Ktoré zimné škody kryje majetkové poistenie. Väčšinu

ilustračné foto: Dalito.sk
PR -

Sneh, mráz, ľad a námraza na cestách, chodníkoch či budovách – typické zimné podmienky sú každoročne spojené s mnohými rizikami, ktoré prinášajú špecifické zimné škody. Väčšinu z nich síce kryje správne nastavené majetkové poistenie, aj v takom prípade však musí poistený dbať na dodržiavanie dôležitých zásad. Ponúkame prehľad najčastejších zimných škôd ako aj tipy, ako postupovať v prípade škodovej udalosti.

Vodovodné škody

„Najčastejšou škodou v zime býva podľa štatistík UNIQA prasknuté potrubie v domoch následkom náhlych výkyvov vonkajších teplôt. Takúto škodu kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, pri likvidácii škody však môže poisťovňa kontrolovať, či poistený zabezpečil potrebnú zimnú údržbu,“ hovorí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška. 

Ak človek opustí svoju nehnuteľnosť na viac ako 7 dní, mal by vodovodné systémy optimálne vypustiť, uzavrieť prívody a doplniť do vykurovacieho systému nemrznúcu zmes. Ak aj napriek tomu dôjde k škode na potrubí, platí, že poistenie kryje náklady na účelnú opravu, nie na kompletnú renováciu priestoru aj mimo miesta poškodenia. Nedá sa preto počítať s tým, že poistné plnenie uhradí napríklad aj novú dlažbu či obklady vo väčšej ploche, ako je nevyhnutne nutné. Pre prípad poškodenia majetku tretím osobám (napr. vodou uniknutou do spodných poschodí) slúži poistenie zodpovednosti. To je spravidla zahrnuté v poistení nehnuteľnosti (domu, bytu, domácnosti) ale dá sa uzatvoriť aj samostatne.

Úraz na zľadovatenom chodníku

Zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či natiahnutie kĺbov – to sú najčastejšie prípady, ktoré podľa štatistík UNIQA poisťovne nahlasujú klienti v zime po pádoch na zľadovatených chodníkoch. V prípade, že ste sa takto pošmykli a vznikla Vám škoda, náhradu si môžete nárokovať od príslušnej obce alebo mesta , ktoré za údržbu chodníka zodpovedá.

Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť,“ píše sa doslova v cestnom zákone. Znamená to, že zákon obciam ukladá povinnosť udržiavať chodníky v stave schodnosti, teda napr. v zime odstraňovať nánosy snehu a ľadu.

Ak má obec alebo mesto uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, odškodnenie je možné dostať z tejto poistky, ktorá kryje škody na živote, zdraví a majetku  spôsobené iným osobám. Nárokovať si môžete bolestné, stratu na zárobku, náklady účelne vynaložené na liečenie, či sťaženie spoločenského uplatnenia.

V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti však musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka. Aj preto odporúčame pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentovať,“ hovorí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška.

Samozrejme, aj pri poistení zodpovednosti obce platí, že poistení  by mali predchádzať vzniku poistnej udalosti a nemali by údržbu zanedbávať. Obce a mestá nezbavuje zodpovednosti za údržbu napr. tabuľa so všeobecným oznamom, že chodník sa v zime neudržiava. Samozrejme, sú udalosti z vyššej moci, ktoré nastanú náhle a silne ovplyvnia lokálne podmienky (napr. cez noc vzniknutá poľadovica). V takom prípade vlastník či správca za škodu nezodpovedá. Poškodený si môže samozrejme škodu uplatniť aj zo svojho úrazového alebo životného poistenia.

Pád snehu alebo ľadu z budov

Za tieto udalosti zvyčajne zodpovedajú vlastníci a správcovia budov, ktorí majú tiež povinnosť týmto prípadom predchádzať včasnou údržbou. Ak vznikne škoda pádom snehovej alebo ľadovej vrstvy, bude poisťovňa vždy skúmať, či nebola údržba budovy zanedbaná a či bolo možné také nahromadenie snehu alebo ľadu predpokladať. Vlastníci alebo správcovia budov by preto mali na strechu namontovať snehové zábrany, ktoré nedovolia snehu voľne kĺzať po strešnej krytine, prípadne si včas objednať odpratanie u špecializovaných firiem.

Pokiaľ napriek tomu dôjde ku škode, môže si poškodený nárokovať náhradu z poistenia zodpovednosti vlastníka alebo správcu objektu. Aj poškodený by mal však preukázať, že postupoval opatrne a dodržal všetky bezpečnostné zásady.

„Výnimkou sú situácie vzniknuté z tzv. vyššej moci, teda kedy je príčinou škody nečakane silná a blesková živelná udalosť ako napríklad víchrica. V týchto prípadoch vlastník alebo správca podľa právnej úpravy za škodu nezodpovedá a nemôže byť teda ani uplatnené z jeho poistenia,“ pripomína Zdeněk Hruška z UNIQA.

Polámanie stromov námrazou a tiažou snehu

Pád stromov a vetiev vplyvom námrazy alebo veľkej snehovej vrstvy, ktorý poškodí majetok, možno tiež uplatňovať z poistenia nehnuteľnosti. Pri dojednaní poistenia nehnuteľnosti je vhodné pamätať aj na vedľajšie a doplnkové stavby na záhrade – napríklad na garáž, skleník, altánok alebo oplotenie. Ak strom alebo konáre z pozemku spadnú voľným pádom na cudzí pozemok a tam poškodia majetok tretej osoby, možno škodu uplatniť z poistenia zodpovednosti. Škodu na vozidle spôsobenú pádom predmetu na auto (napríklad strom) je možné kryť z havarijného poistenia. Aj tu však odporúčame v prípade nepriaznivého vývoja počasia radšej auto zaparkovať inde ako pod strom.

Šmyk, nedobrzdenie a zimné pneumatiky

K ďalším typicky zimným rizikám hroziacim motoristom patrí určite nedobrzdenie a šmyk na namrznutej alebo zasneženej vozovke. Pozornosť je preto potrebné venovať správnemu zimnému obutiu vozidla.

Pri osobných autách zákon nepredpisuje presný dátum ale uvádza, že zimné pneumatiky musí mať vodič na vozidle vtedy, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Odborníci preto odporúčajú prezuť auto hneď, ako teploty klesnú pod 7°C. Zimné pneumatiky sú svojím špeciálnym  dezénom a gumenou zmesou na zimných cestách oveľa bezpečnejšie než letné. Brzdná dráha letných pneumatík môže byť totiž na zimných cestách dlhšia o 20 – 30%.

Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Poistený je však  povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené. Ku kráteniu plnenia by poisťovňa pristúpila iba vtedy, ak by bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávne zvolenými pneumatikami.

Platí to aj pre prípad tzv. celosezónnych pneumatík. Poisťovňa pri likvidácii škôd nerozlišuje medzi zimnými a celosezónnymi pneumatikami. Za zimnú pneumatiku sa považuje pneumatika s označením M+S (z anlg. mud and snow). Ak teda majú celoročné pneumatiky toto označenie, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime.

Poškodenie vozidiel na výtlkoch vo vozovke

V zimnom období vplyvom mrazov vznikajú na vozovkách výtlky, ktoré môžu spôsobiť pri jazde na vozidle škodu. Na poškodenie vozidla sa v takomto prípade vzťahuje havarijné poistenie a klient si ho môže uplatniť. Zároveň platí, že ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu pneumatík, vzniká právo na poistné plnenie len vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla.

Motorista sa však pri poškodení vozidla môže obrátiť s nárokom na náhradu škody aj na správcu komunikácie. Ak preukáže, že škoda vznikla práve v danom úseku (odporúčame mať fotografie škodového miesta a poškodenie vozidla) a to pri bežnej prevádzke (nie neprispôsobením jazdy stavu a povahe vozovky), má veľkú šancu s takýmto nárokom uspieť.