opatrovateľov nám pomohla ochota zdravotných sestier a rehabilitačných pracovníkov, ktorí sa o pacientku už niekoľko týždňov starali. Mali sme dokonca možnosť zadarmo sa zúčastniť kurzu – pohyb a polohovanie pacientov, ktoré nemocnica organizuje niekoľkokrát do roka pre príbuzných. Dôvod je zrejmý, aby sme sa nesprávnym zaobchádzaním s imobilným človekom, nestali čoskoro pacientami aj my.

Na druhý deň po príchode starkej domov, nás navštívil domáci lekár, ktorý prebral jej ďalšiu liečbu. Okrem predpisovania liekov, výživy a rehabilitácie nás pravidelne, každé tri týždne, navštevoval. Pacientke odobral krv na kontrolu, alebo sa postaral o výmenu katétra. Počas jeho dovolenky sa u nás zastavila zastupujúca lekárka.

Non-stop návštevy

O sedem dní, ku  nám zdravotná poisťovňa, vyslala pracovníčku Služby zdravotného poistenia (MDK), z dôvodu zadefinovania presného stupňa odkázanosti. Predložené zdravotné dokumenty postupne zapĺňali riadky dotazníka v počítači, neskôr sa k tomu  pridali aj naše odpovede na jej otázky ohľadom hygieny, obliekania i stravovania a tiež mená rodinných príslušníkov, ktorí sme sa zúčastňovali na starostlivosti. Súčasne nás oboznámila so všetkými možnými úľavami napr. ohľadne organizovania kurzov, ktoré sú pre rodinu zdarma, o zaopatrovacích zariadeniach po dobu 24 hodín, o krátkodobých, jednodňových alebo nočných pobytoch a k tomu prislúchajúcich finančných príspevkov od zdravotnej poisťovne.

Ešte k tomu pridala pár vlastných slov o prostredí a atmosfére, v ktorom sa chorý človek nachádza a nakoniec nás informovala o všetkých podnetoch, z ktorých bude neskôr zdravotná poisťovňa vychádzať pri určení stupňa odkázanosti.

O týždeň sme mali v rukách rozhodnutie aj oznámenie o výške finančného príspevku s presným termínom vyplácania.

Výška finančného príspevku, ktorá je zákonom stanovená pre všetky poisťovne rovnako : Pflegegrad:

PG2…316,00 €,  PG3…545,00 €,  PG4…728,00 €, PG5…901,00 ..

Táto podpora je nevyhnutnou pomocou už i tak veľmi komplikovanej rodinnej situácie, ktorú prináša kombinácia staroba – choroba a neviaže sa na výšku starobného dôchodku.

Kedykoľvek sa zmení zdravotný stav pacienta, stačí sa listom obrátiť na zdravotnú poisťovňu a celý proces sa zopakuje. Do troch týždňov je žiadateľ informovaný o výsledku. Samozrejmosťou je aj kontrola zdravotnej poisťovne prostredníctvom MDK a mobilnej služby.

 V našom prípade sme museli každý štvrťrok požiadať jednu z mobilných služieb o poradenstvo. V opačnom prípade bol krátený finančný príspevok. Často sa stáva, aj nám sa to prihodilo, že práve na tento úkon sa pozabudne. Napriek tomu nás zdravotná poisťovňa upozornila listom na našu povinnosť a nesiahla hneď na finančný príspevok.

Každý, zo 70 miliónov poistencov v Nemecku očakáva, že jeho príspevky budú čo najvhodnejším spôsobom investované do zdravotného ošetrenia. Za týmto účelom vyjednávajú zdravotné a ošetrovateľské poisťovne (Krankenkassen und Pflegekassen) zmluvy s lekármi a ostatnými zdravotníckymi zložkami. Tie musia byť dostatočné, zmysluplné a efektívne. A práve k tomu potrebujú zdravotné aj ošetrovateľské poisťovne odborné názory kompetentných zo Služby zdravotného poistenia (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung -MDK).

MDK je nezávislý poradca a vykonávateľ zdravotných posudkov pre všetky poisťovne, ktorých je okolo 120. Okrem toho kontrolujú kvalitu práce stacionárov pre dlhodobo chorých, činnosť ambulantných služieb, hospodárenie nemocníc atď.

Dokonalý systém kritizujú

Nemecký systém pomoci starým, chorým ľudom a ich rodinám ponúka viacero možností. Rôzne typy zariadení so starostlivosťou počas celých 24 hodín vyrastajú ako huby po daždi. Napriek tomu ponuka nepostačuje. Zdravotný stav, finančné možnosti, požiadavky pacienta aj rodiny sú rozhodujúcim faktorom, ako a kde prežije človek záverečnú etapu svojho života.

Hoci zdravotné poisťovne veľkoryso pokrývajú náklady na pobyt v opatrovateľských domoch, musí si pacient minimálne raz toľko aj viac priplatiť. Neraz dôchodok nie je vyšší ako 800 €, preto zvyšok dopĺňajú úspory, majetok, deti a až po vyčerpaní týchto možností, nastupuje štát.

V Bavorsku (12,5 milióna obyvateľov) sa o 2/3 pacientov starajú  príbuzní vo vlastných domovoch. Je úplne samozrejmé, že starý človek si praje svoj život dožiť vo svojom dôverne známom prostredí.  Práve tu zohrávajú najdôležitejšiu úlohu mobilné, zdravotné služby, u nás Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS. Všestrannou činnosťou pomáhajú rodine lepšie organizovať pacientovu opateru. Personál danej služby, zdravotné sestry (ošetrovateľské úkony) a opatrovatelia( polohovanie, podanie stravy, hygiena, pomoc v domácnosti, atď.) navštevujú podľa potreby pacienta v jeho domácom prostredí aj niekoľkokrát denne. Všetko je vopred dohodnuté v zmluvách medzi zdravotnou poisťovňou, ambulantnou službou a pacientom.

Mníchovčania (1,4 milióna obyvateľov) a okolie si môžu vybrať z ponuky takmer 360 mobilných služieb a asi 150-tich stacionárov. V prípade aktívnej čiastočnej účasti služby na ošetrení pacienta v domácnosti, jeho hygiene, polohovaní a pod., sa finančný príspevok rozdeľuje medzi ambulantnú službu a pacienta. Ak prevezme mobilná služba komplexnú opateru pacienta v domácnosti, zdravotná poisťovňa vypláca mobilnej službe takmer rovnaké finančné príspevky podľa stupňa odkázanosti ako v prípade stacionára /PG2 -689e, PG3 -1289e, PG4 -1612e,  PG5 -1995e/.

Nespokojní Nemci

I keď je v Nemecku o starobu, ktorá zúži svet na štyri steny, dobre postarané a všetko zapadá do seba ako puzzle – spolupráca ZP, lekára, rodiny, fyzioterapeuta, opatrovateľa, nemeckí občania nie sú spokojní.

Verejná kritika, to je ten najmocnejší nástroj poriadku v krajine. Dôsledná práca žurnalistov otvára aj tie „dvere“, ktoré by najradšej zostali zatvorené. Neustály tlak zdola núti kompetentných ku zmenám k lepšiemu. Nemecku v tejto oblasti pomáha snáď celý svet. 

Staroba je neskutočne krehká, má oči plné strachu, je dezorientovaná v priestore aj v čase. Dosluhuje obraz aj zvuk. Všetko to, čo ešte včera bolo úplnou samozrejmosťou (hygiena, strava, návšteva lekára, lieky ap.), dnes už nie je. A k ranám na duši, pribúdajú rany na tele. Toto všetko si zaslúži jeden skutočne jednoduchý, premyslený a nápomocný systém, ktorý umožní našim slovenským starkým prežiť dôstojne záverečnú etapu života.

Autorka Mária Fuchsová je dnes už dôchodkyňa, k čomu jej dopomohli aj zdravotné problémy, zodpovedajúce jej veku. Celý život pracovala v sociálnej sfére. Tesne po štyridsiatke mala pocit, že doma umiera zaživa. Ďakuje Bohu, životu aj vesmíru za odvahu, pokúsiť sa začať o nový život s deťmi v cudzine. Je vydatá a momentálne sa venuje vnúčatám a štyrom deťom. Je presvedčená, že dnes nám Európa, vlastne celý svet, ponúka fantastické možnosti. Život je podľa nej veľmi krátky, a čo s ním urobíme, záleží len na nás.