Najlepší študenti nemusia mať z budúcnosti obavy. Toto je sedem najlepších

Dalito.sk/Jeden z ocenených, Marek Chabada, SvF UNIZA_s kamarátmi/foto: archív MCH
DALITO -

Úspech študenta sa skladá predovšetkým z jeho schopnosti a motivácie, no dôležitú úlohu zohráva aj univerzita a jej prostredie. V minulom akademickom roku Žilinská univerzita Žiline (UNIZA) vybrala a ocenila z tisícov záverečných prác svojich študentov sedem najlepších. Ich autori priniesli nové riešenia na základe potrieb spoločností, s ktorými intenzívne spolupracovali. Výstupom z nich sú inovatívne zariadenia, úžitkové vzory a patenty, návrh stavby budúcnosti, založenie občianskeho združenia alebo aj ďalší výskum pre potreby priemyslu.

Ako zvládnuť školu úspešne a otvoriť dvere pre povolanie budúcnosti? Študenti najlepších záverečných prác prinášajú niekoľko overených odporúčaní.

Igor Dömény bol v poslednom ročníku Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA) už stopercentne rozhodnutý pokračovať na treťom stupni štúdia.

Ja som sa vybral viac vedeckým smerom, študentom  však odporúčam, aby v prípade, ak nechcú pokračovať v ďalšom štúdiu, volili témy ponúkané rôznymi podnikmi z praxe, ktoré im môžu veľmi pomôcť v ich ďalšom uplatnení sa na trhu práce,“ povedal Igor. Nevzdávať sa pri prvom probléme, nebáť sa ísť do niečoho, čo nie je obsiahnuté v ich samostatných predmetoch, nebrať záverečnú prácu ako povinnú jazdu a nemať problém zo samoštúdiom. To sú základné pravidla úspechu, ktorými sa riadil aj Igor pri písaní diplomovej práce (DP)  Dopad deregulácie trhu služieb železničnej osobnej dopravy na spoločenské náklady dopravy. Výstupom z práce je pomerne rozsiahla analýza trhu služieb železničnej dopravy nielen na Slovensku, ale ja vo vybraných štátoch Európskej Únie. Igor analyzoval priebeh železničných reforiem, dopravné a prepravné výkony či vstup konkurencie na trh.  Pomocou nástrojov matematicko-štatistickej analýzy dospel k záveru, že konkurencia na trhu vo väčšine prípadov prináša vyššiu efektívnosť odvetvia železničnej dopravy. Igor v súčasnosti pôsobí na FPEDAS ako doktorand, svoju DP využil ako veľmi solídny základ pre výskum. Témou číslo jedna v jeho výskume sú najmä spoločenské efekty súťaží na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave.

„Zvoľte si tému diplomovej práce s prepojením do praxe, najlepšou cestou je spolupráca s firmou,“ odkazuje študentom Radoslav Gerát zo Strojníckej fakulty (SjF UNIZA).  Samotná diplomová práca mu značne pomohla aj pri následnom pracovnom pohovore. Teraz pracuje v spoločnosti Schaeffler, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni, ako systémový vývojár pre oblasť e-mobility. Venuje sa najmä vývoju hybridných pohonov, ale aj čisto elektrických vozidiel. Cieľom najlepšej diplomovej práce (DP) na Strojníckej fakulte je inovatívny návrh ochranných zariadení pre cisternový vozeň, v prípade zrážky vozňov – Konštrukčný návrh nad-nárazníkovej ochrany a ochranného štítu pre vozeň na prepravu nebezpečného tovaru. Poruchy nápravy cisternových vozňov môžu viesť k hromadnému vykoľajeniu vozidiel. V prípade prepravy vysoko horľavé kvapalín aj k rozsiahlemu výbuchu a požiaru či k obrovskému znečisteniu životného prostredia. Radoslav Gerát zo SjF UNIZA navrhol konštrukčné riešenia ako podklad pre stavbu prototypov, nakoľko majú vysoký potenciál zaradenia do prevádzky. Na uvedené ochranné prvky boli podané prihlášky na úžitkové vzory a patenty. Radoslav už počas štúdia sám vytváral pevnostné simulácie, ktoré boli nevyhnutné pri overovaní konštrukcie, na svojej DP spolupracoval s firmou Tatravagónka a.s. Poprad, s ktorou priamo spolupracuje aj SjF UNIZA.

„Práve počas inžinierskeho stupňa štúdia je spolupráca s vhodnou firmou obrovským benefitom a zároveň motiváciou. Študent má možnosť „na vlastnej koži“ spoznať, ako veľmi praktické sú informácie získané na našej fakulte,“ hovorí Marek Furmanik z Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). Po skončení bakalárskeho štúdia začal spolupracovať so spoločnosťou NXP semiconductors, konkrétne s tímom zaoberajúcim sa riadením elektrických motorov v automobilových aplikáciách. Práve kontakt s profesionálmi z praxe a odborníkmi z FEIT UNIZA posunuli Marekovi schopnosti na vyššiu úroveň. Jeho diplomová práca (DP) Elektrický pohon so 6-fázovými motormi s permanentnými magnetmi uspela ako najlepšia práve z dôvodu v praxi využiteľnej témy, upevnenia spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou a predovšetkým úspešného dokončenia požadovaných cieľov. Viac-fázové elektrické motory, sú v automobilových aplikáciách veľmi aktuálnou témou, napr. v autonómnej technológii dopravných prostriedkov. Ak nejaká časť v systéme zlyhá, nedôjde k úplnému kolapsu, stroj môže pokračovať.

V spolupráci študent, univerzita  a partner z praxe majú benefit všetci. UNIZA získa záverečnú prácu na kvalitnejšej úrovni, partner z praxe výskum, ktorý môže skomercionalizovať a študent materiálne prostriedky, skúsenosti od profesionálov, ako aj otvorenie dverí pre povolanie budúcnosti. Aj preto Marek zostava na univerzite ako doktorand, nadväzuje na riešenie rovnakej témy DP.

 „Nerobte prácu z donútenia, vyberte si niečo, čo Vás bude baviť. Čo Vás nadchne, a tým sa vžijete s prácou,“ hovorí Marek Chabada zo Stavebnej fakulty (SvF UNIZA), autor diplomovej práce Multifunkčná budova. Spracovanie práce je na takej úrovni, aby prešla schvaľovacími úradmi, a teda dostala aj stavebné povolenie na realizovanie stavby. Keďže požiarna bezpečnosť je jednou zo základných požiadaviek pre uvedenie stavby do užívania, Marek v tejto práci spracoval aj teoretickú analýzu materiálovo-konštrukčného riešenia ľahkých výplňových obvodových plášťov z hľadiska požiarnej bezpečnosti. v projekte multifunkčnej budovy použil viacero špecifických konštrukčných riešení, ktoré výrazne ovplyvnili celkovú stavbu. Ide o rozsiahlu budovu s viacerými podlažiami, pričom na tých nadzemných sú vytvorené zelené strechy s terasami, čo vytvára významný architektonický akcent stavby. Marek  navrhol multifunkčnú budovu, ktorá v sebe zahŕňa viacero funkčných využití: zhromaždovacie priestory, kongresová sála, hromadná garáž, administratívne poschodia a ubytovanie. Vo svojej záverečnej práci sa tak presvedčil, že dokáže pracovať aj na väčších projektoch a vie sa vysporiadať s nástrahami a problémami, ktoré mu počas vytváraní projektu „vošli do cesty“. Získané skúsenosti určite využije pri návrhu a projektovaní iných stavieb aj v budúcnosti.

„Nebojte sa prepájať diplomové práce s praxou. Väčšinou stačí zaslať email do spoločnosti vo svojom odbore a popýtať sa ich na problémy, ktoré riešia a s ktorými by im vedeli pomôcť,“ odkazuje študentom Aurel Šprlák z Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA). Aurel vo svojej záverečnej práci Inovácia vybraného bezpečnostného prvku vytvoril funkčný prototyp požiarnych hlásičov na báze IoT. Navrhol prototyp zariadenia na ovládanie optickej alebo akustickej signalizácie, stabilného hasiaceho zariadenia a zadefinoval možnosť komunikácie takejto online ústredne s používateľom, prípadne s PCO hasičskej jednotky. Toto riešenie je možné využiť pri ochrane komerčných alebo súkromných objektov pred požiarmi, ale aj v koncepte Industry 4.0, inteligentných domácnosti a miest. Aurel vytvoril automatické hlásiče, ktoré dokážu kontrolovať a hlásiť poruchy vykurovania, neopatrného zaobchádzania s ohňom, prípadne požiaru v interiéri. Aurel sa vždy zaujímal o nové technológie na zvýšenie bezpečnosti, to čo študoval a vytváral aj vo svojej DP rieši už ako vývojár vo vlastnej IT firme. Inšpiráciou jeho DP boli nielen rozhovory so svetovými „googlermi“ na medzinárodnej konferencii Google Developer Days v roku 2017, ale aj technologické zázemie v spoločnosti Aurelo, s.r.o. , medziodborové väzby (softwérové inžinierstvo a elektrotechnika) a odborníci z FBI UNIZA.

„Ak sa chcete naučiť veľa užitočných vecí, a potom ich využiť v praxi, pracujte na svojej práci zodpovedne a samostatne. Ak máte možnosť spolupracovať na práci s nejakou firmou, určite to využite,“ hovorí Jozef Privarčák z Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA). Jozef na svojej diplomovej práci (DP) pracoval s dostatočným predstihom, v rámci práce vo firme Scheidt&Bachmann, kde počas štúdia na FRI UNIZA pracoval. DP DualLine – Nástroj na monitorovanie sériových liniek vznikla ako pokračovanie interného projektu, ktorý vo firme už dlhé roky fungoval. Nástroj mal pozostávať z hardvérového zariadenia a počítačovej aplikácie, ktoré mali medzi sebou komunikovať pomocou USB rozhrania. Vo firme už dlhšie zvažovali vývoj novej verzie zariadenia, ktorá by bola vďaka použitiu novších súčiastok lacnejšia a výkonnejšia. Jozef preto vo firme aj na UNIZA navrhol, že sa môže zaoberať vývojom novej verzie zariadenia, výsledkom bola jeho rozsiahla záverečná práca. FRI UNIZA ju ocenila ako najlepšiu. „Na práci bolo taktiež skvelé, že som ju konzultoval s ľuďmi, ktorí roky vyvíjajú softvér aj hardvér. Bolo mi umožnené aj nahliadnuť do schém zapojenia zariadení, ktorými som sa mohol inšpirovať. Zariadenie vďaka tomu ďaleko presahovalo požiadavky, aké sú kladené na zariadenia vytvorené v študentských projektoch,“ dodáva Jozef. Zariadenie DuaLine musí byť ešte starostlivo otestované a čaká na odstránenie všetkých nedostatkov alebo možno na študenta, ktorý bude v Jozefovej práci pokračovať.

„Rozvíjajte svoju kreativitu, nebojte sa odmietnutia, ak vám na prvýkrát nevyjde časť vášho zámeru. Aj z malého nápadu, môžu vzniknúť veľké veci, ktoré vedia reálne pomôcť v praxi,“ hovorí Lukáš Borovička z Fakulty humanitných vied (FHV UNIZA). V diplomovej práci Projekt Synagógy Slovenska sa mu podarilo spopularizovať synagógy ako významné pamiatky židovského kultúrneho dedičstva, dokonca aj tie neexistujúce. Zvedavý návštevník si môže prostredníctvom  QR kódu prečítať detailné informácie o všetkých zmapovaných synagógach na interaktívnej web stránke. Okrem ilustrácii a fotogalérie tu nájde aj interaktívnu mapu a databázu synagóg. V prípade miest, kde dnes synagóga už nestojí, QR kód pridáva akýsi tretí rozmer, kde sa miesto pomocou smart telefónu zmení na miesto s objektom synagógy v reálnom svete.

Projekt Synagógy Slovenska neskončil len ako téma DP, ale pokračuje aj v súčasnosti formou Občianskeho združenia. Do projektu sú zapojené objekty synagóg v Bytči, Vrútkach, Brezne alebo Šaštíne-Strážach a ďalšie postupne pribúdajú. Formou rôznych besied a výstav pokračujú jeho členovia v propagácii sakrálneho židovského kultúrneho dedičstva na Slovenku, plánujú vydávať grafiky či rôzne foto obrazy synagóg i ďalších propagačných materiálov. Lukáš bolo inšpiráciou OZ Čierne diery, ktoré sa venuje propagácii a záchrane technických pamiatok.

Vysokoškolské vzdelanie je na Slovensku ohodnotené výrazne lepšie ako maturita, šikovní študenti prichádzajú do kontaktu s praxou už na univerzite, a to aj formou záverečných prác. Zo Žilinskej univerzity v Žiline vychádzajú vynikajúci absolventi, ktorí sa už počas štúdiá profilujú prostredníctvom odborných študijných programov, aktívne sa zapájajú do nových výziev, projektov alebo praxe, a tým si otvárajú dvere na pracovný trh,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)