Zatvorili školu? Stiahnite si formulár, lebo ošetrovné nevystaví lekár. Platí aj pre deti v Rakúsku

ilustračné foto: pixabay.com - Katrina S.
DALITO -

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom: Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy nevystavuje lekár. Vyplní ju rodič a potvrdzuje škola. Čitateľov Dalito.sk na to upozornil hovorca poisťovne Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, že v prípade, ak si želajú čerpať dávku ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/škôlky/detských jaslí, nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára. Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potvrdzuje uzavreté zariadenie. Žiadosť je dostupná na stiahnutie na webovej stránke www.socpoist.sk a tiež na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Nárok na ošetrovné má zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Žiadosť vypĺňa ošetrujúca osoba, potvrdzuje uzavreté zariadenie

O krátkodobé ošetrovné požiadate Žiadosťou o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb. Túto žiadosť lekár nevystavuje, je dostupná v pobočkách alebo k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU.

  1. V žiadosti vyplníte časť A. a vyplníte a podpíšete „Vyhlásenie poistenca“ na druhej strane tlačiva.
  2. Žiadosť dáte potvrdiť v časti B. škole/škôlke/detským jasliam, ktoré vaše dieťa navštevuje. Príslušné zariadenie potvrdí obdobie, v ktorom je uzavreté.
  3. Ak na žiadosti v časti B. nebol potvrdený údaj, dokedy je škola/ škôlka/detské jasle uzavreté, nárok na výplatu ošetrovného je podmienený zaslaním tlačiva Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb, v ktorom vám škola/predškolské zariadenie/zariadenie sociálnych služieb potvrdí dátum, dokedy boli uzavreté. Vy vyplníte a podpíšete časť A oznámenia. Tlačivo je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU alebo vám ho poskytne Sociálna poisťovňa. Týmto tlačivom môžete nahlásiť aj iné zmeny, ktoré nastali od podania žiadosti – či ste počas poskytovania starostlivosti poberali mzdu/náhradu mzdy od zamestnávateľa, alebo môžete nahlásiť prerušenie/ukončenie starostlivosti o dieťa, prípadne iné zmeny ovplyvňujúce nárok na ošetrovné.
  1. Ak ste zamestnanec, žiadosť dajte potvrdiť aj svojmu zamestnávateľovi.
  2. Žiadosť doručte pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa:
  3. sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom,
  4. sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
  5. miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.

Pripomíname, že nárok na ošetrovné nevznikne, ak ošetrujúca osoba už poberá inú dávku nemocenského poistenia – teda napríklad nemocenské alebo materské. Rodičom – SZČO a dobrovoľne poisteným odporúčame pred podaním žiadosti o ošetrovné skontrolovať si, či majú riadne a včas uhradené poistné na nemocenské poistenie v Zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne

(Ak sme vám pomohli, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu. Ďakujeme!)

Môže vás zaujať: