Premiéri šéfom technologických gigantov: „Vyzývame vás, aby ste konali.“

ilustračné foto: Dalito.sk/zdroj: yahoo
DALITO -

Premiéri ôsmich európskych krajín vrátane slovenského premiéra Eduarda Hegera a českého premiéra Petra Fialu adresovali otvorený list šéfom najväčších technologických platforiem prevádzkujúcich sociálne siete s výzvou na účinnejší boj proti dezinformáciám. Poukazujú na to, že sociálne médiá sa stali virtuálnym bojiskom v demokratických krajinách a nepriateľské mocnosti využívajú online služby na vykonávanie dezinformačných kampaní zameraných na destabilizáciu a oslabenie demokratických krajín. V liste premiéri vyzývajú technologické spoločnosti, aby prijali konkrétne opatrenia a zlepšili spoluprácu s vládami, odborníkmi a akademickou obcou. Dokument podpísali predsedovia vlád Moldavska, Českej republiky, Slovenska, Estónska, Poľska, Litvy, Lotyšska a Ukrajiny.

Text otvoreného listu uvádzame v plnom znení a redakcii Dalito.sk ho ako prvý poskytol tlačový odbor Úradu vlády Českej republiky.  

„Vážení generálni riaditelia,

obraciame sa na vás s veľkou naliehavosťou a vyzývame vás, aby ste konali. Demokracie na celom svete bojujú proti dezinformáciám, ktoré podkopávajú náš mier a stabilitu, a potrebujeme vašu podporu, aby sme z toho vyšli víťazne.

Technologické platformy, ako je tá vaša, sa stali virtuálnymi bojiskami a nepriateľské zahraničné mocnosti ich využívajú na šírenie falošných správ, ktoré sú v rozpore so správami spravodajských webov založených na faktoch. Jednou z ich najdôležitejších a najrozsiahlejších zbraní sú dezinformácie. Vytvárajú a šíria falošné správy na strategickú podporu škodlivých cieľov.

Moldavsko sa ocitlo na čele informačnej vojny po brutálnej ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá s ním hraničí. Všetky naše krajiny sú však terčom útokov aj preto, lebo hoci sa priame ciele líšia, konečné ciele informačnej vojny sú univerzálne.

Manipulácia a zasahovanie do informácií zo zahraničia vrátane dezinformácií sa používa na destabilizáciu našich krajín, oslabenie našich demokracií, zmarenie vstupu Moldavska a Ukrajiny do Európskej únie a oslabenie našej podpory Ukrajine v čase agresívnej vojny vedenej Ruskom.

Sociálne médiá sa stali dôležitým kanálom na šírenie falošných a manipulatívnych správ. Platené reklamy a umelé posilnenie postavenia na platformách spoločnosti Meta vrátane Facebooku sa často používajú na vyzývanie na násilné sociálne nepokoje, podnecovanie násilia v uliciach a destabilizáciu vlád.

Veľké technologické spoločnosti by mali byť ostražité a mali by zabrániť tomu, aby boli využívané ako prostriedok na dosiahnutie takýchto cieľov. Mali by prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa ich platformy nevyužívali na šírenie propagandy alebo dezinformácií, ktoré propagujú vojnu, ospravedlňujú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo iné formy násilia.

Mali by posilniť spoluprácu a zapojenie širokého spektra zainteresovaných strán– vlád, občianskej spoločnosti, odborníkov, akademickej obce, nezávislých médií a overovateľov faktov. Sú kľúčovými partnermi pre účinnú celospoločenskú reakciu na túto hrozbu.

Hoci je chvályhodné, že spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá neustále aktualizujú svoje politiky moderovania obsahu, zlepšujú svoje možnosti moderovania, používajú označovanie obsahu alebo zavádzajú obmedzenia týkajúce sa zdieľania obsahu prostredníctvom aplikácií na odosielanie správ, je potrebné väčšie úsilie.

Našej spoločnej veci môže pomôcť niekoľko konkrétnych krokov:

Online platformy by mali prijať konkrétne opatrenia, aby zabránili využívaniu svojich služieb ako nástrojov a prostriedkov na podporu nespravodlivých cieľov. To zahŕňa upustenie od prijímania platieb od jednotlivcov, ktorí sú sankcionovaní za svoje činy proti demokracii a ľudským právam.

Návrhy algoritmov by mali pri propagácii obsahu uprednostňovať presnosť a pravdivosť pred zapojením. Musia byť tiež transparentnejšie. Verejnosť by mala poznať zásady online platforiem a spôsob ich presadzovania. Na pochopenie taktiky a techník manipulatívnych kampaní a nepriateľských aktérov je nevyhnutné, aby výskumná komunita mala bezplatný alebo cenovo dostupný prístup k údajom platformy.

Platformy by mali vyčleniť dostatočný personál a finančné zdroje, aby mohli účinne reagovať na výzvy moderovania obsahu, najmä pokiaľ ide o zložitú otázku nenávistných prejavov, kde automatizované algoritmy nemusia postačovať a ľudská kontrola má zásadný význam.

Platformy by mali riešiť rastúcu hrozbu pre demokracie, ktorú predstavujú deepfake a iné dezinformácie generované umelou inteligenciou, najmä zo strany zahraničných nepriateľských aktérov. Platformy musia zabezpečiť, aby deepfake a texty napísané umelou inteligenciou boli jasne označené s cieľom identifikovať automatizované manipulatívne kampane. Preto je potrebné dlhodobo investovať do nástrojov na identifikáciu deepfake a automaticky generovaných textov.

Riešenie týchto výziev si vyžaduje konzistentný globálny prístup k regulácii – a samoreguláciu zo strany veľkých technologických firiem. A s globálnou dominanciou obmedzeného počtu hráčov sa táto potreba stáva ešte naliehavejšou.

Je to výzva na akciu, pretože manipulácia a zasahovanie do informácií zo zahraničia vrátane dezinformačných kampaní predstavujú hrozbu pre demokraciu, stabilitu a národnú bezpečnosť. Veľké technologické spoločnosti sa môžu stať dôležitými spojencami v našom spoločnom úsilí bojovať proti nepriateľským informačným útokom proti demokraciám a medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách. Preto vás naliehavo žiadame, aby ste spojili sily s demokratickými vládami a občianskou spoločnosťou a spolupracovali na ochrane dôveryhodnosti informácií a zaistení bezpečnosti našich spoločností.

S pozdravom

Jeho Excelencia Dorin Recean, predseda vlády Moldavskej republiky

J. E. Petr Fiala, predseda vlády Českej republiky

Jeho Excelencia Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky

Jej Excelencia Kaja Kallas, predsedníčka vlády Estónska

Jeho Excelencia Krišjānis Kariņš, predseda vlády Lotyšska

Jeho Excelencia Mateusz Morawiecki, predseda vlády Poľska

Jej Excelencia Ingrida Šimonytė, predsedníčka vlády Litovskej republiky

Jeho Excelencia Denys Šmyhal, predseda vlády Ukrajiny

Originál otvoreného listu

An Open Letter to Big Social Media Tech

Dear CEOs of Big Tech,

We are writing to you with a sense of urgency and a call to action. Democracies across the world are fighting against disinformation that undermines our peace and stability, and we need your support to emerge victorious.

Tech platforms like yours have become virtual battlegrounds and hostile foreign powers are using them to spread false narratives that contradict reporting from fact-based news outlets. Disinformation is one of their most important and far-reaching weapons. It creates and spreads false narratives to strategically advance malign goals.

Moldova has been at the forefront of an information war since Russia’s brutal invasion of Ukraine, her next-door neighbour. However, all our countries are under attack, too, because while direct targets differ, the ultimate goals of information warfare are universal.

Foreign information manipulation and interference, including disinformation is being deployed to destabilize our countries, weaken our democracies, to derail Moldova’s and Ukraine’s accession to the European Union and to weaken our support to Ukraine amid Russia’s war of aggression.

Social media has become a potent channel for spreading false and manipulative narratives. Paid ads and artificial amplification on Meta’s platforms, including Facebook, are often used to call for violent social unrest, bring violence to the streets and destabilize governments.

Big tech companies should be vigilant and resist being used as means of advancing such goals. They should take steps to ensure that their platforms are not being used to spread propaganda or disinformation that promotes war, justifies war crimes, crimes against humanity or other forms of violence.

Big Tech companies should increase cooperation and engagement with a wide range of stakeholders – governments, civil society, experts, academia, independent media and factcheckers. They are essential partners for an effective whole-of-society response to the threat.

While it is commendable that social media companies continuously update their content moderation policies, upgrade their moderation capabilities, apply content labels, or introduce restrictions to sharing of content via messaging apps, more needs to be done.

Several concrete actions can help our common cause:

Online platforms should take concrete measures to prevent their services from being used as tools and means to advance malicious objectives. This includes refraining from accepting payments from individuals who have been sanctioned for their actions against democracy and human rights.

Algorithmic designs should prioritize accuracy and truthfulness over engagement when promoting content. They also must be more transparent. The public should know about online platforms’ policies and how they are enforced. It is crucial that the research community has free or affordable access to platforms’ data to understand tactics and techniques of manipulative campaigns and hostile actors.

Platforms should dedicate adequate staff and financial resources to effectively respond to the challenges of content moderation, particularly in the complex field of hate speech, where automated algorithms may not suffice and human review is crucial.

Platforms should address the growing threat to democracies posed by deepfakes and other AI-generated disinformation pieces, especially from hostile foreign actors. Platforms must ensure that deepfakes and texts written by artificial intelligence should be clearly marked, to identify automated manipulative campaigns. Thus, sustained investment into tools for identification of deepfakes and automatically generated texts are needed.

A consistent global approach to regulation – and self-regulation by big tech – is needed to respond to these issues. The global dominance of a limited number of players makes this need even more pressing.

This is a call to action because foreign information manipulation and interference, including disinformation campaigns pose a threat to democracy, stability, and national security. Big tech companies have the power to be vital allies in our common effort to tackle hostile information attacks against democracies and international rules-based order. We urge you to join forces with democratic governments and civil society and work together to protect the integrity of information and ensure the security of our societies.

Sincerely,

H.E. Dorin Recean, Prime Minister of the Republic of Moldova

H.E. Petr Fiala, Prime Minister of Czech Republic

H.E. Eduard Heger, Prime Minister of the Slovak Republic

H.E. Kaja Kallas, Prime Minister of Estonia

H.E. Krišjānis Kariņš, Prime Minister of Latvia

H.E. Mateusz Morawiecki, Prime Minister of Poland

H.E. Ingrida Šimonytė, Prime Minister of Lithuania

H.E. Denys Shmyhal, Prime Minister of Ukraine

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: